LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
2016
o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Vlastný materiál je z dôvodu zlyhania aplikácie súčasťou nepovinnej prílohy označený ako: 1_vlastný materiál


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) čl. I, § 11 Zrušením vyhlášky č. 136/2009 Z. z. príde k zrušeniu obmedzení pre používanie aktívnych prvkov v podpisovaných elektronických dokumentoch, ktoré boli zverejnené podľa § 3 na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu. Je potrebné zachovať zverejňovanie týchto obmedzení z dôvodu pretrvávania pôvodných dokumentov a vzniku ďalších implementácií pre zachovanie interoperability. Zároveň je potrebné, aby Národný bezpečnostný úrad mal aj naďalej kompetenciu vydávať tieto obmedzenia a aby zastrešoval problematiku špecifických obmedzení vlastností formátov dokumentov, ktoré sa priamo odvíjajú od bezpečnostných požiadaviek pri používaní elektronického podpisu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka za Slovensko.Digital. Pripomienka: Obmedziť možnosť vydávania nových mandátnych certifikátov a naplánovať ukončenie ich používania Odôvodnenie: Ustanovenia o mandátnych certifikátoch sú prenášané z doterajšieho zákona o elektronickom podpise a predstavujú špecifické „slovenské“ využitie kvalifikovaných certifikátov, ktoré aj podľa dôvodovej správy je v súlade s nariadením eIDAS iba prostredníctvom výnimky pre „dodatočné atribúty“ v čl.28 ods.3. Zachovaním tohto špecifika vzniká problém s medzinárodnou interoperabilitou, keďže použitie a interpretácia mandátnych certifikátov bude možná iba v softvérových prostriedkoch vyvinutých špecificky pre slovenské prostredie. Túto skutočnosť považujeme za porušenie časti čl.28 ods.3 nariadenia požadujúceho vylúčenie vplyvu na interoperabilitu. Podľa dôvodovej správy, „Tento druh kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis umožňuje definovať pozíciu podpisovateľa, ak ide o osobu oprávnenú konať v zastúpení (napr. konateľ organizácie, štatutár, splnomocnenec a pod.), ale tiež napr. notára, sudcu, znalca. Ide o prípady, kedy je potrebné, aby tretia strana (príjemca podpísaného dokumentu) bola informovaná o právnom statuse, pracovnom alebo funkčnom zaradení podpisovateľa.“ Pripomíname, že právny status podpisovateľa je obvykle uvedený ako súčasť dokumentu, ktorý je podpisovaný. Pritom existujúcich možností právneho statusu či „pozície“ je veľké množstvo, a v realite sa vyskytujú mnohé špecifické situácie, že nie je ani predpokladané pokryť všetky možnosti v tejto oblasti mandátnymi certifikátmi. Pokiaľ ide o situáciu, kedy „podpisovateľ“ je iba v určitom pracovnom alebo funkčnom zaradení v organizácii v ktorej mene je podpisovanie vykonávané, je vhodné použiť na podpísanie kvalifikovanú elektronickú pečať tejto organizácie. Ide o analógiu s postupom autorizácii listinných dokumentov okrúhlou pečaťou organizácie verejnej správy. Tento spôsob je žiadúci aj z dôvodu zníženia rizika podvodu zo strany podpisujúcej osoby a evidencie podpísaných dokumentov za organizáciu. Zároveň v §23 zákona č.305/2013 je v súčasnosti uvedených celkovo 5 spôsobov preukazovania oprávnenia konať v mene inej osoby, pričom použitie mandátneho certifikátu je jeden z nich. Eliminácia ostatných spôsobov nie je zamýšľaná (a nepokladáme ju ani za možnú), pričom dokážu plne pokryť všetky situácie, kedy sú aktuálne používané mandátne certifikáty. Preto sú mandátne certifikáty nadbytočné a iba zvyšujú komplikovanosť spracovania elektronických dokumentov. Pokiaľ ide o možnosť efektívneho strojového spracovania informácie o právnom statuse či pozícii podpisovateľa, túto je možné efektívne ukladať v rámci typových položiek elektronického formulára ktorý má byť autorizovaný. Toto riešenie je štandardné pre strojové spracovanie ostatných položiek elektronického dokumentu, preto predstavuje aj najmenšie náklady na realizáciu pre vyjadrenie právneho statusu či pozície podpisovateľa. V súčasnosti sú mandátne certifikáty iba málo rozšírené, čo zjednudušuje ich postupné nahradenie inými technikami – v budúcnosti to bude náročnejšie. Zároveň je prevádzkovanie mandátnych certifikátov pomerne finančne nákladné, nakoľko je pre nich potrebné prevádzkovať samostatný register, udržiavať špecifickú legislatívu, technické normy, špecifické činnosti certifikačných autorít, špecificky upravené softvérové prostriedky v ktorých sú vužívané. Vzhľadom na postupnú unifikáciu legislatívneho, ale aj technologického prostredia v oblasti elektronického podpisu v EÚ nie je jasný zmysel prevádzkovania tejto špecifickej národnej úpravy z dlhodobého hľadiska. Považujeme za vhodné začať čím skôr s postupným útlmom ich používania s cieľom ich úplného nahradenia inými technikami, najmä tými čo sú už dnes legislatívne predpokladané. Zásadné zmeny v legislatíve súvisiace s nariadením o eIDAS považujeme za vhodnú príležitosť na začatie tohto procesu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka za Slovensko.Digital. Pripomienka: Znenie ods.2 nahradiť nasledovným: „Overovanie zhody zariadenia na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu, alebo zariadenia na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate v procese certifikácie sa nevzťahuje na aplikáciu na vyhotovenie alebo overenie podpisov.“ Odôvodnenie: Podľa Art. 56 nariadenia o eIDAS: „z rozsahu certifikačnej povinnosti by sa mali vylúčiť aplikácie na vyhotovenie podpisov.“ Preto navrhované vyžadovanie procesu certifikácie aj pre aplikácie na vyhotovenie (alebo overovanie) podpisov považujeme za nesúlad s nariadením. Zároveň z aktuálne platnej právnej úpravy nie je pre aplikácie na vyhotovenie a overovanie podpisov overenie zhody v procese certifikácie vo všeobecnosti vyžadované a nevidíme dôvod na sprísnenie pravidiel v tejto oblasti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka za Slovensko.Digital. Pripomienka: Na koniec znenia ods.2 doplniť vetu: „To sa nevzťahuje na povinnosť umožniť prijímanie elektronických dokumentov prostredníctvom modulu centrálnej elektronickej podateľne.“ Odôvodnenie: Súhlasíme s myšlienkou centrálneho a jednotného zabezpečenia opakujúcich sa úkonov pri výkone verejnej moci elektronicky. Ak jediným dôvodom na prevádzkovanie množstva inak nepotrebných softvérových komponentov má byť “povinnosť prevádzkovať v zmysle podmienok projektov”, tak vzhľadom na efektívne vynakladanie prostriedkov odporúčame hľadať možnosti ako ďalšie roky nevynakladať prostriedky na prevádzku a údržbu týchto komponentov. Elektronické podanie považujeme za jeden zo základných stavebných blokov eGovernmentu. Navrhovaný stav, kedy do roku 2020 by bolo pre odosielateľa podanie potrebné zisťovať “zo zoznamu, ktorý vedie Národný bezpečnostný úrad a zverejňuje na svojom webovom sídle” aká je adresa konkrétnej podateľne zásadne zvyšuje nároky na zručnosti používateľa a rovnako aj aplikačného vybavenia zabezpečujúceho pre používateľa zasielanie podaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka za Slovensko.Digital. Pripomienka: Žiadame vypustiť bod 10. Odôvodnenie: Povinnosť používať elektronické formuláre podľa náležitostí zákona o eGovernmente je všetkým povinným osobám známa najneskôr od októbra 2013. Prechodné obdobie 3 roky považujeme za dostatočné na prispôsobenie sa tejto povinnosti. Súhlasíme s odôvodnením zosúladenia prechodných období, avšak za kľúčové v tejto veci považujeme prechodné obdobie podľa §60 ods.1 – výkon verejnej moci elektronicky. Schopnosť správne používať elektronické formuláre je jedným z pilierov efektívnej a automatizovanej elektronickej komunikácie, ďalšie predĺženie prechodného obdobia by znamenalo priznanie zásadného zlyhania informatizácie verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka za Slovensko.Digital. Pripomienka: Dopracovať dôvodovú správu tak, aby obsahovala jasný plán ďalšieho postupu, ktorý dá záruky, že termín realizácie ustanovenia §60 ods.10 nebude potrebné ďalej odkladať Odôvodnenie: Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb mala podľa pôvodne schváleného znenia zákona č.305/2013 nastať už v auguste 2015. Následne bola táto lehota posunutá na august 2016 a to z dôvodu malého počtu právnických osôb (v ráde niekoľkých percent), ktoré si elektronické schránky aktivovali. Rovnaká situácia nastane s veľkou pravdepodobnosťou v auguste 2016. Neustále posúvanie termínu realizácie ustanovenia §60 ods.10 pokladáme za zlyhanie štátnej správy v tejto oblasti, priznanie nedostatočnej prípravy riešení umožňujúcich právnickým osobám pristupovať k elektronickým schránkam a nedostatočnej komunikácie s právnickými osobami. Preto, keď už opätovné posunutie termínu je zdá sa nevyhnutné, považujeme za nutné vytvorenie konkrétneho plánu, akým spôsobom bude štátna správa postupovať ďalej tak, aby v čase uplynutia novonavrhovaného hraničného termínu – 1.2.2018 nenastala opäť rovnaká situácia. Tento plán je vhodné rámcovo uviesť v dôvodovej správe, alebo ako samostatnú prílohu materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka za Slovensko.Digital. Pripomienka: Vypustiť ods.5 Odôvodnenie: Pravidlá elektronickej komunikácie v úradnom styku je vhodné riešiť zákonoch týkajúcich sa špecificky tejto agendy. Zákon č.305/2013 v súčasnosti už obsahuje ustanovenia týkajúce sa autorizácie úkonov v úradnom styku, nie je jasná vzájomná väzba s navrhovaným ustanovením ods.5, napr. v súvislosti s §59, ods.3 písm.g) zákona č.305/2013. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka za Slovensko.Digital. Pripomienka: Vypustiť časť vety „v ktorej vedie zoznam všetkých kvalifikovaných certifikátov vydaných poskytovateľmi dôveryhodných služieb, ktorým udelil kvalifikovaný štatút spolu s informáciami o štatúte platnosti alebo zrušenia kvalifikovaných certifikátov, ktoré vydali, aktualizovanými minimálne po uplynutí doby platnosti alebo zrušení týchto kvalifikovaných certifikátov“ Odôvodnenie: Súvisí s pripomienkou k §6 ods.2 Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.5.2016 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) ŠUSR vyčísluje priamo vyvolaný vplyv na rozpočet v rokoch 2017 a2018 vo výške 260 000 € na každý rok. Tento negatívny vplyv spôsobuje predĺženie prechodného obdobia na povinnú aktiváciu elektronických schránok právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek úpravou § 60 ods. 10 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadame doplniť analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy o sumu 520 000,- € , a to konkrétne 260 000.- € v roku 2017 a 260 000 € v roku 2018 pre rozpočtovú kapitolu ŠÚ SR. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska) Za poslednú vetu navrhujeme vloženie novej vety, ktorá znie: „Úrad zabezpečuje poskytnutie výpisu z evidencie podľa druhej vety prostredníctvom orgánu verejnej moci, ktorý vedie evidenciu. Odôvodnenie: Ide o splnomocnenie pre úrad, v záujme získania právne relevantných informácií priamo od orgánu verejnej moci, ktorý vedie evidenciu. Túto pripomienku považujeme za obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska) Za slovo „predpis“ sa vkladajú slová „alebo písomné poverenie“. Odôvodnenie: Napr.: § 13 ods. 5 a §13b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov; zákon č. 211/2000 Z.z. kontextovo aj § 19 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. V uvedených situáciách nie je určenie rozsahu oprávnenia viazané na formu interného predpisu, vyžaduje sa však písomná forma. Z uvedeného dôvodu požadujeme, aby bol text návrhu v príslušnom ustanovení upravený tak, ako navrhujeme. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska) Odporúčame formulovať ustanovenie subsidiárne. Primárne by mala vzniknúť povinnosť bezodkladne požiadať o zrušenie mandátneho certifikátu orgánu verejnej moci, ktorý vedie evidenciu; subsidiárne, ak takého orgánu niet, by mala byť povinnosť mandanta, a až v prípade, že ani toto nie je možné, ako uplatnenie zásady ultima ratio, môže byť povinnosť prenesená na mandatára. Zachovanie navrhovaného znenia by znamenalo, že by úrad mohol pristupovať k sankcionovaniu aj osobu, ktorej bol vydaný mandátny certifikát, ktorého zrušenie už požiadal mandant a to len z dôvodu, že povinnosť je neštruktúrovane ukladaná rovnako voči všetkým účastníkom vzťahov. Na okraj poznamenávame, že fyzická osoba nemôže mať postavenie orgánu verejnej moci. Túto pripomienku považujeme za obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 8. V čl. III žiadame vypustiť body 1 a 2. Odôvodnenie Povinná aktivácia bezpečnostného osobného kódu v procese vydávania občianskeho preukazu je v súčasnej dobe ťažko realizovateľná, vzhľadom na demografické zloženie obyvateľstva, nedostatočnú úroveň informatickej znalosti a obavy zo zneužitia. Takto naformulované znenie by znemožnilo dodatočné zvolenie bezpečnostného osobného kódu po vydaní občianskeho preukazu. Vzhľadom na to, že navrhujeme vypustiť bod 1, bod 2 nemá opodstatnenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Navrhované znenie odporúčam vypustiť, pretože činnosti v ňom uvedené z implementovaného nariadenia EPaR(EÚ) č. 910/2014 nevyplývajú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V prílohe Prehľad sadzobníka správnych poplatkov“ odporúčam slová „ XX. Elektronický podpis“ nahradiť slovami „XX. Dôveryhodné služby“ a uvádzaciu vetu uviesť takto: „V sadzobníku správnych poplatkov XX. časť vrátane nadpisu znie:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) definovanie pojmu „Odporúčanie ENISA“. Odôvodnenie: uvedený pojem sa nachádza v prvom a druhom riadku tabuľky bez bližšieho vysvetlenie o aké odporúčanie ide, rovnako nie je definovaný pojem „ENISA“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) konkretizáciu pojmu „Implementačný štandard Overenie eIDAS.doc“ použitý v textovej časti. Odôvodnenie: nie je jasné, kde sa Implementačný štandard Overenie eIDAS.doc“ nachádza, či ide o tabuľkovú časť uvedenú v texte „Mapovanie požiadaviek nepovinných implementačných aktov nariadenia eIDAS, ktoré neboli vydané, na štandardy NBÚ“ alebo ide o materiál „Overenie platnosti kvalifikovaných podpisov/pečatí a kvalifikovaných certifikátov podľa nariadenia eIDAS“ Verzia D.1 z 22. 03. 2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) definovanie pojmu „Odporúčanie ENISA“. Odôvodnenie: uvedený pojem sa nachádza v prvom a druhom riadku tabuľky bez bližšieho vysvetlenie o aké odporúčanie ide, rovnako nie je definovaný pojem „ENISA“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) v § 16a ods. 4 k slovám „technická norma“ doplniť číselné označenie tejto normy. Odôvodnenie: chýbajúce označenie technickej normy upravujúcej obsah a štruktúru bezpečnostného projektu a bezpečnostnej smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) v § 16 zvážiť úpravu vo vzťahu k existujúcemu zoznamu oprávnení na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu. Odôvodnenie: ÚJD SR odporúča, aby z textu vlastného materiálu vyplývalo, že udelené oprávnenia uvedené v zozname oprávnení na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu ostávajú bezo zmeny. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) v § 13 ods. 2 zvážiť výšku pokuty. Odôvodnenie: pokuta vo výške 330.000 eur sa javí neprimerane vysoká. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) k § 8 všeobecne: nie je zrejmé, akým spôsobom bude riešené konanie zamestnancov orgánov verejnej moci za orgán verejnej moci. Odôvodnenie: z textu z poznámok pod čiarou k odkazom 21) a 22) nie je zrejmé, či mandátny certifikát bude vydávaný aj zamestnancom orgánu verejnej moci pri ich konaní za alebo v mene orgánu verejnej moci, hoci podľa poslednej novely zákona o e-Governmente č. 305/2013 Z. z. – zákon č. 273/2015 Z. z. - mal byť prístup zamestnancov orgánov verejnej moci do spoločných modulov riešený cez autentifikačný kvalifikovaný certifikát. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) v § 8 ods. 1 písm. a) definovať rozsah identifikačných údajov mandatára. Odôvodnenie: negatívne vymedzenie, podľa ktorého identifikačným údajom mandatára nie je rodné číslo mandatára, sa javí nedostatočným. V prípade, ak mandatárom je zamestnanec orgánu verejnej moci, ÚJD SR odporúča, aby ako identifikačné údaje postačovali len titul, meno a priezvisko. V prípade, ak však nejde o zamestnanca konajúceho za orgán verejnej moci alebo zamestnanca konajúceho za akúkoľvek právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, ÚJD SR navrhuje, aby bol mandatár identifikovaný aj prostredníctvom rodného čísla a bydliska, napr. ak ide o konanie na základe plnomocenstva, resp. o konanie štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo konanie fyzickej osoby - podnikateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) v poznámke pod čiarou k odkazu 18) zmeniť text z „§ 28a zákona č. 305/2013 Z. z.“ na text „§ 16a zákona č. 305/2013 Z. z.“. Odôvodnenie: elektronická podateľňa je upravená v § 16a vlastného materiálu v Čl. II. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) 1. napriek skutočnosti, že definície používaných pojmov z vlastného materiálu sú uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 v Článku 3, aj vzhľadom na adresátov právneho predpisu ÚJD SR odporúča do textu vlastného materiálu doplniť definície použitých pojmov. Odôvodnenie: text odôvodnenia je súčasťou pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V poznámke pod čiarou k odkazu 43 odporúčame na konci pripojiť slová „v znení neskorších predpisov“ v súlade s bodom 22 Prílohy č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V § 13 sa navrhujú sankcie pre poskytovateľov dôveryhodných služieb za porušenie príslušných ustanovení. Vzhľadom na skutočnosť, že poskytovateľ dôveryhodných služieb môže byť fyzická osoba aj právnická osoba, z návrhu ustanovenia nie je dostatočne zrejmé, či sa sankcie navrhujú za správne delikty alebo za priestupky a teda či sa v prípade priestupkov bude primerane postupovať podľa zákona o priestupkoch. V prípade, ak predkladateľ rozlišuje medzi priestupkami a správnymi deliktami, nediferencuje sankcie z hľadiska ich výšky pre tieto typy konaní tak, ako to bolo v pôvodnom zákone o elektronickom podpise a pokutu až do výšky 33 000 eur, resp. 330 000 eur teda navrhuje aj pre poskytovateľa dôveryhodných služieb, ktorý by sa dopustil priestupku. Len implicitne (s poukazom na ustanovenie § 15 ods. 1) sa možno domnievať, že § 13 zrejme upravuje správne delikty za porušenie povinností. V tom prípade však navrhujeme vymedziť jednotlivé skutkové podstaty správnych deliktov v ustanovení odsekov 1 a 2 tak, ako sú tieto vymenované v dôvodovej správe. Za nanajvýš nevhodnú legislatívnu techniku považujeme vymedziť skutkové podstaty správnych deliktov odkazom na poznámku pod čiarou, ktorá nemá normatívnu povahu. Poznámky pod čiarou majú len informatívnu hodnotu, preto nesmú obsahovať veci, ktoré majú normatívny charakter. Rovnako odporúčame § 15 ods. 2 , ktorý ustanovuje, že výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu, presunúť do § 13. Svojou povahou sa nejedná o spoločné ustanovenie, keďže pokuty v návrhu zákona upravuje len ustanovenie § 13. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Odporúčame zásadne prepracovať znenie ustanovenia § 12 návrhu zákona. Dohľad a kontrola sú dva odlišné právne inštitúty. Ak nariadenie EÚ č. 910/2014 upravuje dohľad a predkladateľ trvá aj na zavedení kontroly, odporúčame ju upraviť samostatne, nie ako formu dohľadu, a to len pre porušenie vybraných skutkových podstát, ktoré definuje zákon, a ktoré sa budú zrejme viazať k porušeniu ustanovení zákona o dôveryhodných službách, a nie nariadenia (EÚ) č. 910/2014. V odseku 2 odporúčame ako nadbytočné vypustiť slová „a to“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V ustanovení § 11 ods. 1 písm. b) navrhujeme doplniť slová „poskytovateľom dôveryhodných služieb“ za slovami „vydáva certifikáty“ z dôvodu dosiahnutia terminologického súladu s ostatným textom návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Žiadame vypustiť prvý a šiesty novelizačný bod a v jedenástom bode vypustiť navrhované znenie § 60b ods. 2. Odôvodnenie: V dôvodovej správe k návrhu zákona predkladateľ deklaruje nasledovný zámer: ,,dosiahnutie súladu vnútroštátneho právneho poriadku s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 910/2014 zo dňa 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „nariadenie eIDAS“).“. Navrhovaná zmena s deklarovaným zámerom žiadnym spôsobom nesúvisí a jej implementácia do vnútroštátneho právneho poriadku nie je uvedeným nariadením Európskej únie vyžadovaná. Vzhľadom na to, že povinnosť používať spoločný modul centrálnej elektronickej podateľne z doterajšej právnej úpravy nevyplývala, zmena bude mať negatívny dopad na všetky elektronické služby implementované v rámci programu Operačného programu informatizácie spoločnosti, ktoré využívajú vlastný modul elektronickej podateľne v súlade s aktuálne platným znením zákona o e-Governmente. Navrhovaná zmena bude mať negatívny dopad na rozpočet a fungovanie elektronických služieb bez jasného prínosu pre občana. Jej prijatím by zároveň došlo k deformácii trhových mechanizmov a konkurenčného prostredia v prospech jedného výrobcu (súčasného dodávateľa modulu centrálnej elektronickej podateľne pre Ústredný portál verejnej správy) a monopolizácii jeho postavenia, čo je v rozpore s verejným záujmom. Navrhované znenie prvého bodu je zmätočné v kontexte s platným znením § 10 ods. 2 zákona o e-Governmente. Uvádzaciu vetu prvého bodu odporúčame zosúladiť s bodom 34 prílohy č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Znenie úvodnej vety odporúčame upraviť takto: „Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z., zákona č. 29/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z. a zákona č. 273/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Dovoľujeme si upozorniť na možné aplikačné problémy pri rozhodnutiach o uložení sankcie za porušenie ustanovení podľa osobitného predpisu, ktorými sú v poznámkach pod čiarou taxatívne uvedené ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „nariadenie“). Rozhodnutie o uložení sankcie musí byť jasné, zrozumiteľné a preskúmateľné súdom. V tejto súvislosti poukazujeme na všeobecné až vágne príslušné ustanovenia nariadenia, za nesplnenie ktorých môžu byť uložené sankcie do 33 000 eur alebo až do výšky 330 000 eur. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 24) za slová „§ 2“ vložiť slová „ods. 1“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Odporúčame upraviť odkaz na poznámku pod čiarou 18, nakoľko zákon č. 305/2013 Z. z. nemá § 28a. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Z ustanovení návrhu zákona nie je zrejmé, a ani dôvodová správa k návrhu zákona sa dostatočne nevysporiadala so skutočnosťou, či všetky pojmy používané v osobitných právnych predpisoch v našom právnom poriadku týkajúce sa elektronického podpisu a s tým súvisiace pojmy používané v zákone č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli adekvátne nahradené nariadením (EÚ) č. 910/2004, resp. novým zákonom o dôveryhodných službách. Túto pripomienku považujeme za záväznú. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Navrhovaný § 14 je splnomocňovacím ustanovením pre Národný bezpečnostný úrad na vydanie záväzných štandardov, ktoré upravujú podrobnejšie požiadavky požadované osobitným predpisom v implementačných aktoch nezverejnených vo vestníku EÚ a národné rozšírenie pre dôveryhodnú infraštruktúru a dôveryhodné služby. Uvedené skutočnosti boli doposiaľ predmetom úpravy vyhlášok Národného bezpečnostného úradu, ktoré sa návrhom zákona zrušujú. V tejto súvislosti upozorňujeme predkladateľa, že ak majú byť nahradené vyhlášky, ktoré sú všeobecne záväznými právnymi predpismi, malo by sa tak stať právnymi predpismi rovnakej právnej sily. Nahradiť vykonávacie predpisy záväznými štandardmi, ktoré nemajú povahu právneho predpisu, nepovažujeme za vhodné z dôvodu, že ich znenie sa stane nevykonateľným a naviac povedie k zvýšeniu právnej neistoty v otázke technických parametrov, ktoré sa viažu k problematike elektronického podpisu. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Označenie správnych poplatkov zavedených v časti Sadzobníka správnych poplatkov XX. Dôveryhodné služby – položke 268 odporúčame formulačne zosúladiť so znením § 3 ods. 2 a § 10 ods. 8 návrhu zákona o dôveryhodných službách tak, aby názvy správnych poplatkov v položke 268 zodpovedali názvom jednotlivých úkonov upravených v predmetných ustanoveniach návrhu zákona. V dôvodovej správe odporúčame bližšie ozrejmiť, akým spôsobom bola určená výška týchto poplatkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Nie je nám úplne zrejmý účel tohto ustanovenia, ktorý sa naviac nezhoduje s odôvodnením obsiahnutým v dôvodovej správe k tomuto bodu. Povinná aktivácia funkcie online eID bola zavedená už zákonom č. 49/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s účinnosťou od 1. júla 2012. Predmetná zmena vykonaná v čl. III návrhu zákona mení len okamih zvolenia bezpečnostného osobného kódu, ktorý sa obligatórne viaže k okamihu podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V bode 9 sa navrhuje zmena ustanovenia zákona č. 305/2013 Z. z., podľa ktorej správca modulu elektronických schránok aktivuje elektronickú schránku právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky (tzv. povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek) nie 1. augusta 2016, ale až 1. februára 2018. Vzhľadom na skutočnosť, že Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky pripravuje systémové zmeny zamerané najmä na zlepšenie vymožiteľnosti práva, ktoré bezprostredne súvisia s potrebou zriadenia a aktivácie predmetných elektronických schránok právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zásadne nesúhlasí s posunutím dátumu aktivácie týchto elektronických schránok až k 1. februáru 2018. Vzhľadom na pripravované systémové zmeny a s prihliadnutím na časovú náročnosť týchto zmien požadujeme možné posunutie aktivovania elektronických schránok právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek najneskôr na 1. januára 2017. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V § 16a ods. 1 odporúčame odkazy na poznámky pod čiarou uviesť za interpunkčné znamienka. To platí aj pre čl. I, 3 ods. 1. V § 16a ods. 1 odporúčame slovo „prijímaním, odosielaním a potvrdzovaním prijatia“ nahradiť slovami „prijímaním, odosielaním, overovaním, potvrdzovaním a spracovaním prijatia“. V § 16a ods. 2 písm. c) odporúčame slová „pripojenie kvalifikovanej elektronickej pečiatky“ nahradiť slovami „pripojenie kvalifikovanej časovej pečiatky“. V § 16a ods. 2 písm. d) odporúčame slová „zaručenej elektronickej pečate“ nahradiť slovami „kvalifikovanej elektronickej pečate“. V § 16a ods. 3 odporúčame slová „zaručenej elektronickej pečate“ nahradiť slovami „kvalifikovanej elektronickej pečate“, slová „zaručených elektronických podpisov“ slovami „kvalifikovaných elektronických podpisov“ a slová „zaručených elektronických pečatí“ slovami „kvalifikovaných elektronických pečatí“. Uvádzacia veta k poznámkam pod čiarou má správne znieť: „Poznámky pod čiarou k odkazom 12e a 12f znejú:“. Súčasne odporúčame vypustiť na konci duplicitne uvedené úvodzovky a bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V ustanovení § 4 ods. 2 sa navrhuje znenie, podľa ktorého dôjde k zrušeniu platných prevzatých kvalifikovaných certifikátov, ak kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb neuzavrel dohodu a ani nemá právneho nástupcu; poskytovanie informácie o štatúte platnosti alebo zrušenia vydaných kvalifikovaných certifikátov zabezpečí úrad. Z navrhnutého znenia nie je z procesného hľadiska zrejmé, kto, v akej lehote a akou formou zruší platne prevzaté kvalifikované certifikáty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V ustanovení § 3 sa navrhuje znenie, podľa ktorého sa oznámenie o zámere poskytovať kvalifikované dôveryhodné služby predkladá elektronickým formulárom alebo v listinnej podobe na tlačive, ktorého vzor zverejňuje úrad na svojom webovom sídle. V tejto súvislosti upozorňujeme predkladateľa, že ak bude oznámenie zasielané v elektronickej podobe do elektronickej schránky Národného bezpečnostného úradu, tento formulár by mal byť nielen prístupný na webovom sídle úradu, ale aj ale aj na príslušnom webovom sídle v súlade s požiadavkami zákona o e-Governmente. Z dôvodu dosiahnutia obsahovej a gramatickej správnosti navrhujeme v ustanovení § 3 ods. 3 za slovo „kvalifikované“ doplniť slovo „služby“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Z dôvodu dosiahnutia obsahovej a gramatickej správnosti, ako aj z dôvodu dosiahnutia terminologického súladu s ostatným textom návrhu zákona (napr. § 6 ods. 2) navrhujeme v ustanovení § 2 ods. 1 nahradiť slová „ktorému kvalifikovaný štatút udelil úrad, obsahuje ako dodatočný osobitný atribút identifikátor osoby podpisovateľa“ slovami „ktorému úrad udelil kvalifikovaný štatút, obsahuje identifikátor osoby podpisovateľa ako dodatočný osobitný atribút“ Obdobnú úpravu navrhujeme vykonať aj v odseku 2 tohto ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V ustanovení § 1 sa upravuje znenie, podľa ktorého sa návrh zákona vzťahuje na niektoré dôveryhodné služby a niektoré povinnosti poskytovateľov dôveryhodných služieb. Navrhované znenie pôsobí zmätočne a evokuje otázku, kde sú upravené ostatné dôveryhodné služby a povinnosti poskytovateľov dôveryhodných služieb. Priamo návrh zákona pri dôveryhodných službách odkazuje na nariadenie (EÚ) č. 910/2014. Z dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu však vyplýva, že návrh zákona má upravovať iba oblasti, ktoré toto nariadenie priamo neupravuje a úpravu ponechalo na vnútroštátnu úpravu. Z tohto dôvodu navrhujeme predmetné znenie preformulovať tak, aby bolo z navrhnutého znenia jednoznačne zrejmé, na ktoré dôveryhodné služby a povinnosti poskytovateľov dôveryhodných služieb sa návrh zákona vzťahuje. V ustanovení § 1 sa tiež ustanovuje, že návrh zákona upravuje sankcie za porušenie povinností. Z dôvodu nejasnosti a nejednoznačnosti textu navrhujeme predmetné znenie preformulovať tak, aby bolo zrejmé, o aké povinnosti sa jedná (či sa jedná o povinnosti podľa tohto zákona alebo podľa nariadenia). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Všeobecná časť dôvodovej správy k návrhu zákona uvádza, že „úpravou terminológie sa mení v slovenskej legislatíve zavedený pojem „zaručený elektronický podpis“ na pojem „kvalifikovaný elektronický podpis“, pričom postup technickej realizácie ostáva zachovaný a dopĺňa sa o ďalšiu možnosť, kedy kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb spravujúci údaje na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu v mene podpisovateľa môžu údaje na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu duplikovať len na účely zálohovania, čím mierne klesne úroveň bezpečnosti kvalifikovaného elektronického podpisu v porovnaní s úrovňou bezpečnosti zaručeného elektronického podpisu, aj keď rovnako ostávajú zachované právne účinky takéhoto podpisu upravené v § 40 ods. 4 a 5 Občianskeho zákonníka.“. Táto časť materiálu (dôvodová správa) nemá žiadnu normatívnu hodnotu a naopak môže vyvolať obavy o právnu istotu v otázke perfektného a platného uzatvárania právnych úkonov v súkromnoprávnom presahu používania zaručeného elektronického podpisu. Túto pripomienku považujeme za záväznú. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V bode 1 z dôvodu nejasnosti textu navrhujeme vypustiť slová „na ich zabezpečenie“, prípadne toto ustanovenie vhodne preformulovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) § 16 ods. 4 odporúčame vypustiť, prípadne vhodne presunúť, nakoľko svojou povahou sa nejedná o spoločné ustanovenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Poznámka pod čiarou má obsahovať odkaz na právny predpis, prípadne ustanovenie právneho predpisu, preto odporúčame poznámku pod čiarou k odkazu 46 upraviť v súlade s bodom 22 Prílohy č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Konštrukcia právnej úpravy obsiahnutá v osobitných právnych predpisoch vyplýva zo základu, ktorý je podľa platného právneho stavu ustanovený práve v zákone o elektronickom podpise. Nie je preto pravdou, že by osobitné predpisy určovali rámec kvalifikovanosti podpisu alebo vymedzovali parametre, ktoré musí podpis spĺňať, ale naopak, osobitné predpisy tvoria len ad hoc nadstavbu základnej regulácie obsiahnutej v zákone č. 215/2002 Z. z. V tomto kontexte nerozumieme ani konštatovaniu uvedenému v dôvodovej správe: „Pojem „elektronický podpis“ sa používa v rôznych právnych predpisoch ako všeobecné označenie pojmov „elektronický podpis“, „zdokonalený elektronický podpis“, „zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte“ a „kvalifikovaný elektronický podpis“, kde priamo z uvedeného miesta v právnom predpise vyplýva, aká úroveň bezpečnosti sa vyžaduje a teda od akej úrovne bezpečnosti je možné použiť jednotlivé typy podpisov alebo pečatí.“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail