LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
2016
o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Vlastný materiál je z dôvodu zlyhania aplikácie súčasťou nepovinnej prílohy označený ako: 1_vlastný materiál


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) v § 13 ods. 2 zvážiť výšku pokuty. Odôvodnenie: pokuta vo výške 330.000 eur sa javí neprimerane vysoká. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) k § 8 všeobecne: nie je zrejmé, akým spôsobom bude riešené konanie zamestnancov orgánov verejnej moci za orgán verejnej moci. Odôvodnenie: z textu z poznámok pod čiarou k odkazom 21) a 22) nie je zrejmé, či mandátny certifikát bude vydávaný aj zamestnancom orgánu verejnej moci pri ich konaní za alebo v mene orgánu verejnej moci, hoci podľa poslednej novely zákona o e-Governmente č. 305/2013 Z. z. – zákon č. 273/2015 Z. z. - mal byť prístup zamestnancov orgánov verejnej moci do spoločných modulov riešený cez autentifikačný kvalifikovaný certifikát. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) v § 8 ods. 1 písm. a) definovať rozsah identifikačných údajov mandatára. Odôvodnenie: negatívne vymedzenie, podľa ktorého identifikačným údajom mandatára nie je rodné číslo mandatára, sa javí nedostatočným. V prípade, ak mandatárom je zamestnanec orgánu verejnej moci, ÚJD SR odporúča, aby ako identifikačné údaje postačovali len titul, meno a priezvisko. V prípade, ak však nejde o zamestnanca konajúceho za orgán verejnej moci alebo zamestnanca konajúceho za akúkoľvek právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, ÚJD SR navrhuje, aby bol mandatár identifikovaný aj prostredníctvom rodného čísla a bydliska, napr. ak ide o konanie na základe plnomocenstva, resp. o konanie štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo konanie fyzickej osoby - podnikateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) v poznámke pod čiarou k odkazu 18) zmeniť text z „§ 28a zákona č. 305/2013 Z. z.“ na text „§ 16a zákona č. 305/2013 Z. z.“. Odôvodnenie: elektronická podateľňa je upravená v § 16a vlastného materiálu v Čl. II. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) 1. napriek skutočnosti, že definície používaných pojmov z vlastného materiálu sú uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 v Článku 3, aj vzhľadom na adresátov právneho predpisu ÚJD SR odporúča do textu vlastného materiálu doplniť definície použitých pojmov. Odôvodnenie: text odôvodnenia je súčasťou pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V poznámke pod čiarou k odkazu 43 odporúčame na konci pripojiť slová „v znení neskorších predpisov“ v súlade s bodom 22 Prílohy č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V § 13 sa navrhujú sankcie pre poskytovateľov dôveryhodných služieb za porušenie príslušných ustanovení. Vzhľadom na skutočnosť, že poskytovateľ dôveryhodných služieb môže byť fyzická osoba aj právnická osoba, z návrhu ustanovenia nie je dostatočne zrejmé, či sa sankcie navrhujú za správne delikty alebo za priestupky a teda či sa v prípade priestupkov bude primerane postupovať podľa zákona o priestupkoch. V prípade, ak predkladateľ rozlišuje medzi priestupkami a správnymi deliktami, nediferencuje sankcie z hľadiska ich výšky pre tieto typy konaní tak, ako to bolo v pôvodnom zákone o elektronickom podpise a pokutu až do výšky 33 000 eur, resp. 330 000 eur teda navrhuje aj pre poskytovateľa dôveryhodných služieb, ktorý by sa dopustil priestupku. Len implicitne (s poukazom na ustanovenie § 15 ods. 1) sa možno domnievať, že § 13 zrejme upravuje správne delikty za porušenie povinností. V tom prípade však navrhujeme vymedziť jednotlivé skutkové podstaty správnych deliktov v ustanovení odsekov 1 a 2 tak, ako sú tieto vymenované v dôvodovej správe. Za nanajvýš nevhodnú legislatívnu techniku považujeme vymedziť skutkové podstaty správnych deliktov odkazom na poznámku pod čiarou, ktorá nemá normatívnu povahu. Poznámky pod čiarou majú len informatívnu hodnotu, preto nesmú obsahovať veci, ktoré majú normatívny charakter. Rovnako odporúčame § 15 ods. 2 , ktorý ustanovuje, že výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu, presunúť do § 13. Svojou povahou sa nejedná o spoločné ustanovenie, keďže pokuty v návrhu zákona upravuje len ustanovenie § 13. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Odporúčame zásadne prepracovať znenie ustanovenia § 12 návrhu zákona. Dohľad a kontrola sú dva odlišné právne inštitúty. Ak nariadenie EÚ č. 910/2014 upravuje dohľad a predkladateľ trvá aj na zavedení kontroly, odporúčame ju upraviť samostatne, nie ako formu dohľadu, a to len pre porušenie vybraných skutkových podstát, ktoré definuje zákon, a ktoré sa budú zrejme viazať k porušeniu ustanovení zákona o dôveryhodných službách, a nie nariadenia (EÚ) č. 910/2014. V odseku 2 odporúčame ako nadbytočné vypustiť slová „a to“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V ustanovení § 11 ods. 1 písm. b) navrhujeme doplniť slová „poskytovateľom dôveryhodných služieb“ za slovami „vydáva certifikáty“ z dôvodu dosiahnutia terminologického súladu s ostatným textom návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Žiadame vypustiť prvý a šiesty novelizačný bod a v jedenástom bode vypustiť navrhované znenie § 60b ods. 2. Odôvodnenie: V dôvodovej správe k návrhu zákona predkladateľ deklaruje nasledovný zámer: ,,dosiahnutie súladu vnútroštátneho právneho poriadku s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 910/2014 zo dňa 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „nariadenie eIDAS“).“. Navrhovaná zmena s deklarovaným zámerom žiadnym spôsobom nesúvisí a jej implementácia do vnútroštátneho právneho poriadku nie je uvedeným nariadením Európskej únie vyžadovaná. Vzhľadom na to, že povinnosť používať spoločný modul centrálnej elektronickej podateľne z doterajšej právnej úpravy nevyplývala, zmena bude mať negatívny dopad na všetky elektronické služby implementované v rámci programu Operačného programu informatizácie spoločnosti, ktoré využívajú vlastný modul elektronickej podateľne v súlade s aktuálne platným znením zákona o e-Governmente. Navrhovaná zmena bude mať negatívny dopad na rozpočet a fungovanie elektronických služieb bez jasného prínosu pre občana. Jej prijatím by zároveň došlo k deformácii trhových mechanizmov a konkurenčného prostredia v prospech jedného výrobcu (súčasného dodávateľa modulu centrálnej elektronickej podateľne pre Ústredný portál verejnej správy) a monopolizácii jeho postavenia, čo je v rozpore s verejným záujmom. Navrhované znenie prvého bodu je zmätočné v kontexte s platným znením § 10 ods. 2 zákona o e-Governmente. Uvádzaciu vetu prvého bodu odporúčame zosúladiť s bodom 34 prílohy č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Znenie úvodnej vety odporúčame upraviť takto: „Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z., zákona č. 29/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z. a zákona č. 273/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Dovoľujeme si upozorniť na možné aplikačné problémy pri rozhodnutiach o uložení sankcie za porušenie ustanovení podľa osobitného predpisu, ktorými sú v poznámkach pod čiarou taxatívne uvedené ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „nariadenie“). Rozhodnutie o uložení sankcie musí byť jasné, zrozumiteľné a preskúmateľné súdom. V tejto súvislosti poukazujeme na všeobecné až vágne príslušné ustanovenia nariadenia, za nesplnenie ktorých môžu byť uložené sankcie do 33 000 eur alebo až do výšky 330 000 eur. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 24) za slová „§ 2“ vložiť slová „ods. 1“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Odporúčame upraviť odkaz na poznámku pod čiarou 18, nakoľko zákon č. 305/2013 Z. z. nemá § 28a. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Z ustanovení návrhu zákona nie je zrejmé, a ani dôvodová správa k návrhu zákona sa dostatočne nevysporiadala so skutočnosťou, či všetky pojmy používané v osobitných právnych predpisoch v našom právnom poriadku týkajúce sa elektronického podpisu a s tým súvisiace pojmy používané v zákone č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli adekvátne nahradené nariadením (EÚ) č. 910/2004, resp. novým zákonom o dôveryhodných službách. Túto pripomienku považujeme za záväznú. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Navrhovaný § 14 je splnomocňovacím ustanovením pre Národný bezpečnostný úrad na vydanie záväzných štandardov, ktoré upravujú podrobnejšie požiadavky požadované osobitným predpisom v implementačných aktoch nezverejnených vo vestníku EÚ a národné rozšírenie pre dôveryhodnú infraštruktúru a dôveryhodné služby. Uvedené skutočnosti boli doposiaľ predmetom úpravy vyhlášok Národného bezpečnostného úradu, ktoré sa návrhom zákona zrušujú. V tejto súvislosti upozorňujeme predkladateľa, že ak majú byť nahradené vyhlášky, ktoré sú všeobecne záväznými právnymi predpismi, malo by sa tak stať právnymi predpismi rovnakej právnej sily. Nahradiť vykonávacie predpisy záväznými štandardmi, ktoré nemajú povahu právneho predpisu, nepovažujeme za vhodné z dôvodu, že ich znenie sa stane nevykonateľným a naviac povedie k zvýšeniu právnej neistoty v otázke technických parametrov, ktoré sa viažu k problematike elektronického podpisu. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Označenie správnych poplatkov zavedených v časti Sadzobníka správnych poplatkov XX. Dôveryhodné služby – položke 268 odporúčame formulačne zosúladiť so znením § 3 ods. 2 a § 10 ods. 8 návrhu zákona o dôveryhodných službách tak, aby názvy správnych poplatkov v položke 268 zodpovedali názvom jednotlivých úkonov upravených v predmetných ustanoveniach návrhu zákona. V dôvodovej správe odporúčame bližšie ozrejmiť, akým spôsobom bola určená výška týchto poplatkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Nie je nám úplne zrejmý účel tohto ustanovenia, ktorý sa naviac nezhoduje s odôvodnením obsiahnutým v dôvodovej správe k tomuto bodu. Povinná aktivácia funkcie online eID bola zavedená už zákonom č. 49/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s účinnosťou od 1. júla 2012. Predmetná zmena vykonaná v čl. III návrhu zákona mení len okamih zvolenia bezpečnostného osobného kódu, ktorý sa obligatórne viaže k okamihu podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) V bode 9 sa navrhuje zmena ustanovenia zákona č. 305/2013 Z. z., podľa ktorej správca modulu elektronických schránok aktivuje elektronickú schránku právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky (tzv. povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek) nie 1. augusta 2016, ale až 1. februára 2018. Vzhľadom na skutočnosť, že Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky pripravuje systémové zmeny zamerané najmä na zlepšenie vymožiteľnosti práva, ktoré bezprostredne súvisia s potrebou zriadenia a aktivácie predmetných elektronických schránok právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zásadne nesúhlasí s posunutím dátumu aktivácie týchto elektronických schránok až k 1. februáru 2018. Vzhľadom na pripravované systémové zmeny a s prihliadnutím na časovú náročnosť týchto zmien požadujeme možné posunutie aktivovania elektronických schránok právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek najneskôr na 1. januára 2017. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.5.2016 Detail