LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
2016
o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Vlastný materiál je z dôvodu zlyhania aplikácie súčasťou nepovinnej prílohy označený ako: 1_vlastný materiál


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V § 16a ods. 1 odporúčame odkazy na poznámky pod čiarou uviesť za interpunkčné znamienka. To platí aj pre čl. I, 3 ods. 1. V § 16a ods. 1 odporúčame slovo „prijímaním, odosielaním a potvrdzovaním prijatia“ nahradiť slovami „prijímaním, odosielaním, overovaním, potvrdzovaním a spracovaním prijatia“. V § 16a ods. 2 písm. c) odporúčame slová „pripojenie kvalifikovanej elektronickej pečiatky“ nahradiť slovami „pripojenie kvalifikovanej časovej pečiatky“. V § 16a ods. 2 písm. d) odporúčame slová „zaručenej elektronickej pečate“ nahradiť slovami „kvalifikovanej elektronickej pečate“. V § 16a ods. 3 odporúčame slová „zaručenej elektronickej pečate“ nahradiť slovami „kvalifikovanej elektronickej pečate“, slová „zaručených elektronických podpisov“ slovami „kvalifikovaných elektronických podpisov“ a slová „zaručených elektronických pečatí“ slovami „kvalifikovaných elektronických pečatí“. Uvádzacia veta k poznámkam pod čiarou má správne znieť: „Poznámky pod čiarou k odkazom 12e a 12f znejú:“. Súčasne odporúčame vypustiť na konci duplicitne uvedené úvodzovky a bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V ustanovení § 4 ods. 2 sa navrhuje znenie, podľa ktorého dôjde k zrušeniu platných prevzatých kvalifikovaných certifikátov, ak kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb neuzavrel dohodu a ani nemá právneho nástupcu; poskytovanie informácie o štatúte platnosti alebo zrušenia vydaných kvalifikovaných certifikátov zabezpečí úrad. Z navrhnutého znenia nie je z procesného hľadiska zrejmé, kto, v akej lehote a akou formou zruší platne prevzaté kvalifikované certifikáty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V ustanovení § 3 sa navrhuje znenie, podľa ktorého sa oznámenie o zámere poskytovať kvalifikované dôveryhodné služby predkladá elektronickým formulárom alebo v listinnej podobe na tlačive, ktorého vzor zverejňuje úrad na svojom webovom sídle. V tejto súvislosti upozorňujeme predkladateľa, že ak bude oznámenie zasielané v elektronickej podobe do elektronickej schránky Národného bezpečnostného úradu, tento formulár by mal byť nielen prístupný na webovom sídle úradu, ale aj ale aj na príslušnom webovom sídle v súlade s požiadavkami zákona o e-Governmente. Z dôvodu dosiahnutia obsahovej a gramatickej správnosti navrhujeme v ustanovení § 3 ods. 3 za slovo „kvalifikované“ doplniť slovo „služby“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Z dôvodu dosiahnutia obsahovej a gramatickej správnosti, ako aj z dôvodu dosiahnutia terminologického súladu s ostatným textom návrhu zákona (napr. § 6 ods. 2) navrhujeme v ustanovení § 2 ods. 1 nahradiť slová „ktorému kvalifikovaný štatút udelil úrad, obsahuje ako dodatočný osobitný atribút identifikátor osoby podpisovateľa“ slovami „ktorému úrad udelil kvalifikovaný štatút, obsahuje identifikátor osoby podpisovateľa ako dodatočný osobitný atribút“ Obdobnú úpravu navrhujeme vykonať aj v odseku 2 tohto ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V ustanovení § 1 sa upravuje znenie, podľa ktorého sa návrh zákona vzťahuje na niektoré dôveryhodné služby a niektoré povinnosti poskytovateľov dôveryhodných služieb. Navrhované znenie pôsobí zmätočne a evokuje otázku, kde sú upravené ostatné dôveryhodné služby a povinnosti poskytovateľov dôveryhodných služieb. Priamo návrh zákona pri dôveryhodných službách odkazuje na nariadenie (EÚ) č. 910/2014. Z dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu však vyplýva, že návrh zákona má upravovať iba oblasti, ktoré toto nariadenie priamo neupravuje a úpravu ponechalo na vnútroštátnu úpravu. Z tohto dôvodu navrhujeme predmetné znenie preformulovať tak, aby bolo z navrhnutého znenia jednoznačne zrejmé, na ktoré dôveryhodné služby a povinnosti poskytovateľov dôveryhodných služieb sa návrh zákona vzťahuje. V ustanovení § 1 sa tiež ustanovuje, že návrh zákona upravuje sankcie za porušenie povinností. Z dôvodu nejasnosti a nejednoznačnosti textu navrhujeme predmetné znenie preformulovať tak, aby bolo zrejmé, o aké povinnosti sa jedná (či sa jedná o povinnosti podľa tohto zákona alebo podľa nariadenia). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Všeobecná časť dôvodovej správy k návrhu zákona uvádza, že „úpravou terminológie sa mení v slovenskej legislatíve zavedený pojem „zaručený elektronický podpis“ na pojem „kvalifikovaný elektronický podpis“, pričom postup technickej realizácie ostáva zachovaný a dopĺňa sa o ďalšiu možnosť, kedy kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb spravujúci údaje na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu v mene podpisovateľa môžu údaje na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu duplikovať len na účely zálohovania, čím mierne klesne úroveň bezpečnosti kvalifikovaného elektronického podpisu v porovnaní s úrovňou bezpečnosti zaručeného elektronického podpisu, aj keď rovnako ostávajú zachované právne účinky takéhoto podpisu upravené v § 40 ods. 4 a 5 Občianskeho zákonníka.“. Táto časť materiálu (dôvodová správa) nemá žiadnu normatívnu hodnotu a naopak môže vyvolať obavy o právnu istotu v otázke perfektného a platného uzatvárania právnych úkonov v súkromnoprávnom presahu používania zaručeného elektronického podpisu. Túto pripomienku považujeme za záväznú. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V bode 1 z dôvodu nejasnosti textu navrhujeme vypustiť slová „na ich zabezpečenie“, prípadne toto ustanovenie vhodne preformulovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) § 16 ods. 4 odporúčame vypustiť, prípadne vhodne presunúť, nakoľko svojou povahou sa nejedná o spoločné ustanovenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Poznámka pod čiarou má obsahovať odkaz na právny predpis, prípadne ustanovenie právneho predpisu, preto odporúčame poznámku pod čiarou k odkazu 46 upraviť v súlade s bodom 22 Prílohy č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Konštrukcia právnej úpravy obsiahnutá v osobitných právnych predpisoch vyplýva zo základu, ktorý je podľa platného právneho stavu ustanovený práve v zákone o elektronickom podpise. Nie je preto pravdou, že by osobitné predpisy určovali rámec kvalifikovanosti podpisu alebo vymedzovali parametre, ktoré musí podpis spĺňať, ale naopak, osobitné predpisy tvoria len ad hoc nadstavbu základnej regulácie obsiahnutej v zákone č. 215/2002 Z. z. V tomto kontexte nerozumieme ani konštatovaniu uvedenému v dôvodovej správe: „Pojem „elektronický podpis“ sa používa v rôznych právnych predpisoch ako všeobecné označenie pojmov „elektronický podpis“, „zdokonalený elektronický podpis“, „zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte“ a „kvalifikovaný elektronický podpis“, kde priamo z uvedeného miesta v právnom predpise vyplýva, aká úroveň bezpečnosti sa vyžaduje a teda od akej úrovne bezpečnosti je možné použiť jednotlivé typy podpisov alebo pečatí.“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Ustanovenie odseku 2 § 15 navrhujeme presunúť do § 13, kam toto ustanovenie vecne patrí. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Navrhujeme za slová "podľa osobitných predpisov" doplniť slová "a medzinárodných noriem28)". Odôvodnenie: V poznámke pod čiarou k odkazu 28 je okrem právnych predpisov Európskej únie odkaz aj na súbor medzinárodných noriem ISO 14533, ktoré nie sú právnymi predpismi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V ustanovení § 10 ods. 4 sa navrhuje znenie, podľa ktorého sa k žiadosti prikladá predmet žiadosti. V tejto súvislosti upozorňujeme, že predmet žiadosti sa neprikladá, ale musí byť z obsahu žiadosti zrejmý. V ustanovení § 10 ods. 5 sa navrhuje znenie, podľa ktorého sa konanie začína dňom doručenia úplnej žiadosti. Ak žiadosť nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa na jej doplnenie v určenom termíne. Ak žiadateľ žiadosť v stanovenom termíne nedoplní, úrad konanie zastaví. Upozorňujeme predkladateľa, že nie je možné zastaviť konanie, ktoré sa v súlade s prvou vetou (konanie sa začína dňom doručenia úplnej žiadosti) ani nezačalo. Na základe uvedeného navrhujeme z ustanovenia § 10 ods. 5 vypustiť slovo „úplnej“. Alternatívne navrhujeme ako dôsledok nedoplnenia žiadosti ustanoviť, že na žiadosť sa nebude prihliadať. Z dôvodu zachovania rovnakého prístupu ku všetkým žiadateľom navrhujeme nahradiť slová „v určenom termíne“ slovami „v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako ..... dní.“. V § 10 ods. 4 až 6 a 7 odporúčame slovo „odseku“ nahradiť slovom „odsekov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V ustanovení § 8 ods. 1 písm. a) navrhujeme z dôvodu dosiahnutia obsahovej a vecnej správnosti doplniť slovo „mandatára“ za slová „rodného čísla“. V § 8 ods. 1 písm. a), b), c) navrhujeme uviesť, čo sa rozumie tam požadovaným identifikačným údajom. Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 910/2014 hovorí, že kvalifikovaný certifikát má obsahovať aspoň meno a pseudonym, pričom ak sa používa pseudonym, táto skutočnosť sa musí jednoznačne uviesť. V ustanovení § 8 ods. 4 z dôvodu dosiahnutia vecnej správnosti, ako aj dosiahnutia prehľadnosti navrhovaného textu, dávame predkladateľovi na zváženie znenie písmena c) rozdeliť na tri samostatné písmená. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V ustanovení § 7 ods. 2 sa v odkaze 19 a 20 odkazuje na čl. 28 ods. 5 a čl. 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 910/2014. Upozorňujeme, že predmetné ustanovenia nariadenia neupravujú samotné dočasné pozastavenie, ale len podmienky pre dočasné pozastavenie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis alebo kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať. Keďže ustanovenie § 7 ods. 2 priamo vylučuje možnosť dočasne pozastaviť kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis alebo kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať, navrhujeme odkazy 19 a 20 ako nevhodne zvolené vypustiť alebo nahradiť odkazmi na vhodne zvolené ustanovenia nariadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Z navrhovaného ustanovenia § 6 ods. 3 nie je dostatočne zrejmé, či sa jedná o elektronickú schránku v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. Ohľadne elektronického formulára si uplatňujeme primerane pripomienku k § 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V ustanovení § 5, ako aj v celom texte návrhu zákona (napr. § 6 ods. 1) pri stanovení dĺžky lehoty upozorňujeme na potrebu dôslednej úpravy začatia plynutia stanovenej lehoty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) V čl. V v prílohe k zákonu - Sadzobník správnych poplatkov XX. Časť je potrebné slová „eura“ nahradiť slovami „eur“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) 5. V Doložke vybraných vplyvov je potrebné v kapitole 2.2.2. zosúladiť tabuľku č. 4 s tabuľkou č. 1, ktorá vymedzuje zdrojové krytie výdavkov. Výpočty vplyvov na verejné financie navrhujeme popri uvádzaní zdrojov krytia kvantifikovaných prostriedkov doplniť aj o plánovaný spôsob použitia týchto prostriedkov v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 4. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) 1. V čl. I § 2 ods. 1 a 2 sú nad rovnakými pojmami „identifikátor osoby“ umiestnené dva rôzne odkazy „7“ a „11“. Odporúčame spresniť. 2. V čl. I v poznámke pod čiarou k odkazu 11 je potrebné uviesť skrátenú citáciu zákona č. 305/2013 Z. z. vzhľadom na to, že plná citácia tohto zákona bola už v poznámke pod čiarou k odkazu 7 návrhu. 3. V čl. I je potrebné z poznámky pod čiarou k odkazu č. 28, 33, 34, 50 a 51 vypustiť predpisy, ktoré neboli vyhlásené v zbierke zákonov alebo publikované v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev alebo Úradnom vestníku Európskej únie; to neplatí, ak sa v poznámke pod čiarou odkazuje na technickú normu (bod 22 Príloha č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky). 4. V čl. I je potrebné vypustiť § 18 a tiež prílohu k návrhu zákonu - Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie, keďže nejde o žiadnu transpozíciu právnych noriem Európskej únie. Odôvodnenie: Návrh zákona o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: zákon“) bol vypracovaný a predkladá sa ako doplňujúca právna norma k nariadeniu EÚ č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len “nariadenie“). Návrh zákona dopĺňa predmetné nariadenie, ktoré v niektorých ustanoveniach umožňuje členským štátom prijať na vykonanie týchto ustanovení vnútroštátne právne normy. Tieto normy však musia byť v súlade s nariadením a nesmú brániť jeho priamej aplikácii. Poznamenávame, že samotné nariadenie má podľa článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie všeobecnú platnosť, je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Vo všeobecnosti platí zákaz transpozície nariadenia alebo niektorého jeho ustanovenia do vnútroštátneho právneho poriadku, ako je tomu v prípade smerníc. Predmetné nariadenie však úpravu niektorých vzťahov ponecháva národným právnym normám. Zákon má teda za úlohu iba doplniť nariadenie o úpravu tých právnych vzťahov, ktoré nie sú nariadením plne harmonizované, alebo o služby, ktoré nie sú súčasťou dôveryhodného zoznamu služieb ustanoveného nariadením, a to na účely ich uznania na vnútroštátnej úrovni ako kvalifikovaných dôveryhodných služieb. Podľa čl. 4 Legislatívnych pravidiel vlády sa transpozičná príloha prikladá k návrhu zákona len v prípade, ak návrh zákona preberá do právneho poriadku Slovenskej republiky smernicu Európskej únie. Podobné účinky, ako majú nariadenia, môžu mať aj rozhodnutia. Rozhodnutia ako aj vykonávacie rozhodnutia Komisie uvedené v zozname preberaných právne záväzných aktov Európskej únie sú priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch a už nadobudli účinnosť. Preto nie je možná ich „opätovná“ transpozícia (prebratie). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail