LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 21 ods. 9 V § 21 žiadame vypustiť odsek 9. Odôvodnenie: ide o diskriminačné ustanovenie vo vzťahu k možnosti opakovania skúšky. Ak sa má na mysli, že k jednej podanej žiadosti už nebudem sa skúšky zúčastňovať viac krát, je to potrebné rozpracovať iným spôsobom, nemožno žiadateľa, ktorý sa o skúšku bude opätovne uchádzať, napríklad o tri roky, takýmto spôsobom obmedziť a navyše len na základe vyhlášky. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 21 ods. 6 Odsek 6 žiadame tento dopracovať v zmysle odôvodnenia. Odôvodnenie: Pokiaľ návrh nestanoví žiadne podrobnosti o písomnej časti skúšky, tejto v zmysle dikcie uchádzač vyhovie len v prípade, ak ju spraví na 100 %. Takúto skutočnosť nemožno upravovať štatútom a rokovacím poriadkom komisie podľa odseku 4. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 38 V § 38 žiadame vypustiť v odsekoch 2 až 4 určovanie spoločenskej hodnoty znaleckým posudkom a odseky 6 až 8 v celom rozsahu. Odôvodnenie: spoločenská hodnota sa určuje v súlade s § 95 zákona o ochrane prírody a platí pre celé územie Slovenska. Návrh na zvyšovanie spoločenskej hodnoty chránených rastlín o 300 % považujeme z vyššie uvedeného dôvodu za neopodstatnený, vytvárajúci nebezpečný precedens zneužívania tejto kompetencie subjektom, ktorý by ju mal stanovovať. Zároveň nie je zrejmé, ktorý subjekt bude mať túto povinnosť a kompetenciu, pričom však stanovenie povinností a kompetencií je možné len zákonom a nie všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho vykonanie. Jednoznačne nesúhlasíme so znením ods. 7, ktorý prisudzuje krížencom , z ktorých je aspoň jeden jedinec chránený, spoločenskú hodnotu toho jedinca, ktorého hodnota je vyššia. Uplatňovanie takejto ochrany krížencov považujeme za kontraproduktívne vo vzťahu k zachovaniu genetických zdrojov chránených druhov. Zároveň nesúhlasíme so znením ods. 8, kde sa určenie spoločenskej hodnoty chránených rastlín, ktoré sa prirodzene nevyskytujú na území SR, má realizovať znaleckým posudkom. Je zrejmé, že ide o nepôvodné druhy rastlín na Slovensku a teda zároveň otázne určovanie ich spoločenskej hodnoty. Všetky ustanovenia sú nad rámec splnomocňovacieho ustanovenia, ktoré umožňuje určiť spoločenskú hodnotu, nie spôsob jej zisťovania a určovania. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) prílohe č. 23 bodom 1 a 3 V prílohe č. 23 bode 1 „1. Súčasný stav chráneného územia alebo chráneného stromu“ doplniť podbod „1.3. Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu alebo k dotknutým obciam“; zároveň žiadame v bode „3. Použité podklady a zdroje informácií“ doplniť podbod „3.1. Doklad o prerokovaní programu záchrany s vlastníkmi dotknutých pozemkov“. Odôvodnenie: Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ,,Územnoplánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie Slovenskej republiky, regiónov a obcí. Odvetvové koncepcie ústredných orgánov štátnej správy a koncepcie rozvoja obcí a iné programy týkajúce sa hospodárskeho, sociálneho alebo kultúrneho rozvoja musia byť v súlade so záväznými časťami územnoplánovacej dokumentácie (§ 13).“ Z uvedeného vyplýva, že program záchrany musí brať do úvahy jestvujúcu územnoplánovaciu dokumentáciu regiónu a dotknutých obcí. Pre zabezpečovanie záujmov ochrany prírody je, podľa § 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody, jedným z rozhodujúcich nástrojov spolupráca s vlastníkmi, správcami a užívateľmi pozemkov. Vlastníci, správcovia a užívatelia pozemkov majú najväčší vplyv a najväčší potenciál priamo zabezpečiť zachovanie predmetu ochrany prírody. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 41 ods. 4 a 5 Žiadame vypustiť odseky 4 a 5. Odôvodnenie: spoločenská hodnota sa určuje v súlade s § 95 zákona o ochrane prírody a platí pre celé územie Slovenska. Návrh na zvyšovanie spoločenskej hodnoty chránených rastlín o 400 % resp. 100 % považujeme z vyššie uvedeného dôvodu za neopodstatnený, vytvárajúci nebezpečný precedens zneužívania tejto kompetencie subjektom, ktorý by ju mal stanovovať. Zároveň nie je zrejmé, ktorý subjekt bude mať túto povinnosť a kompetenciu, pričom však stanovenie povinností a kompetencií je možné len zákonom a nie všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho vykonanie. Zároveň nesúhlasíme so znením ods. 5, v zmysle ktorého sa určenie spoločenskej hodnoty foriem aragonitovej a kalcitovej sintrovej výplne jaskýň neuvedených v prílohe č. 8 časti C má realizovať znaleckým posudkom. Ustanovenia sú nad rámec § 95 ods. 4 zákona o ochrane prírody a nesúhlasíme s nimi. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) prílohe č. 20 V prílohe č. 20 „Obsah programu starostlivosti o chránené územie žiadame doplniť kapitolu „Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia), pozitívne a negatívne faktory“ v členení „1. Historický kontext, 2. Stručný opis aktuálneho stavu, 3. Návrh zásad a opatrení využívania územia a jeho okolia z hľadiska cieľov ochrany.“ Odôvodnenie: Je nevyhnutné, aby sa predkladateľ PS o CHÚ zaoberal socioekonomickými pomermi v danom CHÚ. Predpokladom efektívnej spolupráce s vlastníkmi, správcami a užívateľmi dotknutého územia a jeho prerokovanie s dotknutými subjektmi pred zverejnením. Súčasťou musí byť aj analýza socioekonomických dopadov nielen na samotné chránené územie, ale aj celý región. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) prílohe č. 20 bodu 3 V prílohe č. 20 žiadame v bode 3 „3. Ciele ochrany chráneného územia a opatrenia na ich dosiahnutie“ doplniť podbod „3.4. Rámcové plánovanie a modely hospodárenia pre lesné biotopy“. Odôvodnenie: Podľa § 54 ods. 6 zákona o ochrane prírody ,,Programy starostlivosti o chránené územia, na ktorých sa nachádzajú lesné pozemky, a programy starostlivosti o lesy, ktoré sa uplatňujú v chránených územiach, sa vypracúvajú so zohľadnením výsledkov komplexného zisťovania stavu lesa, rámcového plánovania a určených modelov hospodárenia po dohode s organizáciou ochrany prírody.“ Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby tieto boli uvedené aj v PS o CHÚ a slúžili ako podklad pre vypracovanie ďalšej dokumentácie ochrany prírody, vrátane rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk orgánov a organizácie ochrany prírody. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 39 V § 39 žiadame vypustiť v odseku 1 časť vety za bodkočiarkou a odseky 2 až 4 v celom rozsahu. Odôvodnenie: primerane ako k § 38; zároveň upozorňujeme, že „hniezdo“ nie je chráneným živočíchom a nemožno mu stanovovať spoločenskú hodnotu. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 40 ods. 2 a 3 Žiadame vypustiť odseky 2 a 3 v celom rozsahu. Odôvodnenie: primerane ako k § 38. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 43 ods. 2 a 3 Žiadame vypustiť odseky 2 a 3. Odôvodnenie: : Primerane ako k § 38. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K § 3 ods. 1 a 2 a prílohám č. 4 a 5 Žiadame vypustiť všetky novo navrhnuté druhy zaradené medzi chránené druhy v prílohách č. 4 a 5. Odôvodnenie: Zaradenie každého nového druhu je potrebné posúdiť komplexne a až na základe takéhoto, verejne komunikovaného a odborne odôvodneného návrhu je opodstatnené zaradiť nový druh do zoznamu chránených druhov. Ako príklad takéhoto komplexného návrhu môžeme použiť príklad zo zaraďovania inváznych druhov do zoznamu inváznych druhov Európskej únie, ako aj národného zoznamu, na ktorý sa spôsob prijímania do zoznamu EÚ primerane použije. Ide o použitie čl. 4 ods. 3 a čl. 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú.v.EÚL317, 4. 11. 2014) podľa ktorých: „Čl. 4 ods. 3. Invázne nepôvodné druhy sa zaradia do zoznamu Únie len vtedy, ak spĺňajú všetky tieto kritériá: a) na základe dostupných vedeckých dôkazov sa zistilo, že sú nepôvodné na území Únie s výnimkou najvzdialenejších regiónov; b) na základe dostupných vedeckých dôkazov sa zistilo, že dokážu vytvoriť životaschopnú populáciu a šíriť sa v životnom prostredí za súčasných podmienok alebo za predvídateľných podmienok zmeny klímy v jednom biogeografickom regióne, ktorý si delia viac ako dva členské štáty, alebo v jednom morskom subregióne s výnimkou ich najvzdialenejších regiónov; c) na základe dostupných vedeckých dôkazov je pravdepodobné, že budú mať významný nepriaznivý vplyv na biodiverzitu alebo súvisiace ekosystémové služby a mohli by mať nepriaznivý vplyv aj na ľudské zdravie alebo hospodárstvo; d) na základe posúdenia rizík vykonaného podľa článku 5 ods. 1 je preukázané, že na zabránenie ich introdukcii, udomácneniu alebo šíreniu je potrebná spoločná činnosť na úrovni Únie; e) je pravdepodobné, že ich zaradením do zoznamu Únie sa účinne zabráni ich nepriaznivému vplyvu alebo sa ich nepriaznivý vplyv minimalizuje alebo zmierni. Čl. 5 ods. 1 Na účely článku 4 sa posúdenie rizík vykoná vo vzťahu k súčasnej a potenciálnej oblasti výskytu invázneho nepôvodného druhu, a to so zreteľom na tieto prvky: a) opis druhu vrátane jeho taxonomickej identity, jeho histórie a oblasti jeho prirodzeného výskytu a potenciálnej oblasti jeho výskytu; b) opis spôsobov a dynamiky jeho rozmnožovania a šírenia vrátane posúdenia, či existujú environmentálne podmienky potrebné na jeho rozmnožovanie a šírenie; c) opis možných prienikových ciest introdukcie a šírenia druhu, úmyselného aj neúmyselného, ktorý v prípade potreby zahŕňa uvedenie komodít, s ktorými sa druh vo všeobecnosti spája; d) dôkladné posúdenie rizík introdukcie, udomácnenia a šírenia v príslušných biogeografických regiónoch za súčasných podmienok a za predvídateľných podmienok zmeny klímy; e) opis súčasného rozšírenia druhu vrátane uvedenia, či sa druh už vyskytuje v Únii alebo v susedných krajinách, a prognózy jeho pravdepodobného rozšírenia v budúcnosti; f) opis nepriaznivého vplyvu na biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby vrátane vplyvu na pôvodné druhy, chránené lokality, ohrozené biotopy, ako aj na ľudské zdravie, bezpečnosť a hospodárstvo vrátane posúdenia možného budúceho vplyvu so zreteľom na dostupné vedecké znalosti; g) posúdenie potenciálnych nákladov na odstránenie škôd; h) opis známych použití pre druh a sociálnych a hospodárskych prínosov vyplývajúcich z týchto použití.“. Na základe uvedeného pred zaradením každého nového druhu do zoznamu chránených druhov žiadame predložiť najmä: 1. odôvodnenie návrhu a na základe akých vedeckých dôkazov sa navrhlo zaradenie druhu medzi chránené druhy 2. opis druhu vrátane jeho taxonomickej identity, jeho histórie a oblasti jeho prirodzeného výskytu a potenciálnej oblasti jeho výskytu (potenciálne vhodné biotopy pre druh) 3. opis spôsobov a dynamiky jeho rozmnožovania a šírenia vrátane posúdenia, či existujú environmentálne podmienky potrebné na jeho rozmnožovanie a šírenie 4. opis vhodných biotopov druhu, veľkosti biotopu v rámci územia SR 5. vedecké dôkazy a popis ohrozenosti druhu a jeho prirodzených biotopov, vrátane popisu jednotlivých hrozieb 6. výsledky dlhodobého (nie náhodných zistení) monitoringu druhu na území Slovenskej republiky 7. posúdenie dopadov zaradenia druhu medzi chránené živočíchy (prínosy, náklady) 8. opis známych použití pre druh a sociálnych a hospodárskych prínosov vyplývajúcich z týchto použití, ako aj dopadov obmedzení takýchto použití z dôvodu zaradenia druhu medzi chránené druhy 9. odhad nákladov na ochranu druhu (len zaradenie medzi chránené druhy bez zabezpečenia ich ochrany nemá reálne opodstatnenie). Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 2 § 2 žiadame prepracovať v celom rozsahu v zmysle odôvodnenia. Odôvodnenie: Spracovateľ návrhu sa pri tvorbe návrhu nedostatočne zaoberal zmeneným právnym stavom. Podľa splnomocňovacieho ustanovenia má byť vydaný predpis, ktorým sa stanovia „podrobnosti o podmienkach vydávania súhlasu podľa odseku 3“, vyhláška však neobsahuje podmienky vydania súhlasu, ale len taxatívny výpočet skutočností, na ktoré sa pri vydaní súhlasu prihliada a teda podľa návrhu orgán nebude povinný zohľadňovať iné skutočnosti, ktoré sú pre posúdenie nevyhnutné, napríklad výskyt druhov a ich pestovanie na území aj v období pred podaním žiadosti o súhlas na výsadbu, dopady nevydania súhlasu na podnikanie, ekonomiku subjektu, vplyv na zamestnanosť a sociálne vplyvy, vplyvy na rozpočet verejnej správy – nároky na financie a náhrady. Ďalej je potrebné explicitne rozlišovať, v súlade s novým právnym stavom, či ide o vydanie súhlasu na výsadbu a pestovanie, alebo len súhlasu na pestovanie už vysadených jedincov druhov. Zákon zároveň predpokladá možnosť nevydania súhlasu, resp. nariadenia podmienok regulácie alebo až likvidácie nepôvodného druhu. Tieto skutočnosti sú súčasťou vydaného súhlasu a preto je, s cieľom zabezpečenia právnej istoty v zmysle podmienok právneho štátu, potrebné zahrnúť aj podmienky vydania takýchto súhlasov do navrhovaného právneho predpisu. Zároveň je potrebné do doložky vplyvov a príslušných analýz zapracovať predpoklad rozsahu nevydania súhlasov a ich dopadov. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 7 písm. a) bodu 16 V § 7 písm. a) bode 16 žiadame vypustiť slová „a v zónach 300m od mokradí“. Odôvodnenie: podľa § 65 ods. 7 zákona č. 274/ 2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zakazuje používanie oloveného streliva pri love vodného vtáctva v mokradiach. Predkladateľ návrhu vyhlášky neodôvodnil rozšírenie územia so zákazom použitia oloveného streliva pri love vtáctva o plochu 300 m od mokradí. V súčasnosti sa EK zaoberá návrhom nariadenia, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pričom pokiaľ ide o olovo v strelive používanom v mokradiach a v ich okolí sa zatiaľ len navrhuje zákaz používania oloveného streliva v zóne 100 m od mokradí. Slovenská republika vyjadrila v doterajšom procese s týmto návrhom nesúhlas. Paradoxne, návrh vyhlášky bez akéhokoľvek zdôvodnenia navrhuje zónu až 300 m, čo je v rozpore s doteraz prezentovaným stanoviskom Slovenskej republiky a je jednoznačným príkladom uplatňovania goldplatingu, teda obmedzení nad nevyhnutný rámec vyplývajúci z práva EÚ. Z uvedeného dôvodu nesúhlasíme s týmto návrhom a žiadame ho vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 36 Žiadame vypustiť odseky 4 až 7 a paragraf dopracovať v zmysle odôvodnenie. Odôvodnenie: v zmysle § 80 ods. 2 zákona o ochrane prírody ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom „podrobnosti o rovnošate a označení zamestnancov ochrany prírody a zamestnancov organizácie ochrany prírody a hodnotu rovnošaty a jej súčastí“. Ustanovenia ods. 4 až 7 v § 36 návrhu vyhlášky ustanovujú povinnosti, ktoré je možné uložiť len zákonom. Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že tieto ustanovenia sú nad rámec § 80 ods. 2 zákona o ochrane prírody a nesúhlasíme s nimi. Zároveň chýbajú ustanovenia o stanovení hodnoty rovnošaty v zmysle splnomocňovacieho ustanovenia a v nadväznosti na to aj dopady na verejné financie ktoré neboli pri tvorbe zákona kalkulované a nie sú v doložke vplyvov uvedené. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 33 Znenie § 33 žiadame prepracovať v celom rozsahu v zmysle odôvodnenia. Odôvodnenie: Podľa § 61 ods. 8 zákona o ochrane prírody a krajiny „Podmienky zámeny a výkupu ustanoví ministerstvo v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva, ministerstvom obrany a Slovenským pozemkovým fondom všeobecne záväzným právnym predpisom.“. Predložený návrh nespĺňa jednotlivé náležitosti podľa § 61 ods. 8 zákona a zároveň podmienky zámeny a výkupu neboli vypracované ministerstvom v spolupráci s ministerstvom pôsohospodárstva. Predkladateľ predložil znenie „podmienok zámeny pozemkov“ priamo do legislatívneho procesu bez splnenia vyššie uvedeného ustanovenia. Z uvedeného dôvodu, ako aj z dôvodu, že je potrebné dôsledné doriešenie jednotlivých ustanovení, žiadame prepracovať postupomv súlade s § 61 ods. 8 zákona o ochrane prírody. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 42 ods. 7 Žiadame vypustiť odsek 7. Odôvodnenie: predkladateľ navrhuje, výpočet celospoločenskej hodnoty dreviny v prípadoch „len na základe dostupnej drevnej hmoty“ podľa najširšej časti kmeňa z hodnoteného stromu. Takýto postup považujeme z odborného hľadiska za nesprávny a nepresný. V takomto prípade je možné v plnom rozsahu aplikovať prepočet hodnôt nameraných na pni a teda určenie obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou podľa prílohy č. 36 návrhu vyhlášky. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 21 ods.2 V § 21 odseku 2 žiadame na konci doplniť slová „alebo lesníctva“. Odôvodnenie: odborné lesnícke vzdelanie sa realizuje aj so zameraním na aplikovanú ekológiu, biológiu, environmentalistiku, pričom ide o vzdelanie technického, nie prírodovedného zamerania. Ustanovenie je teda diskriminačné a to aj vo vzťahu ku skutočnosti, že predmetom posudzovania sú vo veľkej miere práve lesné biotopy a druhy viazané na lesné prostredie. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K § 19 ods. 5 V § 19 odseku 5 vypustiť druhú vetu. Odôvodnenie: Veta je v kontexte prvej vety duplicitná, obsahuje stanovenie povinností, čo vyhláškou nemožno ustanovovať. Navyše aj znenie je nelogické, pretože ak by hodnotenie neobsahovalo čo len jeden existujúci zdroj údajov, bolo by neplatné, navyše sa navrhuje len zahŕňanie „relevantných“ údajov, pričom nie je zrejmé, kto a akým spôsobom vyhodnotí takúto relevanciu. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) prílohe č. 7 Za odstavec: „Zakázané je chytať alebo usmrcovať jedince druhov ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus) ... v čase ich individuálnej ochrany podľa osobitného predpisu ) vo vodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.“ žiadame doplniť nasledovný text: „Spoločenská hodnota sa nevzťahuje na druhy chované v rybníkoch a rybochovných zariadeniach v súvislosti s hospodárskym chovom rýb v súlade s osobitným predpisom * (* poznámka pod čiarou má odkazovať na evidenciu chovateľov rýb podľa § 6 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a podľa § 19a zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Spoločenská hodnota sa nevzťahuje na jedinca uloveného v súlade s osobitným predpisom * (* poznámka pod čiarou má odkazovať na zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a vyhlášku č. 381/2018 Z. z.)". Odôvodnenie: Žiadame o doplnenie návrhu z dôvodu, že uvedené druhy rýb sú predmetom hospodárskeho chovu rýb, vyskytujú sa v rybochovných zariadeniach, rybničných sústavách a ostatných zariadeniach využívaných na chov rýb, z tohto dôvodu by mohlo dôjsť k uplatňovaniu spoločenskej hodnoty vymenovaných druhov rýb aj u podnikov realizujúcich chov rýb, čo určite nebolo cieľom návrhu predkladateľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 2 ods. 1 a prílohe č. 2 bodu 1 v prílohe č. 2 žiadame do bodu 1 doplniť orech kráľovský. Odôvodnenie: Vypustenie uvedeného druhu je absolútne neodôvodnené a nie sú známe ani negatívne dôsledky jeho výsadby a pestovania na pôvodné druhy. Vzhľadom na súčasné rozšírenie druhu je posudzovanie jeho výsadby alebo pestovania absolútne neopodstatnené a neúmerne zvyšuje administratívnu záťaž, ktorá nie je v doložke vplyvov vykalkulovaná. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail