LP/2021/286 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Všeobecne Návrhom sa okrem iného zavádza rozdelenie pomoci na dodávanie alebo distribúciu školského ovocia a zeleniny alebo školského mlieka a mliečnych výrobkov na základnú pomoc a dodatočnú pomoc. Podľa § 7 ods. 6 návrhu je dodatočná pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. Vzhľadom na uvedené, odporúčame konkretizovať v predkladacej správe, dôvodovej správe a doložke vplyvov, z ktorej rozpočtovej kapitoly bude dodatočná pomoc realizovaná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Všeobecne Odporúčame v celom texte nariadenia vlády zaviesť legislatívnu skratku "škola" a ďalej ju používať v celom texte, keďže bez jej vhodného zavedenia nie je zrejmé o akú školu v konkrétnom ustanovení má ísť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 53 ods. 2 Odporúčame vypustiť slovo "všetkých" a ustanovenie v súlade s bodom 3 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR preformulovať do jednotného čísla "Prevádzka školy.....". Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 59 Odporúčame zvážiť vypustenie slov "jeden liter", keďže predpokladáme, že ovocie a zelenina sa majú uvádzať hmotnosťou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 46 Odporúčame slová "odseku 17" nahradiť slovami "odseku 16". Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K § 1 písm. b) Ustanovenie § 1 písm. b) odporúčame spresniť, vzhľadom na to, že z uvedeného ustanovenia vyplýva, že má ísť len o "dodávanie" ovocia a zeleniny, avšak ďalej v texte a aj v § 2 písm. p) návrhu ide aj o distribúciu. Poukazujeme aj na § 2 písm. f), kde je uvedené "školským programom program poskytovania prostriedkov únie v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na dodávanie a distribúciu mliečnych výrobkov a ovocia a zeleniny žiakom podľa osobitného predpisu,13) na sprievodné opatrenia a na pokrytie súvisiacich nákladov,". Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 42 Odporúčame zvážiť vypustenie slov "škole alebo zmluvnému žiakovi", keďže po ich vypustení slov nie je jasné, komu je schválený žiadateľ povinný vrátiť rozdiel. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K nadpisu prílohy č. 2 Odporúčame nadpis zosúladiť s § 1 písm. b), kde je uvedený ako predmet úpravy len "dodávanie" (t.j. nie aj distribúcia). Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.6.2021 Detail