LP/2016/277 Zákon o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
2016
o dôveryhodných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Vlastný materiál je z dôvodu zlyhania aplikácie súčasťou nepovinnej prílohy označený ako: 1_vlastný materiál


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) V Čl. II v treťom bode odporúčame slová „Poznámka pod čiarou k odkazu 12e znie:“ nahradiť slovami „Poznámky pod čiarou k odkazom 12e a 12f znejú:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) V Čl. II v úvodnej vete odporúčame vymazať slová „zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z.“, z dôvodu opakovania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) V Čl. I v poznámke pod čiarou k odkazu 44 odporúčame za slovo „údajov“ vložiť slová „a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky) V Čl. I v poznámke pod čiarou k odkazu 18 odporúčame slovo „§ 28a“ nahradiť slovom „§ 28“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V bode 1 odporúčame na konci doplniť skratku "Z. z.". a v bode 6 poslednom riadku vypustiť slová "v znení" pred slovami "vyhlášky č. 64/2014 Z. z.". Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1. Odporúčame upraviť poznámku pod čiarou k odkazu 46 tak, aby sa uviedlo iba ustanovenie nariadenia EÚ, na ktoré sa odkazuje. 2. V odseku 1 odporúčame uviesť konkrétnu lehotu podľa ustanovenia uvedeného v poznámke pod čiarou k odkazu 47. 3. V odseku 5 odporúčame presunúť odkaz 49 za slová "kvalifikovaných certifikátov". 4. K poznámke pod čiarou k odkazu 50 upozorňujeme na predposledný odsek bodu 21 v prílohe č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1. V poznámke pod čiarou k odkazu 43 odporúčame na konci doplniť slová "v znení neskorších predpisov". 2. V odseku 3 odporúčame vložiť čiarku za slovo "údaje" a v poznámke pod čiarou k odkazu 44 uviesť presný názov zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.5.2016 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Bez pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.4.2016 Detail
DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska) Žiadame v článku 2 za bod 9 vložiť nový bod 10, ktorý znie: V § 60a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Obec, ktorej osobitný predpis neustanovuje povinnosť uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky, nie je odo dňa uzavretia dohody so správcom dátového centra podľa § 9a ods. 2 počas prebiehajúcej integrácie na dátové centrum, najneskôr však do 31. decembra 2017, povinná uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky, ak jej v tom bránia technické dôvody spojené s integráciou na dátové centrum." V súvislosti s horeuvedeným žiadame existujúce body "10. a 11." prečíslovať na "11. a 12" Odôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že záujem o využívanie dátového centra prejavilo výrazne väčšie množstvo obcí a miest v Slovenskej republike, než aké sú kapacitné možnosti dátového centra, vytvára sa nové prechodné obdobie počas ktorého bude uspokojený aj tento zvýšený záujem samosprávy. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.4.2016 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.4.2016 Detail