LP/2016/356 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 467/2011 Z. z. ustanovuje:
Pridať
Čl. I
Vyhláška č. 483/2011 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení vyhlášky č. 199/2012 Z. z. a vyhlášky č. 37/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Pridať
1.
V § 5 ods. 3 sa za slovo „vymenovaný“ vkladajú slová „z kandidátov na členov výberovej komisie vymenovaných“.
Pridať
2.
V § 6 ods. 2 sa číslo „20“ nahrádza číslom „25“.
Pridať
3.
V § 6 odsek 3 znie:
(3)
Databázu prípadových štúdií vytvára ministerstvo a losovanie štúdií vo výberovom konaní zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný z kandidátov na členov výberovej komisie vymenovaných ministrom. Databáza prípadových štúdií pozostáva aspoň zo 100 prípadových štúdií porovnateľnej obtiažnosti a podľa potreby sa obmieňa.
“.
Pridať
4.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
(4)
Prípadová štúdia vylosovaná pre potreby výberového konania sa v ďalších výberových konaniach v tom istom kalendárnom roku nepoužije.
“.
Pridať
5.
V § 7 ods. 1 sa slová „nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka alebo ruského jazyka“ nahrádzajú slovami „nemeckého jazyka alebo francúzskeho jazyka“.
Pridať
6.
V § 7 odsek 3 znie:
(3)
Databázu textov v cudzom jazyku porovnateľnej obťažnosti určených na písomný preklad z cudzieho jazyka vytvára ministerstvo a ich losovanie vo výberovom konaní zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný z kandidátov na členov výberovej komisie vymenovaných ministrom. Databáza textov v cudzom jazyku pozostáva aspoň z 50 textov v cudzích jazykoch podľa odseku 1 a podľa potreby sa obmieňa.
“.
Pridať
7.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
(4)
Texty z cudzieho jazyka vylosované pre potreby výberového konania sa v ďalších výberových konaniach v tom istom kalendárnom roku nepoužijú.
“.
Pridať
8.
V § 8 ods. 1 sa za slovo „vymenovaný“ vkladajú slová „z kandidátov na členov výberovej komisie vymenovaných“.
Pridať
9.
V § 8 ods. 2 sa číslo „20“ nahrádza číslom „25“.
Pridať
10.
V § 9 ods. 1 písm. b) sa číslo „12“ nahrádza číslom „15“.
Pridať
11.
V § 9 ods. 1 písm. d) sa číslo „12“ nahrádza číslom „15“.
Pridať
12.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „psychológ“).“.
Pridať
13.
V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2)
Otázky členov výberovej komisie môžu byť zamerané aj na výsledky psychologického posúdenia.
“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Pridať
14.
V § 11 odsek 3 znie:
(3)
Každý člen výberovej komisie hodnotí uchádzača v ústnej časti jednotlivo za každú skutočnosť, ktorá sa overujú výberovým konaním
3)
pridelením bodov v rozpätí od nula do troch bodov, pričom najvyšším hodnotením sú tri body. Hodnotenie každej otázky a celkový výsledok vyhodnotenia vyznačí každý člen výberovej komisie písomne na hodnotiacom hárku, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
“.
Pridať
15.
V § 12 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
Pridať
16.
V § 12 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa slovo „stručné“.
Pridať
17.
V § 12 ods. 3 sa za slovo „uchádzačov“ vkladajú slová „v súhrnom hodnotiacom hárku, ktorého vzor sa uvádza v prílohe č. 2,“ a slová „ods. 2“ sa nahrádzajú slovami „ods. 3“.
Pridať
18.
V § 13 odsek 2 znie:
(2)
Zápisnica ďalej obsahuje stručný a presný záznam z každého hlasovania výberovej komisie, ktoré sa uskutočnilo, vrátane výsledku tohto hlasovania a pomeru hlasov členov výberovej komisie. Súčasťou zápisnice sú hodnotiace hárky členov výberovej komisie a súhrnný hodnotiaci hárok.
“.
Pridať
19.
V § 13 odsek 5 znie:
(5)
Zápisnica je súčasťou spisu agendy správy súdu.
4)
“.
Pridať
20.
Za § 14b sa vkladá § 14c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 14c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2016
Výberové konanie, ktoré bolo vyhlásené podľa predpisov účinných k 31. máju 2016 a vykonať sa má po 1. júni 2016, sa vykoná podľa predpisov účinných k 31. máju 2016.
“.
Pridať
21.
Vyhláška sa dopĺňa prílohami č. 1 a 2 , ktoré vrátane nadpisov znejú:
Príloha č. 1 k vyhláške č. 483/2011 Z. z.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 483/2011 Z. z.
“.
Pridať
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2016.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 21 Odporúčame vo vysvetlivke 7 k prílohe č. 1: - v texte o intelektových schopnostiach formulovať uvedené vlastnosti presnejšie opisným spôsobom alebo za pomlčku vložiť slovo "napríklad", pretože nie je celkom zreteľný rozdiel medzi "dôvtipom", "chápavosťou" a "bystrosťou", - v texte vhodne doplniť text, pretože nie je zrejmé, čo má kandidát "používať", - v texte o tvorivosti nie je zrejmý rozdiel medzi novými a pôvodnými myšlienkami a taktiež nie je zrejmé, či sa tvorba nových a pôvodných myšlienok má overovať u sudcu, ktorý má postupovať podľa platného právneho poriadku, - v texte o emocionálnej stabilite vypustiť slovo "pokoj" pretože tento vzniká z "vyrovnanosti" a nejde o vlastnosť ale len o momentálny stav. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.5.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 21 Odporúčame vo vysvetlivke 1) k prílohe č. 1 upraviť prvú časť súvetia z dôvodu, že niekto iný ako sudca nemôže mať postup na súd vyššieho stupňa, odstránením podmienky v súvetí. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.5.2016 Detail
ZOJ (Sudcovia Za otvorenú justíciu) Čl. I bod 18 v texte navrhovaného § 13 ods. 2 slovo „hlasovania „ nahradiť slovom „hodnotenia" (vyskytuje sa 2x) Z dôvodu, že členovia výberovej komisie o uchádzačoch nehlasujú, ale ich hodnotia Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.5.2016 Detail
ZOJ (Sudcovia Za otvorenú justíciu) Čl. I bod 9 K § 8 navrhujeme doplniť ustanovenie § 8a, ktoré by znelo : Pre vypracovanie každej písomnej časti výberového konania (test, prípadová štúdia, preklad, vypracovanie súdnych rozhodnutí) si uchádzači vylosujú číslo, ktorým bude ich práca označená a meno uchádzača sa k nej priradí až po ich vyhodnotení. lebo Nestačí váhu subjektívneho hodnotenia vo výberových konaniach riešiť len vo vzťahu k ústnej časti – pretože sa podľa doterajšieho spôsobu hodnotenia nezabezpečí subjektívne hodnotenie prípadových štúdií a rozsudkov. Malo by to byť nastavené tak, aby členovia komisie nevedeli koho hodnotia (meno, priezvisko) . Preto sa javí vhodným označiť testy vylosovaným číslom, ktoré sa zidentifikuje až po vyhodnotení písomnej časti .Takýmto spôsobom je možné vylúčiť subjektívne hodnotenie člena komisie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.5.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Čl. I bod 10 odporúčame spojiť bod 10 a 11 do jedného bodu s touto uvádzacou vetou „V 9 ods.1 písm. b) a d) sa...“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.5.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Čl. I bod 8 odporúčame spojiť bod 1 a 8 do jedného bodu s touto uvádzacou vetou „V §5 ods.3 a §8 ods.1 sa..“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.5.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 odporúčame spojiť bod 1 a 8 do jedného bodu s touto uvádzacou vetou „V §5 ods.3 a §8 ods.1 sa..“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.5.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Čl. I bod 9 odporúčame spojiť bod 2 a 9 do jedného bodu s touto uvádzacou vetou „V §6 ods.2 a §8 ods.2 sa..“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.5.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Čl. I bod 2 odporúčame spojiť bod 2 a 9 do jedného bodu s touto uvádzacou vetou „V §6 ods.2 a §8 ods.2 sa..“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.5.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Čl. I bod 11 odporúčame spojiť bod 10 a 11 do jedného bodu s touto uvádzacou vetou „V 9 ods.1 písm. b) a d) sa...“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.5.2016 Detail
ZOJ (Sudcovia Za otvorenú justíciu) Čl. I bod 12 § 10 ods. 3 navrhujeme doplniť a zmeniť toto ustanovenie tak , že sa zmení poradie viet : druhá sa zamení za tretiu a tretia za druhú. V tretej vete potom navrhujeme doplniť za slovo neodporúča spojenie „z akých dôvodov“ . § 10 ods. 3 navrhujeme doplniť a zmeniť toto ustanovenie tak , že sa zmení poradie viet : druhá sa zamení za tretiu a tretia za druhú. V tretej vete potom navrhujeme doplniť za slovo neodporúča spojenie „z akých dôvodov", a v poslednej vete medzi slovné spojenie závery psychologického vsunúť slovo „celého". Ustanovenie § 10 ods. 3 by bolo nasledovné: Psychologické posúdenie sa vykonáva aplikáciou psychodiagnostických metód schválených ministerstvom po dohode so psychológmi. Závery psychologického posúdenia predloží psychológ v písomnej podobe výberovej komisii. V záveroch psychologického posúdenia sa psychológ vyjadrí, či uchádzača z hľadiska jeho osobnostných predpokladov na funkciu sudcu odporúča alebo neodporúča a z akých dôvodov. Komisia závery celého psychologického posúdenia oznámi a odovzdá uchádzačovi pred začatím ústnej časti.“ Dôvody: Psychologické posudky by mali vyjadrovať všetko, čo psychológovia zistili. Iba tak môže mať výberová komisia prehľad o tom, ktorými kladnými, či zápornými vlastnosťami uchádzač disponuje, aby vedela posúdiť, či je vhodný do daného kolektívu ( napr. pre prácu na vyššom stupni je potrebné overiť, či je schopný tímovej práce a pod...). Podľa súčasného znenia § 10 ods.3 nedostávala komisia do rúk štrukturované psychologické hodnotenie uchádzača ako predtým, v minulosti . Zaužívanou praxou sa stalo, že psychológovia odovzdali celý výsledok znaleckého hodnotenia priamo uchádzačovi, nie komisii. Tá dostala do rúk iba znenie posudku : „odporúča, neodporúča“ , ktorý odovzdala uchádzačovi. Novo navrhované znenie by malo takémuto postupu zabrániť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.5.2016 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.5.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.5.2016 Detail