LP/2016/521 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. II, novelizačný bod 1 čl. II, novelizačný bod 1: Odporúčame slovo "a" nahradiť slovom "alebo", nakoľko by nemalo ísť o kumulatívne splnenie podmienky, aby bola osoba aj "z iného členského štátu" a zároveň aj "z iného zmluvného štátu". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. II novelizačný bod 5 čl. II novelizačný bod 5: Vzhľadom na to, že navrhovaný dátum účinnosti je 1. januára 2017, je zmätočný význam slov "raz ročne až do 31. decembra 2017", nakoľko v období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 situácia "raz ročne" nastane práve jeden krát. Odporúčame spresniť, prípadne preformulovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 9, § 24a ods. 2 čl. I novelizačný bod 9, § 24a ods. 2: Vzhľadom na to, že navrhovaný dátum účinnosti je 1. januára 2017, je zmätočný význam slov "raz ročne až do 31. decembra 2017", nakoľko v období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 situácia "raz ročne" nastane práve jeden krát. Odporúčame spresniť, prípadne preformulovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 9, § 24a ods. 1 čl. I novelizačný bod 9, § 24a ods. 1: Nakoľko nejde o výpočet náležitostí, odporúčame čiarku medzi písmenami a) a b) nahradiť slovom "a". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 8 čl. I novelizačný bod 8: Odporúčame výslovne spresniť kedy / ako často sa hodnotenie predkladá (napr. vložením slova "každoročne"). Ide síce o "ročné" hodnotenie, ale nie je vylúčené, že by sa predkladalo napr. raz za dva roky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 7 čl. I novelizačný bod 7: Odporúčame prvé slovo "slová" (t.j. pred "CCN") nahradiť slovom "slovo". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 4, § 8 ods. 6 čl. I novelizačný bod 4, § 8 ods. 6: Odporúčame zvážiť vypustenie druhej vety vzhľadom na prípadnú exteritoriálnu pôsobnosť tohto ustanovenia, nakoľko ho možno vnímať ako uloženie povinnosti orgánu iného štátu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 5 čl. I novelizačný bod 5: Slová "druhého a tretieho bodu" odporúčame nahradiť slovami "druhého bodu alebo tretieho bodu", nakoľko z kontextu celého návrhu nejde o rozhodnutia/záväzné stanoviská podľa oboch bodov zároveň, ale buď o rozhodnutie/záväzné stanovisko podľa druhého bodu alebo o rozhodnutie/záväzné stanovisko podľa tretieho bodu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 4, § 8 ods. 2 písm. l) čl. I novelizačný bod 4, § 8 ods. 2 písm. l): Odporúčame slová "predpisu 4c)." nahradiť slovami "predpisu. 4c)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) čl. I bod 4 2. V čl. I bode 4 v poznámke pod čiarou k odkazu 12 je potrebné uviesť správny ročník „2003“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) čl. I bodu 2 1. V čl. I bode 2 odporúčame slová „písmenami k), l) a m)“ nahradiť slovami „písmenami k) až m)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 4 – odporúčame uviesť v poznámke pod čiarou k odkazu 12 správne číslo príslušného zákona. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. II K bodu 1 – úvodnú vetu odporúčame upraviť „V §6 ods.2 písm. a) slová nad prvým bodom znejú:“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 7 – začiatok znenia odporúčame upraviť „V §17 ods.5 sa....“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) čl. I bod 9 4. V čl. I bode 9 v § 24a ods. 2 odporúčame za slová „automatických výmen“ vložiť slová „informácií a záväzných stanovísk“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) dôvodová správa 5. V dôvodovej správe v osobitnej časti k čl. III odporúčame slovo „platnosti“ nahradiť slovom „účinnosti“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) čl. I bod 4 2. V čl. I bode 4 v poznámke pod čiarou k odkazu 12 je potrebné uviesť správny ročník „2003“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.6.2016 Detail