LP/2020/385 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025

Pridať
Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K časti Záver a. Slovenská informačná služba navrhuje v prvom odseku v úvodnej vete za slovo „Migrácia“ doplniť text „ , vo všetkých jej formách a prejavoch, “. b. Slovenská informačná služba navrhuje v treťom odseku za slovné spojenie „viesť k rôznym neželaným javom“ doplniť text „ , ako aj negatívnym aspektom v bezpečnostnej oblasti“. Pripomienky sú obyčajné. Odôvodnenie: V prípade navrhovaného doplnenia ide o precizovanie textu materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K materiálu ako celku S prihliadnutím na vyššie uvedené Slovenská informačná služba uvádza, že predložený materiál síce deklaruje zámer, v súlade s ktorým bude migračná politika vychádzať z dôrazu na zachovanie bezpečnosti SR, avšak v predkladanom znení bezpečnostnému aspektu migrácie materiál venuje len minimálnu pozornosť. Dovolíme si tiež poukázať na absentujúcu zmienku o sofistikovaných formách migrácie (ide najmä o účelové získavanie pobytu v Slovenskej republike s cieľom podnikania, zlúčenia rodiny, štúdia, resp. účelové uzatváranie manželstiev so štátnymi občanmi Slovenskej republiky), ktoré sú cudzincami (migrantmi) často využívané na vstup na územie Európskej únie. Materiál tiež, a to ani v koncepčnej rovine, neupravuje nástroje boja proti nelegálnej migrácii vrátane medzinárodnej spolupráce na tomto úseku. Slovenská informačná služba v žiadnom prípade nespochybňuje legitímnosť cieľov migračnej politiky vytvárať, v súlade s národnými záujmami a medzinárodnými záväzkami SR, podmienky v oblasti legálnej migrácie so zreteľom na priority, potreby a schopnosti prijímania cudzincov, vrátane ich integrácie do spoločnosti, ako je v samotnom materiáli uvedené. Považuje však, reflektujúc svoju pôsobnosť ustanovenú zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, za potrebné upozorniť aj na vyššie naznačené aspekty majúce súvis s migračnou politikou a jej realizáciou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K bodu 4. Nelegálna migrácia a hranice a. Slovenská informačná služba navrhuje na konci prvého odseku za slovné spojenie „v oblasti legálnej migrácie“ doplniť text „ tak, aby nedochádzalo k ich zneužitiu“. b. Slovenská informačná služba navrhuje bod 4. doplniť o nové odseky, ktoré znejú: „SR s cieľom predchádzať závažným bezpečnostným hrozbám podporuje razantné posilnenie personálnych a materiálnych kapacít pri ochrane vonkajšej schengenskej hranice tak, aby členské štáty EÚ neboli vystavené prípadným ďalším masívnym migračným vlnám, ktoré majú potenciál ich politicky a ekonomicky destabilizovať. Dostatočne silné zabezpečenie vonkajšej schengenskej hranice prispeje k zníženiu potenciálu neoprávneného vstupu rizikových osôb prepojených na militantné radikálne organizácie a zoskupenia pôsobiace v zahraničí, ktoré sa môžu snažiť preniknúť na územie EÚ v rámci migračných tokov. Rovnako eliminuje potenciál zneužívania problematiky nelegálnej migrácie v zahraničnej politike na presadzovanie vlastných politických alebo ekonomických záujmov zo strany niektorých tranzitných štátov, ktoré sú tzv. migračnými uzlami na migračných trasách vedúcich do Európy, resp. bezprostredne hraničia s EÚ. Dôležitá je intenzívna spolupráca s tranzitnými a zdrojovými krajinami nelegálnej migrácie a podpora rozvoja ich vlastných kapacít pri obmedzovaní nelegálnych migračných tokov smerujúcich na územie EÚ. Členské štáty EÚ vrátane SR by mali vyvinúť účinné a koordinované úsilie v boji proti najvýznamnejším medzinárodným prevádzačským skupinám, ktoré často pôsobia na globálnej úrovni a v niektorých prípadoch spolupracujú aj so štátnymi aktérmi.“. Pripomienky sú zásadné. Odôvodnenie: Uvedené pripomienky majú za cieľ doplnenie, resp. precizovanie textu materiálu tak, aby v ňom bola zahrnutá a upravená i vyššie uvedená problematika bezprostredne súvisiaca najmä s nelegálnou migráciou a ochranou vonkajšej schengenskej hranice. V tejto súvislosti Slovenská informačná služba poukazuje na obsah Správy o stave Únie 2020, ktorá uvádza potrebu posilnenia vonkajších hraníc, ako aj na aktuálny strategický dokument Európskej komisie Pakt o migrácii a azyle zo dňa 23. septembra 2020, ktorý v rámci úpravy jednotlivých súčastí nevyhnutných pre zabezpečenie komplexného európskeho prístupu k migrácii akcentuje o. i. nutnosť riadnej administrácie schengenskej a vonkajšej hranice a boj proti nelegálnej migrácii v duchu jedného zo základných pilierov európskeho prístupu k migrácii – dosiahnutia rovnováhy medzi spravodlivým rozdelením zodpovednosti a solidarity členských štátov Európskej únie. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K časti Migračná politika v kontexte členstva SR v EÚ Slovenská informačná služba navrhuje na konci štvrtého odseku doplniť text, ktorý znie: „Z pohľadu SR je dôležitá aj spolupráca s Ukrajinou ako tranzitnou krajinou.“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Spoluprácu Slovenskej republiky s Ukrajinou z hľadiska kontroly migračných tokov je potrebné považovať za strategickú. Pre vysoký počet migrantov prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky z územia Ukrajiny, smerujúcich ďalej do západných členských štátov Európskej únie, je Slovenská republika, obdobne ako aj Ukrajina, tranzitnou krajinou, pričom ide najmä o migrantov z iných krajín ako Ukrajina. Z hľadiska potencionálnych nelegálnych aktivít uvedených migrantov ide o otázku vysoko senzitívnu, a preto spolupráca s Ukrajinou predstavuje dôležitú súčasť úspešnej migračnej politiky Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K bodu 7. Medzinárodná ochrana a nútená migrácia Slovenská informačná služba navrhuje na koniec tretieho odseku za slovné spojenie „alebo relokácií z iných členských krajín EÚ“ doplniť text „výlučne na báze dobrovoľnosti“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Uvedená pripomienka má za cieľ doplnenie, resp. precizovanie textu materiálu z dôvodu jeho zosúladenia s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2020 - 2024, podľa ktorého vláda SR odmieta politiku povinných relokácii. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K bodu 3. Integrácia a. Slovenská informačná služba navrhuje v prvom odseku v prvej vete za slovné spojenie „Integrácia cudzincov“ doplniť text „ , ktorí sa legálne zdržiavajú na území SR a majú záujem natrvalo sa usadiť na území SR,“. V druhej vete uvedeného odseku navrhuje Slovenská informačná služba vložiť za slovo „Integrácia“ slovo „týchto“. b. Slovenská informačná služba navrhuje v druhom odseku v prvej vete za slovné spojenie „rešpektovaní kultúrnych reálií, jazyka a tradícií SR“ doplniť slovo „cudzincami“. c. V časti „Priority SR“ v rôznych oblastiach integrácie cudzincov Slovenská informačná služba navrhuje vypustiť písm. c. a písm. e. a v písm. g. navrhujeme na konci doplniť text „ v SR“. Pripomienky sú obyčajné. Odôvodnenie: Podľa názoru Slovenskej informačnej služby formulácie uvedené v písm. c. a písm. e. priorít SR v rôznych oblastiach integrácie cudzincov majú potenciál podnietiť xenofóbiu a nenávisť, prípadne vyvolať radikalizáciu najmä v radoch predstaviteľov pravicovo-extrémistického spektra spoločnosti. V prípade navrhovaného doplnenia písm. g. priorít SR v rôznych oblastiach integrácie cudzincov ide o precizovanie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K časti Ciele a princípy migračnej politiky a. Slovenská informačná služba navrhuje v prvom odseku na konci tretej vety za slovo „ekonomiky“ doplniť text „a so zahranično-politickými záujmami SR“. b. Slovenská informačná služba navrhuje znenie druhého odseku upraviť nasledovne: „Ďalšími cieľmi migračnej politiky SR sú účinný boj proti nelegálnej migrácii a s tým súvisiace negatívne javy, ako je obchodovanie s ľuďmi, prevádzačstvo, vykorisťovanie cudzincov, ako aj posilnenie ochrany vonkajšej schengenskej hranice a realizácia návratovej politiky vo vzťahu k osobám zdržujúcim sa na území SR neoprávnene.“. c. K šiestemu odseku Slovenská informačná služba navrhuje prípadné exemplifikatívne precizovanie poznatkov získaných v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktoré by potencionálne mohli mať vplyv na migračnú politiku a z uvedeného dôvodu by mali byť reflektované v krízových plánoch. Pripomienky sú obyčajné. Odôvodnenie: Uvedené pripomienky majú za cieľ doplnenie, resp. precizovanie textu materiálu tak, aby v ňom bola zahrnutá i vyššie uvedená problematika bezprostredne súvisiaca s cieľmi a princípmi migračnej politiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K bodu 1. Legálna migrácia Slovenská informačná služba navrhuje v uvedenom bode v písm. b. priorít SR v oblasti riadenej ekonomickej migrácie doplniť na konci text: „ , ako aj na odhaľovanie prípadov zneužívania riadenej ekonomickej migrácie pri použití legálnych dokladov;“. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: V aplikačnej praxi dlhodobo vyvstáva problém, keď dochádza k zneužívaniu legálnych dokladov (ide najmä o študentské víza). Po udelení týchto víz následne už nie je predmetom kontroly, či žiadateľ, ktorému boli tieto víza udelené, aj v Slovenskej republike naozaj študuje alebo len využil legálnu možnosť na migráciu do ďalších členských štátov Európskej únie. Slovenská informačná služba pokladá za dôležité upozorniť aj na tento problém v oblasti migračnej politiky v procese jej plánovania. Považujeme za potrebné venovať pozornosť aj možným negatívnym dopadom ťažko kontrolovateľných skutočností, nakoľko tu vzniká riziko vytvárania kontaktov na skupiny alebo jednotlivcov vykonávajúcich nelegálnu činnosť. Slovenská informačná služba navrhuje intenzívne sledovať a riešiť evidentné prípady zneužívania legálnych dokladov a tak predchádzať nelegálnej činnosti migrantov na území Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Humanitárna a rozvojová spolupráca: V navrhovanom štvrtom odseku navrhujeme za slová "Princípy z Nansen a Iniciatíva Nansen a Globálny kompakt o utečencoch" navrhujeme doplniť slová: "a ku ktorým sa hlási aj Slovenská republika." Odôvodnenie: Upresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Medzinárodná ochrana a nútená migrácia: V treťom odseku navrhujeme do poslednej vety za slová "aktívne zapája" doplniť slová "a naďalej sa plánuje zapájať". Odôvodnenie: Upresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Boj proti obchodovaniu s ľuďmi: Navrhujeme doplniť nový bod d. v znení: "d. realizovať vzdelávacie programy pre odborníkov a profesionálov pracujúcich s ohrozenou skupinou s cieľom prevencie obchodovania s ľuďmi;". Navrhovaný bod d. navrhujeme prečíslovať. Odôvodnenie: Systematické vzdelávanie profesionálov pracujúcich s ohrozenými skupinami obyvateľstva je kľúčové pre prevenciu obchodovania s ľuďmi. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Legálna migrácia: Navrhujeme doplniť nový bod f. v znení: "f. vytvoriť systém nástrojov pre umožnenie obsadenia kriticky nedostatkových profesií zahraničnými pracovníkmi" Navrhované body f. – h. navrhujeme prečíslovať. Odôvodnenie: Vzhľadom na aktuálnu situáciu na slovenskom trhu práce a opatrenia prijaté vládou v Stratégii pracovnej mobility v SR v roku 2018 a v záujme komplexnosti migračnej politiky považujeme za dôležité doplniť túto prioritu. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Legálna migrácia: Navrhujeme doplniť nový bod d. v znení: "d. zabezpečiť zber a spracovanie spoľahlivých a aktuálnych údajov a ich analýzu pre potreby zhodnotenia politík a nástrojov v oblasti v oblasti riadenej migrácie" Navrhované body d. - h. navrhujeme prečíslovať. Odôvodnenie: Pre úspešnú realizáciu migračnej politiky a zavádzanie navrhovaných opatrení do života je nevyhnutné, aby mali relevantné inštitúcie a orgány priebežne k dispozícii spoľahlivé a pravidelne aktualizované údaje a analýzy. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Komunikácia tém migrácie a integrácie cudzincov: V bode c. navrhujeme za slovo "neštátnymi" doplniť slová "a medzinárodnými". Odôvodnenie: Medzinárodný rozmer migrácie si už z definície vyžaduje spoluprácu s medzinárodnými aktérmi. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Boj proti obchodovaniu s ľuďmi: Navrhovaný bod d. navrhujeme označiť ako bod e. a navrhujeme jeho nasledujúce znenie: "e. realizovať preventívne školiace programy pre rôzne cieľové skupiny s cieľom minimalizovať riziko obchodovania s ľuďmi, zvýšiť povedomie o tomto fenoméne, posilniť zručnosti v oblasti identifikácie obetí (aj vo vzťahu k cudzincom), ako aj pomoci potenciálnym obetiam." Odôvodnenie: Systematické vzdelávanie v oblasti obchodovania s ľuďmi je zásadným nástrojom v boji proti tejto vysoko latentnej trestnej činnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Legálna migrácia: Navrhujeme upraviť znenie navrhovaného bodu e. nasledovne: "e. zabezpečovať poskytovanie informácií pre cudzincov vo svetových jazykoch prostredníctvom vytvorenia informačného imigračného webového portálu SR" Odôvodnenie: V podmienkach SR považujeme za jednu z kľúčových priorít vytvorenie komplexného informačného imigračného webového portálu SR, zabezpečujúceho zlepšenie prístupu k informáciám o vstupe a pobyte, životných a pracovných podmienkach o podmienkach získanie víz, ako aj informácii o programoch pracovnej mobility s prepojením na existujúce nástroje integrácie cudzincov na území SR (najmä dostupné integračné poradenstvo, jazykové kurzy, zapojenie samospráv a aktérov a lokálnej úrovni). Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Medzinárodná ochrana a nútená migrácia: Navrhujeme doplniť nový bod c. v znení: "c. vypracovať systematický program integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou zo strany štátu;". Navrhované body c - f navrhujeme prečíslovať. Odôvodnenie: Štátny integračný program pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou je kľúčovým nástrojom pre systematickú podporu ich integrácie bez ohľadu na aktuálne finančné možnosti nad rámec štátneho rozpočtu. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Humanitárna a rozvojová spolupráca: Navrhujeme doplniť nový druhý odsek v znení: "Z pohľadu migračnej politiky zostáva posilnenie väzieb, resp. súčinnosti medzi migráciou a rozvojom veľkou výzvou. V tejto súvislosti sa ako najdôležitejšie javí systematické podchytenie a rozpracovanie tohto fenoménu na podmienky aktuálnej migračnej situácie." Odôvodnenie: Doplnenie a upresnenie kapitoly. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Boj proti obchodovaniu s ľuďmi: Navrhujeme doplniť nový bod e. v znení: "e. posilnenie identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi medzi migrujúcimi pracovníkmi, žiadateľmi o azyl a osobami umiestnenými v útvaroch policajného zaistenia pre migrantov a budovanie kapacít pre všetky skupiny." Odôvodnenie: S rastúcim významom ekonomickej migrácie do SR ako cieľovej krajiny považujeme v podmienkach SR za jednu z kľúčových priorít posilnenie identifikácie zahraničných obetí v krajine prostredníctvom proaktívnej identifikácii obetí medzi zraniteľnými skupinami cudzincov. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Humanitárna a rozvojová spolupráca: V navrhovanom štvrtom odseku navrhujeme za vetu: "Spoločným cieľom je ambícia usmerňovať štrukturálnu politickú, ekonomickú a sociálnu premenu jednotlivých krajín sveta v reakcii na súčasné hrozby smerom k udržateľnosti." doplniť text: "Pre oblasť migrácie je kľúčový cieľ č. 10 – Zníženie nerovností, v rámci ktorého je definovaný čiastkový cieľ č. 10.7 – Napomáhanie regulovanej, bezpečnej, legálnej a zodpovednej migrácii ľudí, vrátane implementácie plánovaných a dobre riadených politík v oblasti migrácie. Migračná politika a následné aktivity SR v oblasti humanitárnej a rozvojovej spolupráce budú však prihliadať aj na iné celkové a čiastkové ciele Agendy 2030, ktoré sa tejto témy týkajú." Odôvodnenie: Upresnenie textu, ktoré zvyšuje zrozumiteľnosť kapitoly. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Komunikácia tém migrácie a integrácie cudzincov: Navrhujeme doplniť nový bod e. v znení: "e. realizovať preventívne a informačné kampane o migrácii a kultúrnej diverzite, predovšetkým so zameraním na mladých ľudí, súčasťou ktorých by bol verejný záväzok vlády bojovať proti všetkým, aj miernym formám násilia z nenávisti." Odôvodnenie: V kontexte verejného diskurzu o migrácii v Slovenskej republike je jedným z kľúčových opatrení nastavenie informačných kanálov smerom k širokej verejnosti, vrátane sociálnych sietí a iných nových médií, s cieľom približovať tému migrácie a kultúrnej diverzity širokej verejnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Integrácia: Navrhujeme doplniť nový bod b. v znení: "b. zabezpečiť systémové financovanie integračných úloh samosprávnych krajov, miest a obcí;". Navrhované body b. - h. navrhujeme prečíslovať. Odôvodnenie: Pre úspešnú implementáciu migračnej politiky považujeme za nevyhnutné, aby v nej bolo zadefinované, akým spôsobom budú navrhované opatrenia financované. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Ciele a princípy migračnej politiky: Na koniec posledného odseku navrhujeme doplniť text: "Financovanie opatrení migračnej politiky je zabezpečené prevažne zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ. V tomto kontexte je potrebné vytvárať podmienky na udržateľné a kontinuálne financovanie takýchto opatrení." Odôvodnenie: Pre úspešnú implementáciu migračnej politiky považujeme za nevyhnutné, aby v nej bolo zadefinované, akým spôsobom budú navrhované opatrenia financované. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Integrácia Navrhujeme doplniť priority v rámci navrhovaného odseku „Prioritami SR v rôznych oblastiach integrácie cudzincov je najmä“ nasledovne: "h. prijímať opatrenie na posilnenie sociálnej inklúzie a súdržnosti, ktoré pomôžu cudzincom lepšie sa integrovať do nových komunít, ako aj pomoc prijímajúcim komunitám pri rozpoznávaní pozitívnych prínosov migrácie i. zaviesť mechanizmus jazykovej a kultúrnej orientácie obsahujúcej základné informácie o SR, kultúrnych reálií, pracovno-právnej oblasti atď. j. podporiť aktivity zamerané na rozvoj medzi-kultúrneho a medzináboženského dialógu a presadzovanie myšlieno porozumenia a vzájomného rešpektovania kultúrnej rozmanitosti s cieľom posilniť sociálnu súdržnosť." Odôvodnenie: Navrhované integračné opatrenia umožnia vytvorenie koordinovaných a navzájom prepojených nástrojov a aktivít na posilnenie sociálnej inklúzie a súdržnosti, vrátane komplexných nástrojov pred-príchodovej a po-príchodovej orientácie a zapojenia komunít cudzincov do procesu integrácie. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Integrácia: V prvom odseku navrhujeme slová "oboch skupín" nahradiť slovami: "všetkých obyvateľov". Odôvodnenie: Nie je jasné, akých skupín. Obyvateľmi krajiny sú všetci občania aj cudzinci s povoleným pobytom na území. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Migračná politika v kontexte členstva SR v EÚ: Vo vete "EÚ prijala v uplynulom období, najmä v súvislosti s migračnou situáciou od roku 2015, niekoľko nových strategických dokumentov, ktoré určujú jej politiku v tejto oblasti a ktoré je nevyhnutné brať na zreteľ pri formulovaní národnej migračnej politiky." navrhujeme vypustiť slovo "nových". Odôvodnenie: Štylistická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Migračná politika v kontexte členstva SR v EÚ: Vzhľadom na Nový pakt o migrácii a azyle, ktorý má byť prijatý v blízkej budúcnosti, navrhujeme do tejto kapitoly doplniť základné východiská a primerane upraviť aj ostaté časti politiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Integrácia: Navrhujeme nasledujúce znenie tretieho odseku: "Cieľom SR v oblasti integrácie cudzincov v rámci migračnej politiky je najmä zaistiť spolunažívanie všetkých obyvateľov SR. Cielené integračné opatrenia zabezpečia cudzincom dôstojné podmienky pre život, čím predídu vzniku prípadných negatívnych sociálnych javov. Cieľom SR je aj posilnenie a rozšírenie možností, spôsobu a foriem financovania integračných opatrení s dôrazom na systémové financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a ďalších alternatívnych mimorozpočtových zdrojov." Odôvodnenie: Upresnenie a štylistické doladenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Ciele a princípy migračnej politiky: Vo vete "Tento komplexný prístup má zabezpečiť, že migrácia do SR bude bezpečná a dobre riadená." navrhujeme slová "má zabezpečiť" nahradiť slovom "zabezpečí". Odôvodnenie: Migračná politika by nemala byť formulovaná podmienečne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Migračná politika v kontexte členstva SR v EÚ: Vo vete "Táto oblasť je do značnej miery ovplyvnená aj procesmi EÚ v rámci interného riadenia migrácie a bude mať dosah aj na migračnú politiku SR – konkrétne ide o posilnenie mandátu agentúry FRONTEX, pripravovanú transformáciu EASO na Európsku agentúru pre azyl, či ďalšie diskusie o reforme CEAS, ktorá by mala byť zrealizovaná na základe plánovaného Nového paktu o migrácii a azyle." navrhujeme slovo "interného" nahradiť slovom "vnútorného". Odôvodnenie: Štylistická úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)) K časti Ciele a princípy migračnej politiky: Vo vete "Migračná politika by mala byť pripravená reagovať aj na nové výzvy súvisiace s predchádzaním a riešením mimoriadnych udalostí, akou je aj pandémia COVID-19 a jej dôsledky v nedostatku pomáhajúcich profesií, vrátane zabezpečenia potrebnej mobility ľudských zdrojov a pracovnej sily." navrhujeme slová "by mala byť" nahradiť slovami "je". Za slová "pomáhajúcich profesií" navrhujeme doplniť slová: "a zdravotníckych povolaní". Odôvodnenie: Migračná politika by nemala byť formulovaná podmienečne. Vzhľadom na situáciu na slovenskom trhu práce považujeme za dôležité odlíšiť zdravotnícke povolania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 2. V návrhu uznesenia vlády SR navrhujeme zvážiť doplnenie úlohy pre ministra životného prostredia SR a ostatných členov vlády SR „zohľadniť priority, ciele a zásady migračnej politiky SR pri tvorbe a aktualizácii strategických dokumentov SR.“ Odôvodnenie: zabezpečenie koherencie jednotlivých politík Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 1. V návrhu uznesenia vlády SR, pri úlohe B.2 v znení „rozpracovať migračnú politiku do akčných plánov na podmienky príslušných rezortov v časovom a vecnom plnení“ s termínom plnenia do 28. februára 2021, navrhujeme vyňať ministra životného prostredia SR z vyššie uvedenej úlohy. Odôvodnenie: Ministerstvo životného prostredia SR nemá kompetencie v oblasti migrácie. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V časti Legálna migrácia odporúčame vypustiť prioritu „d. podporovať príchod zahraničnej pracovnej sily s dôrazom na zatraktívnenie slovenského trhu práce a zjednodušenie postupov v zmysle migračnej politiky“. Pripomienka je obyčajná Odôvodnenie Od 1. mája 2018 sú legislatívne upravené zjednodušené podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny pre zamestnania, kde pretrváva nedostatok pracovnej sily v okresoch s mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %. Zamestnania s nedostatkom pracovnej sily identifikuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na štvrťročnej báze, čím je zabezpečená atraktívnosť slovenského trhu práce a flexibilita prijímania štátnych príslušníkov tretej krajiny. Sme toho názoru, že priorita d. je v rozpore s prioritou a., ktorá uvádza potrebu riešenia zvládania prijímania zvýšených počtov štátnych príslušníkov tretej krajiny na účel zamestnania v súlade s absorpčnými kapacitami a potrebami SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V časti Legálna migrácia odporúčame vypustiť prioritu „d. podporovať príchod zahraničnej pracovnej sily s dôrazom na zatraktívnenie slovenského trhu práce a zjednodušenie postupov v zmysle migračnej politiky“. Odôvodnenie Od 1. mája 2018 sú legislatívne upravené zjednodušené podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny pre zamestnania, kde pretrváva nedostatok pracovnej sily v okresoch s mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %. Zamestnania s nedostatkom pracovnej sily identifikuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na štvrťročnej báze, čím je zabezpečená atraktívnosť slovenského trhu práce a flexibilita prijímania štátnych príslušníkov tretej krajiny. Sme toho názoru, že priorita d. je v rozpore s prioritou a., ktorá uvádza potrebu riešenia zvládania prijímania zvýšených počtov štátnych príslušníkov tretej krajiny na účel zamestnania v súlade s absorpčnými kapacitami a potrebami SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Predkladateľ uvádza, že materiál nemá priamy vplyv na rozpočet verejnej správy a prípadný nepriamy dosah bude konkretizovaný až v rámci vypracovaných akčných plánov jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Odporúčam v materiáli uviesť aspoň kvalifikovaným odhadom predpokladané vplyvy opatrení na rozpočet verejnej správy. Zároveň žiadam, aby všetky prípadné vplyvy materiálu na rozpočet verejnej správy boli zabezpečené v rámci limitov dotknutých subjektov verejnej správy na príslušný rozpočtový rok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Do materiálu odporúčam doplniť analytický úvod, ktorý by identifikoval súčasný stav v migračnej politike. Pri jednotlivých zámeroch odporúčam stanoviť merateľné ciele s harmonogramom, aby bolo možné sledovať ich plnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Predložený materiál je možné len ťažko považovať za strategický materiál Slovenskej republiky, preto ho žiadam prepracovať. Strategické ciele sú v materiáli pomenované všeobecne, rovnako ako priority v jednotlivých oblastiach, ktoré nie sú podložené žiadnymi dátami, a nie je preto zrejmé, na základe čoho boli definované. Materiál neuvádza, kam sa chce Slovensko za 5 rokov v oblasti migračnej politiky posunúť, čo je možné považovať za významný nedostatok predkladaného strategického materiálu. Materiál sa nezameriava ani na dôležité výzvy Slovenskej republiky v oblasti migrácie, čím je okrem iného prilákanie vysokokvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia. V neposlednom rade materiál nespĺňa požiadavky Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 197/2017. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Zároveň žiadam úlohu B.2. v návrhu uznesenia vlády SR nahradiť novou úlohou B.2. pre ministra vnútra, ktorej znenie je: „v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy rozpracovať migračnú politiku do akčného plánu“. Odôvodnenie: V prípade, ak bude existovať 13 čiastkových migračných plánov v gescii jednotlivých orgánov ústrednej štátnej správy, je veľmi pravdepodobné, že množstvo úloh sa bude vykonávať duplicitne, nevyužije sa synergický efekt spolupráce a migračná politika bude na Slovensku ovplyvnená sledovaním čiastkových cieľov pričom sa skomplikuje dosahovanie strategických cieľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Je potrebné vypustiť podpredsedu vlády a ministra financií z plnenia úloh B.2 a B.4 návrhu uznesenia vlády SR, týkajúcich sa rozpracovania migračnej politiky do akčných plánov na podmienky príslušných rezortov a predkladania odpočtu plnenia úloh vyplývajúcich z migračnej politiky, a to z dôvodu, že migračná politika nepatrí do vecnej kompetencie Ministerstva financií SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) V Úvode, v prvej vete „Migrácia je historický, spoločenský jav, ktorý výrazne ovplyvňuje politiku štátov a má dočasný, ako aj dlhodobý potenciál meniť populačnú štruktúru jednotlivých krajín.“ Navrhujem pridať adjektívum „Medzinárodná migrácia.... „ Odôvodnenie: V Slovenskej republike, v štatistikách, výskume i praxi, vrátane rôznych iných rezortných dokumentov, je ešte stále široko zaužívané používať termín migrácia najmä pre vnútornú migráciu – na rozdiel od praxe západných krajín. Preto aspoň hneď v úvode dokumentu, z dôvodu jazykovej a obsahovej purifikácie, by bolo vhodné použiť adjektívum „medzinárodná“ na rozlíšenie; následne je už kontextuálne zrozumiteľné zostať pri skrátenej forme (hoci si viem predstaviť zopakovanie tohto upresňujúceho adjektíva aj na začiatku jednotlivých bodov, príp. na iných relevantných miestach). Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Bod 1, písmeno d) navrhujem doplniť „..... s dôrazom na zatraktívnenie slovenského trhu práce a zjednodušenie postupov v zmysle migračnej politiky, ako aj zohľadnenie predchádzania fenoménu brain-drain v prípade tretích krajín;“. Odôvodnenie: Práve v prípade tretích krajín je fenomén brain-drainu považovaný za jeden z kardinálnych problémov emigrácie z nich, deštruujúci nielen ich ekonomiku, a momentálne medzinárodne široko diskutovaný v teórii i praxi. Zmyslom zatraktívnenia slovenského trhu práce pre príslušníkov tretích krajín nemá byť ich „bezhlavý“ masový nábor, ale zmysluplné prihliadnutie i na tento aspekt, v dokumente typu migračná politika minimálne deklaratórne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Bod 4 je podľa môjho názoru veľmi všeobecný a slabo rozpracovaný rozsahovo i meritórne. Odôvodnenie: Chýba práve tu zmienka o participácii SR v Agentúre Frontex a jej podpora našou krajinou, ako aj plánovanom zástoji SR v ďalších aktivitách Európskej únie na tomto poli v nasledujúcom období v zahraničí. Rovnako v dokumente na tomto mieste absentuje aspoň zmienka o potrebnom súlade s pripravovanou novou Bezpečnostnou stratégiou SR (príp. inými relevantnými strategickými dokumentmi) v otázke boja proti nelegálnej a nekontrolovateľnej migrácii. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) V Obsahu dokumentu aj v Bode 9 navrhujem zmenu názvu na "Komunikácia migračných tém". Odôvodnenie: Integrácia cudzincov do spoločnosti je jedným z komponentov zahraničnej migrácie, bezo sporu veľmi signifikantným, ale nemenej dôležitými komponentmi sú aj pracovná imigrácia, „azylová“ migrácia, nelegálna migrácia, naturalizácia atď. Komunikovať / informovať primerane, objektívne a korektne je potrebné o všetkých komponentoch medzinárodnej migrácie bez rozdielu; z tohto hľadiska vyčleňovať v názve bodu osobitne tému integrácie je málo logické a môže byť skresľujúce. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) V bode 7 by malo byť pregnantne deklarované, že „Slovenská republika jasne odmieta praktiky a politiky obligatórnych relokácií / kvót nelegálnych migrantov a žiadateľov o azyl“, najlepšie na konci 3. odstavca. Odôvodnenie: Súlad s Programovým vyhlásením vlády SR, ako aj už deklarovanými a praktizovanými postojmi SR v tejto otázke. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) V Bode 1, písmene h) navrhujem preformulovať / doplniť znenie na „optimalizovať počet zamestnancov na najviac exponovaných pracoviskách, predovšetkým hraničnej a cudzineckej polície“. Odôvodnenie: Stav, praktiky a dĺžka procedúry na niektorých pracoviskách cudzineckej polície sú dlhodobo kriticky hodnotené nielen samotnými cudzincami. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujem zmeniť názov Bodu 1 na „Legálna migrácia s dôrazom na riadenú ekonomickú migráciu“. Odôvodnenie: Bod 1 sa zaoberá takmer výlučne ekonomickou migráciou do SR. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Bod 8 si žiada podľa môjho názoru rozsahové skrátenie bez meritórnych výpustiek. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) V Bode 3 Integrácia, začiatok 3. odstavca, navrhujem doplniť zmienku o Integračnej politike SR: „Cieľom SR v oblasti integrácie cudzincov v rámci migračnej politiky je – v súlade s existujúcou Integračnou politikou SR - najmä zaistiť pre občanov pokojné spolunažívanie s cudzincami a na základe..... Odôvodnenie: Informácia a deklarovanie súladu s dokumentom Integračná politika SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) celý dokument: Text si na viacerých miestach vyžaduje jemnú štylistickú re-formuláciu (nielen formálne, ale najmä s cieľom predchádzať prípadným aplikačným nejasnostiam). Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.9.2020 Detail