LP/2021/286 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 24 (§ 6 ods. 15 odkaz 1): Upozorňujeme, že v doterajšom znení nariadenia vlády je už odkaz 1 na čl. 5 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013. Odôvodnenie: Súlad s bodom 39.2. prílohy č. 1 k legislatívnym pravidlám vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 7 K čl. I bodu 7: Znenie navrhovaného bodu treba dať do súladu s bodom 35. 2 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodom 46 a 48 K čl. I bodom 46 a 48: Slovo „nahrádza“ treba nahradiť slovom „nahrádzajú“. Ide o nahradenie viacerých slov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K predloženému návrhu nariadenia vlády SR nemáme pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2021 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Čl. I bod 24 (§ 6 ods. 14 a 15) návrhu, k doložke vplyvov a dôvodovej správe Jedným z cieľov navrhovanej právnej úpravy je zavedenie dodatočnej pomoci poskytovanej výlučne z prostriedkov štátneho rozpočtu. Predkladateľ teda navrhuje rozdeliť poskytovanú pomoc na dodávanie alebo distribúciu školského ovocia a zeleniny alebo školského mlieka a mliečnych výrobkov na základnú a dodatočnú. Navrhovaná dodatočná pomoc má predstavovať doplatok z prostriedkov štátneho rozpočtu na pokrytie úhrady, ktorú je dodávateľ alebo distribútor v rámci poskytovanej pomoci oprávnený žiadať za vybrané poľnohospodárske výrobky, pričom podľa predkladateľa sa bude poskytovať od začiatku školského roka 2021/2022 a jej účelom má byť pokrytie DPH. Napriek tomu predkladateľ v doložke vybraných vplyv vyznačil, že navrhovaná právna úprava nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a v tej súvislosti nevypracoval príslušnú analýzu vplyvov. V sprievodnom materiáli zároveň uvádza, že: „Pri dostatku prostriedkov štátneho rozpočtu by teda dodávateľ alebo distribútor príslušných poľnohospodárskych výrobkov tieto poľnohospodárke výrobky v rámci školského programu školám alebo ich deťom alebo žiakom z pohľadu týchto škôl alebo ich detí alebo žiakov dodával alebo distribuoval bezodplatne, nakoľko celú protihodnotu za tieto poľnohospodárske výrobky by tvorila len pomoc, zložená z pomoci základnej a dodatočnej..“ Nakoľko sa má navrhovaná právna úprava vzťahovať na školský program v školskom roku 2021/2022, teda už od septembra tohto roka, je pre dodávateľov poľnohospodárskych výrobkov nevyhnutná informácia, či dodatočná pomoc bude alebo nebude z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutá. Dôvodom je predovšetkým proces uzatvárania zmlúv, v rámci ktorého sa so školami a žiakmi komunikuje aj výška úhrady za dodané výrobky. Nezodpovedanie tejto otázky spôsobí problémy v nastavení účtovných systémov a fakturácie dodávaných výrobkov. Ak majú dodávatelia a distribútori uzatvoriť zmluvy a realizovať fakturáciu v programe "školské mlieko" už od septembra 2021 je poskytnutie dodatočnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu jednoznačne deklarovať. Žiadame preto o dopracovanie doložky vybraných vplyvov a príslušnej analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.6.2021 Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) Bodu 24 návrhu nariadenia vlády SR Ak majú dodávatelia a distribútori uzatvoriť zmluvy a realizovať fakturáciu v programe "školské mlieko" už od septembra 2021, musia jednoznačne vedieť, či dostanú alebo nedostanú dodatočnú pomoc, aby so školami a so žiakmi vedeli jednoznačne komunikovať o cene. Tiež potrebujú mať nastavený účtovný systém a fakturáciu dodávaných výrobkov. Toto nie je možné riešiť až následne v ďalšom kalendárnom roku! Zásadná pripomienka Odoslaná 7.6.2021 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K doložke zlučiteľnosti V doložke zlučiteľnosti odporúčame korektne vyplniť 1. a 2. bod doložky zlučiteľnosti, t. j. doplniť navrhovateľa zákona a uviesť názov návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I bode 7 čiarku a slová „bodka na konci sa nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová“ nahradiť slovami „a na konci sa pripájajú tieto slová:“, v bode 9 § 3 ods. 5 a bode 61 slovo „stanovenej“ nahradiť slovom „ustanovenej“, v bode 16 slová „§ 7 ods. 28“ nahradiť slovami „§ 7 ods. 22“, v bode 24 § 6 ods. 15 odkaz 1 nahradiť odkazom 35 a vypustiť poznámku pod čiarou k odkazu 1 (uvedenú na konci strany 4) ako nadbytočnú, v bode 37 § 7 ods. 6 poslednej vete za slovo „zabezpečovanie“ vložiť slovo „činností“, v bode 41 § 7 ods. 10 slová „a b)“ nahradiť slovami „alebo písm. b)“ a vypustiť slová „na ich zabezpečovanie“ ako nadbytočné, v bode 44 slová „a písm. e)“ nahradiť slovami „a e)“, v bode 46 slová „odseku 17“ nahradiť slovami „odseku 16“, v bode 60 vypustiť slová „najvyššia úhrada“ ako nadbytočné, v bode 61 prílohe č. 2 vysvetlivke pod tabuľkou vypustiť slovo „najvyššia“ ako nadbytočné). Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.6.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I bode 7 čiarku a slová „bodka na konci sa nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová“ nahradiť slovami „a na konci sa pripájajú tieto slová:“, v bode 9 § 3 ods. 5 a bode 61 slovo „stanovenej“ nahradiť slovom „ustanovenej“, v bode 16 slová „§ 7 ods. 28“ nahradiť slovami „§ 7 ods. 22“, v bode 24 § 6 ods. 15 odkaz 1 nahradiť odkazom 35 a vypustiť poznámku pod čiarou k odkazu 1 (uvedenú na konci strany 4) ako nadbytočnú, v bode 37 § 7 ods. 6 poslednej vete za slovo „zabezpečovanie“ vložiť slovo „činností“, v bode 41 § 7 ods. 10 slová „a b)“ nahradiť slovami „alebo písm. b)“ a vypustiť slová „na ich zabezpečovanie“ ako nadbytočné, v bode 44 slová „a písm. e)“ nahradiť slovami „a e)“, v bode 46 slová „odseku 17“ nahradiť slovami „odseku 16“, v bode 60 vypustiť slová „najvyššia úhrada“ ako nadbytočné, v bode 61 prílohe č. 2 vysvetlivke pod tabuľkou vypustiť slovo „najvyššia“ ako nadbytočné). Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.6.2021 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) čl. I, body 27 a 28 Odporúčame spojiť novelizačné body 27 a 28 do jedného bodu, keďže oba tieto novelizačné body novelizujú jedno ustanovenie (§ 7 ods. 2 písm. b) prvý bod) a to spôsobom, že novelizačné bod bude obsahovať celé znenie § 7 ods. 2 písm. b) prvý bod; ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.6.2021 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K čl. I bodom 55 až 60 (príloha č. 1 a 2) – O: Novelizačné body 55 až 60 odporúčame vypustiť ako nadbytočné, keďže úprava príloh č. 1 a 2 v bode 61 zahŕňa všetky zmeny navrhované v bodoch 55 až 60 (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.6.2021 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K čl. I bodu 24 (§ 6) – O: V úvodnej vete bodu 24 odporúčame slová „odseky 14 a 15“ nahradiť slovami „odseky 16 a 17“, a to v nadväznosti na úpravu nariadenia navrhovanú v bode 23 (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.6.2021 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) čl. I, bod 25 Odporúčame skontrolovať znenie novelizačného bodu 25. V odseku 16 sa slová "odseku 15" nenachádzajú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Všeobecne Odporúčame zadefinovať pojem základná pomoc a dodatočná pomoc, vzhľadom na to, že v nariadení vlády č. 200/2019 Z. z. to nie je upravené a návrh uvedené pojmy používa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 2 Odporúčame vypustiť slová "prijaté" a "prijatých". Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že podľa § 1 písm. a) a c) je "dieťaťom fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole ..." a " žiakom fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole, v škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a základnej umeleckej škole,", ide teda o zosúladenie pojmov so zákonom č. 245/2008 Z. z., podľa ktorých ide o pojem dieťa materskej školy alebo žiak základnej školy, ktorí boli do materskej školy alebo základnej školy prijatí. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 2 Odporúčame za bod 2 vložiť nový bod 3, ktorý bude znieť: "Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie: "6) § 27 ods. 2 písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.", vzhľadom na to, že v § 27 ods. 2 písm. g) zákona č. 245/2008 Z. z. v účinnom znení sú uvedené konzervatóriá. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 22 Odporúčame vymedziť o aký časový úsek má ísť, vzhľadom na to, že slovné spojenie "alebo ich časti" nevymedzuje jednoznačne, o akú časť realizačného obdobia má ísť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 8 Odporúčame v celom texte, kde to je potrebné uvádzať slovné spojenie "základnú pomoc", vzhľadom na to, že návrhom sa rozlišuje základná pomoc a dodatočná pomoc a na niektorých miestach ostalo len slovo "pomoc" bez príslušného prívlastku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Všeobecne Žiadame návrh upraviť tak, aby dodávatelia a distribútori mali v dostatočnom predstihu (do začiatku nového školského roka) jednoznačnú informáciu, či im bude alebo nebude poskytnutá dodatočná pomoc. Odôvodnenie: Požiadavka súvisí s tým, aby dodávatelia a distribútori vedeli jednoznačne komunikovať o sume (cene výrobku) so školami a žiakmi, resp. ich zákonnými zástupcami, ak majú uzatvoriť zmluvy a realizovať fakturáciu v programe "školské mlieko" už od septembra 2021. Ak majú mať dodávatelia a distribútori správne nastavený účtovný systém a fakturáciu dodávaných výrobkov, čo nie je to možné riešiť až následne v ďalšom kalendárnom roku. Predpokladáme, že štát finančne podporí neochutené mlieko a mliečne výrobky, vzhľadom na to, že nejde o vysoké finančné náklady a tieto výrobky sú aj v súlade s princípmi zdravej výživy. Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Všeobecne Návrhom sa okrem iného zavádza rozdelenie pomoci na dodávanie alebo distribúciu školského ovocia a zeleniny alebo školského mlieka a mliečnych výrobkov na základnú pomoc a dodatočnú pomoc. Podľa § 7 ods. 6 návrhu je dodatočná pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. Vzhľadom na uvedené, odporúčame konkretizovať v predkladacej správe, dôvodovej správe a doložke vplyvov, z ktorej rozpočtovej kapitoly bude dodatočná pomoc realizovaná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Všeobecne Odporúčame v celom texte nariadenia vlády zaviesť legislatívnu skratku "škola" a ďalej ju používať v celom texte, keďže bez jej vhodného zavedenia nie je zrejmé o akú školu v konkrétnom ustanovení má ísť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 53 ods. 2 Odporúčame vypustiť slovo "všetkých" a ustanovenie v súlade s bodom 3 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR preformulovať do jednotného čísla "Prevádzka školy.....". Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 28 Odporúčame preformulovať ustanovenie, vzhľadom na to, že nie je zrejmé, o aký "zákaz podľa § 6 ods. 15" má ísť, keďže § 6 ods. 15 návrhu neupravuje zákazy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 59 Odporúčame zvážiť vypustenie slov "jeden liter", keďže predpokladáme, že ovocie a zelenina sa majú uvádzať hmotnosťou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 46 Odporúčame slová "odseku 17" nahradiť slovami "odseku 16". Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K § 1 písm. b) Ustanovenie § 1 písm. b) odporúčame spresniť, vzhľadom na to, že z uvedeného ustanovenia vyplýva, že má ísť len o "dodávanie" ovocia a zeleniny, avšak ďalej v texte a aj v § 2 písm. p) návrhu ide aj o distribúciu. Poukazujeme aj na § 2 písm. f), kde je uvedené "školským programom program poskytovania prostriedkov únie v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na dodávanie a distribúciu mliečnych výrobkov a ovocia a zeleniny žiakom podľa osobitného predpisu,13) na sprievodné opatrenia a na pokrytie súvisiacich nákladov,". Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 42 Odporúčame zvážiť vypustenie slov "škole alebo zmluvnému žiakovi", keďže po ich vypustení slov nie je jasné, komu je schválený žiadateľ povinný vrátiť rozdiel. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K nadpisu prílohy č. 2 Odporúčame nadpis zosúladiť s § 1 písm. b), kde je uvedený ako predmet úpravy len "dodávanie" (t.j. nie aj distribúcia). Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail