LP/2016/521 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) čl. I bodu 2 1. V čl. I bode 2 odporúčame slová „písmenami k), l) a m)“ nahradiť slovami „písmenami k) až m)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) čl. I bod 7 3. V čl. I bode 7 je potrebné vložiť paragrafovú značku pred číslicu „7“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 4 § 8 ods. 2 písm. b) návrhu zákona Navrhujeme z § 8 ods. 2 písm. b) vypustiť slová „všeobecného obsahu“, za slovom „transakcií“ navrhujeme vložiť čiarku a slová „a to zovšeobecňujúcim spôsobom“ a navrhujeme slová „ktoré nevedú“ nahradiť slovami „ktorý nevedie“. Odporúčame precizovať navrhované znenie § 8 ods. 2 písm. b) v súlade s preberanou smernicou Rady (EÚ) 2015/2376 z 8. decembra 2015, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (ďalej len „preberaná smernica“). V jednotlivých jazykových verziách čl. 8a ods. 6 písm. b) preberanej smernice sa upravuje zhrnutie záväzných stanovísk všeobecným spôsobom, ktorý nie je porušením príslušného tajomstva, a nie zhrnutie všeobecného obsahu záväzných stanovísk. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 2 § 2 písm. l) návrhu zákona Odporúčame definíciu pojmu „subjekt“ v navrhovanom § 2 písm. l) posúdiť v kontexte znenia § 7 ods. 1 novelizovaného zákona za účelom zladenia týchto ustanovení. Ustanovenie § 7 ods. 1 novelizovaného zákona používa slovo „subjekt“ vo význame, ktorý nezodpovedá navrhovanej definícii pojmu v § 2 písm. l). V tejto súvislosti dávame do pozornosti aj zavedenú legislatívnu skratku „(ďalej len „osoba“)“ v § 7 ods. 1 novelizovaného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K predloženému materiálu všeobecne Odporúčame v jednotlivých častiach predloženého materiálu (obal, návrh uznesenia vlády SR, doložka vybraných vplyvov, doložka zlučiteľnosti, správa o účasti verejnosti a návrh komuniké) upraviť názov návrhu zákona tak, že za slová „zákon č. 359/2015“ sa vložia slová „Z. z.“. Ide o úpravu v súlade s bodom 60 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) vlastnému materiálu Odporúčame predkladateľovi predložiť znenie vlastného materiálu cez slovlex, resp. cez editor právnych predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 4 návrhu zákona Odporúčame opraviť nesprávnu citáciu právneho predpisu v poznámke pod čiarou k odkazu 12, a to takto: „12) § 18 ods. 1 až 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. II bodu 1 návrhu zákona Odporúčame slovo „uvádzacia“ nahradiť slovom „úvodná“, a to v súlade s bodom 40 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. II bodu 5 návrhu zákona Odporúčame novú prechodnú právnu úpravu účinnú od 1. januára 2017 upraviť v rámci samostatného ustanovenia, a to v súlade s bodom 21.3. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 10 návrhu zákona Odporúčame zladiť znenie transpozičnej prílohy s poslednou vetou bodu 62.9. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.6.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Vyhodnoteniu vplyvov Žiadame predkladateľa predložiť materiál na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní pred jeho predložením na rokovanie vlády SR. Odôvodnenie: Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vplyvov (bod 7.1), predbežné pripomienkové konanie (PPK) sa vykonáva pred medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK) v prípade materiálov legislatívnej i nelegislatívnej povahy, v ktorých predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných vplyvov (vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana). Podľa Jednotnej metodiky, predbežné pripomienkové konanie a medzirezortné pripomienkové konanie nemôžu začínať súbežne, ale následne, po skončení PPK môže začať MPK. Predkladaný materiál je preto po skončení medzirezortného pripomienkového konania potrebné zaslať na záverečné posúdenie na adresu dolozka@mhsr.sk Zásadná pripomienka Odoslaná 21.6.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.6.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.6.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodu 4 Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 12 slová „595/2009 Z. z.“ nahradiť slovami „595/2003 Z. z.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Odporúčame v predkladanom materiáli slová „359/2015 o automatickej“ nahradiť slovami „359/2015 Z. z. o automatickej“. Odporúčame v obale materiálu doplniť údaje o tom, kto predkladá návrh zákona do medzirezortného pripomienkového konania. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.6.2016 Detail