LP/2016/521 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 2, úvodná veta čl. I novelizačný bod 2, úvodná veta: Odporúčame slová "písmenami k), l) a m)" nahradiť slovami "písmenami k) až m)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 2, písm. m) čl. I novelizačný bod 2, písm. m): Návrh zákona definuje pojem "cezhraničná transakcia", používa pojem "transakcia", no nedefinuje ho. Rovnako nedefinuje ani pojem "rezident". Definícia pojmov "transakcia" a "rezident" absentuje v doterajšom znení zákona č. 442/2012 Z. z. a neuvádzajú ju ani iné zákony. Odporúčame preto tieto pojmy zadefinovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 2, písm. m) čl. I novelizačný bod 2, písm. m): Nakoľko nejde o výpočet náležitostí, medzi posledné dve alternatívy odporúčame čiarku nahradiť slovom "alebo". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 2, písm. k) čl. I novelizačný bod 2, písm. k): Vzhľadom na to, že jednotlivé body nepredstavujú výpočet náležitostí, medzi posledné dve možnosti je potrebné čiarku nahradiť slovom "alebo", nakoľko z kontextu ide o alternatívny výpočet. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 2, písm. m) piaty bod čl. I novelizačný bod 2, písm. m) piaty bod: Slovo "rozhodnutiach" odporúčame v súlade s návrhom § 8 ods. 1, ods. 2 písm. d), e), ... nahradiť slovom "záväznom stanovisku" a slová "druhého a tretieho bodu" odporúčame nahradiť slovami "druhého bodu alebo tretieho bodu", nakoľko z kontextu celého návrhu nejde o rozhodnutia/záväzné stanoviská podľa oboch bodov zároveň, ale buď o rozhodnutie/záväzné stanovisko podľa druhého bodu alebo o rozhodnutie/záväzné stanovisko podľa tretieho bodu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Odporúčame v predkladanom materiáli slová „359/2015 o automatickej“ nahradiť slovami „359/2015 Z. z. o automatickej“. Odporúčame v obale materiálu doplniť údaje o tom, kto predkladá návrh zákona do medzirezortného pripomienkového konania. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodu 4 Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 12 slová „595/2009 Z. z.“ nahradiť slovami „595/2003 Z. z.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 10 návrhu zákona Odporúčame zladiť znenie transpozičnej prílohy s poslednou vetou bodu 62.9. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K predloženému materiálu všeobecne Odporúčame v jednotlivých častiach predloženého materiálu (obal, návrh uznesenia vlády SR, doložka vybraných vplyvov, doložka zlučiteľnosti, správa o účasti verejnosti a návrh komuniké) upraviť názov návrhu zákona tak, že za slová „zákon č. 359/2015“ sa vložia slová „Z. z.“. Ide o úpravu v súlade s bodom 60 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. II bodu 1 návrhu zákona Odporúčame slovo „uvádzacia“ nahradiť slovom „úvodná“, a to v súlade s bodom 40 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 4 návrhu zákona Odporúčame opraviť nesprávnu citáciu právneho predpisu v poznámke pod čiarou k odkazu 12, a to takto: „12) § 18 ods. 1 až 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. II bodu 5 návrhu zákona Odporúčame novú prechodnú právnu úpravu účinnú od 1. januára 2017 upraviť v rámci samostatného ustanovenia, a to v súlade s bodom 21.3. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 2 § 2 písm. l) návrhu zákona Odporúčame definíciu pojmu „subjekt“ v navrhovanom § 2 písm. l) posúdiť v kontexte znenia § 7 ods. 1 novelizovaného zákona za účelom zladenia týchto ustanovení. Ustanovenie § 7 ods. 1 novelizovaného zákona používa slovo „subjekt“ vo význame, ktorý nezodpovedá navrhovanej definícii pojmu v § 2 písm. l). V tejto súvislosti dávame do pozornosti aj zavedenú legislatívnu skratku „(ďalej len „osoba“)“ v § 7 ods. 1 novelizovaného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 4 § 8 ods. 2 písm. b) návrhu zákona Navrhujeme z § 8 ods. 2 písm. b) vypustiť slová „všeobecného obsahu“, za slovom „transakcií“ navrhujeme vložiť čiarku a slová „a to zovšeobecňujúcim spôsobom“ a navrhujeme slová „ktoré nevedú“ nahradiť slovami „ktorý nevedie“. Odporúčame precizovať navrhované znenie § 8 ods. 2 písm. b) v súlade s preberanou smernicou Rady (EÚ) 2015/2376 z 8. decembra 2015, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (ďalej len „preberaná smernica“). V jednotlivých jazykových verziách čl. 8a ods. 6 písm. b) preberanej smernice sa upravuje zhrnutie záväzných stanovísk všeobecným spôsobom, ktorý nie je porušením príslušného tajomstva, a nie zhrnutie všeobecného obsahu záväzných stanovísk. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 2 V uvádzacej vete novelizačného bodu 2 odporúčame slová "písmenami k), l) a m)" nahradiť slovami "písmenami k) až m)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 4 V § 8 ods. 2 písm. l) odporúčame presunúť odkaz 4c za bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 9 V § 24a ods. 2 prvom riadku odporúčame vypustiť slová "raz ročne až". Odôvodnenie: Novela nadobudne účinnosť 1. januára 2017 a údaje sa majú poskytnúť do 31. decembra 2017. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 1 Odporúčame vypustiť čiarku pred slovom "vrátane". Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 5 Odporúčame vypustiť slová "raz ročne až". Odôvodnenie: Novela nadobudne účinnosť 1. januára 2017 a údaje sa majú poskytnúť do 31. decembra 2017. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail