LP/2016/1062 Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Pridať
ZÁKON
o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
PRVÁ ČASŤ
Pridať
Prvá hlava
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Pridať
§ 1
Predmet zákona
Pridať
(1)
Tento zákon upravuje postup a podmienky poskytovania podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v súvislosti s poskytovaním podpory, konanie vo veci žiadosti o priame podpory a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Pridať
(2)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.
1)
Pridať
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
Pridať
a)
opatrením s viacročnými záväzkami opatrenie, pri ktorom sa vyžaduje plnenie podmienok v celom rozsahu po dobu najmenej piatich rokov,
Pridať
b)
programom propagácie poľnohospodárskych výrobkov súbor opatrení a činností zameraných na zvýšenie spotreby a odbytu poľnohospodárskych výrobkov a na propagáciu nových poľnohospodárskych výrobkov,
Pridať
c)
programom Program rozvoja vidieka, Operačný program Rybné hospodárstvo, Program pre spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k Zmluve o fungovaní Európskej únie,
Pridať
d)
priamymi podporami priame platby podľa osobitných predpisov
2)
a opatrenia na rozvoj vidieka alebo druhy operácií, pri ktorých je podpora založená na veľkosti nahlásenej plochy alebo na nahlásenom počte zvierat alebo nahlásenom počte dobytčích jednotiek,
Pridať
e)
priamymi podporami na plochu priame platby na plochu podľa osobitných predpisov
3)
a opatrenia na rozvoj vidieka alebo druhy operácií, pri ktorých je podpora založená na veľkosti nahlásenej plochy,
Pridať
f)
konajúcim orgánom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“),
Pridať
g)
účastníkom konania fyzická alebo právnická osoba, ktorá je žiadateľom o priame podpory,
Pridať
h)
žiadateľom poľnohospodár podľa osobitného predpisu,
4)
ktorý predkladá žiadosť o priame podpory,
Pridať
i)
poskytovateľom riadiaci orgán alebo platobná agentúra pre poskytovanie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu
Pridať
j)
riadiacim orgánom ministerstvo
Pridať
k)
podporou finančné prostriedky poskytované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a finančné prostriedky na rozvoj vidieka v rámci integrovaného systému podľa osobitného predpisu
5)
poskytované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
Pridať
l)
prijímateľom osoba od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa § 34, ktorej bola schválená žiadosť v konaní podľa tohto zákona
Pridať
m)
dotáciou finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu,
6)
Pridať
n)
pomocou štátna a minimálna pomoc poskytovaná podľa osobitných predpisov,
7)
Pridať
o)
pohľadávkou z podpory pohľadávka štátu na vrátenie podpory zo strany prijímateľa na základe porušenia všeobecne záväzných pr