LP/2021/286 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 24 (§ 6 ods. 15 odkaz 1): Upozorňujeme, že v doterajšom znení nariadenia vlády je už odkaz 1 na čl. 5 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013. Odôvodnenie: Súlad s bodom 39.2. prílohy č. 1 k legislatívnym pravidlám vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 7 K čl. I bodu 7: Znenie navrhovaného bodu treba dať do súladu s bodom 35. 2 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2021 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Čl. I bod 24 (§ 6 ods. 14 a 15) návrhu, k doložke vplyvov a dôvodovej správe Jedným z cieľov navrhovanej právnej úpravy je zavedenie dodatočnej pomoci poskytovanej výlučne z prostriedkov štátneho rozpočtu. Predkladateľ teda navrhuje rozdeliť poskytovanú pomoc na dodávanie alebo distribúciu školského ovocia a zeleniny alebo školského mlieka a mliečnych výrobkov na základnú a dodatočnú. Navrhovaná dodatočná pomoc má predstavovať doplatok z prostriedkov štátneho rozpočtu na pokrytie úhrady, ktorú je dodávateľ alebo distribútor v rámci poskytovanej pomoci oprávnený žiadať za vybrané poľnohospodárske výrobky, pričom podľa predkladateľa sa bude poskytovať od začiatku školského roka 2021/2022 a jej účelom má byť pokrytie DPH. Napriek tomu predkladateľ v doložke vybraných vplyv vyznačil, že navrhovaná právna úprava nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a v tej súvislosti nevypracoval príslušnú analýzu vplyvov. V sprievodnom materiáli zároveň uvádza, že: „Pri dostatku prostriedkov štátneho rozpočtu by teda dodávateľ alebo distribútor príslušných poľnohospodárskych výrobkov tieto poľnohospodárke výrobky v rámci školského programu školám alebo ich deťom alebo žiakom z pohľadu týchto škôl alebo ich detí alebo žiakov dodával alebo distribuoval bezodplatne, nakoľko celú protihodnotu za tieto poľnohospodárske výrobky by tvorila len pomoc, zložená z pomoci základnej a dodatočnej..“ Nakoľko sa má navrhovaná právna úprava vzťahovať na školský program v školskom roku 2021/2022, teda už od septembra tohto roka, je pre dodávateľov poľnohospodárskych výrobkov nevyhnutná informácia, či dodatočná pomoc bude alebo nebude z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutá. Dôvodom je predovšetkým proces uzatvárania zmlúv, v rámci ktorého sa so školami a žiakmi komunikuje aj výška úhrady za dodané výrobky. Nezodpovedanie tejto otázky spôsobí problémy v nastavení účtovných systémov a fakturácie dodávaných výrobkov. Ak majú dodávatelia a distribútori uzatvoriť zmluvy a realizovať fakturáciu v programe "školské mlieko" už od septembra 2021 je poskytnutie dodatočnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu jednoznačne deklarovať. Žiadame preto o dopracovanie doložky vybraných vplyvov a príslušnej analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.6.2021 Detail
PKS (Potravinárska komora Slovenska) Bodu 24 návrhu nariadenia vlády SR Ak majú dodávatelia a distribútori uzatvoriť zmluvy a realizovať fakturáciu v programe "školské mlieko" už od septembra 2021, musia jednoznačne vedieť, či dostanú alebo nedostanú dodatočnú pomoc, aby so školami a so žiakmi vedeli jednoznačne komunikovať o cene. Tiež potrebujú mať nastavený účtovný systém a fakturáciu dodávaných výrobkov. Toto nie je možné riešiť až následne v ďalšom kalendárnom roku! Zásadná pripomienka Odoslaná 7.6.2021 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K doložke zlučiteľnosti V doložke zlučiteľnosti odporúčame korektne vyplniť 1. a 2. bod doložky zlučiteľnosti, t. j. doplniť navrhovateľa zákona a uviesť názov návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodom 46 a 48 K čl. I bodom 46 a 48: Slovo „nahrádza“ treba nahradiť slovom „nahrádzajú“. Ide o nahradenie viacerých slov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K predloženému návrhu nariadenia vlády SR nemáme pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.6.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I bode 7 čiarku a slová „bodka na konci sa nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová“ nahradiť slovami „a na konci sa pripájajú tieto slová:“, v bode 9 § 3 ods. 5 a bode 61 slovo „stanovenej“ nahradiť slovom „ustanovenej“, v bode 16 slová „§ 7 ods. 28“ nahradiť slovami „§ 7 ods. 22“, v bode 24 § 6 ods. 15 odkaz 1 nahradiť odkazom 35 a vypustiť poznámku pod čiarou k odkazu 1 (uvedenú na konci strany 4) ako nadbytočnú, v bode 37 § 7 ods. 6 poslednej vete za slovo „zabezpečovanie“ vložiť slovo „činností“, v bode 41 § 7 ods. 10 slová „a b)“ nahradiť slovami „alebo písm. b)“ a vypustiť slová „na ich zabezpečovanie“ ako nadbytočné, v bode 44 slová „a písm. e)“ nahradiť slovami „a e)“, v bode 46 slová „odseku 17“ nahradiť slovami „odseku 16“, v bode 60 vypustiť slová „najvyššia úhrada“ ako nadbytočné, v bode 61 prílohe č. 2 vysvetlivke pod tabuľkou vypustiť slovo „najvyššia“ ako nadbytočné). Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.6.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I bode 7 čiarku a slová „bodka na konci sa nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová“ nahradiť slovami „a na konci sa pripájajú tieto slová:“, v bode 9 § 3 ods. 5 a bode 61 slovo „stanovenej“ nahradiť slovom „ustanovenej“, v bode 16 slová „§ 7 ods. 28“ nahradiť slovami „§ 7 ods. 22“, v bode 24 § 6 ods. 15 odkaz 1 nahradiť odkazom 35 a vypustiť poznámku pod čiarou k odkazu 1 (uvedenú na konci strany 4) ako nadbytočnú, v bode 37 § 7 ods. 6 poslednej vete za slovo „zabezpečovanie“ vložiť slovo „činností“, v bode 41 § 7 ods. 10 slová „a b)“ nahradiť slovami „alebo písm. b)“ a vypustiť slová „na ich zabezpečovanie“ ako nadbytočné, v bode 44 slová „a písm. e)“ nahradiť slovami „a e)“, v bode 46 slová „odseku 17“ nahradiť slovami „odseku 16“, v bode 60 vypustiť slová „najvyššia úhrada“ ako nadbytočné, v bode 61 prílohe č. 2 vysvetlivke pod tabuľkou vypustiť slovo „najvyššia“ ako nadbytočné). Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.6.2021 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) čl. I, body 27 a 28 Odporúčame spojiť novelizačné body 27 a 28 do jedného bodu, keďže oba tieto novelizačné body novelizujú jedno ustanovenie (§ 7 ods. 2 písm. b) prvý bod) a to spôsobom, že novelizačné bod bude obsahovať celé znenie § 7 ods. 2 písm. b) prvý bod; ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.6.2021 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K čl. I bodom 55 až 60 (príloha č. 1 a 2) – O: Novelizačné body 55 až 60 odporúčame vypustiť ako nadbytočné, keďže úprava príloh č. 1 a 2 v bode 61 zahŕňa všetky zmeny navrhované v bodoch 55 až 60 (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.6.2021 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K čl. I bodu 24 (§ 6) – O: V úvodnej vete bodu 24 odporúčame slová „odseky 14 a 15“ nahradiť slovami „odseky 16 a 17“, a to v nadväznosti na úpravu nariadenia navrhovanú v bode 23 (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.6.2021 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) čl. I, bod 25 Odporúčame skontrolovať znenie novelizačného bodu 25. V odseku 16 sa slová "odseku 15" nenachádzajú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Všeobecne Odporúčame zadefinovať pojem základná pomoc a dodatočná pomoc, vzhľadom na to, že v nariadení vlády č. 200/2019 Z. z. to nie je upravené a návrh uvedené pojmy používa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 2 Odporúčame vypustiť slová "prijaté" a "prijatých". Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že podľa § 1 písm. a) a c) je "dieťaťom fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole ..." a " žiakom fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole, v škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a základnej umeleckej škole,", ide teda o zosúladenie pojmov so zákonom č. 245/2008 Z. z., podľa ktorých ide o pojem dieťa materskej školy alebo žiak základnej školy, ktorí boli do materskej školy alebo základnej školy prijatí. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 2 Odporúčame za bod 2 vložiť nový bod 3, ktorý bude znieť: "Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie: "6) § 27 ods. 2 písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.", vzhľadom na to, že v § 27 ods. 2 písm. g) zákona č. 245/2008 Z. z. v účinnom znení sú uvedené konzervatóriá. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 22 Odporúčame vymedziť o aký časový úsek má ísť, vzhľadom na to, že slovné spojenie "alebo ich časti" nevymedzuje jednoznačne, o akú časť realizačného obdobia má ísť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 8 Odporúčame v celom texte, kde to je potrebné uvádzať slovné spojenie "základnú pomoc", vzhľadom na to, že návrhom sa rozlišuje základná pomoc a dodatočná pomoc a na niektorých miestach ostalo len slovo "pomoc" bez príslušného prívlastku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Všeobecne Žiadame návrh upraviť tak, aby dodávatelia a distribútori mali v dostatočnom predstihu (do začiatku nového školského roka) jednoznačnú informáciu, či im bude alebo nebude poskytnutá dodatočná pomoc. Odôvodnenie: Požiadavka súvisí s tým, aby dodávatelia a distribútori vedeli jednoznačne komunikovať o sume (cene výrobku) so školami a žiakmi, resp. ich zákonnými zástupcami, ak majú uzatvoriť zmluvy a realizovať fakturáciu v programe "školské mlieko" už od septembra 2021. Ak majú mať dodávatelia a distribútori správne nastavený účtovný systém a fakturáciu dodávaných výrobkov, čo nie je to možné riešiť až následne v ďalšom kalendárnom roku. Predpokladáme, že štát finančne podporí neochutené mlieko a mliečne výrobky, vzhľadom na to, že nejde o vysoké finančné náklady a tieto výrobky sú aj v súlade s princípmi zdravej výživy. Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Všeobecne Návrhom sa okrem iného zavádza rozdelenie pomoci na dodávanie alebo distribúciu školského ovocia a zeleniny alebo školského mlieka a mliečnych výrobkov na základnú pomoc a dodatočnú pomoc. Podľa § 7 ods. 6 návrhu je dodatočná pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. Vzhľadom na uvedené, odporúčame konkretizovať v predkladacej správe, dôvodovej správe a doložke vplyvov, z ktorej rozpočtovej kapitoly bude dodatočná pomoc realizovaná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail