LP/2016/521 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 5 Odporúčame vypustiť slová "raz ročne až". Odôvodnenie: Novela nadobudne účinnosť 1. januára 2017 a údaje sa majú poskytnúť do 31. decembra 2017. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Vyhodnoteniu vplyvov Žiadame predkladateľa predložiť materiál na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní pred jeho predložením na rokovanie vlády SR. Odôvodnenie: Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vplyvov (bod 7.1), predbežné pripomienkové konanie (PPK) sa vykonáva pred medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK) v prípade materiálov legislatívnej i nelegislatívnej povahy, v ktorých predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných vplyvov (vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana). Podľa Jednotnej metodiky, predbežné pripomienkové konanie a medzirezortné pripomienkové konanie nemôžu začínať súbežne, ale následne, po skončení PPK môže začať MPK. Predkladaný materiál je preto po skončení medzirezortného pripomienkového konania potrebné zaslať na záverečné posúdenie na adresu dolozka@mhsr.sk Zásadná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) dôvodová správa 5. V dôvodovej správe v osobitnej časti k čl. III odporúčame slovo „platnosti“ nahradiť slovom „účinnosti“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) čl. I bod 9 4. V čl. I bode 9 v § 24a ods. 2 odporúčame za slová „automatických výmen“ vložiť slová „informácií a záväzných stanovísk“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) čl. I bod 7 3. V čl. I bode 7 je potrebné vložiť paragrafovú značku pred číslicu „7“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 4 – odporúčame uviesť v poznámke pod čiarou k odkazu 12 správne číslo príslušného zákona. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. II K bodu 1 – úvodnú vetu odporúčame upraviť „V §6 ods.2 písm. a) slová nad prvým bodom znejú:“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Zákon č. 595.2003 Z.z. o dani z príjmov § 49a ods. 7 V súvislosti s pripravovanou novelou zákona 442/2012 Z.z.. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, podľa ktorej sa ruší pôvodné ustanovenie § 8 ( poskytovanie informácií o úrokových príjmov podľa § 49a zákona o dani z príjmov) navrhujeme zároveň novelizovať zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení : "§ 49a sa vypúšťa odsek 7. Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú 7 a 8.“ Odôvodnenie: V súlade s dôvodovou správou, podľa ktorej : "K Čl. 1 bodu 4, nový § 8: Nadväzne na implementáciu smernice Rady 2015/2060 z 10. novembra 2015, ktorou sa zrušuje smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, sa doterajší § 8 upravujúci poskytnutie informácie o úrokovom príjme nahrádza novým § 8, ktorý upravuje automatickú výmenu záväzných stanovísk" ako aj " K ČL. II bodu 4 "Podľa pôvodného odseku 7 mal zákon prednosť pred automatickou výmenou informácií podľa § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č.331/2011 Z. z. Ustanovenie § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa ruší s účinnosťou od 1.1.2017 z dôvodu zrušenia smernice Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplat z úrokov smernicou Rady 2015/2060. " je oznamovacia povinnosť v zmysle § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z.z. v plnom rozsahu nahradená oznamovaním údajov podľa zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch. Nami navrhovaná úprava § 49a zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov ( zrušenie ods. 7) je preto náležite nevyhnutná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) uzneseniu V uznesení názve zákona za slová „359/2015“ doplniť slová „Z. z.“ a v tejto súvislosti vykonať úpravu aj v doložke vybraných vplyvov a doložke zlučiteľnosti. Legislatívnotechnická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I. štvrtom bode poznámke pod čiarou k odkazu 12 V čl. I. štvrtom bode poznámke pod čiarou k odkazu 12 slová „595/2009“ nahradiť slovami „182/1993“ pretože § 18 ods. 1 až 3 nebol novelizovaný zákonom č. 595/2009 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I. deviatom bode § 24a ods. 2 V čl. I. deviatom bode § 24a ods. 2 slová „raz ročne až do 31. decembra 2017“ odporúčame preformulovať pretože v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona poskytnutie štatistických údajov Európskej komisii nastane iba jedenkrát. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. II, novelizačný bod 3 čl. II, novelizačný bod 3: Odporúčame výslovne spresniť kedy / ako často sa hodnotenie oznamuje (napr. vložením slova "každoročne"). Ide síce o "ročné" hodnotenie, ale nie je vylúčené, že by sa oznamovalo napr. raz za dva roky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail