LP/2016/521 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I. deviatom bode § 24a ods. 2 V čl. I. deviatom bode § 24a ods. 2 slová „raz ročne až do 31. decembra 2017“ odporúčame preformulovať pretože v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona poskytnutie štatistických údajov Európskej komisii nastane iba jedenkrát. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I. štvrtom bode poznámke pod čiarou k odkazu 12 V čl. I. štvrtom bode poznámke pod čiarou k odkazu 12 slová „595/2009“ nahradiť slovami „182/1993“ pretože § 18 ods. 1 až 3 nebol novelizovaný zákonom č. 595/2009 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) uzneseniu V uznesení názve zákona za slová „359/2015“ doplniť slová „Z. z.“ a v tejto súvislosti vykonať úpravu aj v doložke vybraných vplyvov a doložke zlučiteľnosti. Legislatívnotechnická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Zákon č. 595.2003 Z.z. o dani z príjmov § 49a ods. 7 V súvislosti s pripravovanou novelou zákona 442/2012 Z.z.. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, podľa ktorej sa ruší pôvodné ustanovenie § 8 ( poskytovanie informácií o úrokových príjmov podľa § 49a zákona o dani z príjmov) navrhujeme zároveň novelizovať zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení : "§ 49a sa vypúšťa odsek 7. Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú 7 a 8.“ Odôvodnenie: V súlade s dôvodovou správou, podľa ktorej : "K Čl. 1 bodu 4, nový § 8: Nadväzne na implementáciu smernice Rady 2015/2060 z 10. novembra 2015, ktorou sa zrušuje smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, sa doterajší § 8 upravujúci poskytnutie informácie o úrokovom príjme nahrádza novým § 8, ktorý upravuje automatickú výmenu záväzných stanovísk" ako aj " K ČL. II bodu 4 "Podľa pôvodného odseku 7 mal zákon prednosť pred automatickou výmenou informácií podľa § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č.331/2011 Z. z. Ustanovenie § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa ruší s účinnosťou od 1.1.2017 z dôvodu zrušenia smernice Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplat z úrokov smernicou Rady 2015/2060. " je oznamovacia povinnosť v zmysle § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z.z. v plnom rozsahu nahradená oznamovaním údajov podľa zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch. Nami navrhovaná úprava § 49a zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov ( zrušenie ods. 7) je preto náležite nevyhnutná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 2, písm. m) prvý bod čl. I novelizačný bod 2, písm. m) prvý bod: Nakoľko nejde o výpočet náležitostí, medzi posledné dve alternatívy odporúčame čiarku nahradiť slovom "alebo". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) vlastnému materiálu Odporúčame predkladateľovi predložiť znenie vlastného materiálu cez slovlex, resp. cez editor právnych predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Odoslané bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Odporúčame predkladateľovi predložiť znenie vlastného materiálu cez slov-lex, resp. cez editor právnych predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 7 – začiatok znenia odporúčame upraviť „V §17 ods.5 sa....“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I novelizačný bod 4, § 8 ods. 1 čl. I novelizačný bod 4, § 8 ods. 1: Vzhľadom na to, že pojem "nečlenský štát" nie je definovaný, odporúčame slová "s nečlenskými štátmi" nahradiť slovami "so štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len "nečlenský štát")". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.6.2016 Detail