LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
2016
o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Vlastný materiál je z dôvodu zlyhania aplikácie súčasťou nepovinnej prílohy označený ako: 1_vlastný materiál


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Za poslednú vetu navrhujeme vloženie novej vety, ktorá znie: „Úrad zabezpečuje poskytnutie výpisu z evidencie podľa druhej vety prostredníctvom orgánu verejnej moci, ktorý vedie evidenciu. Odôvodnenie: Ide o splnomocnenie pre úrad, v záujme získania právne relevantných informácií priamo od orgánu verejnej moci, ktorý vedie evidenciu. Túto pripomienku považujeme za obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Za slovo „predpis“ sa vkladajú slová „alebo písomné poverenie“. Odôvodnenie: Napr.: § 13 ods. 5 a §13b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov; zákon č. 211/2000 Z.z. kontextovo aj § 19 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. V uvedených situáciách nie je určenie rozsahu oprávnenia viazané na formu interného predpisu, vyžaduje sa však písomná forma. Z uvedeného dôvodu požadujeme, aby bol text návrhu v príslušnom ustanovení upravený tak, ako navrhujeme. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Odporúčame formulovať ustanovenie subsidiárne. Primárne by mala vzniknúť povinnosť bezodkladne požiadať o zrušenie mandátneho certifikátu orgánu verejnej moci, ktorý vedie evidenciu; subsidiárne, ak takého orgánu niet, by mala byť povinnosť mandanta, a až v prípade, že ani toto nie je možné, ako uplatnenie zásady ultima ratio, môže byť povinnosť prenesená na mandatára. Zachovanie navrhovaného znenia by znamenalo, že by úrad mohol pristupovať k sankcionovaniu aj osobu, ktorej bol vydaný mandátny certifikát, ktorého zrušenie už požiadal mandant a to len z dôvodu, že povinnosť je neštruktúrovane ukladaná rovnako voči všetkým účastníkom vzťahov. Na okraj poznamenávame, že fyzická osoba nemôže mať postavenie orgánu verejnej moci. Túto pripomienku považujeme za obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 5. Návrh zákona nešpecifikuje povinnosti podpisovateľa či pôvodcu pečate, ktoré navrhujeme do návrhu zákona dopracovať. V prípade zmien údajov v kvalifikovanom certifikáte (napr. zmena mena) nie je definovaná povinnosť podpisovateľa či pôvodcu pečate požiadať o zrušenie kvalifikovaného certifikátu. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V odkaze 24 pod čiarou na str. 5 žiadame text: „zákona č. 570/2009 Z.z.“ nahradiť textom: „neskorších predpisov“. Odôvodnenie: Predmetný zákon bol novelizovaný viacerými predpismi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 4. Ustanovenie § 16 ods. 4 žiadame vypustiť v plnom rozsahu. Odôvodnenie: Zmeny týkajúce sa architektúry eGovernmentu musia byť predložené a schválené Architektonickou kanceláriou verejnej správy a musia byť koncepčne podložené dôvodmi, ktoré zabezpečia koordinovaný postup a súlad navrhovaných zmien s celkovou architektúrou eGovernmentu. Tieto koncepcie neboli ani prerokované s Ministerstvom vnútra SR na žiadnom rokovaní Architektonickej kancelárie verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Znenie odseku 2 odporúčam terminologicky zosúladiť s § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pojem „výnosy pokút“ nahradiť pojmom „pokuty“, pretože pojem „výnos“ je ponímaný ako úžitok vzniknutý z týchto príjmov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 3. Vzhľadom na potrebu jednotnej legislatívnej úpravy žiadame, aby bolo v § 14 ods. 1 a 2 presne definované, ktoré záväzné štandardy je úrad splnomocnený vydať. Akákoľvek zmena vo formátoch uvedených v § 14 ods. 1 písm. b) bude mať dopad na existujúce informačné systémy verejnej správy a ich nevyhnutné prispôsobenie sa takýmto zmenám (a teda aj ďalšie investície). Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) 1. V odseku 2 písm. b) žiadam vypustiť slová „alebo uplynutí platnosti certifikátov“, z dôvodu zbytočného administratívneho zaťaženia poskytovateľov kvalifikovaných dôveryhodných služieb, pretože táto informácia je obsiahnutá už v každom certifikáte, ktorý je poskytovateľ služby povinný oznamovať úradu. 2. V odseku 3 je potrebné vypustiť slová „na adrese elektronickej schránky úradu alebo prostredníctvom elektronickej podateľne18)“, z dôvodu nesúladu s právnou úpravou elektronického doručovania podľa zákona o e-Governmente, podľa ktorej sa doručuje do elektronickej schránky, a nie do podateľne Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Žiadam upraviť dobu uchovávania dokumentov na desať rokov, pretože navrhovaných 30 rokov znevýhodňuje poskytovateľov kvalifikovaných dôveryhodných služieb v Slovenskej republike a výrazne zvyšuje prevádzkové náklady spojené s plnením tejto požiadavky. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Znenie § 3 ods. 2 a § 10 ods. 8 je potrebné vypustiť, pretože ide o nepriamu novelu zákona o správnych poplatkoch, ktorý rieši, čo „podlieha“ správnym poplatkom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Návrh je potrebné zosúladiť s Legislatívnymi pravidlami vlády SR (ďalej len „LPV) a s ich prílohami (napríklad v čl. I § 4 ods. 1 slovo „predchádzajúcej „ nahradiť slovom „prvej“ a v odseku 2 druhej vete slová „V prípade“ vypustiť ako nadbytočné, v § 8 ods. 1 slová „alebo orgán“ nahradiť slovami „alebo orgánu“, v § 10 ods. 4 až 6 a 8 slovo „odseku“ nahradiť slovom „odsekov“, v § 11 ods. 1 písm. h) a n), § 13 ods. 3, § 14 ods. 1 písm. b), čl. II bode 3 ods. 2 a bode 4 vypustiť slovo „najmä“ alebo ho nahradiť iným vhodným výrazom, v § 13 ods. 1 a 2 slová „môže uložiť“ nahradiť slovom „uloží“; v čl. II, IV a V úvodných vetách správne uviesť všetky novely zákonov; v čl. II bod 1 zosúladiť s bodom 34 prílohy č. 5 LPV). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Odporúčame odkaz 32 nahradiť odkazom 17 a poznámku pod čiarou k odkazu 32 vypustiť. Rovnako navrhujeme z rovnakého dôvodu vypustiť odkaz na poznámku pod čiarou 49. Odôvodnenie: Odkaz na poznámku pod čiarou 32 navrhujeme vypustiť z dôvodu, že už v odkaze 17 sa odkazuje na čl. 24 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 910/2014. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Odporúčame za slová „Poznámka pod čiarou k odkazu 12e“ doplniť slová „a 12f“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Odporúčame v uvádzacej vete slová „sa odsek 2 na konci dopĺňa vetou, ktorá znie„ nahradiť slovami „ods. 2 sa na konci pripája táto veta“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka, zosúladenie s prílohou č. 5, čl. 34 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) V čl. I § 9 ods. 4 návrhu zákona odporúčame predkladateľovi pri pojme „podľa všeobecne záväzných právnych predpisov“ odkázať pomocou poznámky pod čiarou na všeobecne záväzné právne predpisy, na základe ktorých vzniká a zaniká dané oprávnenie v zmysle čl. I § 9 ods. 4 návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) V bode 3 písm. a) doložky zlučiteľnosti žiadame predkladateľa uviesť primárne právo Európskej únie, v ktorom je problematika návrhu zákona upravená. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) 2. V čl. I návrhu zákona odporúčame predkladateľovi poznámky pod čiarou k odkazu č. 18, č. 43 a č. 48 upraviť v zmysle prílohy č. 5 bod 48 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V odseku 1 písm. b) žiadam vypustiť text „najmä overovanie kvalifikovaného elektronického podpisu alebo kvalifikovanej elektronickej pečate, formáty kvalifikovaného elektronického podpisu alebo kvalifikovanej elektronickej pečate, formáty kvalifikovaných certifikátov, formáty pre informácie o štatúte platnosti alebo zrušenia kvalifikovaného certifikátu (OCSP/CRL)“, pretože tieto náležitosti nemôžu byť z dôvodu interoperability upravené na národnej úrovni. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 2. V § 12 navrhujeme z dôvodu nejednoznačnosti konkretizovať, k čomu môže osoba vykonávajúca kontrolu za účelom výkonu dohľadu vyžadovať od poskytovateľa dôveryhodných služieb prístup v jeho informačnom systéme. Pojem „nevyhnutná miera“ použitý v uvedenom paragrafe, túto skutočnosť dostatočne nevystihuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail