LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
2016
o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Vlastný materiál je z dôvodu zlyhania aplikácie súčasťou nepovinnej prílohy označený ako: 1_vlastný materiál


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Odporúčame v druhej vete - vypustiť slovo "ani" ako významovo nadbytočné, - za slová "kvalifikovaných certifikátov vložiť čiarku; ide o jazykovú pripomienku, - časť vety za bodkočiarkou formulovať ako samostatnú vetu, ktorá znie: "V prípadoch podľa druhej vety dôjde k zrušeniu platných prevzatých kvalifikovaných certifikátov." z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Odporúčame z dôvodu zrozumiteľnosti v odseku 1 prvej vete a v odseku 2 prvej a druhej vete za slová "o štatúte platnosti alebo" vložiť slovo "štatúte". Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Odporúčame preformulovať ustanovenie nasledovne: "Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb poskytuje len tie kvalifikované dôveryhodné služby, na ktoré mu bol udelený kvalifikovaný štatút.". ide o jazykovú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Odporúčame na konci vety pripojiť slová "podľa osobitného predpisu" a uviesť odkaz na poznámku pod čiarou, ktorá znie: "x) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.". Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) V Čl. I v poznámke pod čiarou k odkazu 43 odporúčame na konci doplniť slová „v znení neskorších predpisov.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov v prílohe č. 2 v kapitole 2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu je potrebné v textovej časti 2.2.2. Výpočty vplyvov na verejné financie, ako aj v tabuľkách č. 4 a č. 5, podrobne špecifikovať a identifikovať použitie plánovaných rozpočtových prostriedkov Odôvodnenie: V kapitole 2.2.2. Výpočty vplyvov na verejné financie v tabuľke č 1 sú uvedené výdavky vo výške 16 435 000 euro. Použitie týchto prostriedkov je potrebné špecifikovať v patričnom členení (investičné, neinvestičné, mzdové prostriedky atď.), a to vrátane účelu ich použitia (IKT infraštruktúra, IKT služby a pod.), metodiky výpočtu ako aj informácie o opodstatnenosti ich vynaloženia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) V Čl. V odporúčame za slová „zákona č. 342/2005 Z. z.,“ vložiť slová „zákona č. 468/2005 Z. z.,“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov v prílohe č. 2 v kapitole 2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy je potrebné doplniť údaje v príjmovej časti o sumu vybraných pokút a sankcií. Odôvodnenie: Podľa Čl. I § 13 navrhovaného zákona bude úrad oprávnený udeľovať pokuty. Tieto sú síce príjmom štátneho rozpočtu, avšak na základe navrhovaného zákona. Máme za to, že ich pokuty a sankcie je potrebné odhadnúť a v uviesť v tabuľke č. 1 uvedenej prílohy ako príjmy verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V bode B. odporúčame uviesť zodpovednú osobu za uvedenie a odôvodnenie návrhu zákona v NR SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 1 upozorňujeme, že nariadenie EÚ má priamy účinok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Na konci úvodnej vety odporúčame doplniť novelu- zákon č. 125/2016 Z. z. a slová "eura" nahradiť slovom "eur". Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V bode 2 odporúčame nahradiť slová "ustanovení tohto zákona účinných do 30. júna 2016" slovami "doterajších predpisov". Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1. V úvodnej vete sa trikrát uvádza novela- zákon č. 273/2015 Z. z. 2. V bode 3 (§ 16a ods. 1) odporúčame uviesť odkazy za interpunkčné znamienka. Slová "Poznámka pod čiarou k odkazu 12e znie" odporúčame nahradiť slovami "Poznámky pod čiarou k odkazom 12e a 12f znejú". 4. V bode 10 odporúčame vložiť za slová "tri roky" a slová "troch rokov" slová "odo dňa účinnosti tohto zákona". Odôvodnenie: Doterajšie znenie § 60 ods. 12. 5. V bode 11 (§ 60b ods. 3) odporúčame opätovne posúdiť uvedenie termínu 1. novembra 2016. Nie je zrejmé, prečo nie je uvedený dátum účinnosti tohto zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1. Odporúčame upraviť poznámku pod čiarou k odkazu 42, pretože čl. 52 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 upravuje účinnosť. 2. V odseku 1 písm. b) odporúčame vypustiť slová "(OCSP/CRL)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V odseku 1 odporúčame vložiť čiarku pred odkaz 40 a v odseku 2 pred odkaz 41. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K poznámke pod čiarou k odkazu 28 upozorňujeme na predposledný odsek v bode 21 prílohy č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Táto pripomienka platí aj pre poznámky pod čiarou k odkazom 33 a 34. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1. Žiadame vypustiť novelizačný bod 1 v čl. II. Túto pripomienku považuje Ministerstvo kultúry SR za zásadnú. 2. Žiadame vypustiť novelizačný bod 6 v čl. II. Túto pripomienku považuje Ministerstvo kultúry SR za zásadnú. 3. V novelizačnom bode 11 v čl. II žiadame v navrhovanom § 60b vypustiť odsek 2. Túto pripomienku považuje Ministerstvo kultúry SR za zásadnú. Odôvodnenie: Predložené novelizačné návrhy žiadnym spôsobom nesúvisia s nevyhnutnými úpravami legislatívy súvisiacej s nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „nariadenie EIDAS“). Pripomienkované novelizačné návrhy v častiach, v ktorých ich formou zásadnej pripomienky žiadame vypustiť, nemajú žiaden súvis s implementáciou nariadenia EIDAS, svojím charakterom podstatným spôsobom obmedzujú konkurenčné prostredie v predmetnej oblasti. Vo svojej podstate prispejú k zníženiu konkurenčného potenciálu Slovenskej republiky a k neefektívnemu ako aj nehospodárnemu nakladaniu s verejnými financiami. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) V Čl. I odporúčame včleniť pred pôvodný § 2 nový paragraf, ktorý bude obsahovať vymedzenie pojmov, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe – všeobecná časť a zaviesť legislatívne skratky pri zložitejších pomenovaniach a pojmoch. Doterajšie § 2 až § 18 sa označujú ako § 3 až § 19. Odôvodnenie: Uvedené doplnenie terminológie a zavedenie skratiek navrhujeme z dôvodu zlepšenia čitateľnosti textu, a to napriek tomu, že pri implementácii všeobecne záväzných aktov EÚ toto nie je potrebné a že základné pojmy, ktoré používa aj navrhovaný zákon, sú definované pôvodnom nariadení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) V celom texte návrhu zákona odporúčame odstrániť syntaktické konštrukcie nezodpovedajúce slovenskému jazyku, ktoré zhoršujú čitateľnosť textu. Odôvodnenie: Viaceré odseky zákona sú formulované síce logicky správne a právne čisto, no ich syntaktické stavba v kombinácii so zložitosťou pojmov samotných a odkazmi v závažnej miere zvyšujú nároky na porozumenie podstaty textu (príklad: celý § 2). Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) V Čl. IV v úvodnej vete odporúčame slová „zákona č. 358/2015 Z. z.“ uviesť až za slová „zákona č. 339/2015 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail