LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
2016
o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Vlastný materiál je z dôvodu zlyhania aplikácie súčasťou nepovinnej prílohy označený ako: 1_vlastný materiál


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) 1. Žiadam doplniť povinnosti Národného bezpečnostného úradu, pretože zrušením vyhlášky č. 136/2009 Z. z. dôjde aj k zrušeniu obmedzení pre používanie aktívnych prvkov v podpisovaných elektronických dokumentoch, ktoré boli zverejnené podľa § 3 na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu. Je potrebné zachovať zverejňovanie týchto obmedzení z dôvodu pretrvávania pôvodných dokumentov a vzniku ďalších implementácií pre zachovanie interoperability. Zároveň je potrebné, aby Národný bezpečnostný úrad mal aj naďalej kompetenciu vydávať tieto obmedzenia a aby zastrešoval problematiku špecifických obmedzení vlastností formátov dokumentov, ktoré sa priamo odvíjajú od bezpečnostných požiadaviek pri používaní elektronického podpisu. 2. V odseku 1 písm. f) žiadam vypustiť slová „na základe písomnej dohody“ a následne preformulovať odsek 2 takto: „(2) Úrad poskytuje kvalifikované dôveryhodné služby orgánom verejnej moci podľa odseku 1 písm. f) v rozsahu, v akom to úradu umožňujú technické podmienky a kapacity, a to bezodplatne a za rovnakých podmienok. Úrad má pri poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb postavenie kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb.“. Úpravu navrhujem z dôvodu spresnenia predmetných ustanovení s cieľom zabrániť výkladovým sporom. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V odseku 3 je potrebné vypustiť slová „prostredníctvom elektronickej podateľne18)“, z dôvodu nesúladu s právnou úpravou elektronického doručovania podľa zákona o e-Governmente, podľa ktorej sa doručuje do elektronickej schránky, a nie do podateľne. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Znenie odseku 1 odporúčam vypustiť, pretože ide výhradne o národnú úpravu povinností poskytovateľa dôveryhodných služieb. Národná úprava zaväzuje iba poskytovateľov dôveryhodných služieb v Slovenskej republike a môže viesť k zamedzeniu interoperability, ktorá je základným cieľom nariadenia (EÚ)910/2024. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) V čl. I § 3 ods. 2 návrhu zákona sa ustanovuje, že „Predloženie oznámenia o zámere poskytovať kvalifikované dôveryhodné služby podľa odseku 1 podlieha správnemu poplatku.“. Upozorňujeme, že v zmysle § 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa správne poplatky platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a štátnych archívov. „Predloženie oznámenia o zámere poskytovať kvalifikované dôveryhodné služby“ nie je úkon resp. konanie orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a štátnych archívov. Ustanovenie navrhovaného čl. I § 3 ods. 2, čl. I § 10 ods. 8 a ustanovenie čl. V žiadame upraviť v súlade s týmto upozornením. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Predkladateľ predkladá návrh zákona na medzirezortné pripomienkové konanie v skrátenej lehote 7 pracovných dní, pričom neuvádza žiadne odôvodnenie takéhoto postupu. Upozorňujeme predkladateľa, že v čl. 13 ods.7 Legislatívnych pravidiel vlády SR sú vymedzené dôvody, kedy je možné skrátiť lehotu medzirezortného pripomienkového konania a to „Ak nastanú mimoriadne okolnosti (ohrozenie ľudských práv a základných slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné hospodárske škody, v prípade vyhlásenia núdzového stavu alebo opatrení na riešenie mimoriadnej situácie), ak hrozí nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nedodržaním lehoty určenej na prebratie smernice Európskej únie, implementáciu nariadení alebo rozhodnutí Európskej únie, alebo ak ide o návrh zákona mimo plánu legislatívnych úloh vlády z dôvodu naliehavosti v termíne, ktorý neumožňuje lehotu uvedenú v odseku 6 dodržať, možno pripomienkové konanie uskutočniť v skrátenej forme. V tomto prípade lehotu na oznámenie pripomienok určí predkladateľ; táto lehota však nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní; lehota začína plynúť dňom zverejnenia návrhu zákona na pripomienkovanie na portáli.“ Zároveň v zmysle čl. 13 ods. 8 Legislatívnych pravidiel vlády SR „Hrozbu nesplnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nedodržaním lehoty určenej na prebratie smernice Európskej únie, implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia Európskej únie možno ako dôvod na uskutočnenie pripomienkového konania v skrátenej forme použiť len vtedy, ak v lehote určenej na prebratie smernice Európskej únie, implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia Európskej únie nebolo možné pre túto lehotu uskutočniť pripomienkové konanie v lehote podľa odseku 6 (15 pracovných dní).“ Nariadenie (EÚ) č. 910/2014 nadobudlo účinnosť v zmysle čl. 52 ods. 1 dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ L 257, 28. 08. 2014), pričom sa toto nariadenie s výnimkou niektorých ustanovení uplatňuje od 1. júla 2016. Z uvedeného vyplýva, že predkladateľ mal dostatok času na implementáciu predmetného nariadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Odporúčame slová „osobitných predpisov“ nahradiť slovami „osobitného predpisu“. Odôvodnenie: V poznámke pod čiarou sa uvádza odkaz len jeden právny predpis, a to nariadenie (EÚ) č. 910/2014. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 1. V § 2 ods. 1 a 2 žiadame vzhľadom na potrebu jednotnej legislatívnej úpravy, aby identifikátor osoby bol jednoznačne konkretizovaný v tomto zákone a nie odkazom na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktorý aj tak identifikátory presne nedefinuje, ale len ďalej odkazuje na osobitné predpisy. Odôvodnenie: Akákoľvek zmena identifikátora uvádzaného v kvalifikovanom certifikáte bude mať dopad na existujúce informačné systémy verejnej správy a ich nevyhnutné prispôsobenie sa takýmto zmenám (a teda aj ďalšie investície). Rovnako musí byť koncepcia odsúhlasená Architektonickou kanceláriou verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“) a) je potrebné uviesť pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, aj keď tento vplyv nie je možné v súčasnosti kvantifikovať; nemožno súhlasiť s konštatovaním, že z návrhu vyplýva len negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pretože v § 13 sú navrhované sankcie za porušenie zákonných ustanovení a súčasne sa menia aj správne poplatky, b) v bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu sa uvádza, že rozpočtový vplyv bude len čiastočne zabezpečený, pričom v Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu časti 2.1.1. Financovanie návrhu je uvedené, že finančné prostriedky vyplývajúce z návrhu budú zabezpečené v rámci schválených limitov rozpočtu v jednotlivých rokoch bez dodatočných požiadaviek na rozpočet; uvedené žiadam zosúladiť a do doložky vplyvov jednoznačne uviesť, či budú finančné prostriedky v rozpočte zabezpečené celkom alebo len čiastočne, c) uviesť, ak z návrhu vyplývajú vplyvy aj na iné subjekty verejnej správy, aj tieto subjekty a doplniť aj kvantifikáciu vplyvov na rozpočet verejnej správy podľa zdrojov, programovej štruktúry a jednotlivých rokov, d) z technického hľadiska v časti Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu bode 2. 1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu tabuľke č. 1 vypustiť riadok „štátny rozpočet“, údaje v ňom uvedené uviesť v riadku „rozpočtové prostriedky“ a vyplniť všetky relevantné tabuľky analýzy vplyvov, e) do bodu 6. 1. analýzy vplyvov na informatizáciu spoločnosti doplniť služby, zavedenie ktorých bude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti; ide o zverejňovanie minimálnych identifikátorov certifikačných politík, vzorov tlačív, zoznamov oprávnení a iných informácií na webovom sídle úradu, f) upraviť časť Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu bod 2.2.2. Výpočty vplyvov na verejné financie, v ktorom sa uvádza, že zdroje EÚ (vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu) v rokoch 2017 a 2018 budú financované z kapitoly NBÚ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 v rámci projektu Informačný systém Elektronické služby; upozorňujem, že uznesením vlády SR č. 171/2014 k návrhu operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 bolo určené, že Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja SR bude riadiacim orgánom pre operačný program a Ministerstvo financií SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os č. 7 – Informačná spoločnosť a podľa uznesenia vlády SR č. 519/2014 k Štruktúre subjektov implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020 a zabezpečenie administratívnych kapacít do roku 2016 plní funkciu platobnej jednotky pre prioritnú os č. 7 – Informačná spoločnosť OP Integrovaná infraštruktúra Ministerstvo financií SR, na ktorom bol v roku 2015 v rámci programovej štruktúry vytvorený medzirezortný program OEJ Informačná spoločnosť 2014 – 2020, prostredníctvom ktorého budú realizované projekty v rámci prioritnej osi č. 7 OP Integrovaná infraštruktúra. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 44 vložiť za slovo „údajov“ slová „a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Odôvodnenie: Uvedenie celého názvu právneho predpisu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Upozorňujeme predkladateľa, že „záväzné štandardy“ nie sú všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý môže byť vydaný ako vykonávací predpis k zákonu. Zároveň upozorňujeme, že nie je vhodné viazať vydanie takého vykonávacieho predpisu na požiadavky podľa nariadenia EÚ, pretože splnomocnením na vykonanie nariadenia EÚ všeobecne záväzným právnym predpisom SR iným ako zákonom, sú ustanovenia zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Žiadame ustanovenie prepracovať v súlade s upozornením. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) V čl. I § 11 ods. 1 písm. e) návrhu zákona sa ustanovuje povinnosť Úradu certifikovať a posudzovať zhodu podľa osobitného predpisu, na ktorý predkladateľ odkazuje poznámkou pod čiarou č. 30, kde uvádza odkaz okrem čl. 30 aj na čl. 39 nariadenia (EÚ) č. 910/2014, ktorý v uvedenom článku upravuje zariadenia na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate. Dávame predkladateľovi na zváženie, či by nebolo vhodnejšie odkázať na čl. 38 nariadenia (EÚ) č. 910/2014, ktorý v uvedenom článku upravuje kvalifikované certifikáty pre elektronické pečate. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) 2. V čl. I § 10 ods. 2 návrhu zákona predkladateľ odkazuje na osobitné predpisy a to pomocou poznámky pod čiarou č. 28. Text poznámky pod čiarou však netvoria len osobitné predpisy, ale aj odkaz na metodiku certifikácie aplikácie vydanej úradom a deklaráciu poskytovateľa aplikácie podľa vhodnej časti ISO 14533, ktoré nie sú osobitnými predpismi. Upozorňujeme predkladateľa, že v zmysle prílohy č. 5 bod 21 k Legislatívnym pravidlám vlády SR „v poznámke pod čiarou nemožno uvádzať predpisy, ktoré neboli vyhlásené v zbierke zákonov alebo publikované v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev alebo Úradnom vestníku Európskej únie; to neplatí, ak sa v poznámke pod čiarou odkazuje na technickú normu (bod 22). Odkaz podľa § 3 ods. 3 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z., na smernicu sa uvádza v texte aproximačného nariadenia vlády. Ak sa odkazuje na právne záväzné akty Európskej únie, použije sa všeobecný termín „osobitný predpis“; to neplatí, ak ide o odkaz podľa čl. 5 ods. 2 alebo o odkaz podľa § 3 ods. 3 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z.“ Žiadame predkladateľa, aby upravil poznámku pod čiarou v zmysle vyššie uvedeného a v prípade potreby spresnil, napríklad aj v dôvodovej správe, o aké akty ide, resp. uviedol ich zdroje. Zároveň upozorňujeme predkladateľa, že v zmysle čl. 6 Legislatívnych pravidiel vlády SR sa „v zákone musí dbať na jazykovú a štylistickú správnosť a všeobecnú zrozumiteľnosť textu. Nemožno používať slová alebo slovné spojenia, ktoré nezodpovedajú kodifikovanej podobe štátneho jazyka. Cudzie slová možno použiť len výnimočne, ak sú už súčasťou používanej právnej terminológie, ak sa bežne používajú v upravovanom odvetví a ak ich nemožno nahradiť vhodným, rovnocenným slovenským termínom.“ Uvedenú pripomienku uplatňujeme aj k čl. I § 11 ods. 1 písm. h) návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) 1. V čl. I § 10 ods. 1 návrhu zákona sa ustanovuje, že „Zhodu zariadenia na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu, zariadenia na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate s požiadavkami podľa osobitných predpisov, certifikuje úrad na základe žiadosti v procese certifikácie.“ Predkladateľ v uvedenom ustanovení zároveň odkazuje poznámkou pod čiarou č. 25 a č. 26 na čl. 3 ods. 22 a čl. 3 ods. 31 nariadenia (EÚ) č. 910/2014, v ktorých sú vymedzené pojmy „zariadenie na vyhotovenie elektronického podpisu“ a „zariadenie na vyhotovenie elektronickej pečate“. Dávame predkladateľovi na zváženie, či by nebolo vhodnejšie odkázať uvedenými poznámkami pod čiarou na čl. 3 ods. 23 nariadenia (EÚ) č. 910/2014, ktorý vymedzuje pojem „zariadenie na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu“ a na čl. 3 ods. 32 nariadenia (EÚ) č. 910/2014, ktorý vymedzuje pojem „zariadenie na vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) V čl. I § 6 návrhu zákona predkladateľ odkazuje pomocou poznámky pod čiarou č. 18 na ustanovenie § 28a zákona č. 305/2013 Z. z. Odporúčame predkladateľovi formou uvedenej poznámky pod čiarou odkázať na § 16a zákona č. 305/2013 Z. z., ktorý s nadobudnutím účinnosti tohto zákona bude v § 16a upravovať elektronickú podateľňu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Z dôvodu čiastočnej nezrozumiteľnosti čl. I návrhu odporúčame jeho znenie upraviť podľa § 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Navrhujeme odôvodniť využitie skrátenej formy pripomienkového konania, pretože sa domnievame, že nie sú splnené podmienky pre uskutočnenie pripomienkového konania v skrátenej forme podľa čl. 13 ods. 7 a 8 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 11) vypustiť slová „o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka, zosúladenie odkazu v poznámke pod čiarou prílohou č. 5, čl. 22 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, úplná citácia je po prvý krát použitá v poznámke pod čiarou k odkazu 7). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Odporúčame za označením zákona č. „91/2016“ doplniť „Z. z.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Odporúčame odkaz 49 nahradiť odkazom 17 a poznámku pod čiarou k odkazu 49 vypustiť ako nadbytočnú. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka, zosúladenie s prílohou č. 5, čl. 21 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky; uvedený odkaz na ustanovenie právneho predpisu v poznámke pod čiarou k odkazu 49 bol už vymedzený v poznámke pod čiarou k odkazu 17. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) 1. V čl. I návrhu zákona odporúčame predkladateľovi poznámku pod čiarou k odkazu č. 11 uviesť ako skrátenú citáciu uvedeného predpisu, keďže v zmysle prílohy č. 5 bod 22 k Legislatívnym pravidlám vlády SR: „Ak sa odkazuje na právny predpis alebo jeho jednotlivé ustanovenia prvýkrát, uvedie sa v poznámke úplná citácia tohto právneho predpisu.“ V uvedenom prípade sa odkazuje na právny predpis už druhýkrát. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail