LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Pridať
ZÁKON
o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
PRVÁ ČASŤ
Pridať
Prvá hlava
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Pridať
§ 1
Predmet zákona
Pridať
(1)
Tento zákon upravuje postup a podmienky poskytovania podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v súvislosti s poskytovaním podpory, konanie vo veci žiadosti o priame podpory a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Pridať
(2)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.
1)
Pridať
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
Pridať
a)
opatrením s viacročnými záväzkami opatrenie, pri ktorom sa vyžaduje plnenie podmienok v celom rozsahu po dobu najmenej piatich rokov,
Pridať
b)
programom propagácie poľnohospodárskych výrobkov súbor opatrení a činností zameraných na zvýšenie spotreby a odbytu poľnohospodárskych výrobkov a na propagáciu nových poľnohospodárskych výrobkov,
Pridať
c)
programom Program rozvoja vidieka, Operačný program Rybné hospodárstvo, Program pre spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k Zmluve o fungovaní Európskej únie,
Pridať
d)
priamymi podporami priame platby podľa osobitných predpisov
2)
a opatrenia na rozvoj vidieka alebo druhy operácií, pri ktorých je podpora založená na veľkosti nahlásenej plochy alebo na nahlásenom počte zvierat alebo nahlásenom počte dobytčích jednotiek,
Pridať
e)
priamymi podporami na plochu priame platby na plochu podľa osobitných predpisov
3)
a opatrenia na rozvoj vidieka alebo druhy operácií, pri ktorých je podpora založená na veľkosti nahlásenej plochy,
Pridať
f)
konajúcim orgánom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“),
Pridať
g)
účastníkom konania fyzická alebo právnická osoba, ktorá je žiadateľom o priame podpory,
Pridať
h)
žiadateľom poľnohospodár podľa osobitného predpisu,
4)
ktorý predkladá žiadosť o priame podpory,
Pridať
i)
poskytovateľom riadiaci orgán alebo platobná agentúra pre poskytovanie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu
Pridať
j)
riadiacim orgánom ministerstvo
Pridať
k)
podporou finančné prostriedky poskytované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a finančné prostriedky na rozvoj vidieka v rámci integrovaného systému podľa osobitného predpisu
5)
poskytované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
Pridať
l)
prijímateľom osoba od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 34, ktorej bola schválená žiadosť v konaní podľa tohto zákona
Pridať
m)
dotáciou finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu,
6)
Pridať
n)
pomocou štátna a minimálna pomoc poskytovaná podľa osobitných predpisov,
7)
Pridať
o)
pohľadávkou z podpory pohľadávka štátu na vrátenie podpory zo strany prijímateľa na základe porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, zmluvy alebo právoplatného rozhodnutia o žiadosti podľa § 34,
Pridať
p)
pohľadávkou z rozhodnutia pohľadávka štátu na základe právoplatného rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny, ktoré bolo vydané platobnou agentúrou podľa osobitného predpisu,
8)
Pridať
q)
dielom pôdneho bloku súvislá plocha obhospodarovanej poľnohospodárskej plochy príslušného druhu pozemku,
Pridať
r)
účastníkom trhu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na trh s vybranými poľnohospodárskymi komoditami, s výrobkami a potravinami vyrobenými z poľnohospodárskych komodít ako výrobca, spracovateľ alebo obchodník na ktorejkoľvek obchodnej úrovni,

Pridať
s)
auditom súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností vykonávaných za účelom zabezpečenia úloh podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,
9)
Pridať
t)
ochranou finančných záujmov Európskej únie prevencia, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí, prijímanie nápravných opatrení vo forme finančných opráv a vysporiadanie finančných vzťahov,
10)
ako aj kontrola zákonnosti a správnosti operácií financovaných z fondov, zabezpečenie účinnej ochrany proti podvodom a zavádzanie účinných, odrádzajúcich a primeraných sankcií,
Pridať
u)
protokolom najmä výstup z informačného systému a integrovaného administratívneho a kontrolného systému
Pridať
v)
správou dokument, ktorý umožňuje preskúmať podrobnosti vykonaných kontrol podľa osobitného predpisu,
11)
Pridať
w)
úradným záznamom dokument o dôležitých úkonoch v konaní, podpísaný zamestnancom, ktorý ho vyhotovil.
Pridať
Druhá hlava
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY PRI POSKYTOVANÍ PODPORY V PÔDOHOSPODÁRSTVE A ROZVOJI VIDIEKA
Pridať
Prvý diel
Pridať
§ 3
Ministerstvo a platobná agentúra sú orgánmi štátnej správy pri poskytovaní podpory

Pridať
a)
v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve, rybnom hospodárstve a v oblasti využitia surového dreva z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov,
12)
Pridať
b)
pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo podľa osobitných predpisov.
13)
Pridať
Druhý diel
Ministerstvo
Pridať
§ 4
Pridať
(1)
Ministerstvo je riadiacim orgánom a plní úlohy v rámci programov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, Európskeho námorného a rybárskeho fondu a zo štátneho rozpočtu. V rámci programov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka plní vo vzťahu k platobnej agentúre úlohy príslušného orgánu podľa osobitných predpisov.
14)
Pridať
(2)
Ministerstvo
Pridať
a)
vykonáva finančné riadenie podpôr poskytovaných z poľnohospodárskych fondov Európskej únie podľa odseku 1, okrem Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo,
Pridať
b)
riadi a usmerňuje poskytovanie podpôr podľa
§ 3
ods. 1,
Pridať
c)
koordinuje systém krížového plnenia podľa osobitných predpisov,
15)
Pridať
d)
udeľuje a odníma akreditáciu na činnosť platobnej agentúre
Pridať
e)
určuje certifikačný orgán podľa osobitných predpisov,
16)
Pridať
f)
plní informačnú povinnosť príslušného orgánu vo vzťahu k orgánom Európskej únie,
Pridať
g)
zabezpečuje
Pridať
1.
audit na účely udelenia alebo odňatia akreditácie na činnosť platobnej agentúre,
Pridať
2.
prípravu programov a ich zmien,
Pridať
h)
zriaďuje a koordinuje poradenský systém v poľnohospodárstve a poveruje osobu na spravovanie poradenského systému v poľnohospodárstve podľa osobitných predpisov,
17)
Pridať
i)
udeľuje a odníma akreditáciu na činnosť vzájomných fondov podľa osobitného predpisu,
18)
Pridať
j)
zabezpečuje kontrolu transakcií podľa osobitných predpisov,
19)
Pridať
(3)
Ministerstvo ďalej

Pridať
a)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodla v prvom stupni platobná agentúra,
Pridať
b)
určuje kritériá pre výber žiadateľov o podporu,
Pridať
c)
prideľuje identifikačné číslo dielom pôdnych blokov a vedie ich evidenciu,
Pridať
d)
zodpovedá za riadnu realizáciu vybratých jednoduchých informačných a propagačných programov a za príslušné platby a zabezpečuje súlad informačných a propagačných materiálov vytvorených v rámci týchto programov s právom Európskej únie,
Pridať
e)
zriaďuje monitorovacie výbory pre programy, v ktorých sú zastúpené subjekty podľa osobitných predpisov,
20)
Pridať
f)
vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky a orgánom Národnej rady Slovenskej republiky správu o poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve za príslušný rok, v ktorej hodnotí stav týchto odvetví a účinnosť poskytovania podpory,
Pridať
g)
zostavuje v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky ekonomický poľnohospodársky účet a integrované environmentálne a ekonomické účty pre lesy podľa osobitných predpisov,
21)
Pridať
h)
zriaďuje Národnú komisiu pre Informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v Slovenskej republike,
22)
Pridať
i)
zabezpečuje cyklickú obnovu dielov pôdnych blokov a systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, vrátane aktualizácie ich registrov,
Pridať
j)
zriaďuje a koordinuje národnú vidiecku sieť podľa osobitných predpisov,
23)
Pridať
k)
vypracúva výročné správy, rozšírené výročné správy, súhrnné správy a následné hodnotenia o pokroku dosiahnutom pri realizácii programov,
Pridať
l)
uverejňuje informácie z registrov podľa osobitných predpisov,
24)
Pridať
m)
vyhodnocuje efektívnosť a správnosť riadenia a implementácie programov,
Pridať
n)
vypracúva a zverejňuje programy a určuje ich priority,
Pridať
o)
vykonáva opatrenia týkajúce sa skladovania prostredníctvom skladiskových záložných listov a tovarových záložných listov podľa osobitného predpisu,
25)
Pridať
p)
zabezpečuje na základe poverenia tvorbu hmotných rezerv v oblasti potravinovej bezpečnosti podľa osobitného predpisu,
26)
Pridať
§ 5
Pridať
(1)
Ministerstvo sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace s opatreniami podľa § 4 ods. 3 písm. o) a tvorbou hmotných rezerv podľa § 4 ods. 3 písm. p) prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu. Ministerstvo môže nevyčerpané zostatky na tomto účte použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.
Pridať
(2)
Príjmom samostatného mimorozpočtového účtu sú
Pridať
a)
príjmy z opatrení podľa § 4 ods. 3 písm. o),
Pridať
b)
príjmy z predaja hmotných rezerv podľa § 4 ods. 3 písm. p),
Pridať
c)
prostriedky prevedené zo samostatného mimorozpočtového účtu platobnej agentúry podľa § 10 ods. 3.
Pridať
(3)
Výdavkom samostatného mimorozpočtového účtu sú výdavky na
Pridať
a)
realizáciu opatrení podľa § 4 ods. 3 písm. o),
Pridať
b)
nákup hmotných rezerv podľa § 4 ods. 3 písm. p),
Pridať
c)
náklady súvisiace s naskladnením, skladovaním, vyskladnením a kontrolou podľa osobitného predpisu,
27)
Pridať
d)
prevody prostriedkov na samostatný mimorozpočtový účet platobnej agentúry podľa § 10.
Pridať
(4)
Ministerstvo môže pri realizácii výdavkov podľa odseku 3 poskytovať preddavok na základe písomnej zmluvy, a to na desať mesiacov. Preddavok nemusí byť finančne vysporiadaný do konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytol.
Pridať
§ 6
Pridať
(1)
Ministerstvo realizuje opatrenia podľa § 5 na základe výzvy, ktorú uverejňuje na svojom webovom sídle a najmenej v jednom vydaní periodickej tlače s celoštátnou pôsobnosťou najmenej päť pracovných dní pred začiatkom realizácie opatrenia.
Pridať
(2)
Ministerstvo vo výzve podľa odseku 1 určí
Pridať
a)
druh tovarov, na ktoré sa výzva vzťahuje,
Pridať
b)
subjekty, na ktoré sa výzva vzťahuje,
Pridať
c)
cenu alebo spôsob jej určenia a celkovú hodnotu opatrenia,
Pridať
d)
základné podmienky opatrenia,
Pridať
e)
obdobie, na ktoré sa opatrenie vyhlasuje.
Pridať
§ 7
Pridať
(1)
Na účely poskytovania vybraných údajov z účtovných záznamov podľa osobitných predpisov
28)
právnických osôb a fyzických osôb Európskej komisii zriaďuje ministerstvo informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v Slovenskej republike podľa osobitných predpisov.
29)
Pridať
(2)
Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v Slovenskej republike predstavuje reprezentatívnu vzorku právnických osôb a fyzických osôb, ktoré poskytujú ministerstvu údaje na základe zmluvy.
Pridať
(3)
Údaje získané z účtovných záznamov právnických osôb a fyzických osôb podľa odseku 1 môže ministerstvo použiť len na účely hodnotenia vývoja poľnohospodárstva a na vypracovanie ekonomického poľnohospodárskeho účtu.
Pridať
Tretí diel
Platobná agentúra
Pridať
§ 8
Pridať
(1)
Platobná agentúra je rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva. Administratívnu činnosť pri poskytovaní podpory podľa § 3 ods. 1 zabezpečuje platobná agentúra ako akreditovaný orgán štátnej správy.
Pridať
(2)
Sídlom platobnej agentúry je Bratislava. Na zabezpečenie výkonu vybraných činností si platobná agentúra môže vytvárať pracoviská s určeným rozsahom ich činnosti a územným obvodom ich pôsobnosti.
Pridať
(3)
Štatutárnym orgánom platobnej agentúry je generálny riaditeľ platobnej agentúry, ktorý riadi činnosť platobnej agentúry a je oprávnený konať v jej mene.
Pridať
(4)
Generálneho riaditeľa platobnej agentúry vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Pridať
(5)
Organizačnú štruktúru upraví štatút platobnej agentúry, ktorý schvaľuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Podrobnosti o organizačnej štruktúre upraví organizačný poriadok platobnej agentúry.
Pridať
§ 9
Pridať
(1)
Platobná agentúra

Pridať
a)
rozhoduje o poskytovaní podpory podľa osobitných predpisov
30)
a o poskytovaní preddavkov podľa osobitných predpisov,
31)
Pridať
b)
rozhoduje o poskytovaní dotácie v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve podľa osobitných predpisov
32)
a v oblasti využitia surového dreva,
33)
Pridať
c)
rozhoduje o poskytovaní príspevku na projekty podľa osobitných predpisov
34)
a o iných podporách ako v písmene a); o poskytovaní príspevku na projekty podľa osobitných predpisov
35)
rozhoduje na základe zmluvy s ministerstvom podľa osobitných predpisov,
36)
Pridať
d)
rozhoduje o pridelení prémiových práv podľa osobitných predpisov
37)
a pridelení prémiových práv z národnej rezervy; spravuje a vyhodnocuje pridelené prémiové práva a ich rezervy,
Pridať
e)
realizuje intervenčné opatrenia vybraných poľnohospodárskych výrobkov podľa osobitných predpisov,
38)
Pridať
f)
oznamuje zaradenie žiadosti o poskytnutie podpory do opatrení s jednoročnými a viacročnými záväzkami,
Pridať
g)
kontroluje dodržiavanie operačných programov a opatrení podľa osobitného predpisu,
39)
Pridať
h)
vydáva povolenie na dovoz a vývoz výrobkov podľa osobitných predpisov
40)
(ďalej len „licencia“), vyberá finančné zábezpeky, vracia finančné zábezpeky alebo ich časti, rozhoduje o prepadnutí finančnej zábezpeky alebo jej časti, uhrádza vývozné náhrady na poľnohospodárske výrobky a spracované poľnohospodárske výrobky,
41)
Pridať
i)
zisťuje, spracováva a kontroluje agrárne cenové informácie, agrárne trhové informácie a tieto poskytuje ministerstvu a Európskej komisii; cenové spravodajstvo a prehľady o cenách zverejňuje na webovom sídle,
Pridať
j)
rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny podľa osobitných predpisov,
42)
Pridať
k)
ukladá a vymáha odvody, pokuty a penále podľa osobitných predpisov
43)
za porušenie finančnej disciplíny prijímateľov pri nakladaní s prostriedkami Európskej únie a s prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie poskytnutými platobnou agentúrou z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu,
Pridať
l)
zabezpečuje finančnú realizáciu jednoduchých programov, monitoruje a kontroluje jednoduché programy,
44)
Pridať
m)
zverejňuje výzvu, prijíma a kontroluje vecnú stránku prijatých žiadostí podľa osobitných predpisov,
45)
Pridať
n)
zabezpečuje implementáciu informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov,
Pridať
o)
spravuje národné programy stabilizácie a rozvoja jednotlivých odvetví,
Pridať
p)
ukladá pokuty za správne delikty podľa § 42,
Pridať
q)
zabezpečuje prevod prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu prijímateľom,
Pridať
r)
oprávňuje dovozcov na dovoz konopných semien určených na iný účel ako na siatie
46)
z tretích krajín, kontroluje nakladanie s nimi a vydáva oprávneným dovozcom licencie
47)
; vydáva podnikateľom licencie na dovoz konopného osiva a surovej konopy siatej z tretích krajín
48)
, ak sú splnené podmienky podľa osobitných predpisov,
49)
Pridať
s)
vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku a záväzkov, pohľadávok z podpory alebo príspevku a pohľadávok z rozhodnutí vydaných platobnou agentúrou a finančných prostriedkov spojených s poskytovaním prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu.
Pridať
(2)
Platobná agentúra ďalej

Pridať
a)
predkladá ministerstvu informácie o vyhodnotení kontrolnej činnosti,
Pridať
b)
zabezpečuje činnosti a prípravu metodických postupov a príručiek pre žiadateľov podľa osobitných predpisov,
50)
Pridať
c)
poskytuje informácie, doklady a vysvetlenia súvisiace s činnosťou certifikačného orgánu,
Pridať
d)
na požiadanie certifikačného orgánu poskytuje prístup k informačným systémom pre konkrétnu oblasť prevažne na čítanie a prípadný výkon činností, ktorý neohrozí pravidlá informačnej bezpečnosti vychádzajúce z akreditačných kritérií
Pridať
e)
zabezpečuje uzatváranie dohôd o delegovaní činností s externými inštitúciami,
Pridať
f)
ukladá povinnosť zmeniť druh pozemku na trvalý trávny porast podľa osobitných predpisov,
51)
Pridať
g)
zabezpečuje zverejňovanie prijímateľov pomoci z fondov,
52)
Pridať
(3)
Platobná agentúra zabezpečuje výkon auditu v rámci svojej pôsobnosti a podľa zásad medzinárodných audítorských štandardov.
53)
Pridať
(4)
Platobná agentúra pri svojej činnosti spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi, ktoré na žiadosť platobnej agentúry poskytujú informácie nevyhnutné na jej činnosť, a poskytuje informácie nevyhnutné na činnosť príslušných štátnych orgánov a podobne platobná agentúra spolupracuje aj s príslušnými orgánmi ostatných členských štátov a Európskou komisiou podľa osobitných predpisov.
54)
Pridať
(5)
Platobná agentúra rozhodne o poskytovaní podpory podľa odseku 1 písm. a) v lehote do 13 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o poskytnutie podpory. Platobná agentúra môže nahradiť doručenie rozhodnutia poskytnutím plnenia podľa tohto zákona vo forme preddavkovej platby podľa osobitného predpisu.
55)
Odvolanie proti poskytnutému plneniu nemá odkladný účinok.
Pridať
§ 10
Pridať
(1)
Platobná agentúra sústreďuje príjmy a realizuje výdavky
56)
súvisiace s intervenčnými opatreniami podľa osobitných predpisov
57)
prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu podľa osobitného predpisu.
58)
Nevyčerpané zostatky na tomto účte možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.
Pridať
(2)
Príjmom samostatného mimorozpočtového účtu sú
Pridať
a)
príjmy z predaja zásob súvisiacich s intervenčnými opatreniami vrátane dane z pridanej hodnoty,
Pridať
b)
prevody z osobitného mimorozpočtového účtu ministerstva na príjem prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu,
59)
Pridať
c)
iné príjmy.
Pridať
(3)
Výdavkom samostatného mimorozpočtového účtu sú
Pridať
a)
výdavky na intervenčné opatrenia,
Pridať
b)
oprávnené výdavky spojené s nákupom a predajom intervenčných zásob podľa osobitných predpisov,
60)
Pridať
c)
prevody prostriedkov na samostatný mimorozpočtový účet ministerstva podľa § 5.
Pridať
(4)
Platobná agentúra vedie samostatný mimorozpočtový účet určený na zloženie, uvoľnenie alebo prepadnutie zábezpeky podľa osobitných predpisov.
61)
Pridať
(5)
Príjmom samostatného mimorozpočtového účtu je suma finančnej zábezpeky, ktorá bude zárukou, že sa vyplatí orgánu, ktorý je príslušný na vyplatenie peňažnej sumy alebo prepadne v jeho prospech, ak sa nesplní určitá povinnosť vyplývajúca z právnych predpisov v oblasti poľnohospodárstva.
Pridať
(6)
Výdavkom samostatného mimorozpočtového účtu sú
Pridať
a)
prevody po čiastočnom alebo úplnom uvoľnení finančnej zábezpeky,
Pridať
b)
prevody po prepadnutí zábezpeky v prospech Slovenskej republiky alebo Európskej únie.
Pridať
(7)
Platobná agentúra sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace so zúčtovaním finančných vzťahov so štátnym rozpočtom
62)
na samostatnom mimorozpočtovom účte.
Pridať
(8)
Príjmom samostatného mimorozpočtového účtu sú vrátené alebo nevyčerpané prostriedky z dotácií poskytnutých prijímateľom.
Pridať
(9)
Výdavkom samostatného mimorozpočtového účtu je odvod vrátených finančných prostriedkov podliehajúcich zúčtovaniu finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.
Pridať
Tretia hlava
OCHRANA FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKEJ ÚNIE V RÁMCI EURÓPSKEHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO ZÁRUČNÉHO FONDU A EURÓPSKEHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO FONDU PRE ROZVOJ VIDIEKA
Pridať
Prvý diel
Ochrana finančných záujmov Európskej únie
Pridať
§ 11
Pridať
(1)
Ministerstvo, platobná agentúra a prijímateľ sú povinní predchádzať nezrovnalostiam.
Pridať
(2)
Ministerstvo, platobná agentúra a prijímateľ sú pri vzniku nezrovnalosti povinní prijať bezodkladne nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov Európskej únie.

Pridať
(3)
Ak platobná agentúra zistí nezrovnalosť z vlastného alebo iného podnetu je povinná vypracovať správu o zistenej nezrovnalosti a predložiť ju prijímateľovi.
Pridať
(4)
Ak riadiaci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu je povinný vypracovať správu o zistenej nezrovnalosti a predložiť ju platobnej agentúre a prijímateľovi.

Pridať
(5)
Ak prijímateľ zistí nezrovnalosť je povinný o tom bezodkladne upovedomiť platobnú agentúru a prijať nápravné opatrenia s cieľom minimalizovať riziko finančnej straty pre Európsku úniu a vysporiadať finančné vzťahy.

Pridať
(6)
Správa o zistenej nezrovnalosti obsahuje najmä nasledovné údaje:

Pridať
a)
kód nezrovnalosti,

Pridať
b)
popis nezrovnalosti,

Pridať
c)
označenie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli porušené,
Pridať
d)
obdobie alebo dátum vzniku nezrovnalosti,

Pridať
e)
dátum zistenia nezrovnalosti,

Pridať
f)
označenie dlžníka,

Pridať
g)
finančné vyčíslenie nezrovnalosti podľa zdrojov financovania.

Pridať
(7)
Platobná agentúra zabezpečí aktualizáciu správy o zistenej nezrovnalosti, ak nastala zmena v údajoch uvedených v správe o zistenej nezrovnalosti.

Pridať
(8)
Správa o zistenej nezrovnalosti podľa odseku 3 a 4 sa nepredkladá prijímateľovi, ak štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet prijímateľa je podozrivá zo spáchania trestného činu.
Pridať
(9)
Platobná agentúra je oprávnená pozastaviť
63)
vyplácanie podpory alebo príspevku poskytnutého podľa osobitného predpisu
64)
na základe vypracovanej správy o zistenej nezrovnalosti do dňa vysporiadania finančných vzťahov s platobnou agentúrou.
Pridať
(10)
Prijímateľ je povinný vrátiť podporu na základe zisteného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, zmluvy alebo podmienok vydaného rozhodnutia o žiadosti podľa § 34. Ak suma, ktorú má prijímateľ vrátiť v súvislosti s jednotlivou platbou za režim pomoci alebo podporné opatrenie v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka nepresiahne bez úrokov 100 eur, túto podporu platobná agentúra nevymáha.
65)
Pridať
(11)
Platobná agentúra je oprávnená pozastaviť alebo zamietnuť podporu, ak má podozrenie na nedostatky
66)
v postupe prijímateľa alebo je štatutárny zástupca prijímateľa podozrivý zo spáchania trestného činu.
67)
Pridať
(12)
Platobná agentúra sprístupní podľa osobitného predpisu
68)
správu o zistenej nezrovnalosti, ktorá sa týka nezrovnalosti
Pridať
a)
vysporiadanej prijímateľom podľa § 12,
Pridať
b)
na účely vysporiadania ktorej uzavrela platobná agentúra s prijímateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia podľa § 13 alebo
Pridať
c)
potvrdenej právoplatným rozhodnutím o porušení finančnej disciplíny, na základe ktorého je prijímateľ povinný podporu vrátiť.
Pridať
(13)
Platobná agentúra predkladá orgánu
69)
zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov Európskej únie
Pridať
a)
súhrnný prehľad správ o zistenej nezrovnalosti štvrťročne, v ktorom sa uvádzajú správy o zistenej nezrovnalosti podľa osobitného predpisu,
70)
Pridať
b)
správu o zistenej nezrovnalosti do piatich pracovných dní od získania informácie o zistenej nezrovnalosti podľa osobitného predpisu.
71)
Pridať
Druhý diel
Vysporiadanie finančných vzťahov
Pridať
§ 12
Pridať
(1)
Vysporiadanie finančných vzťahov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa vykonáva vrátením podpory alebo vzájomným započítaním pohľadávok platobnej agentúry a prijímateľa podľa odsekov 3 až 6.
Pridať
(2)
Ak platobná agentúra zistí nezrovnalosť, zašle prijímateľovi žiadosť o vysporiadanie finančných vzťahov. Prijímateľ vráti prostriedky Európskej únie na osobitný účet platobnej agentúry vedený v Štátnej pokladnici, prostriedky štátneho rozpočtu na príjmový účet platobnej agentúry, ak boli poskytnuté v predchádzajúcich rokoch alebo na výdavkový účet platobnej agentúry, ak boli prostriedky poskytnuté v bežnom roku. Ak prijímateľ nevráti podporu podľa prvej vety, nepožiada o započítanie alebo neuzavrie s platobnou agentúrou dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia podľa § 13, platobná agentúra postupuje podľa osobitných predpisov.
72)
Pridať
(3)
Vzájomné započítanie pohľadávok podľa odsekov 4 až 6 je možné, ak prijímateľ požiada o započítanie pohľadávky a so vzájomným započítaním pohľadávok súhlasí platobná agentúra, alebo započítanie pohľadávok vykoná jednostranne platobná agentúra.
73)
Pridať
(4)
Pohľadávku a vylúčenie z podpory podľa osobitného predpisu
74)
je možné započítať voči pohľadávke prijímateľa na poskytnutie podpory alebo jej časti.
Pridať
(5)
Pohľadávku z príspevku poskytovaného podľa osobitného predpisu
75)
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka je možné započítať s pohľadávkou prijímateľa na poskytnutie podpory. Pohľadávku a vylúčenie z podpory podľa osobitného predpisu
76)
môže platobná agentúra započítať s pohľadávkou prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka poskytovaného podľa osobitného predpisu.
77)
Pridať
(6)
Pohľadávku štátu z právoplatného rozhodnutia platobnej agentúry, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny, je možné vzájomne započítať s pohľadávkou prijímateľa na poskytnutie podpory alebo pohľadávkou prijímateľa na poskytnutie príspevku alebo jeho časti podľa osobitného predpisu.
78)
Pridať
(7)
Vzájomné započítanie pohľadávok nie je možné vykonať, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
Pridať
(8)
Platobná agentúra bezodkladne oznámi prijímateľovi vykonanie vzájomného započítania pohľadávok.
Pridať
(9)
Vzájomným započítaním pohľadávok podľa odsekov 3 až 6 zanikajú tieto pohľadávky vo výške, v ktorej sa kryjú.
Pridať
(10)
Na vzájomné započítanie pohľadávok podľa odsekov 3 až 6 sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov.
79)
Pridať
(11)
Ak platobná agentúra zistí, že na majetok prijímateľa bol vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo likvidácia, je oprávnená prihlásiť svoju pohľadávku z príspevku poskytovaného podľa osobitného predpisu
80)
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka alebo pohľadávku z podpory prihláškou do konkurzu, reštrukturalizácie alebo likvidácie na základe správy o zistenej nezrovnalosti a žiadosti o vysporiadanie finančných vzťahov.
Pridať
(12)
Platobná agentúra ako správca pohľadávky z podpory a pohľadávky z rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny je povinná viesť osobitnú evidenciu všetkých pohľadávok. O pohľadávke z podpory a pohľadávke z rozhodnutia účtuje platobná agentúra.
Pridať
(13)
Prijímateľ, ktorému bol uložený odvod alebo penále za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu, odvádza prostriedky Európskej únie na osobitný účet platobnej agentúry vedený v Štátnej pokladnici, prostriedky štátneho rozpočtu na príjmový účet platobnej agentúry ak boli poskytnuté v predchádzajúcich rokoch alebo na výdavkový účet platobnej agentúry ak boli prostriedky poskytnuté v bežnom roku. Príjem z penále uložené platobnou agentúrou sa zníži o úrok z omeškania, ktorý je príjmom rozpočtu Európskej únie podľa osobitného predpisu.
81)
Pridať
(14)
Platobná agentúra odvádza na samostatný mimorozpočtový účet 20 % zo súm vrátených finančných prostriedkov z nezrovnalostí zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu.
82)
Platobná agentúra tieto finančné prostriedky použije na paušálne uhradenie nákladov na vymáhanie.
Pridať
(15)
Vysporiadanie neoprávnene vyplatených prostriedkov Európskej únie vykonáva Európska komisia ich odpočítaním od nasledujúceho vyhlásenia o výdavkoch z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, odpočítaním od mesačných platieb týkajúcich sa výdavkov uskutočnených v druhom mesiaci nasledujúcom po rozhodnutí, alebo platobná agentúra po dohode s orgánom finančného riadenia
83)
platobným príkazom na účet Európskej komisie.
Pridať
Tretí diel
Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia
Pridať
§ 13
Pridať
(1)
Platobná agentúra môže na písomnú žiadosť prijímateľa, ktorý nemôže vrátiť podporu podľa § 12 riadne a včas, uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia. Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia musí mať písomnú formu. Platobná agentúra nemôže dohodnúť splátky v dohode o splátkach na dobu dlhšiu ako tri roky a odklad plnenia v dohode o odklade plnenia na dobu dlhšiu ako jeden rok odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na vrátenie finančných prostriedkov uvedenej v žiadosti o vysporiadanie finančných vzťahov. Po vydaní rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny postupuje platobná agentúra pri uzavretí dohody o splátkach a dohody o odklade plnenia podľa osobitného predpisu.
84)
Pridať
(2)
Platobná agentúra môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o splátkach podľa odseku 1, ak
Pridať
a)
prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice čo do dôvodu aj výšky a súčasťou notárskej zápisnice je vyhlásenie prijímateľa, že súhlasí s jej vykonateľnosťou; spísanie notárskej zápisnice sa nevyžaduje, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond, alebo sa dohoda o splátkach uzatvára na základe právoplatného rozhodnutia, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny,
Pridať
b)
by sa prijímateľovi zaplatením celého dlhu zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery,
Pridať
c)
sa prijímateľ v dohode o splátkach zaviaže, že ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas, celý dlh sa stane splatným.
Pridať
(3)
Platobná agentúra môže uzavrieť s prijímateľom dohodu o odklade plnenia podľa odseku 1, ak
Pridať
a)
prijímateľ svoj dlh písomne uznal vo forme notárskej zápisnice čo do dôvodu aj výšky a súčasťou notárskej zápisnice je vyhlásenie prijímateľa, že súhlasí s jej vykonateľnosťou; spísanie notárskej zápisnice sa nevyžaduje, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia alebo štátny fond, alebo sa dohoda o odklade plnenia uzatvára na základe právoplatného rozhodnutia, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny,
Pridať
b)
by sa prijímateľovi neumožnením odkladu plnenia zhoršili jeho ekonomické alebo sociálne pomery.
Pridať
(4)
Náklady na spísanie notárskej zápisnice podľa odsekov 2 a 3 znáša prijímateľ.
Pridať
(5)
Ak prijímateľ nezaplatí splátku v súlade s dohodou o splátkach alebo nevráti podporu v súlade s dohodou o odklade plnenia, platobná agentúra na základe notárskej zápisnice môže vymáhať podporu v exekučnom konaní za podmienok ustanovených osobitným predpisom.
85)
Ak prijímateľ nezaplatí splátku v súlade s dohodou o splátkach alebo nevráti podporu v súlade s dohodou o odklade plnenia po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je uložený odvod za porušenie finančnej disciplíny, platobná agentúra môže vymáhať podporu v exekučnom konaní na základe vydaného rozhodnutia za podmienok ustanovených osobitným predpisom.
86)
Pridať
Štvrtý diel
Účtovníctvo poskytovateľa a prijímateľa
Pridať
§ 14
Pridať
(1)
Platobná agentúra účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva
87)
a súvisia s poskytovaním podpory, pomoci a dotácií a s vysporiadaním finančných vzťahov voči prijímateľovi prostredníctvom Informačného systému účtovníctva fondov Európskej únie.
Pridať
(2)
Ministerstvo účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva
88)
a súvisia s príjmom prostriedkov z Európskej únie a ministerstva financií a vysporiadaním finančných vzťahov voči rozpočtu Európskej únie.
Pridať
(3)
Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou je povinný viesť účtovníctvo o skutočnostiach súvisiacich s poskytnutím podpory, pomoci a dotácií podľa osobitných predpisov.
89)
Pridať
(4)
Účtovná dokumentácia sa uchováva podľa osobitných predpisov.
90)
Pridať
§ 15
Pridať
(1)
Platobná agentúra je oprávnená uhradiť daň z pridanej hodnoty v plnej výške alebo v zodpovedajúcej časti ministerstvu, rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným ministerstvom podľa osobitných predpisov
91)
a obciam, ak táto daň súvisí s poskytovaním finančných prostriedkov platobnou agentúrou z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka alebo Operačného programu Rybné hospodárstvo.
Pridať
(2)
Ak si subjekty oprávnené na úhradu dane z pridanej hodnoty podľa odseku 1 môžu uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, platobná agentúra im takúto daň neuhradí.
Pridať
§ 16
Pridať
(1)
Platobná agentúra je povinná viesť informačný systém, ktorý zahŕňa integrovaný administratívny a kontrolný systém, účtovný systém a systém pre automatizovanú podporu činností vykonávaných v rámci administrovania projektov a štátnej pomoci.

Pridať
(2)
Informačný systém podľa odseku 1

Pridať
a)
zabezpečuje ohlasovanie chýb a ich opravu pri zaznamenávaní údajov,
Pridať
b)
umožňuje prístup do systému osobám na základe prístupového hesla,
Pridať
c)
zabezpečuje, aby údaje neboli zaznamenávané, menené alebo prezerané osobami, ktoré nemajú pridelené prístupové heslo,

Pridať
d)
zaznamenáva identitu každej osoby, ktorá vstupuje do informačného systému do operačných záznamov,

Pridať
e)
pravidelne mení prístupové heslá do systému,

Pridať
f)
zálohuje údaje kópiami skladovanými na oddelenom chránenom mieste.

Pridať
(3)
Platobná agentúra je oprávnená spracúvať v informačnom systéme o žiadateľovi a prijímateľovi údaje:

Pridať
a)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu a telefónne číslo, ak ide o fyzickú osobu,
Pridať
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo organizácie, adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu a telefónne číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
Pridať
c)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, meno, priezvisko, telefónne číslo a rodné číslo štatutárneho zástupcu alebo členov jej štatutárneho orgánu alebo dátum narodenia, ak ide o cudzieho štátneho príslušníka, ak ide o právnickú osobu,
Pridať
d)
číslo účtu v banke so sídlom v Slovenskej republike alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike.

Pridať
(4)
Osobné údaje možno použiť alebo poskytnúť tretím osobám za podmienok ustanovených podľa osobitných predpisov.
92)
Osobné údaje možno poskytnúť bez súhlasu dotknutej osoby tretej osobe, ktorá vykonáva kontrolnú činnosť, a výsledky kontroly poskytuje platobnej agentúre.
Pridať
§ 17
Pridať
(1)
Na účely posúdenia oprávnenosti žiadateľa, opodstatnenosti žiadosti o podporu, overenia plnenia podmienok na jej poskytnutie a oprávnenosti nákladov požadovaných na úhradu vrátane plnenia ostatných podmienok zmluvy o poskytnutí podpory vykonáva platobná agentúra kontrolu podľa osobitných predpisov.
93)
Pridať
(2)
Platobná agentúra vykonáva finančnú kontrolu podľa osobitných predpisov
94)
podpôr poskytnutých z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, štátneho rozpočtu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho námorného a rybárskeho fondu.
Pridať
(3)
Týmto zákonom nie je dotknutá pôsobnosť orgánov vykonávajúcich kontrolu podľa osobitných predpisov.
95)
Pridať
Štvrtá hlava
ORGANIZOVANIE TRHU S VYBRANÝMI POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI
Pridať
Prvý diel
Všeobecné ustanovenia
Pridať
§ 18
Pridať
(1)
Účelom organizovania trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami je minimalizovať negatívne dôsledky zmien na trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a zabezpečiť plynulé zásobovanie a dodávanie výrobkov spotrebiteľom, pomocou systému ekonomických, obchodných a administratívnych nástrojov určených pre jednotlivé druhy výrobkov (ďalej len „opatrenie“).

Pridať
(2)
Na organizovanie trhu s výrobkami možno podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov
96)
použiť opatrenie
Pridať
a)
cenové,
Pridať
b)
intervenčné,
Pridať
c)
regulačné,
Pridať
d)
kompenzačné alebo
Pridať
e)
proti narúšaniu trhu podľa osobitného predpisu.
97)
Pridať
(3)
Účastník trhu je povinný bezodplatne poskytnúť platobnej agentúre údaje o cenách, výrobe, množstvách, predaji, vyvezených a dovezených vybraných poľnohospodárskych výrobkoch a potravinárskych výrobkoch.
Pridať
Druhý diel
Odvetvové dohody
Pridať
§ 19
Pridať
(1)
Uplatňovanie niektorých opatrení na organizovanie trhu možno podmieniť uzatvorením písomnej odvetvovej dohody medzi združeniami podnikateľov. Odvetvová dohoda je záväzná na uzatvorenie zmluvy medzi kupujúcimi a predávajúcimi daného druhu výrobku. Požiadavky na uzatváranie zmlúv ustanovuje osobitný predpis.
98)
Pridať
(2)
Odvetvová dohoda podľa odseku l uzatvorená medzi orgánmi záujmovej samosprávy podnikateľov upravuje všeobecné podmienky nákupu, najmä druh výrobku, odrodu, kvalitu a množstvo, termíny dodávok, prevzatia výrobkov a platobných podmienok medzi združeniami podnikateľov, ktorí v rámci vzájomného obchodného vzťahu podnikajú v rôznych oblastiach výrobného reťazca.

Pridať
(3)
Ak nedôjde k uzatvoreniu odvetvovej dohody, za odvetvovú dohodu sa považuje dohoda existujúca pred uzatvorením zmluvy medzi kupujúcimi a predávajúcimi za podmienky, že k tejto dohode pristúpili predávajúci, ktorých dodávky predstavujú najmenej 60 % celkového množstva dodávok určených pre kupujúcich.

Pridať
(4)
Ak je stranou odvetvovej dohody štát zastúpený ministerstvom možno určiť pre všetkých účastníkov trhu poplatok podľa osobitného predpisu.
99)
Pridať
Tretí diel
Pôdohospodársky poradenský systém
Pridať
§ 20
Pridať
(1)
Pôdohospodársky poradenský systém (ďalej len „poradenský systém“) zahŕňa poľnohospodársky poradenský systém podľa osobitného predpisu
100)
a poradenský systém pre lesné hospodárstvo podľa osobitného predpisu.
101)
Pridať
(2)
Poľnohospodársky poradenský systém zabezpečuje pomoc poľnohospodárom, pokiaľ ide o
Pridať
a)
povinnosti na úrovni poľnohospodárskeho podniku, ktoré vyplývajú z povinných požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia, a noriem dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy,

Pridať
b)
poľnohospodárske postupy, ktoré sú prospešné pre klímu a životné prostredie a zachovanie poľnohospodárskej plochy,

Pridať
c)
opatrenia na úrovni poľnohospodárskeho podniku, ktoré sú ustanovené v programoch rozvoja vidieka na modernizáciu poľnohospodárskych podnikov, zvyšovanie konkurencieschopnosti, odvetvovú integráciu, inováciu a trhovú orientáciu, ako aj podporu podnikania,

Pridať
d)
požiadavky na úrovni prijímateľov vymedzené členskými štátmi pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva,

Pridať
e)
požiadavky na úrovni prijímateľov na dosiahnutie trvalo udržateľného používania prípravkov na ochranu rastlín.

Pridať
(3)
Poradenský systém pre lesné hospodárstvo zabezpečuje pomoc majiteľom a obhospodarovateľom lesa, pokiaľ ide o zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.
Pridať
(4)
Poradenský systém spravuje ministerstvom poverená osoba, ktorá má personálne a materiálno-technické vybavenie na

Pridať
a)
zabezpečenie systému vzdelávania,

Pridať
b)
vedenie registra poskytovateľov poradenských služieb,
Pridať
c)
prevádzku informačného systému a komunikačného systému a

Pridať
d)
spracovanie a šírenie autorizovaných dát.

Pridať
(5)
Register poskytovateľov poradenských služieb obsahuje najmä

Pridať
a)
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu,

Pridať
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo organizácie, adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
Pridať
c)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty, dátum a miesto narodenia štatutárneho zástupcu alebo členov jej štatutárneho orgánu alebo dátum narodenia, ak ide o cudzieho štátneho príslušníka, ak ide o právnickú osobu.

Pridať
(6)
Poradenskú službu môže poskytovať v rámci poradenského systému poradca, ktorý vykonáva túto službu vo vlastnom mene alebo ako zamestnanec právnickej osoby.

Pridať
(7)
Poradca musí spĺňať tieto podmienky:
Pridať
a)
má ukončené stredoškolské vzdelanie v učebnom odbore so zameraním na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rozvoj vidieka, veterinárske vedy a potravinárstvo podľa osobitného predpisu
102)
a najmenej päť rokov praxe v príslušnom učebnom odbore alebo v poradenstve v poľnohospodárstve alebo vysokoškolské vzdelanie a najmenej tri roky praxe najmä v oblasti rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, veterinárneho lekárstva, lesníctva, práva alebo poradenstva v poľnohospodárstve,
Pridať
b)
absolvoval odbornú prípravu poradcov organizovanú poverenou osobou podľa odseku 2, ktorú úspešne ukončil záverečnou skúškou,

Pridať
c)
bolo mu vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti poradcu alebo obdobné osvedčenie vydané v inom členskom štáte Európskej únie.

Pridať
(8)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti poradcu je dokladom o absolvovaní odbornej prípravy poradcu a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky, ktoré vydáva poverená osoba podľa odseku 2 na päť rokov.

Pridať
(9)
Požiadavky na poskytovateľov poradenských služieb a poradcov a čakateľov a ich odbornú prípravu, vzory osvedčenia o spôsobilosti a potvrdenia o zápise do registra, postup pri zápise do registra a výmaze z registra, pravidlá a rozsah informácií poskytovaných z informačného systému a výšku poplatkov, oblasti poradenských služieb a priority poradenského systému pre príslušný kalendárny rok stanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Pridať
DRUHÁ ČASŤ
Pridať
Prvá hlava
KONANIE VO VECI ŽIADOSTI O PRIAME PODPORY
Pridať
Prvý diel
Pridať
§ 21
Základné pravidlá
Pridať
(1)
Na konanie vo veci žiadosti o priame podpory sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
103)
Pridať
(2)
V konaní vo veci žiadosti o priame podpory konajúce orgány uplatňujú zásadu riadneho finančného hospodárenia, zásadu transparentnosti, zásadu nediskriminácie, zásadu hospodárnosti, zásadu efektívnosti, zásadu účelnosti, zásadu účinnosti a zásadu zákazu konfliktu záujmov.

Pridať
(3)
Konanie o poskytnutí priamych podpôr je neverejné, okrem úkonov, ktorých povaha to neumožňuje.

Pridať
(4)
Na žiadosť konajúceho orgánu sú štátne orgány, orgány územnej samosprávy, fyzické osoby a právnické osoby povinné oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie.

Pridať
Druhý diel
Pridať
§ 22
Námietka zaujatosti
Pridať
(1)
Zamestnanec konajúceho orgánu je vylúčený z konania vo veci žiadosti o priame podpory, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k žiadateľovi alebo k jeho zástupcovi možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti.

Pridať
(2)
Zamestnanec konajúceho orgánu je z konania vo veci žiadosti o priame podpory vylúčený aj vtedy, ak sa v tej istej veci zúčastnil konania vo veci žiadosti o priame podpory ako zamestnanec orgánu iného stupňa.

Pridať
(3)
Zamestnanec konajúceho orgánu zúčastnený na konaní vo veci žiadosti o priame podpory je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému nadriadenému zamestnancovi tohto orgánu skutočnosti uvedené v odsekoch 1 a 2 a ďalšie skutočnosti preukazujúce zaujatosť zamestnanca príslušného orgánu.

Pridať
(4)
Ak sa žiadateľ dozvie skutočnosti preukazujúce vylúčenie zamestnanca podľa odsekov 1 a 2, môže podať príslušnému konajúcemu orgánu námietku zaujatosti.

Pridať
(5)
Žiadateľ môže uplatniť písomnú námietku zaujatosti, ktorá obsahuje skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca konajúceho orgánu, najneskôr do vydania rozhodnutia. V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť zamestnanec vylúčený, a kedy sa žiadateľ podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel.

Pridať
(6)
Zamestnanec konajúceho orgánu, o ktorého nezaujatosti sú pochybnosti, môže do doby, keď bude rozhodnuté o tom, či je zaujatý, vykonať vo veci len nevyhnutné úkony.

Pridať
(7)
O námietke zaujatosti voči zamestnancovi konajúceho orgánu, rozhodne jeho najbližšie nadriadený vedúci zamestnanec, ktorý môže rozhodnúť o vylúčení zamestnanca aj z vlastného podnetu.

Pridať
(8)
Proti rozhodnutiu o námietke zaujatosti podľa odseku 7 nie sú prípustné opravné prostriedky.

Pridať
(9)
Na námietku zaujatosti podanú po lehote alebo na opakovanú námietku zaujatosti podanú z toho istého dôvodu konajúci orgán neprihliadne. Ak sa námietka zaujatosti týka len okolností, ktoré spočívajú v procesnom postupe zamestnanca konajúceho orgánu v konaní o prejednávanej veci, na námietku zaujatosti sa neprihliada.

Pridať
(10)
Konajúci orgán rozhodne o vylúčení zamestnanca do piatich pracovných dní odo dňa doručenia písomných námietok.

Pridať
Tretí diel
Pridať
§ 23
Žiadateľ
Pridať
(1)
Žiadateľ je poľnohospodár podľa osobitného predpisu,
104)
ktorý predkladá žiadosť o priame podpory podľa osobitného predpisu.
105)
Pridať
(2)
Žiadateľ môže samostatne konať len v takom rozsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti.

Pridať
(3)
Žiadateľ sa môže dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolí. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným splnomocnením. Odvolanie splnomocnenia žiadateľom alebo výpoveď splnomocnenia zástupcom sú voči konajúcemu orgánu účinné dňom, keď ich žiadateľ alebo zástupca konajúcemu orgánu doručil.

Pridať
Štvrtý diel
Pridať
§ 24
Doručovanie písomností
Pridať
(1)
Do vlastných rúk sa žiadateľovi doručujú rozhodnutia a iné dôležité písomnosti, o ktorých tak výslovne ustanovuje tento zákon.

Pridať
(2)
Ak žiadateľ bezdôvodne odmietne prijať písomnosť, považuje sa táto písomnosť za doručenú dňom, keď jej prijatie bolo odmietnuté.

Pridať
(3)
Ak nemožno doručiť písomnosť adresovanú žiadateľovi do vlastných rúk na adresu, ktorú uviedol v žiadosti o poskytnutie priamej podpory, písomnosť sa považuje po troch pracovných dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky konajúcemu orgánu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa žiadateľ o tom nedozvie.

Pridať
(4)
Písomnosti, ktoré sú určené do vlastných rúk právnickej osobe, je oprávnená prijímať osoba, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby, alebo osoba, ktorá je ňou poverená na prijímanie takýchto písomností. Ustanovenie odseku 1 až odseku 3 sa vzťahuje na toto doručovanie.

Pridať
(5)
Ak má žiadateľ v konaní vo veci žiadosti o priame podpory splnomocneného zástupcu, doručuje sa písomnosť iba tomu zástupcovi. Ak má žiadateľ v konaní niečo osobne vykonať, doručuje sa písomnosť jemu, aj jeho splnomocnenému zástupcovi. Ustanovenie odseku 1 až odseku 4 sa vzťahuje na toto doručovanie.

Pridať
(6)
Ak si žiadateľ vyhradí doručovanie písomností do poštového priečinku alebo ak si žiadateľ na základe dohody preberá zásielky na pošte a nemá pridelený priečinok, dátum príchodu zásielky sa považuje za dátum jej uloženia. Ak si žiadateľ nevyzdvihne písomnosť do troch pracovných dní od jej uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvie.

Pridať
§ 25
Počítanie lehôt
Pridať
(1)
Ak nie je lehota pre niektorý úkon ustanovená týmto zákonom alebo osobitným predpisom,
106)
určí primeranú lehotu konajúci orgán a zároveň upozorní na následky nedodržania tejto lehoty. Lehotu kratšiu ako päť dní možno určiť len výnimočne pre jednoduché úkony alebo osobitne naliehavé úkony.
Pridať
(2)
Do plynutia lehoty určenej počtom dní sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Pridať
(3)
Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak nie je taký deň v mesiaci, lehota končí posledným dňom mesiaca.

Pridať
(4)
Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Pridať
(5)
Lehota je zachovaná, ak je v posledný deň lehoty vykonaný úkon u konajúceho orgánu alebo písomnosť odovzdaná na poštovú prepravu.

Pridať
(6)
V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, ak sa nepreukáže opak.

Pridať
Druhá hlava
KONANIE
Pridať
Prvý diel
Pridať
§ 26
Začatie konania a podanie
Pridať
(1)
Konanie o žiadosti sa začína doručením žiadosti platobnej agentúre na základe výzvy vyhlásenej podľa osobitných predpisov.
107)
Pridať
(2)
V ostatných prípadoch sa konanie začína na návrh žiadateľa alebo na podnet konajúceho orgánu. Konanie je začaté dňom, keď podanie žiadateľa došlo konajúcemu orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť. Pokiaľ sa konanie začína na podnet konajúceho orgánu, je konanie začaté dňom, keď tento orgán urobil voči žiadateľovi prvý úkon.

Pridať
(3)
Podanie možno urobiť písomne alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu.
108)
Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť jeho ďalšie náležitosti.
Pridať
(4)
Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti podania alebo jeho príloh, konajúci orgán oznámi tieto pochybnosti žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril; konajúci orgán určí žiadateľovi primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia konajúceho orgánu a súčasne ho poučí, že v prípade neodstránenia pochybností alebo nedodržaní určenej lehoty, konanie zastaví.

Pridať
(5)
V prvostupňovom konaní sa neprihliada na dôkazy predložené po uplynutí lehoty určenej konajúcim orgánom alebo osobitným predpisom.
109)
Pridať
Druhý diel
Pridať
§ 27
Postúpenie
Ak konajúci orgán, ktorému bola doručená písomnosť, nie je príslušný na posúdenie veci alebo na vydanie rozhodnutia, je povinný túto písomnosť bezodkladne postúpiť príslušnému konajúcemu orgánu.
Pridať
Tretí diel
Pridať
§ 28
Úkony zabezpečujúce priebeh konania
Pridať
(1)
Oprávnenosť žiadosti o priame podpory sa overuje postupmi podľa osobitných predpisov.
110)
Vykonávanie dôkazných prostriedkov patrí konajúcim orgánom.
Pridať
(2)
Konajúci orgán môže namiesto dôkazných prostriedkov pripustiť listiny podľa osobitných predpisov.
111)
Pridať
(3)
Konajúci orgán môže namiesto dôkazných prostriedkov pripustiť čestné vyhlásenie žiadateľa, pokiaľ tak ustanovuje osobitný predpis.
112)
Pridať
(4)
O dôležitých úkonoch v konaní, najmä o vykonaných dôkazoch, o vyjadreniach konajúci orgán spíše protokol, správu alebo úradný záznam.

Pridať
Štvrtý diel
Pridať
§ 29
Nahliadanie do spisu
Pridať
(1)
Žiadateľ a jeho splnomocnený zástupca majú právo nahliadať do spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a kópie.

Pridať
(2)
Inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 môže konajúci orgán povoliť nahliadnuť do spisu, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
113)
Pridať
(3)
Inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 konajúci orgán neposkytne žiadne informácie o priebehu konania.

Pridať
(4)
Konajúci orgán je povinný urobiť opatrenie, aby sa nesprístupnila utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo alebo neporušila zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti, či neohrozili finančné záujmy Slovenskej republiky alebo Európskej únie.

Pridať
Piaty diel
Pridať
§ 30
Predbežné otázky
Pridať
(1)
Ak sa v konaní o poskytnutí priamych podpôr vyskytne otázka, o ktorej už bolo príslušným orgánom právoplatne rozhodnuté, konajúci orgán je takým rozhodnutím viazaný.

Pridať
(2)
Konajúci orgán si môže o takej otázke urobiť úsudok sám alebo dať príslušnému orgánu podnet na začatie konania, ak o takej otázke nebolo právoplatne rozhodnuté.

Pridať
(3)
Konajúci orgán si nemôže urobiť úsudok o platnosti, či neplatnosti právnych úkonov, o tom, či a kto spáchal trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt, ani o osobnom stave fyzickej osoby, alebo o existencii právnickej osoby, ak patrí o tom rozhodovať súdu.

Pridať
Šiesty diel
Pridať
§ 31
Pridať
(1)
Ak žiadosť o priame podpory na plochu na tú istú poľnohospodársku plochu podali viacerí žiadatelia, konajúci orgán ich vyzve, aby v lehote, ktorú im zároveň určí, preukázali plnenie ustanovených podmienok
114)
a právo užívania k ploche; právom užívania k ploche sa rozumie právo túto plochu užívať ako vlastník, nájomca alebo na základe iného právneho dôvodu.
115)
Pridať
(2)
Ak sa postupom podľa odseku 1 preukáže, že právo užívania k ploche má len jeden žiadateľ, na konanie o jeho žiadosti konajúci orgán rozhodne v súlade s ustanovenými podmienkami podľa osobitného predpisu.
116)
O žiadosti ostatných žiadateľov konajúci orgán rozhodne podľa osobitného predpisu.
117)
Pridať
§ 32
Pridať
(1)
Ak žiadosť o priame podpory na plochu na tú istú poľnohospodársku plochu podali viacerí žiadatelia a postupom podľa § 31 ods. 1 sa zistilo, že právo užívania žiadateľov k ploche je sporné, konajúci orgán na spornej výmere neurčí stanovenú plochu
118)
a v súlade s ustanovenými podmienkami rozhodne podľa osobitného predpisu.
119)
Proti tejto časti výroku rozhodnutia nie je prípustný opravný prostriedok.
Pridať
(2)
Ak sa v konaní pred súdom
120)
preukáže, že jeden zo žiadateľov podľa odseku 1 mal v čase rozhodnutia právo užívania k ploche, a sú zachované lehoty podľa § 41 ods. 2, konajúci orgán na návrh alebo z vlastného podnetu preskúma rozhodnutie mimo odvolacieho konania.
Pridať
Siedmy diel
Pridať
§ 33
Úkony zabezpečujúce priebeh konania v prípade smrti žiadateľa
Ak žiadateľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho pred právoplatným rozhodnutím o žiadosti o poskytnutie priamej podpory, právo na poskytnutie podpory prechádza na osobu,
121)
ktorá sa na základe písomnej dohody oprávnených dedičov zaviaže pokračovať v poľnohospodárskej činnosti podľa osobitného predpisu.
122)
Pridať
Tretia hlava
Pridať
Prvý diel
Pridať
§ 34
Rozhodnutie
Pridať
(1)
Konajúci orgán rozhodne o žiadosti, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.
123)
Pridať
(2)
Písomné rozhodnutie o žiadosti obsahuje výrok, ktorý sa môže členiť na časti, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie orgán, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia a označenie žiadosti, ktorá bola predmetom konania. Rozhodnutie musí mať odtlačok úradnej pečiatky a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.
Pridať
(3)
Písomné rozhodnutie o schválení žiadosti obsahuje vo výroku výšku schválených priamych podpôr.

Pridať
(4)
Rozhodnutie obsahuje odôvodnenie, ak tento zákon neustanovuje inak. V odôvodnení sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom rozhodnutia, použitie právnych predpisov, podľa ktorých sa rozhodovalo a výpočet výšky schválených priamych podpôr.

Pridať
(5)
Poučenie o opravnom prostriedku obsahuje údaj, či možno proti rozhodnutiu o žiadosti podať opravný prostriedok, v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno opravný prostriedok podať. Poučenie o opravnom prostriedku obsahuje aj údaj, že rozhodnutie o žiadosti možno preskúmať súdom.

Pridať
(6)
Rozhodnutie, ktorým sa žiadateľovi vyhovuje v plnom rozsahu, nemusí obsahovať odôvodnenie. Proti takémuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

Pridať
(7)
Konajúci orgán z vlastného podnetu alebo na návrh opraví chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia a upovedomí o tom žiadateľov. O oprave chýb a iných zrejmých nesprávností sa rozhodnutie nevydáva.
Pridať
(8)
Ak platobná agentúra rozhoduje o poskytnutí preddavkovej platby, môže namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia poskytnúť plnenie, ktoré sa vyznačí v spise.
Pridať
Druhý diel
Pridať
§ 35
Lehota na rozhodnutie
Pridať
(1)
Platobná agentúra rozhodne o žiadosti v lehote podľa § 9 ods. 5.

Pridať
(2)
Konajúci orgán rozhodne do 60 dní odo dňa začatia konania. V osobitne zložitých prípadoch rozhodne do 120 dní odo dňa začatia konania.
Pridať
(3)
Ak vzhľadom na mimoriadnu zložitosť prípadu, iné závažné okolnosti alebo osobitnú povahu prípadu nemožno rozhodnúť ani v lehote do 120 dní, môže túto lehotu pred jej uplynutím na základe písomného odôvodnenia primerane predĺžiť druhostupňový orgán. Ak rozhoduje druhostupňový orgán, môže túto lehotu pred jej uplynutím na základe písomného odôvodnenia primerane predĺžiť minister.
Pridať
(4)
Ak orgán príslušný na rozhodnutie v konaní o poskytnutie priamych podpôr nemôže vo veci rozhodnúť v lehote podľa odseku 3, je povinný o tom písomne upovedomiť žiadateľa.
Pridať
Tretí diel
Pridať
§ 36
Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia
Pridať
(1)
Rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať odvolanie, je právoplatné.
Pridať
(2)
Rozhodnutie je vykonateľné, ak proti nemu nemožno podať odvolanie alebo ak odvolanie nemá odkladný účinok a ak zároveň uplynula lehota na plnenie.
Pridať
Štvrtý diel
Pridať
§ 37
Prerušenie konania
Pridať
(1)
Konajúci orgán konanie o poskytnutí priamych podpôr môže prerušiť, ak
Pridať
a)
má vedomosť, že sa začalo konanie o predbežnej otázke,
Pridať
b)
je potrebné posúdiť skutočnosti alebo získať informácie súvisiace s konaním.
Pridať
(2)
Konanie je prerušené dňom uvedeným v rozhodnutí o prerušení konania. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.
Pridať
(3)
Konajúci orgán pokračuje v konaní o poskytnutí priamych podpôr z vlastného podnetu, ak pominuli dôvody, pre ktoré sa konanie prerušilo. Ak je konanie o poskytnutí priamych podpôr prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.
Pridať
Piaty diel
Pridať
§ 38
Zastavenie konania
Pridať
(1)
Konajúci orgán konanie zastaví, ak
Pridať
a)
žiadateľ vzal späť žiadosť pred vydaním rozhodnutia v súlade s osobitným predpisom,
124)
Pridať
b)
žiadateľ zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho, ak nejde o prípad podľa § 33 alebo zanikol bez právneho nástupcu,
Pridať
c)
žiadateľ nepredložil žiadosť riadne, včas a vo forme určenej podľa osobitného predpisu,
125)
Pridať
d)
sú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti a žiadateľ tieto pochybnosti neodstránil v určenej lehote,
Pridať
e)
tak ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.
126)
Pridať
(2)
Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 1 písm. b) sa nedoručuje; toto rozhodnutie sa vyznačí a založí v spise.
Pridať
(3)
Na náležitosti rozhodnutia o zastavení konania sa vzťahuje § 34 ods. 2, 4, 5 a 7 primerane.
Pridať
Štvrtá hlava
Pridať
Prvý diel
Pridať
§ 39
Odvolanie
Pridať
(1)
Proti rozhodnutiu konajúceho orgánu možno podať odvolanie, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak sa žiadateľ odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal.
Pridať
(2)
Odvolanie podáva žiadateľ písomne u konajúceho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.
Pridať
(3)
Odvolanie podáva žiadateľ do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Pridať
(4)
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, a dôvody odvolania môže žiadateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Pridať
(5)
Ak žiadateľ v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia rozhodnutia.
Pridať
(6)
Odvolanie obsahuje

Pridať
a)
označenie žiadateľa,
Pridať
b)
označenie konajúceho orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal,
Pridať
c)
označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,
Pridať
d)
akej veci sa odvolanie týka a dôvody podania odvolania,
Pridať
e)
čo odvolaním žiadateľ navrhuje,
Pridať
f)
podpis osoby oprávnenej podať odvolanie.
Pridať
(7)
Ak žiadateľ vezme odvolanie späť, nemôže podať v tej istej veci nové odvolanie. Oznámenie o späťvzatí odvolania podáva žiadateľ písomne u konajúceho orgánu. Ak dôjde k späťvzatiu odvolania do rozhodnutia o odvolaní, konajúci orgán konanie o odvolaní zastaví.
Pridať
(8)
Odvolanie nie je prípustné proti

Pridať
a)
rozhodnutiu o zastavení konania,
Pridať
b)
rozhodnutiu o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
Pridať
c)
proti rozhodnutiu, o ktorom to výslovne ustanovuje tento zákon.
Pridať
(9)
Konajúci orgán odvolanie písomne zamietne, ak

Pridať
a)
nie je podané oprávnenou osobou,
Pridať
b)
sa žiadateľ práva na odvolanie písomne alebo ústne do zápisnice vzdal,

Pridať
c)
je podané po určenej lehote, ak odsek 5 neustanovuje inak,
Pridať
d)
je podané po späťvzatí,
Pridať
e)
nie je podané písomne,
Pridať
f)
neobsahuje náležitosti podľa odseku 6 písm. d) až f),
Pridať
g)
smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia,
Pridať
h)
je podané proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.
Pridať
§ 40
Odvolacie konanie
Pridať
(1)
Konajúci orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie.

Pridať
(2)
Ak nerozhodne konajúci orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o odvolaní, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a administratívnym spisom odvolaciemu orgánu najneskôr do 60 dní odo dňa, keď mu odvolanie došlo a upovedomí o tom žiadateľa.
Pridať
(3)
Okrem postupu podľa odseku 1, odvolacím orgánom je ministerstvo alebo štatutárny orgán ministerstva. Štatutárny orgán ministerstva rozhoduje o odvolaní voči rozhodnutiu ministerstva v prvom stupni na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.

Pridať
(4)
Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu, ak je to potrebné, môže doterajšie konanie doplniť, prípadne zistené vady odstráni.

Pridať
(5)
V odvolacom konaní sa neprihliada na neskôr predložené dôkazy, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Pridať
(6)
Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti konajúcemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie. Konajúci orgán je právnym názorom odvolacieho orgánu viazaný.

Pridať
(7)
Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu alebo štatutárneho orgánu ministerstva o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať.

Pridať
Druhý diel
Pridať
§ 41
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
Pridať
(1)
Rozhodnutie, ktoré je právoplatné môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať druhostupňový orgán; ak ide o rozhodnutie ministerstva, štatutárny orgán ministerstva na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.
Pridať
(2)
Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa podáva konajúcemu orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, a môže byť podaný najneskôr do siedmych rokov odo dňa právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.
Pridať
(3)
Príslušný orgán na preskúmanie rozhodnutia rozhodnutie zruší alebo zruší a vráti, ak bolo vydané v rozpore so zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom.
Pridať
(4)
Ak príslušný orgán na preskúmanie rozhodnutia zistí, že rozhodnutie nie je v rozpore so zákonom ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom, zašle o tejto skutočnosti písomné oznámenie tomu, kto podal podnet na preskúmanie rozhodnutia.
Pridať
(5)
Pri preskúmaní rozhodnutia vychádza príslušný orgán na preskúmanie rozhodnutia z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. Príslušný orgán na preskúmanie rozhodnutia nemôže rozhodnutie zrušiť alebo zrušiť a vrátiť vec na ďalšie konanie podľa odseku 3, ak sa po jeho vydaní dodatočne zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo.
Pridať
(6)
Podnetu na preskúmanie rozhodnutia môže v plnom rozsahu vyhovieť aj orgán, ktorý rozhodnutie vydal.
Pridať
(7)
Proti rozhodnutiu, ktorým sa rozhodnutie mimo odvolacieho konania zrušuje a vec sa vracia na ďalšie konanie alebo proti rozhodnutiu, ktorým sa zrušuje rozhodnutie mimo odvolacieho konania, nemožno podať podnet na jeho preskúmanie mimo odvolacieho konania.
Pridať
TRETIA ČASŤ
SPRÁVNE DELIKTY
Pridať
§ 42
Pridať
(1)
Platobná agentúra uloží pokutu do 200 000 eur za
Pridať
a)
neposkytnutie informácií podľa § 18 ods. 3,
Pridať
b)
poskytnutie nepravdivých informácií o údajoch platobnej agentúre podľa § 18 ods. 3,
Pridať
c)
bránenie plneniu oprávnení osôb vykonávajúcich kontrolu podľa § 17,
Pridať
d)
porušenie opatrenia na organizovanie trhu podľa § 18 ods. 1 a 2.
Pridať
(2)
Platobná agentúra upozorní právnickú osobu uznanú podľa osobitného predpisu
127)
na neplnenie informačnej a oznamovacej povinnosti podľa osobitných predpisov
128)
a uloží jej povinnosť odstrániť zistené nedostatky v primeranej lehote.
Pridať
(3)
Platobná agentúra uloží fyzickej osobe alebo právnickej osobe uznanej podľa osobitného predpisu
129)
pokutu do 1 000 eur, ak nesplní informačnú a oznamovaciu povinnosť podľa osobitných predpisov
130)
v lehote určenej podľa odseku 2
Pridať
(4)
Platobná agentúra navrhne ministerstvu odobrať uznanie

Pridať
a)
organizácie výrobcov, ak prestane spĺňať podmienky na uznanie,
131)
Pridať
b)
medziodvetvovej organizácie, ak prestane spĺňať podmienky na uznanie alebo ak sú na to dôvody podľa osobitného predpisu.
132)
Pridať
(5)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť protiprávneho konania, spôsob a čas trvania, ako aj na možné následky tohto konania.

Pridať
(6)
Konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 možno začať do jedného roka odo dňa, keď platobná agentúra zistila porušenie povinností, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností. Konanie podľa odseku 2 možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, keď platobná agentúra zistila porušenie povinnosti, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Pridať
(7)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
Pridať
(8)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť, ak osobitné predpisy
133)
neustanovujú inak. Pri opätovnom porušení povinnosti podľa odseku 2 možno uložiť pokutu podľa odseku 3 aj opakovane.
Pridať
§ 43
Doložka o obchádzaní
Ak príslušný orgán zistí, že žiadateľ umelo vytvoril podmienky, postupuje sa podľa osobitného predpisu.
134)
Pridať
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Pridať
§ 44
Spoločné ustanovenia
Pridať
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,
103)
ak tento zákon neustanovuje inak.
Pridať
(2)
Rozsah, podmienky a spôsob poskytovania podpory podľa § 3 ods. 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Pridať
(3)
Na konanie vo veci podľa § 9 ods. 2 písm. f) sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
103)
Pridať
(4)
Na konanie vo veci podľa § 9 ods. 1 písm. f) sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,
103)
ako ani ustanovenia § 21 a 41.
Pridať
(5)
Na vedenie evidencie pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov sa nevzťahuje osobitný predpis.
135)
Pridať
§ 45
Prechodné ustanovenia
Pridať
(1)
Konanie o poskytnutí priamych podpôr podľa § 9 ods. 1 písm. a), upravené v § 21 až 41, ktoré sa právoplatne neskončilo do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších právnych predpisov.
Pridať
(2)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti poradcu vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona je osvedčením podľa tohto zákona.

Pridať
(3)
Platobná agentúra zriadená podľa doterajších zákonov je platobnou agentúrou podľa tohto zákona.

Pridať
(4)
Do nadobudnutia účinnosti vykonávacích právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona (§ 44 ods. 2) zostávajú v platnosti a účinnosti:
Pridať
a)
výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,
Pridať
b)
výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.
Pridať
§ 46
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 101/2011 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 353/2012 Z. z., zákona č. 211/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z.

Pridať
§ 47
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

1)
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014) v platnom znení. 
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
2)
Čl. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) v platnom znení.
3)
Čl. 67 ods. 4 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) v platnom znení.
4)
Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
5)
Čl. 21 ods. 1 písm. a) a b), čl. 28 až 31 a čl. 33 a 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) v platnom znení.
6)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o  rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013), nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013), nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1.7.2014) v platnom znení. 
8)
§ 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z  11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014) v platnom znení.
10)
Čl. 54 - 58 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
11)
Hlava III vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014) v platnom znení.
12)
Napríklad § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie (EÚ) č.1407/2013, nariadenie (EÚ) č. 1408/2013.
13)

Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1307/2013  v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) v platnom znení, nariadenie  Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013) v platnom znení.
14)
Napríklad vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo  6. augusta 2014 , ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014) v platnom znení.
15)
Hlava VI nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
16)
Čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
17)
Hlava III nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
18)
Čl. 36 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
19)
Hlava V Kapitola III nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
20)
Napríklad čl. 73 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
21)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 z 5. decembra 2003 o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 33, 5. 2. 2004).
22)
Nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 z 30. novembra 2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom spoločenstve (Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009) v platnom znení.
23)
Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.
24)
Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27)
§ 11 zákona č. 144/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 31 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
29)
Nariadenie (ES) č. 1217/2009 v platnom znení.
30)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2015 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom.
31)
Čl. 75 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
32)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1407/2013, nariadenie (EÚ) č. 1408/2013, nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 702/2014 v platnom znení.
33)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
34)
Napríklad Hlava III Kapitola I a II nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, zákon č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014) v platnom znení.
36)
§ 8 zákona č. 292/2014 Z. z.
37)
Napríklad Kapitola II oddiel 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
38)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
39)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
40)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1237 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa uvoľnenia a prepadnutia zábezpeky zloženej pre takéto licencie, ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1239 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o systém dovozných a vývozných licencií (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016).
41)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 186, 17.7.2009)  v platnom znení, delegované nariadenie (EÚ) č. 907/2014 v platnom znení, vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 908/2014 v platnom znení, delegované nariadenie (EÚ) 2016/1237, vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1239, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2015 Z. z. o podmienkach vydávania povolení na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov, certifikátov s vopred ustanovenou sadzbou náhrady, osvedčení o náhrade a o administrovaní finančných zábezpek.
42)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43)
Napríklad čl. 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.
44)
Napríklad čl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z  22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014).
45)

Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z  27. júna 2008 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2008) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 657/2008 z  10. júla 2008 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 183, 11.7.2008) v platnom znení.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011) v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 499/2014 z  11. marca 2014 , ktorým sa dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013 prostredníctvom zmeny vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011, ktoré sa týka sektorov ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 145, 16.5.2014).
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1366 z 11. mája 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v odvetví včelárstva (Ú. v. EÚ L 211, 8.8.2015).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1368 zo 6. augusta 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v sektore včelárstva (Ú. v. EÚ L 211, 8.8.2015).
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/247 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách (Ú. v. EÚ L 46, 23.2.2016).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/248 zo 17. decembra 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách a ktorým sa stanovuje orientačné pridelenie finančných prostriedkov na uvedenú pomoc (Ú. v. EÚ L 46, 23.2.2016).
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/921 z 10. júna 2016, ktorým sa stanovujú ďalšie dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 154, 11.6.2016).
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1149 z 15. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 (Ú. v. EÚ L 190, 15.7.2016). 
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150 z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 190, 15.7.2016).
Zákon č. 358/2015 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2008 Z. z. o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 107/2014 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi.
 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2015 Z. z.  
46)
Čl. 189 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 9 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237.
47)
Čl. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237.
Príloha II časť I bod G vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239.
48)
Čl. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237.
Príloha II časť I bod C a  D vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239.
49)
Čl. 189 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 597/2006 o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2007 Z. z. o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.
50)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
51)
Napríklad čl. 45 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
52)
Napríklad Hlava VII Kapitola IV a čl. 111 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení, vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 908/2014 v platnom znení.
?)
Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z  11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014) v platnom znení.
53)
Napríklad delegované nariadenie (EÚ) č. 907/2014 v platnom znení.
54)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997) v platnom znení.
55)
Čl. 75 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
56)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 906/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o výdavky na verejnú intervenciu (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014) v platnom znení.
57)
Delegované nariadenie (EÚ) č. 906/2014 v platnom znení.
Delegované nariadenie (EÚ) č. 907/2014 v platnom znení.
58)
§ 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
59)
§ 20 ods. 1 a § 22 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
60)
Napríklad čl. 11 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
61)
Napríklad delegované nariadenie (EÚ) č. 907/2014 v platnom znení.
62)
§8a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
63)
Nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 z 18. decembra o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 001; Ú. v. ES L 312, 23.12.1995).
64)
Zákon č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
65)
Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
66)
Napríklad čl. 2 písm. g), čl. 58 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení, § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
67)
Napríklad Štvrtá hlava, Piata hlava, Ôsma hlava druhej časti Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
68)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
69)
§ 5 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z.
70)

Čl. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1971 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 (Ú. v. EÚ L 293, 10.11.2015).
Čl. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1975 z 8. júla 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 stanovuje frekvencia a formát správ o nezrovnalostiach, pokiaľ ide o Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (Ú. v. EÚ L 293, 10.11.2015).
71)
Čl. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2015/1971.
Čl. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1975.
72)
§ 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
73)
Čl. 28 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 v platnom znení.
74)
Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenia (Ú. v. EÚ L 181, 20.6.2014) v platnom znení.
75)
Zákon č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
76)
Napríklad delegované nariadenie (EÚ) č. 640/2014 v platnom znení.
77)
Zákon č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
78)
Zákon č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
79)
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
80)
Zákon č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
81)
Čl. 27 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 v platnom znení.
82)
Čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
83)
§ 12 zákona č. 292/2014 Z. z.
84)
Zákon č. 374/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
85)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.
86)
Zákon č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.
87)
§ 2 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
88)
§ 2 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
89)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
90)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
91)
§ 21 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.
92)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 908/2014 v platnom znení.
93)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
94)
§ 6 až 9 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
95)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č.357/2015 Z. z.
96)
Napríklad nariadenie (ES) č. 612/2009 v platnom znení.
97)
Čl.219  nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
98)
Čl.  168  nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
99)
Napríklad čl. 142 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013v platnom znení.
100)
Čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
101)
Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C 204/01).
102)
Prílohy č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov.
103)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
104)
Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
105)
Čl. 72 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
106)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2016 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z.
107)
Napríklad § 13 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.
108)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
109)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2016 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z.
110)
Hlava V Kapitola II nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
Hlava III Kapitola III a Hlava V Kapitola II vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.
111)
Napríklad § 37 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z.
?)
Napríklad § 36 ods. 2 písm. d) nariadenia vlády SR č. 75/2015 z. .z, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka.
113)
Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
114)
Napríklad čl. 9 a 12 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
115)
Napríklad § 22 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, § 12a zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
?)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie vlády SR č. 342/2014 Z. z., nariadenie vlády SR č. 36/2015 Z. z., nariadenie vlády SR č. 152/2013 Z. z., nariadenie vlády SR č. 75/2015 Z. z..
?)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie vlády SR č. 342/2014 Z. z., nariadenie vlády SR č. 36/2015 Z. z., nariadenie vlády SR č. 152/2013 Z. z., nariadenie vlády SR č. 75/2015 Z. z..
116)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení , nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení, , nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 342/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2016 Z. z. , nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z.
117)
Napríklad čl. 19 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v platnom znení.
118)
Čl. 2 ods. 23 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v platnom znení.
119)
Hlava II Kapitola IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v platnom znení.
120)
§ 137 písm. c) Civilného sporového poriadku.
121)
§ 473 až 480 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
122)
Čl. 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
123)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení , nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2016, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z..
124)
Čl. 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.
125)
Napríklad čl. 13 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v platnom znení, § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2015 Z. z.
126)
Napríklad čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
127)
§ 10c ods. 1 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení zákona č. 353/2012 Z. z
128)
Čl. 149 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 511/2012 z 15. júna 2012 o oznámeniach týkajúcich sa organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií, zmluvných rokovaní a zmluvných vzťahov podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 156, 16. 6. 2012).
§ 10e zákona č. 491/2001 Z. z. v znení zákona č. 353/2012 Z. z.
§ 2 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/2012 Z. z. o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.
129)
§ 10c ods. 1 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení zákona č. 353/2012 Z. z
?)

§ 10e zákona č. 491/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Čl. 149ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

Čl. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 511/2012 z 15. júna 2012 o oznámeniach týkajúcich sa organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií, zmluvných rokovaní a zmluvných vzťahov podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 156, 16. 6. 2012).
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 55/2015 Z. z. o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.
?)

§ 10e zákona č. 491/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
130)

Čl. 149 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 511/2012.
§ 10e zákona č. 491/2001 Z. z. v znení zákona č. 353/2012 Z. z.
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 55/2015 Z. z. o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.
131)
Čl. 154 ods. 4 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
132)
Čl. 158 ods. 5 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
133)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
134)
Čl. 60 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
135)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
?)
Napríklad § 36 ods. 2 písm. d) nariadenia vlády SR č. 75/2015 z. .z, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka.
112)
Napríklad § 36 ods. 2 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu ÚNMS SR nemá k predloženému materiálu žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že výdavky vyplývajúce z návrhu budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na príslušný rozpočtový rok, bez zvýšených požiadaviek na prostriedky štátneho rozpočtu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) pripomienkovaným ustanoveniam Máme za to, že ustanovenia pripomienkovaných paragrafov - § 4 ods. 3 písm. p), § 5 ods. 1 – čiastočne, § 5 ods. 2 písm. b) a § 5 ods. 3 písm. b) -sú v rozpore so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) § 2 písm. l Navrhujeme výslovne v návrhu zákona upraviť, o akú zmluvu v celom znení návrhu zákona ide, napr., či ide o zmluvu o poskytnutí podpory podľa § 17. V texte návrhu nie je podrobnejšia úprava tohto zmluvného typu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) § 4 ods. 3 písm. p Navrhujeme ustanovenie § 4 ods. 3 písm. p) v návrhu zákona vypustiť v plnom rozsahu. Odôvodnenie: Podľa § 33 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ústredným orgánom štátnej správy pre štátne hmotné rezervy a pre koordináciu a metodické usmerňovanie opatrení na riešenie stavu ropnej núdze je Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky zabezpečuje tvorbu, financovanie, hospodárenie a kontrolu štátnych hmotných rezerv. Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ústredné orgány štátnej správy iba uplatňujú požiadavky na tvorbu štátnych hmotných rezerv vyplývajúce z krízových plánov a iných úloh ústredných orgánov štátnej správy a požiadaviek Ministerstva obrany Slovenskej republiky na Správu štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) § 3 Podľa navrhovaného znenia písmena a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárska platobná agentúra sú orgánmi štátnej správy pri poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve, rybnom hospodárstve a v oblasti využitia surového dreva z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov s odkazom na § 8 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý oprávňuje z výdavkov štátneho rozpočtu poskytovať dotácie, avšak podľa § 8a ods. 1 je možné poskytovať dotácie len na základe osobitného zákona. Preto nepostačuje len splnomocnenie na vydanie vykonávacieho predpisu v § 44 ods. 2, ale poskytovanie podpôr a dotácií musí v dostatočnom rozsahu upravovať aj predmetný zákon. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) § 2 písm. o Navrhujeme výslovne v návrhu zákona upraviť, o akú zmluvu v celom znení návrhu zákona ide, napr., či ide o zmluvu o poskytnutí podpory podľa § 17. V texte návrhu nie je podrobnejšia úprava tohto zmluvného typu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) § 4 ods. 2 písm. b Navrhujeme vypustiť slová „ods. 1“, nakoľko § 3 sa nečlení na odseky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) § 5 ods. 3 písm. b Navrhujeme ustanovenie § 5 ods. 3 písm. b) návrhu zákona vypustiť v plnom rozsahu. Odôvodnenie: Podľa § 33 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ústredným orgánom štátnej správy pre štátne hmotné rezervy a pre koordináciu a metodické usmerňovanie opatrení na riešenie stavu ropnej núdze je Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky zabezpečuje tvorbu, financovanie, hospodárenie a kontrolu štátnych hmotných rezerv. Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ústredné orgány štátnej správy iba uplatňujú požiadavky na tvorbu štátnych hmotných rezerv vyplývajúce z krízových plánov a iných úloh ústredných orgánov štátnej správy a požiadaviek Ministerstva obrany Slovenskej republiky na Správu štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Keďže Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nie je ústredným orgánom štátnej správy pre štátne hmotné rezervy a ustanovenie § 4 ods. 3 písm. p) navrhujeme z predloženého návrhu zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v celom rozsahu vypustiť, ustanovenie § 5 ods. 3 písm. b) z uvedeného dôvodu nemá v návrhu zákona opodstatnenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) § 5 ods. 1 Navrhujeme v znení § 5 ods. 1 návrhu zákona vypustiť slová „a tvorbou hmotných rezerv podľa § 4 ods. 3 písm. p)“. Odôvodnenie: Podľa § 33 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ústredným orgánom štátnej správy pre štátne hmotné rezervy a pre koordináciu a metodické usmerňovanie opatrení na riešenie stavu ropnej núdze je Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky zabezpečuje tvorbu, financovanie, hospodárenie a kontrolu štátnych hmotných rezerv. Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ústredné orgány štátnej správy iba uplatňujú požiadavky na tvorbu štátnych hmotných rezerv vyplývajúce z krízových plánov a iných úloh ústredných orgánov štátnej správy a požiadaviek Ministerstva obrany Slovenskej republiky na Správu štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky) § 5 ods. 2 písm. b Navrhujeme ustanovenia § 5 ods. 2 písm. b) návrhu zákona vypustiť v plnom rozsahu. Odôvodnenie: Podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú príjmy kapitol príjmom štátneho rozpočtu. Keďže Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nie je ústredným orgánom štátnej správy pre štátne hmotné rezervy a ustanovenie § 4 ods. 3 písm. p) navrhujeme z predloženého návrhu zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v celom rozsahu vypustiť, ustanovenie § 5 ods. 2 písm. b) z uvedeného dôvodu nemá v návrhu zákona opodstatnenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) § 9 Odporúčam v odseku 5 navrhovanú lehotu 13 mesiacov pre rozhodnutie agentúry primerane skrátiť vzhľadom na výrobný proces v poľnohospodárskom sektore; rozhodovať o poskytovaní podpory v lehote do 13 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o poskytnutie podpory je z časového hľadiska neprimerane dlhé. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) § 8 ods. 1 Navrhujeme vypustiť slová „ods. 1“, nakoľko § 3 sa nečlení na odseky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) § 11 ods. 8 2. Odporúčame prepracovať § 11 ods. 8 a nasl. ustanovenia vo vzťahu k „podozrivej osobe“. V zmysle Trestného poriadku sa za „podozrivú osobu“ považuje osoba do vznesenia obvinenia. Z uvedeného nie je zrejmé, akým spôsobom sa zabezpečí komunikácia s orgánmi činnými v trestnom konaní za účelom označenia určitej osoby ako „podozrivej zo spáchania trestného činu“. Máme za to, že uvedené ustanovenie nesmeruje k naplneniu účelu návrhu zákona a je potrebné ho prepracovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) § 14 ods. 2 V § 14 ods. 2 návrhu zákona žiadame namiesto „ministerstva financií“ uviesť úplný a správny názov ministerstva, prípadne vytvoriť legislatívnu skratku „ministerstvo financií“ a túto v prípade potreby ďalej používať v celom návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) § 9 ods. 4 V § 9 ods. 4 návrhu zákona žiadame za slovami „členských štátov“ doplniť slová „Európskej únie“. Zároveň odporúčame v uvedenom ustanovení vytvoriť legislatívnu skratku „členský štát“ a tento ďalej používať v celom návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
IZ (Inštitút zamestnanosti) § 11 ods. 11 alebo prijímateľ nespolupracuje pri rozvoji lokálneho turizmu (najmä rozvoje pešej turistiky a cykloturistiky). Zásadná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) § 30 ods. 2 V § 30 ods. 2 návrhu zákona sa ustanovuje, že konajúci orgán si môže o predbežnej otázke urobiť úsudok aj sám. Upozorňujeme, že súčasná právna úprava a legislatívna prax počíta s možnosťou vlastného úsudku konajúceho orgánu, avšak vo veci nikdy nemôže rozhodnúť sám, čo tvorí podstatu inštitútu predbežných otázok. Navrhujeme uvedené ustanovenie prepracovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) § 24 ods. 2 V § 24 ods. 2 návrhu zákona sa ustanovuje, „ak žiadateľ bezdôvodne odmietne prijať písomnosť...“. V uvedenom ustanovení sa však ďalej neustanovuje postup, v prípade uvedenia dôvodu odmietnutia prijatia písomnosti. Žiadame uvedené ustanovenie prepracovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) § 23 ods. 2 Žiadame vypustiť druhý odsek § 23 návrhu zákona pre jeho bezpredmetnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) § 44 Podľa navrhovaného znenia písmena a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárska platobná agentúra sú orgánmi štátnej správy pri poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve, rybnom hospodárstve a v oblasti využitia surového dreva z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov s odkazom na § 8 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý oprávňuje z výdavkov štátneho rozpočtu poskytovať dotácie, avšak podľa § 8a ods. 1 je možné poskytovať dotácie len na základe osobitného zákona. Preto nepostačuje len splnomocnenie na vydanie vykonávacieho predpisu v § 44 ods. 2, ale poskytovanie podpôr a dotácií musí v dostatočnom rozsahu upravovať aj predmetný zákon. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) § 35 ods. 3 V § 35 ods. 3 návrhu zákona žiadame doplniť o akého „ministra“ ide. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) § 41 ods. 2 Navrhujeme prehodnotiť dĺžku lehoty na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania aj s poukazom na § 41 ods. 5 návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) § 37 Navrhujeme z dôvodu zachovania čo najvyššej miery právnej istoty zavedenie maximálnej lehoty trvania prerušenia konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) § 36 ods. 2 Navrhujeme pred slová „uplynula lehota na plnenie“ doplniť slovo „márne“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) § 45 Navrhujeme upraviť prechodné ustanovenie vo vzťahu k využitiu inštitútu „preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania“ ku konaniam právoplatne skončeným pred nadobudnutím tohto zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K poznámkam pod čiarou 7. V poznámke pod čiarou č. 56 žiadame vypustiť slová „v platnom znení“. Uvedená pripomienka platí pre celý predkladaný návrh. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 2. Žiadame z bodu 3 písm. a) doložky zlučiteľnosti (sekundárne právo prijaté pred nadobudnutím Lisabonskej zmluvy) vypustiť nariadenie č. 1150/2000 v platnom znení, keďže bolo zrušené nariadením č. 609/2014 v platnom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 1. Žiadame doložku zlučiteľnosti upraviť tak, aby medzi jednotlivými európskymi nariadeniami boli medzery a boli oddelené čiarkou, a to pre všeobecnú zrozumiteľnosť a gramatickú správnosť predkladaného materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K poznámkam pod čiarou 5. V poznámke pod čiarou č. 35 žiadame vypustiť slová „v platnom znení“. Uvedená pripomienka platí pre celý predkladaný návrh. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) § 2 písm. h) Upriamujeme pozornosť na nezrovnalosti pri definovaní pojmu „žiadateľ“ v § 2 písm. h) návrhu a jeho používania v ďalšom texte návrhu zákona. Podľa predmetnej definície je žiadateľom len poľnohospodár, ktorý predkladá žiadosť o priame podpory, napriek tomu, že zákon sa vzťahuje aj na žiadateľov iných ako priamych podpôr. Tento pojem sa uvádza v prvej časti návrhu zákona v ustanoveniach, ktoré sa týkajú nielen žiadateľov o priame podpory, ale aj iných podpôr, napr. § 16 ods. 3, § 17 ods. 1. V tejto súvislosti zároveň upriamujeme pozornosť na nejednotnosť používania pojmov, nakoľko v § 4 ods. 3 písm. b) sa uvádza: „žiadateľ o podporu“ a § 9 ods. 2 písm. b) sa uvádza: „žiadateľov podľa osobitných predpisov“. Navrhujeme definíciu tohto pojmu upraviť s prihliadnutím na žiadateľov priamych podpôr, ako aj iných ako priamych podpôr a po zohľadnení pripomienky komory, ktorej cieľom je samostatné definovanie žiadateľa o priame platby. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) § 1 Predmet zákona Návrh zákona vymedzuje v druhej hlave prvej časti (§ 3 až § 10) aj pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory, rovnako aj pôdohospodársky poradenský systém, preto navrhujeme predmet zákona v § 1 rozšíriť o túto skutočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) § 2 písm. g) V § 2 písm. g) návrhu zákona je definovaný pojem „účastník konania“, ktorý sa v ďalšom texte návrhu zákona neuvádza. Navrhujeme nahradiť pojem „žiadateľ“ pojmom „účastník konania“ v celej druhej časti návrhu zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) § 2 Vymedzenie niektorých pojmov Navrhujeme v § 2 doplniť definíciu pojmu žiadateľ o priame platby v znení: „x) žiadateľom o priame platby fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu x), ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a predkladá žiadosť o priame platby,“ Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie: „x) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka“ V tejto súvislosti zároveň navrhujeme zosúladiť ustanovenia zákona č. 342/2014 Z. z.. s navrhovanou definíciou. Odôvodnenie: Zrovnoprávnenie práv a povinností právnických a fyzických osôb na jednotnú úroveň podnikania. Poskytovaním podpory iba pre podnikateľov v poľnohospodárstve by sa zvýšila právna zodpovednosť za prípadné neoprávnené čerpanie podpory aj v prípade tzv. dvojitej deklarácie. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) § 4 ods. 3 písm. d) Navrhujeme vynechať v texte § 4 ods. 3 písm. c) slovo: „jednoduchých“. Odôvodnenie: Informačné a propagačné programy nie sú obstarávané ani definované ako „jednoduché“, takého hodnotenie je v texte zákona nadbytočné a v praxi môže byť aj nesprávne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Všeobecná pripomienka Upriamujeme pozornosť na nesprávne používaný odkaz na ustanovenie návrhu zákona v § 4 ods. 2 písm. b) a § 8 ods. 1. Odôvodnenie Formálna chyba v texte zákona spočívajúca v nesprávnom odkaze na § 3 ods. 1, nakoľko § 3 sa nečlení na odseky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) § 9 ods. 1 písm. f) zaradenie žiadosti o poskytnutie podpory do opatrení s jednoročnými a viacročnými záväzkami Navrhujeme, aby boli procesy v prípade tohto rozhodovania PPA upravené buď v tomto zákone alebo, aby sa na ne vzťahoval zákon č. 71/1967 Zb. – v opačnom prípade toto konanie PPA nemá zákonnú oporu, žiadateľovi vznikajú v priebehu tohto konania určité práva a povinnosti, ktoré nie sú nikde upravené, tzn. žiadateľ nemôže účinne obhajovať svoje práva a riadne plniť svoje povinnosti. Zdôvodnenie: V texte pripomienky Zásadná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) § 20 ods. 7 písm. a) V § 20 ods. 7 písm. a) navrhujeme na konci vety slová: „oblasti rastlinnej výroby, živočíšnej výroby“ nahradiť slovom: „poľnohospodárstve a potravinárstve“. Odôvodnenie: Vzhľadom na iné oblasti uvedené v texte ustanovenia je citovaná špecifikácia len na rastlinnú alebo živočíšnu výrobu príliš úzka. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) § 20 ods. 7 písm. a) V § 20 ods. 7 písm. a) navrhujeme za slová „učebnom odbore“ doplniť slová: „alebo študijnom odbore“. Odôvodnenie: Na stredných školách sa pripravujú žiaci v učebných, ale aj študijných odboroch. Potrebné zahrnúť aj odbory, ktoré končia maturitnou skúškou, teda študijné odbory. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) 22 ods. 5 V § 22 ods. 5 navrhujeme slová: „najneskôr do vydania rozhodnutia“ nahradiť slovami: „do 15 dní odo dňa, kedy sa účastník konania dozvedel o dôvode, pre ktorý je možné zamestnanca konajúceho orgánu vylúčiť“. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) § 21 ods. 1 Návrh zákona v jeho druhej časti neupravuje napríklad obnovu konania. V uvedenom prípade resp. obdobných prípadoch požadujeme použitie všeobecného predpisu o správnom konaní. Odôvodnenie: V texte pripomienky. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) § 22 ods. 8 Navrhujeme vypustiť odsek 8 v § 22. Odôvodnenie Pripomienka s cieľom umožniť uplatnenie opravných prostriedkov voči predmetnému rozhodnutiu, najmä za účelom nápravy v prípade pochybenia nadriadeného zamestnanca Zásadná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) § 25 ods. 1 Vzhľadom na to, že z ustanovenia § 25 ods. 1 a iných ustanovení návrhu zákona nie je zrejmé, čo predstavujú „osobitne naliehavé úkony“, žiadame doplniť vymedzenie tohto pojmu v návrhu zákona alebo uviesť odkaz na ustanovenie, ktoré tento pojem bližšie definuje. Zároveň žiadame predmetnú lehotu predĺžiť. Odôvodnenie: Z dôvodu právnej istoty adresáta právnej normy ako aj z dôvodu obavy, že 5 dňová lehota nie je postačujúca na riadne vykonanie úkonov. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) § 23 Ustanovenia § 23 navrhujeme upraviť v zmysle pripomienky komory k § 2 písm. g). Zároveň navrhujeme odsek 1 v § 23 vypustiť. Odôvodnenie: Z dôvodu odstránenia duplicitnej právnej úpravy pojmu žiadateľ, nakoľko ho definuje § 2, a súčasne z dôvodu pripomienky komory k § 2 písm. g). Zásadná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Všeobecná pripomienka k návrhu zákona ako celku, najmä k jeho druhej časti Novo navrhované ustanovenia tohto zákona možno nazvať legislatívnym „experimentom“, ktorý výrazne negatívne zasahuje do procesných práv žiadateľov. Každý takýto procesný predpis (alebo ustanovenia) by mal upravovať práva a povinnosti fyzických a právnických osôb v oblasti výkonu verejnej správy, a samozrejme postup orgánu verejne moci pri rozhodovaní o práve alebo povinnosti konkrétnej fyzickej alebo právnickej osoby. Návrh zákona žiaľ, v porovnaní so správnym poriadkom, ukracuje fyzické a právnické osoby vo svojich právach. Novo navrhované znenie zákona porušuje všetky podstatné zásady a princípy (napr. materiálnej pravdy, aktívnej súčinnosti fyzických a právnických osôb, voľného hodnotenia dôkazov, výchovného pôsobenia konania a zásadu zákonnosti), na základe ktorých „funguje“ konanie podľa správneho poriadku, a ktorých výsledkom by malo byť zákonné rozhodnutie. Rozhodovacia činnosť, ktorá je navrhnutá aj v tomto zákone, sa musí uskutočňovať podľa určitých procesných pravidiel, ktoré na jednej strane umožňujú efektívny postup orgánu verejnej moci v konaní, a na druhej strane fyzickým a právnickým osobám garantujú nevyhnutné práva na ochranu ich záujmov – a práve navrhovanými ustanovenia sú tieto práva fyzických a právnických osôb (v ustanoveniach nazývaní aj ako žiadatelia) neadekvátne a až v rozpore s princípmi právneho štátu ukracované. Tieto novo navrhované ustanovenia sú zamerané proti žiadateľom, o ktorých právach orgán verejnej moci rozhoduje. Navyše, oproti správnemu poriadku bolo neopodstatnene vypustených mnoho ustanovení, ktoré sú pri rozhodovaní orgánu verejnej moci nenahraditeľné. Tieto vypustené ustanovenia súvisia aj s ostatnými ustanoveniami, ktoré normotvorca v tomto návrhu zákona ponechal (resp. upravil v prospech štátnych orgánov a v neprospech žiadateľov) a sú spoločne nepriamo previazané. Nakoľko správny poriadok patrí medzi najpoužívanejšie právne predpisy v právnom poriadku SR, kde k jeho aplikácií dochádza od úrovne obce až po úroveň ústredných orgánov štátnej správy, nie je možné, aby bol tento predpis nahradený takýmto spôsobom. Správny poriadok mal len minimálny počet noviel, vznikol v období iného politického a ekonomického zriadenia – a aj napriek tomu tu dodnes je a efektívne sa uplatňuje. Z vyššie uvedených dôvodov preto navrhujeme, aby sa konanie o rozhodovaní o poskytnutí podpory v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka riadilo (tak ako doposiaľ) zákonom č. 71/1967 Zb. Ako druhú alternatívu navrhujeme, aby sa konanie o rozhodovaní o poskytnutí podpory v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka riadilo zákonom č. 71/1967 Zb., pričom môžu byť niektoré ustanovenia správneho poriadku (po riadnom a serióznom zvážení a rozanalyzovaní) vypustené alebo nahradené, príp. môžu byť niektoré ustanovenia doplnené, a to v súvislosti so špecifikami poskytovania podpôr do poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, ale určite nie v súvislosti s úmyselným zvýhodňovaním orgánu verejne moci a absurdným znevýhodňovaním žiadateľov. Zdôvodnenie: V texte pripomienky. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K poznámkam pod čiarou 1. V poznámke pod čiarou č. 1 žiadame vypustiť slová „(Text s významom pre EHP)“ a slová „v platnom znení“. Uvedená pripomienka platí pre celý predkladaný návrh. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.1.2017 Detail