LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
2016
o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Vlastný materiál je z dôvodu zlyhania aplikácie súčasťou nepovinnej prílohy označený ako: 1_vlastný materiál


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Odporúčame - v poznámke pod čiarou k odkazu 46 vypustiť slová "Správa o posúdení zhody vydaná orgánom posudzovania zhody podľa", pretože v predloženom znení ide o vysvetlivku, čo je neprípustné, - vypustiť odkaz 50 na poznámku pod čiarou, ktorá je vysvetlivkou a odkaz 51 na nelegislatívny materiál, ktorý je navyše totožný s odkazom 33 . Ide o rozpor s Legislatívnymi pravidlami vlády SR, pretože nejde o citácie právnych predpisov ani technických noriem a text v poznámkach pod čiarou musí uvedený v štátnom jazyku. Odporúčame zvážiť uvedenie obsahu týchto poznámok v príslušnom metodickom pokyne úradu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Odporúčame vypustiť odkaz 33 na nelegislatívny materiál a odkaz 34 na poznámku pod čiarou, ktorá je vysvetlivkou. Ide o rozpor s Legislatívnymi pravidlami vlády SR, pretože nejde o citácie právnych predpisov ani technických noriem a text v poznámkach pod čiarou musí uvedený v štátnom jazyku. Odporúčame zvážiť uvedenie obsahu týchto poznámok v príslušnom metodickom pokyne úradu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Odporúčame na konci vety pripojiť slová "podľa osobitného predpisu" a uviesť odkaz na poznámku pod čiarou, ktorá znie: "x) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.". Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Zrušením čl. I zákona č. 215/2002 Z. z. (§ 17 ods. 1 predkladaného návrhu zákona) dochádza okrem iného k vypusteniu zákonnej definície uzavretého systému (§ 2 písm. n) zákona č. 215/2002 Z. z.) zo slovenského právneho poriadku. Z predloženého návrhu zákona však nevyplýva jednoznačným spôsobom, či sa predkladaný návrh bude vzťahovať aj na predmetné uzavreté systémy. Pokiaľ sa predkladaný návrh zákona nemá dotýkať týchto systémov, navrhujeme (v záujme jednoznačnosti a zrozumiteľnosti legislatívneho textu), aby bola táto skutočnosť explicitne v návrhu zákona uvedená. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1. V odseku 2 druhom riadku odporúčame vložiť slovo "oprávnenie" pred slovo "konať". 2. K odseku 3 a 4 upozorňujeme, že podľa odseku 1 môže byť mandátarom iba fyzická osoba. Podľa odseku 3 má mandátar preukázať, že je orgánom verejnej moci a podľa odseku 4 písm. c) má mandátar požiadať o zrušenie certifikátu po tom, ako zaniklo jeho postavenie orgánu verejnej moci. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1. V odseku 2 písm. c) štvrtom riadku odporúčame vložiť čiarku za slová "v dôveryhodnom zozname" a v odseku 3 nahradiť slovo "adrese" slovom "adresu". 2. V poznámke pod čiarou k odkazu 18 odporúčame nahradiť slová "§ 28a" slovami "§ 16a". Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V odseku 1 odporúčame presunúť odkaz 14 za čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V poznámke pod čiarou k odkazu 11 odporúčame uviesť skrátenú citáciu zákona č. 305/2013 Z. z., pretože prvá (úplná) citácia je uvedená v poznámke pod čiarou k odkazu 7. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V nadpise návrhu zákona odporúčame vypustiť slová "č. .../2016" a za slová "z ..." vložiť rok "2016". Odôvodnenie: Bod 17 prílohy č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi vyznačiť v doložke vybraných vplyvov v Charaktere predkladaného materiálu aj možnosť Transpozícia práva EÚ a uviesť s tým súvisiaci zoznam transponovaných predpisov. Taktiež odporúčame predkladateľovi vyplniť v doložke časť 7 – Transpozícia práva EÚ. Odôvodnenie: V predkladacej správe predmetného materiálu predkladateľ uvádza, že predkladá do „medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“), ktorým sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 910/2014 zo dňa 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „nariadenie eIDAS“).“ Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (časť II, bod 1.c), v prípade transpozície európskej legislatívy je potrebné v doložke vybraných vplyvov uviesť číselné označenie transponovaného právneho predpisu, názov v slovenskom jazyku a konečný termín stanovený pre transpozíciu. Následne sa vypĺňa aj bod 7. – Transpozícia práva EÚ, ktorý sa vypĺňa v prípade, ak predkladateľ označil v doložke v bode 1., že ide o transpozíciu práva EÚ. Bližšie informácie o postupe vypĺňania je možné nájsť v Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov v časti II – Obsahové požiadavky doložky, bod 7. – Transpozícia práva EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Žiadame predkladateľa predložiť materiál na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vplyvov. Odôvodnenie: Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (bod 7.1), na predbežné pripomienkové konanie sa predkladajú materiály, ktoré majú identifikovaný jeden alebo viacero vybraných vplyvov (vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a vplyvy na informatizáciu spoločnosti). Materiál má identifikovaný vplyv na rozpočet verejnej správy a vplyv na informatizáciu spoločnosti, avšak nebol zaslaný na predbežné pripomienkové konanie, čím bol obídený proces posudzovania vplyvov podľa Jednotnej metodiky účinnej od 1. apríla 2016. Predkladaný materiál je preto po skončení medzirezortného pripomienkového konania potrebné zaslať na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisie a to na adresu dolozka@mhsr.sk. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) V danom ustanovení sa zakotvuje možnosť úradu na základe nezmenených bezpečnostných požiadaviek predĺžiť platnosť certifikátu, ktorého platnosť trvá 5 rokov. Z ustanovenia nie je zrejmé, na akú dobu sa má platnosť certifikátu na základe rozhodnutia úradu v skrátenom konaní predĺžiť, či ide opätovne o dobu piatich rokov alebo je na správnej úvahe úradu, na akú dobu platnosť konkrétneho certifikátu predĺži. Z hľadiska právnej istoty odporúčame zákonodarcovi túto problematiku v danom ustanovení upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) V danom ustanovení sa zakotvuje možnosť úradu na základe nezmenených bezpečnostných požiadaviek predĺžiť platnosť certifikátu, ktorého platnosť trvá 5 rokov. Z ustanovenia nie je zrejmé, na akú dobu sa má platnosť certifikátu na základe rozhodnutia úradu v skrátenom konaní predĺžiť, či ide opätovne o dobu piatich rokov alebo je na správnej úvahe úradu, na akú dobu platnosť konkrétneho certifikátu predĺži. Z hľadiska právnej istoty odporúčame zákonodarcovi túto problematiku v danom ustanovení upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) V danom ustanovení sa zakotvuje možnosť úradu na základe nezmenených bezpečnostných požiadaviek predĺžiť platnosť certifikátu, ktorého platnosť trvá 5 rokov. Z ustanovenia nie je zrejmé, na akú dobu sa má platnosť certifikátu na základe rozhodnutia úradu v skrátenom konaní predĺžiť, či ide opätovne o dobu piatich rokov alebo je na správnej úvahe úradu, na akú dobu platnosť konkrétneho certifikátu predĺži. Z hľadiska právnej istoty odporúčame zákonodarcovi túto problematiku v danom ustanovení upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) V danom ustanovení sa zakotvuje možnosť úradu na základe nezmenených bezpečnostných požiadaviek predĺžiť platnosť certifikátu, ktorého platnosť trvá 5 rokov. Z ustanovenia nie je zrejmé, na akú dobu sa má platnosť certifikátu na základe rozhodnutia úradu v skrátenom konaní predĺžiť, či ide opätovne o dobu piatich rokov alebo je na správnej úvahe úradu, na akú dobu platnosť konkrétneho certifikátu predĺži. Z hľadiska právnej istoty odporúčame zákonodarcovi túto problematiku v danom ustanovení upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) V danom ustanovení sa zakotvuje možnosť úradu na základe nezmenených bezpečnostných požiadaviek predĺžiť platnosť certifikátu, ktorého platnosť trvá 5 rokov. Z ustanovenia nie je zrejmé, na akú dobu sa má platnosť certifikátu na základe rozhodnutia úradu v skrátenom konaní predĺžiť, či ide opätovne o dobu piatich rokov alebo je na správnej úvahe úradu, na akú dobu platnosť konkrétneho certifikátu predĺži. Z hľadiska právnej istoty odporúčame zákonodarcovi túto problematiku v danom ustanovení upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Návrh zákona odporúčame upraviť po legislatívno-technickej stránke. Napríklad poznámku pod čiarou k odkazu 11 odporúčame uvádzať znení „11) § 3 písm. n) druhý a tretí bod zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“, v poznámke pod čiarou k odkazu 48 odporúčame slová „v znení neskorších predpisov“ nahradiť slovami „ v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“, poznámka pod čiarou k odkazu 11 odkazuje na neexistujúce ustanovenie, v § 10 ods. 4 až 6 a 8 odporúčame slovo „odseku“ nahradiť slovom „odsekov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) V danom ustanovení má úrad v procese certifikácie vyzvať žiadateľa, ktorého žiadosť nie je úplná, na doplnenie tejto žiadosti v určenom termíne. Z terminologického hľadiska má pojem termín indikovať presný časový okamih (deň) nejakej udalosti. Odporúčame preto zákonodarcovi, aby zmenil formuláciu daného ustanovenia v zmysle, že úrad vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti v stanovenej lehote a nie v určenom termíne, keďže sa predpokladá, že žiadateľovi sa dá na doplnenie žiadosti určitý časový úsek so svojím začiatkom a koncom, minimálne niekoľko dní a tomuto zodpovedá pojem lehota Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) V danom ustanovení sa zakotvuje, že kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb je po dobu 30 rokov povinný uchovávať informácie na základe ktorých poskytoval kvalifikovanú dôveryhodnú službu. Keďže z ustanovenia nie je zrejmé, o ktoré všetky informácie na základe ktorých poskytovateľ poskytoval kvalifikovanú dôveryhodnú službu má ísť a tieto informácie nie sú bližšie špecifikované ani v dôvodovej správe k návrhu zákona, odporúčame zákonodarcovi bližšie špecifikovať toto ustanovenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Odporúčame - za slovom "služieb" a za slovami "30 rokov" vypustiť nadbytočnú čiarku, - za slová "uchováva informácie" vložiť čiarku, - v písmene a) slovo "súvisiace" nahradiť slovami "ktoré súvisia", - v písmene a) za slovami "zrušenia kvalifikovaného certifikátu" vypustiť nadbytočnú čiarku. Ide o jazykovú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail