LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
2016
o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Vlastný materiál je z dôvodu zlyhania aplikácie súčasťou nepovinnej prílohy označený ako: 1_vlastný materiál


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Doložka vplyvov neobsahuje náklady prevádzkovateľa centrálnej infraštruktúry, súvisiace s technologickými zmenami, pripravovanými zo strany NBÚ. Vyčíslené sú len samotné zmeny na strane NBÚ. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V čl. II úvodnej vete odporúčame vypustiť slová "zákon č. 273/2015 Z. z." pre duplicitu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V bode 2. za slovami v zátvorke vypustiť čiarku pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K Čl. V: Navrhujeme v Čl. V doterajšiu vetu označiť ako bod 2, pred ktorý sa vloží nový bod 1, ktorý znie: „1. V Prílohe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v časti PREHĽAD sadzobníka správnych poplatkov v časti XX. sa slová „Elektronický podpis” nahrádzajú slovami „Dôveryhodné služby”. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava súvisiaca s premenovaním XX. časti sadzobníka správnych poplatkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K Čl. II bodu 10: Navrhujeme upraviť znenie Čl. II bodu 10 nasledovne: „10. V § 60 ods. 12 sa slová „tri roky odo dňa účinnosti tohto zákona“ nahrádzajú slovami „do 1. februára 2018“ a slová „troch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona“ nahrádzajú slovami „doby podľa prvej vety“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Čl. II, bod 1 Zmeniť textáciu doplneného textu nasledovne: „Ak ide o funkcie elektronickej podateľne, orgány verejnej moci sú pri výkone verejnej moci na ich zabezpečenie povinné používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. d) s výnimkou prípadu, kedy orgán verejnej moci prevádzkuje elektronickú schránku, ktorej je majiteľom, vlastnými prostriedkami podľa §16, ods. 7, vtedy je oprávnený používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. d).“. Odôvodnenie: Orgány verejnej moci prevádzkujúce elektronické schránky na vlastných systémoch môžu mať na podporu funkcionality elektronickej schránky podľa iných ustanovení zákona 305/2013 postavené vlastné podateľne. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) §16, ods. 4 Prevziať odseky o registri systémových certifikátov do znenia navrhovaného zákona. Odôvodnenie: Textácia je nejednoznačná a môže pre tento dôležitý stavebný prvok urýchlenia elektronickej komunikácie vytvoriť prekážky Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) §10, ods. 3 Text odseku žiadame upraviť nasledovne: „Žiadosť o certifikáciu sa predkladá na adrese elektronickej schránky úradu alebo prostredníctvom elektronickej podateľne18) úradu elektronickým formulárom alebo v listinnej podobe na tlačive, ktorého vzor zverejní úrad na svojom webovom sídle.“ Odôvodnenie: Zjednotenie textácie s §3, ods. 4. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Navrhujeme slová „Poznámka pod čiarou k odkazu 12e znie:“ nahradiť slovami „Poznámky pod čiarou k odkazom 12e a 12f znejú:“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava vzťahujúca sa na zmenu dvoch poznámok pod čiarou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 12. Vyjadrenia v osobitnej časti dôvodovej správy odporúčame zosúladiť s terminológiou právnych predpisov na úseku archívov a registratúr, napr. v čl. I § 5 slovo „archivácia“ nahradiť slovom „uchovanie“, vypustiť poslednú vetu „Uvedenú oblasť zákon o archívoch a registratúrach neupravuje“, slovo „archívu“ nahradiť iným pojmom, ako je napríklad „osobitná databáza“, „osobitná evidencia“ a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 11. V čl. III navrhujeme vložiť novelizačný bod, ktorým by sa v § 17a vypustil odsek 6. Odôvodnenie Navrhujeme umožniť aj občanom, ktorí majú vydaný občiansky preukaz do 30. júna 2008, požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve, resp. aj v zahraničí na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. Odôvodnenie v tomto bode je totožné s odôvodnením predchádzajúceho návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 10. V čl. III navrhujeme vložiť novelizačný bod, ktorým by sa v § 6 ods. 1 slová „okresné riaditeľstvo v územnom obvode, v ktorom má občan trvalý pobyt“ nahradili slovami „ktorékoľvek okresné riaditeľstvo“ . Odôvodnenie: Navrhujeme umožniť občanom podať žiadosť o vydanie prvého občianskeho preukazu na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve, nielen v územnom obvode, v ktorom majú trvalý pobyt, a to vzhľadom na vývoj informačných systémov a väčšiu možnosť overenia totožnosti občana. Prvý občiansky preukaz sa vydáva najmä pri dovŕšení pätnásteho roku veku a po nadobudnutí štátneho občianstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 9. Znenie poznámky pod čiarou k odkazu 1a navrhujeme aktualizovať na zákon č. .../2016 Z. z. o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Žiadam vypustiť body 4, 5, 7 a 8 a do čl. I za § 9 vložiť nový § 10 tohto znenia: „§ 10 Autentifikačný kvalifikovaný certifikát Autentifikačný kvalifikovaný certifikát je kvalifikovaný certifikát, ktorý fyzická osoba, právnická osoba alebo orgán verejnej moci používa na účely identifikácie osoby a autentifikácie pri prístupe k informačnému systému alebo elektronickej komunikácii, ktoré súvisia s výkonom verejnej moci, alebo na účely prístupu alebo disponovania s elektronickou schránkou.xx) Autentifikačný kvalifikovaný certifikát okrem údajov podľa osobitného predpisu22) obsahuje ako dodatočné osobitné atribúty6) a) údaj o tom, že ide o autentifikačný kvalifikovaný certifikát, b) identifikátor osobyyy) fyzickej osoby, fyzickej osoby podnikateľa, právnickej osoby alebo orgánu verejnej moci, ktorým bol vydaný.“. Poznámky pod čiarou k odkazom xx a yy znejú: „xx) § 3 písm. l) zákona č. 305/2013 Z.z. v znení zákona č. 273/2015 Z.z. yy) § 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z.z. v znení zákona č. 273/2015 Z.z.“. Vzhľadom na dôležitosť procesu autentifikácie je nevyhnutné, aby autentifikačný certifikát bol kvalifikovaným certifikátom. Zároveň zastávam názor, že táto právna úprava vecne patrí do zákona o dôveryhodných službách, rovnako, ako úprava mandátnych certifikátov, preto je potrebné presunutie ustanovení do zákona o dôveryhodných službách a z hľadiska obsahu ponechanie dnešnej úpravy, s nevyhnutnými pojmovými zmenami. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Žiadam vypustiť odsek 4 z dôvodu nevykonateľnosti. Navrhované znenie len ponecháva v existencii súčasný register systémových certifikátov, avšak po zrušení mechanizmu zapisovania certifikátov a ich overovania voči zoznamu bude takéto ustanovenie nevykonateľné a overovanie certifikátov elektronických pečatí orgánov verejnej moci v reálnom čase nemožné. Je preto potrebné ponechať platnú právnu úpravu, s určitými zmenami a predmetnú problematiku upraviť v samostatnom ustanovení napríklad takto: „§ ... (1) Úrad vedie register certifikátov. Register certifikátov je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je úrad. V registri certifikátov vedie úrad zoznam kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať, ktoré boli vydané orgánu verejnej moci. (2) Orgán verejnej moci je oprávnený zapísať kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať, ktorý mu bol vydaný, do registra certifikátov a je povinný bezodkladne oznámiť úradu, že došlo k zrušeniu zapísaného certifikátu. Úrad zapíše do registra certifikátov kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať na žiadosť orgánu verejnej moci, ktorému bol vydaný a bezodkladne po oznámení zrušenia zapísaného certifikátu zápis certifikátu v registri zruší. (3) Overenie kvalifikovanej elektronickej pečate, ktorej kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať je zapísaný v registri certifikátov, sa vykoná podľa zoznamu platných kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať. (4) Úrad je povinný každý deň vydať zoznam platných kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať, ktoré sú zapísané v registri certifikátov a zverejniť ho na svojom webovom sídle. (5) Zoznam platných kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať platí 24 hodín od jeho vydania a kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať, uvedený v tomto zozname, sa považuje za platný počas celej doby platnosti tohto zoznamu, ak sa nepreukáže opak.“. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 7. V bode 7 navrhujeme zmeniť „ods. 2“ na „ods. 3“, teda aby predmetné ustanovenie splnomocňovalo na vydanie vykonávacieho predpisu Ministerstvo vnútra SR a nie Úrad vlády SR. Odôvodnenie: Príprava a tvorba všeobecného záväzného predpisu o vydávaní autentifikačných certifikátov musí byť v kompetencii Ministerstva vnútra SR. Zároveň všetky zmeny týkajúce sa architektúry eGovernmentu musia byť predložené a schválené Architektonickou kanceláriou verejnej správy a musia byť koncepčne podložené dôvodmi, ktoré zabezpečia koordinovaný postup a súlad navrhovaných zmien s celkovou architektúrou eGovernmentu. Tieto koncepcie neboli ani prerokované s Ministerstvom vnútra SR na žiadnom rokovaní Architektonickej kancelárie verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 6. Žiadame vypustiť bod 1 a všetky nadväzujúce ustanovenia týkajúce sa centrálnej elektronickej podateľne, ako aj bod 4. Odôvodnenie: Zmeny týkajúce sa architektúry eGovernmentu musia byť predložené a schválené Architektonickou kanceláriou verejnej správy a musia byť koncepčne podložené dôvodmi, ktoré zabezpečia koordinovaný postup a súlad navrhovaných zmien s celkovou architektúrou eGovernmentu. Tieto koncepcie neboli ani prerokované s Ministerstvom vnútra SR na žiadnom rokovaní Architektonickej kancelárie verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V odseku 5 je potrebné slová „elektronický podpis alebo elektronickú pečať“ nahradiť slovami „uznaný spôsob autorizácie, ktorý je“ a doplniť odkaz na poznámku pod čiarou na § 23 ods. 1 zákona o e-Governmente pre zabezpečenie súladu s ustanoveniami o autorizácii podľa zákona o e-Governmente. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 13. Poskytovateľom dôveryhodných služieb podľa nariadenia č. 910/2014 môže byť aj fyzická osoba, čiže občan. Uvedený návrh zákona má teda vplyv aj na služby verejnej správy pre občana, preto je potrebné vypracovať analýzu vplyvov na služby verejnej správy pre občana. Vznikajú nové služby, resp. nové povinnosti pre občana, ktoré zároveň podliehajú správnemu poplatku. Poskytovateľ dôveryhodných služieb má povinnosť oznamovať zámer poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb a toto oznámenie podlieha správnemu poplatku. Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb poskytuje úradu bezodkladne, najneskôr do 30 dní, informácie o zmenách v jeho kvalifikovaných dôveryhodných službách – v tomto prípade ide o časový vplyv na občana. Poskytovateľ dôveryhodných služieb podáva žiadosť o certifikáciu, ktorá podlieha správnemu poplatku. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) V čl. 2 za bod 9 žiadame vložiť nový novelizačný bod 10, ktorý znie: „10. V § 60a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Obec, ktorej osobitný predpis neustanovuje povinnosť uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky, nie je odo dňa uzavretia dohody so správcom dátového centra podľa § 9a ods. 2 počas prebiehajúcej integrácie na dátové centrum, najneskôr však do 31. decembra 2017, povinná uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky, ak jej v tom bránia technické dôvody spojené s integráciou na dátové centrum."“ V súvislosti s návrhom žiadame existujúce novelizačné body "10. a 11." prečíslovať na "11. a 12" Odôvodnenie: V nadväznosti na skutočnosť, že záujem o využívanie dátového centra prejavilo výrazne väčšie množstvo obcí a miest v Slovenskej republike, než aké sú kapacitné možnosti dátového centra, vytvára sa nové prechodné obdobie počas ktorého bude uspokojený aj tento zvýšený záujem samosprávy. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail