LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
2016
o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Vlastný materiál je z dôvodu zlyhania aplikácie súčasťou nepovinnej prílohy označený ako: 1_vlastný materiál


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Navrhujeme vypustiť na konci novelizačného bodu 3 koncové úvodzovky a bodku ako nadbytočné (pri odkaze na poznámku pod čiarou 12e. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Žiadame z predkladacej správy vypustiť slová „Európskych spoločenstiev a“, keďže 1. decembra 2009 nadobudla platnosť Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, na základe ktorej sa Európska únia stala právnym nástupcom Európskeho spoločenstva a tým sa aj právo Európskeho spoločenstva recipovalo do práva Európskej únie. Rovnako žiadame uvedený pojem odstrániť aj z dôvodovej správy a celého návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Upozorňujeme, že technické normy nie sú právne záväzné. Časť vety za čiarkou žiadame upraviť v súlade s týmto upozornením. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Žiadame z návrhu vypustiť transpozičný odkaz a transpozičnú prílohu. Ich použitie v predloženom znení nie je v súlade s čl. 4 Legislatívnych pravidiel vlády SR v nadväznosti na čl. 27 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Do § 12 zákona o e-Governmente navrhujeme doplniť právnu úpravu, podľa ktorej by správca modulu mohol, na žiadosť, zriadiť elektronickú schránku aj fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov veku, ktorá je občanom Slovenskej republiky, najskôr však odo dňa dovŕšenia 15. roku veku. Uvedené je potrebné z dôvodu, aby aj poistenci vo veku od 15 rokov do 18 rokov mali možnosť komunikovať so Sociálnou poisťovňou elektronicky, keďže podľa § 27 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení spôsobilosť na právne úkony v právnych vzťahoch sociálneho poistenia vzniká fyzickej osobe už dovŕšením 15 roku veku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) Podľa navrhovaného znenia § 60b ods. 3 orgány verejnej moci sú od 1. novembra 2016 do 1. februára 2018 oprávnené pri výkone verejnej moci elektronicky postupovať aj podľa osobitných predpisov, ak ustanovujú odlišnú úpravu postupu orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky a odlišné náležitosti elektronickej podoby návrhu na začatie konania, žaloby, žiadosti, sťažnosti, vyjadrenia, stanoviska, ohlásenia alebo iného obdobného dokumentu, ktoré sa v konaní predkladajú orgánu verejnej moci, alebo odlišné náležitosti elektronickej podoby rozhodnutia, žiadosti, vyjadrenia, stanoviska alebo iného dokumentu, ktoré v konaní vydáva orgán verejnej moci, ako tento zákon. Sociálna poisťovňa podporuje predmetný návrh, považuje však za potrebné doriešiť aj ďalšie, s ním súvisiace skutočnosti. Uvedeným ustanovením sa síce zakladá oprávnenie orgánov verejnej moci postupovať podľa osobitných predpisov, nie je však v súvislosti s predmetným ustanovením zrejmé, ako má orgán verejnej moci postupovať, ak osoba ktorá nie je orgánom verejnej moci vykoná voči orgánu verejnej moci úkon, na ktorý je oprávnená podľa zákona o e-Governmente, keďže navrhnuté znenie pripúšťa v tom istom čase ( od 1.11.2016 do 31.1.2018 ) aplikáciu dvoch právnych predpisov. Taktiež nie je jednoznačne zrejmé, aké povinnosti a k akému okamihu má orgán verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky a ním korešpondujúce oprávnenia osôb, ktoré nie sú orgánom verejnej moci, vzhľadom na rôzne dátumy, ktoré obsahuje súčasné znenie zákona v znení ostatnej a predloženej novely. V súčasnosti platné ustanovenie § 60 ods. 1 umožňuje orgánu verejnej moci neuplatňovať výkon verejnej moci elektronicky do 3 rokov od účinnosti pôvodného zákona, t. j. do 1. novembra 2016. Z predmetného ustanovenia teda vzniká od uvedeného dňa povinnosť orgánu verejnej moci uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky. V zmysle predloženého návrhu, do 1. februára 2018, môže orgán verejnej moci postupovať pri výkone verejnej moci elektronicky aj podľa zákona o e-Governmente a aj podľa osobitných predpisov. Podľa § 60 ods. 7 sú však orgány verejnej moci povinné na účely výkonu verejnej moci splniť podmienky podľa § 4 ods. 5, t. j. zabezpečiť, aby prístupové miesta, spoločné moduly a agendové systémy v ich správe boli budované spôsobom, ktorý umožní výkon verejnej moci elektronicky elektronickými prostriedkami v celom rozsahu a v každom štádiu bez toho, aby bol potrebný akýkoľvek osobný alebo listinný kontakt medzi orgánom verejnej moci a osobou, ktorej sa výkon verejnej moci týka, do 1. marca 2017. Vychádzajúc z uvedeného máme za to, že je potrebné vysporiadať sa s uvedenými skutočnosťami a zosúladiť uvedené termíny tak, aby bol nesporný a jednoznačný rozsah a okamih plnenia povinnosti orgánu verejnej moci vykonávať verejnú moc elektronicky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 41 pred číselným označením článku 42 slovo „Čl.“ nahradiť slovom „čl.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Odporúčame odkaz 32 nahradiť odkazom 17 a poznámku pod čiarou k odkazu 32 vypustiť ako nadbytočnú. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka, zosúladenie s prílohou č. 5, čl. 21 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky; uvedený odkaz ustanovenie právneho predpisu v poznámke pod čiarou k odkazu 32 bol už vymedzený v poznámke pod čiarou k odkazu 17. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) V § 16a ods. 2 písm. c) odporúčame z dôvodu jednotnosti legislatívneho textu vložiť za slová "pripojená kvalifikovaná" slovo "elektronická" a za slová "pripojenie kvalifikovanej elektronickej" slovo "časovej". Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V Čl. II v poslednom riadku prvého odstavca na str. 11 žiadame vypustiť text: zákona č. 273/2015 Z.z. a zákona č. 273/2015 Z.z Odôvodnenie: Považujeme ho za nadbytočný, keďže predmetný predpis je v tejto vete uvedený trikrát. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V odkaze 44 pod čiarou na str. 9 žiadame text: „zákona č. 84/2014 Z.z.“ nahradiť textom: „neskorších predpisov“. Odôvodnenie: Predmetný zákon bol novelizovaný viacerými predpismi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V odkaze 43 pod čiarou na str. 9 žiadame na konci textu doplniť text: „v znení neskorších predpisov“. Odôvodnenie: Predmetný zákon bol novelizovaný viacerými predpismi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V odkaze 18 pod čiarou na str. 3 žiadame uviesť odkaz na §16a. Odôvodnenie: §28a neexistuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V odkaze 18 pod čiarou na str. 3 žiadame za reťazec znakov Z. z. doplniť nasledujúci text: „v znení neskorších predpisov“. Odôvodnenie: Použitá identifikáciu predpisu nedodržuje zavedenú jednotnú formu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka za Slovensko.Digital. Pripomienka: Žiadame vypustiť celý tento odsek. Identifikáciu konajúcej osoby pri použití služieb eGovernmentu je vhodné riešiť v zákone príslušnom tejto agende. Odôvodnenie: Z tohto ustanovenia v kombinácii s §3 písm.b) zákona č.305/2013 vyplýva, že v každom kvalifikovanom certifikáte vydanom v jurisdikcii SR, a teda aj v každom kvalifikovanom elektronickom podpise vytvorenom na základe tohto certifikátu, bude uvedené rodné číslo podpisovateľa. V dôvodovej správe k tomuto bodu je uvedené, že ide o riešenie problému „v rámci elektronického výkonu služieb štátnej správy“. Pripomíname, že služby eGovernmentu SR sú iba jednou z oblastí využitia kvalifikovaného elektronického podpisu. Preto je nenáležité vyžadovať špecifické reštriktívne podmienky (uvedenie konkrétneho identifikátora uvažovaného pre eGovernment SR) plošne pre každý kvalifikovaný certifikát. Ďalej, v dôvodovej správe sa ako cieľ uvedeného opatrenia uvádza „problém s identitou podpisovateľa“. Jedným z cieľov nariadenia eIDAS je zabezpečiť medzinárodnú interoperabilitu pri využívaní elektronického podpisu. Ak by teda riešenie otázky identity podpisovateľa bolo závislé od špecifického atribútu, prítomného iba v kvalifikovaných certifikátoch vydávaných v rámci jurisdikcie SR, prakticky by tým bolo dosiahnutie medzinárodnej interoperability zmarené. To by bolo aj priamym porušením požiadavky Rec. 54 nariadenia eIDAS „a to za predpokladu, že tieto konkrétne atribúty nebudú prekážkou pre cezhraničnú interoperabilitu ani uznávanie kvalifikovaných certifikátov a elektronických podpisov“. Pritom aj pri použití služieb eGovernmentu SR v zmysle aktuálnych právnych predpisov nie je nevyhnutné identitu konajúcej osoby dedukovať výlučne priamo z elektronického podpisu. V §19 ods.3 zákona č.305/2013 sa výslovne uvádza „sa identita deklaruje prostredníctvom identifikátora osoby uvedeného v prostriedku použitom na autorizáciu pri elektronickej komunikácii, ak je identifikátor osoby v prostriedku použitom na autorizáciu uvedený a ak osobitný predpis neustanovuje inak“. Z toho vyplýva, že pri využívaní služieb eGovernmentu musí už aj v súčasnosti byť implementovaný mechanizmus zistenia identity konajúcej osoby inak ako prostredníctvom identifikátora z kvalifikovaného certifikátu. Zároveň každý kvalifikovaný certifikát obsahuje svoj identifikačný kód certifikátu, ktorý trvalo jednoznačne určuje tento konkrétny certifikát, a teda aj osobu ktorej bol vydaný. Údaje potrebné na vykonanie takéhoto priradenia a väzby medzi nimi sú povinne evidované vydavateľom certifikátu. Špecificky, ak ide o kvalifikované certifikáty „v rámci eID“ (presnejšie vydaných k privátnemu kľúču uloženému v eID), je možné údaje potrebné na vykonanie efektívneho automatizovaného priradenia certifikátu a podpisovateľa získať počas procesu vydávania dokladu. Nariadenie eIDAS v čl.28 ods.2 výslovne uvádza, že „Kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy nesmú podliehať žiadnym povinným požiadavkám nad rámec požiadaviek stanovených v prílohe I.“, pričom navrhované znenie §2 ods.1 vytvára nový povinný atribút, čím je v rozpore s uvedenou požiadavkou nariadenia. V čl.28 ods.3 je povolené vytvorenie iba nepovinných atribútov. Naopak, na viacerých miestach nariadenie výslovne uvádza možnosť použitia pseudonymu namiesto mena podpisovateľa (za určených podmienok). Účelom použitia pseudonymu je zabránenie identifikácii fyzickej osoby, ktorá je podpisovateľom. V prípade povinného uvedenia identifikátora podpisovateľa ako súčasť certifikátu by bol zámer nariadenia zmarený. V neposlednom rade upozorňujeme, že za účelom ochrany osobných údajov je v §13 ods.2 zákona č.122/2013 umožnené použitie rodného čísla „len vtedy, ak jeho použitie je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania“. Ako aj z vyššie uvedeného vyplýva, povinné použitie rodného čísla v každom kvalifikovanom certifikáte nie je nevyhnutné, a to ani za účelom realizácie služieb eGovernmentu. Na základe týchto skutočností vnímame navrhované znenie §2 ods.1 ako nesúladné s nariadením eIDAS aj platnými právnymi predpismi v SR a neodôvodnený zásah do súkromia podpisovateľa, ktorý navyše nie je nevyhnutný pre dosiahnutie deklarovaného účelu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka za Slovensko.Digital. Pripomienka: Žiadame vypustiť písm. a) a písm. b). Odôvodnenie: Požiadavka zasielania všetkých vydaných kvalifikovaných certifikátov úradu nevyplýva z doteraz platnej legislatívy ani z požiadaviek nariadenia eIDAS. V dôvodovej správe sa ako cieľ týchto požiadaviek uvádza „budovanie archívu kvalifikovaných certifikátov úradom za účelom zabezpečenia dlhodobého overenia platnosti kvalifikovaných certifikátov v danom čase“. V súčasnosti sú stanovené formáty, postupy a rámce pre zabezpečenie dlhodobého overovania platnosti kvalifikovaných certifikátov a z predkladaného materiálu nie je zrejmé, ktorý nedostatok súčasného stavu má byť navrhovaným spôsobom riešený. Podľa doložky vplyvov ani nebol uvažovaný variantný postup, nie je preto možné vyhodnotiť dopady rozhodnutia realizovať, alebo nerealizovať archív kvalifikovaných certifikátov. Avšak vzhľadom na pomer počtu vydaných kvalifikovaných certifikátov voči iným údajom ktoré majú byť evidované v dôveryhodnej infraštruktúre je možné predpokladať, že väčšina finančných zdrojov uvádzaných v doložke vplyvov bude potrebná na realizáciu týchto požiadaviek. Spolu majú predpokladané výdavky dosiahnuť cca. 16,5 milióna € do roku 2019, bez špecifikácie konkrétnych účelov. Prepodkladané je financovanie prostredníctvom OPII. Z dôvodu vysokej finančnej náročnosti a nejasne objasneného účelu je vhodné pre požiadavky nad rámec súčasného stavu vykonať štandardný postup optimalizácie procesov verejnej správy prostredníctvom OPEVS a OPII, v rámci ktorého bude preukázaná aj efektívnosť investície a porovnanie variantov. Tento prístup je aj v súlade s deklaráciou predkladateľa materiálu z dôvodovej správy: „Navrhovaný zákon zaujíma vo vzťahu k nariadeniu eIDAS minimalistický prístup, v zákone je tak upravené iba to, čo nariadenie eIDAS výslovne ponecháva na úpravu vnútroštátnym poriadkom. Ide teda o implementačný právny predpis k nariadeniu eIDAS, ktorý však nerieši všetky oblasti tohto nariadenia, ale iba tie jeho časti, ktoré budú aplikovateľné od 1. júla 2016, tzn. problematiku dôveryhodných služieb.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Odporúčame v prvom bode slovo "nariadenia" nahradiť slovom "Nariadenie". Ide o jazykovú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Odporúčame z dôvodu zrozumiteľnosti v odseku 1 prvej vete a v odseku 2 prvej a druhej vete za slová "o štatúte platnosti alebo" vložiť slovo "štatúte". Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Odporúčame rozdeliť vetu na dve samostatné vety, pretože jej význam je ťažko zrozumiteľný. Ide o jazykovú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Odporúčame v uvádzacej vete novelizačného bodu slovo "Časť" písať s malým začiatočným písmenom, slovo "eura" nahradiť slovom "eur" a na konci vety za slovami „336 eur“ pripojiť úvodzovky. Ide o jazykovú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail