LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) § 42 návrhu vyhlášky V § 42 navrhujeme vypustiť odsek 7. Doterajšie odseky 8 až 11 sa označia ako odseky 7 až 10. Odôvodnenie Postup výpočtu spoločenskej hodnoty dreviny na základe navrhovaného znenia § 42 ods. 7 považujeme za neodborný. V prípade, že je potrebné stanoviť spoločenskú hodnotu dreviny „len na základe dostupnosti drevnej hmoty“, navrhujeme postupovať podľa postupov a metód zisťovania dendrometrických veličín (podľa prílohy č. 36). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) prílohám č. 5 a 7 k návrhu vyhlášky Žiadame vlka dravého (Canis lupus) vypustiť zo zoznamu chránených živočíchov v prílohe č. 5 a uviesť ho medzi vybranými druhmi živočíchov v prílohe č. 7. Odôvodnenie Vlk dravý (Canis lupus) si v Slovenskej republike nevyžaduje takú prísnu úpravu, ako sa navrhuje v predloženej právnej úprave. V súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že vlk dravý je na Slovensku v nepriaznivom stave. Nie je žiadny relevantný vedecký dôkaz na jeho vyhlásenie za chráneného živočícha a nie je ani preukázané, že by bola populácia vlka ohrozená alebo jeho početnosť klesala. V súčasnosti je vykonávaný jeho aktívny manažment podľa schváleného programu starostlivosti o vlka dravého. Zaradením vlka dravého medzi chránené živočíchy si Slovenská republika znemožní budúce riešenie problematiky zvýšeného výskytu vlka na svojom území. Z európskej legislatívy (príloha V k smernici 92/43/EHS v platnom znení) takéto obmedzenia pre Slovenskú republiku nevyplývajú. Slovenská republika si tiež uplatnila výhradu podľa Bernského dohovoru v súlade s článkom 22, ods. 1 dohovoru vo vzťahu k vlkovi dravému (Canis lupus), ktorá umožňuje reguláciu jeho početnosti v prírodných ekosystémoch. V dôsledku prijímania povinných preventívnych opatrení a narastajúcich škôd na voľne pasúcich hospodárskych zvieratách možno predpokladať ďalší úpadok podnikania a tradičného obhospodarovania vidieckej krajiny, a tým aj ďalšie znižovanie potravinovej sebestačnosti, a to najmä v chudobných a finančne poddimenzovaných regiónoch. V prípade, že by bolo vedecky preukázané ohrozenie priaznivého stavu populácie vlka, možno hneď uplatniť nulovú kvótu jeho lovu a prijímať ďalšie opatrenia pre dosahovanie priaznivého stavu jeho populácie. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) prílohe č. 20 návrhu vyhlášky Žiadame prílohu č. 20 doplniť časťou s názvom „Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia)“ v členení: „1. historický kontext, 2. stručný opis aktuálneho stavu a 3. návrh zásad a opatrení využívania územia a jeho okolia z hľadiska cieľov ochrany“. Odôvodnenie Predkladateľ programu starostlivosti o chránené územie by mal posúdiť aj socioekonomické pomery v príslušnom území tak, ako je tomu aj v súčasnosti podľa prílohy č. 18 časť A vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Nedostatočná pozornosť venovaná tejto problematike sa veľmi negatívne prejavila aj v prípade vyhlásenia území lokalít Karpatských bukových pralesov alebo Chráneného vtáčieho územia Levočské vrchy. Dostatočné posúdenie všetkých socioekonomických vplyvov a ich komunikácia s dotknutými osobami je základom pre efektívne uplatňovanie programov starostlivosti o chránené územia. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) doložke vybraných vplyvov Žiadame doplniť doložku vybraných vplyvov o všetky vplyvy, ktoré vyplývajú z navrhovanej úpravy predloženého materiálu vo vybraných oblastiach, vrátane doplnenia príslušných analýz vplyvov. Odôvodnenie V doložke vybraných vplyvov sa uvádza, že návrh vyhlášky nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti, keďže tieto vplyvy vyplývajú už z platných právnych predpisov – zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích právnych predpisov a právna úprava návrhu vyhlášky v rozsahu, v akom dochádza k zmenám platnej právnej úpravy, takéto vplyvy nemá. Ako však vyplýva aj z uplatnených pripomienok, je zrejmé, že prijatím navrhovanej právnej úpravy dochádza k vplyvom na vyššie uvedené vybrané oblasti. Pozitívny vplyv na životné prostredie je vyvážený negatívnymi vplyvmi v iných vybraných oblastiach. Pravdivé a komplexné posúdenie vybraných vplyvov a ich podrobné analyzovanie považujeme za kľúčové pre akceptovanie celého navrhovaného materiálu. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) prílohe č. 27 návrhu vyhlášky V prílohe č. 27 žiadame časť A doplniť bodom 1.6, ktorý znie: „1. 6 Prehľad foriem vlastníctva a identifikácia pozemkov vo vlastníctve štátu“. Odôvodnenie Žiadame obsah projektu ochrany chráneného územia v prílohe č. 27 doplniť prehľadom o formách vlastníckeho práva k pozemkom na chránenom území a osobitne identifikovať pozemky vo vlastníctve štátu. Doplnenie tejto informácie umožní vlastníkom, správcom a užívateľom dotknutých území mať prehľad o zámeroch orgánov ochrany životného prostredia na obhospodarovaných pozemkoch. Týmto tiež dôjde k presnej identifikácii územia a predíde sa chybám, ktoré sa vyskytli v minulosti napr. pri vyhlasovaní lokalít Karpatské bukové pralesy v dôsledku nesúladu medzi textovou a mapovou časťou projektu ochrany chráneného územia. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) prílohe č. 2 k návrhu vyhlášky Zoznam nepôvodných druhov rastlín, ktoré sa môžu vysádzať alebo pestovať bez súhlasu orgánu ochrany prírody, žiadame doplniť bodom 4, ktorý znie: „4. Druhy nepôvodných lesných drevín a ich krížence uvedené v prílohe č. 1 k zákonu č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov“. Odôvodnenie Nepôvodné lesné dreviny a ich krížence, ktoré sú na našom území prirodzene rozšírené, sú dôležitou zložkou prírodného prostredia a môžu mať v kontexte výrazných klimatických zmien lepšie vlastnosti a aj odolnosť ako dreviny pôvodné. Tieto dreviny majú značný význam aj pre lesné hospodárstvo. Žiadame preto návrh vyhlášky v tejto časti zladiť so znením zákona č. 138/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) prílohe č. 20 návrhu vyhlášky Žiadame prílohu č. 20 doplniť bodom 3.4, ktorý znie: „3.4 Rámcové plánovanie a modely hospodárenia pre lesné biotopy“. Odôvodnenie V § 54 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov sa uvádza, že programy starostlivosti o chránené územia, na ktorých sa nachádzajú lesné pozemky, a programy starostlivosti o lesy, ktoré sa uplatňujú v chránených územiach, sa vypracúvajú so zohľadnením výsledkov komplexného zisťovania stavu lesa, rámcového plánovania a určených modelov hospodárenia po dohode s organizáciou ochrany prírody. V rámci obsahu programov starostlivosti o chránené územia návrhu vyhlášky je preto potrebné uviesť aj rámcové plánovanie hospodárenia vo vzťahu k lesným biotopom, a to v časti týkajúcej sa cieľov ochrany chráneného územia a opatrení na ich dosiahnutie. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) prílohe č. 27 návrhu vyhlášky V prílohe č. 27 navrhujeme časť A doplniť bodom 4. 4, ktorý znie: „4. 4 Zoznam pozemkov oslobodených od dane z pozemkov a zoznam pozemkov, ktoré nie sú predmetom dane z pozemkov “. Odôvodnenie Pre mnohé obce v Slovenskej republike je daň z pozemkov hlavným príjmom. Vyhotoviteľ projektu ochrany chráneného územia by mal poskytnúť informáciu o tom, ako ovplyvní vyhlásenie chráneného územia rozpočty samospráv a uviesť zoznam pozemkov, na ktoré sa má vzťahovať oslobodenie od dane z pozemkov, resp. ktoré nebudú predmetom dane z pozemkov. Zároveň ide aj o informovanie vlastníkov, správcov a užívateľov dotknutých pozemkov o tom, čo im plánované vyhlásenie chráneného územia z hľadiska plnenia daňových povinností prinesie, resp. naopak či sa ich daňové zaťaženie ešte zvýši. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) prílohe č. 27 návrhu vyhlášky V prílohe č. 27 žiadame časť A doplniť bodom 4.3, ktorý znie: „4. 3 Vyjadrenie predpokladaného vplyvu na zamestnanosť“. Odôvodnenie V prílohe č. 27 týkajúcej sa obsahu projektu ochrany chráneného územia žiadame uviesť predpokladaný vplyv vyhlásenia chráneného územia na zamestnanosť. Osoby žijúce na danom území alebo v regióne majú právo vedieť, aké prínosy im vyplynú z prípadnej ochrany prírody, resp. či bude mať vyhlásenie chráneného územia vplyv na ich živobytie. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) § 33 návrhu vyhlášky Ustanovenie § 33 žiadame prepracovať v súčinnosti s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. Odôvodnenie Podľa § 61 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov má podmienky zámeny a výkupu pozemkov ustanoviť Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Slovenským pozemkovým fondom všeobecne záväzným právnym predpisom, pričom návrh vyhlášky s úpravou podmienok zámeny pozemkov bol predložený do legislatívneho procesu bez predchádzajúcej súčinnosti s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. Navrhovanú úpravu § 33 je potrebné dôsledne posúdiť v súčinnosti so zainteresovanými subjektmi. Napríklad podľa navrhovaného § 33 ods. 5 má správca pozemkov vo vlastníctve štátu na základe žiadosti organizácie ochrany prírody určiť pozemky vhodné na zámenu a výsledok oznámiť v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak neurčí pozemky na zámenu, môže uviesť ako dôvod iba skutočnosti uvedené v § 61 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo nepovažujeme za postačujúce. Ďalšími závažnými dôvodmi odmietnutia zámeny pozemkov môže byť napríklad nedokončená transformácia vlastníckych a užívacích vzťahov k pozemkom, prebiehajúce reštitúcie a pod. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Príloha č. 27, A. OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO ÚZEMIA Navrhujeme nasledovné úpravy: 3. Podrobnosti o ochrane a využívaní chráneného územia a jeho ochranného pásma (so zohľadnením medzinárodných štandardov pre danú kategóriu chráneného územia) Zdôvodnenie: Ochrana a využívanie chráneného územia by sa nemali odlišovať od kritérií pridelenej manažmentovej kategórie podľa IUCN. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa o vyznačenie vplyvov na podnikateľské prostredie a dopracovanie Analýzy vplyvu na podnikateľské prostredie. Odôvodnenie: vyhláška zavádza niektoré konkrétne ustanovenia, ktoré nemohli byť premietnuté v čase schvaľovania zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Ide napr. o administratívne náklady spojené s náležitosťami žiadostí o vydanie súhlasov, žiadostí o poskytnutie náhrady škody, ďalej doklady pre účely evidenčného zoznamu preukazujúce spôsob nadobudnutia, prípadne nepriame vplyvy týkajúce sa preventívnych opatrení na ochranu vybraných domestikovaných živočíchov, včelstiev a včelárskych zariadení pred určeným živočíchom. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa, aby predložil materiál Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní a pred jeho predložením na rokovanie vlády SR Odôvodnenie: podľa bodu 7.1. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa predbežné pripomienkové konanie (PPK) vykonáva pred medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK) v prípade materiálov legislatívneho charakteru aj nelegislatívneho charakteru, v ktorých predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných vplyvov. Predkladateľ predložením materiálu na MPK bez procesu PPK, porušil proces podľa Jednotnej metodiky. Materiál je po skončení medzirezortného pripomienkového konania a vyhodnotení pripomienok potrebné zaslať na záverečné posúdenie vybraných vplyvov na adresu dolozka@mhsr.sk. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 5 ods. 4 V § 5 odseku 4 žiadame vypustiť slová „okrem jedincov v rehabilitácii v zariadeniach podľa § 45 ods. 1 písm. c) a d) zákona, ktorá trvá najviac dvanásť mesiacov“ a zároveň žiadame konkretizovať zoznam vybraných druhov chránených živočíchov, ktorých úhyn sa preukazuje podľa § 35 odseku 7. Odôvodnenie: V súvislosti s uplatňovaním § 35 ods. 7 predkladateľ neuvádza dôvod, prečo sa z procesu preukazovania úhynu vyčleňuje úhyn v zariadeniach podľa § 45 ods. 1 písm. c) a d) zákona, ktorý trvá najviac dvanásť mesiacov. Nevidíme žiadny dôvod na takéto konanie, ktoré je navyše nad rámec splnomocňovacieho ustanovenia, podľa ktorého sa má stanoviť zoznam druhov, pri ktorých sa úhyn preikazuje, nie zoznam subjektov, u ktorých sa preukazovanie nevyžaduje. Zároveň, z hľadiska právnej istoty subjektov, ktorých sa predmetné ustanovenie týka, považujeme za nevyhnutné presne špecifikovať zoznam vybraných druhov s uvedením konkrétneho vedeckého a slovenského mena vybraného druhy a nie všeobecným konštatovaním „plazy, vtáky a cicavce“, ako uvádza predkladateľ. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 5 ods. 1 V § 5 ods. 1 žiadame v prvej vete vypustiť slová „a ich bezprostrednom okolí“ a druhú vetu žiadame vypustiť v celom rozsahu. Odôvodnenie: V zmysle § 35 ods. 9 zákona o ochrane prírody všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o druhovej ochrane chránených živočíchov. Predkladateľ v odseku 1 definuje základ ochrany tým, že špecifikuje miesta ich ochrany. V rámci toho ustanovuje ochranu na území „bezprostredného okolia“, ktoré definuje ako „taký priestor, do ktorého zásah môže mať negatívny vplyv na ďalšiu existenciu alebo úspešnosť reprodukcie chráneného živočícha“. Nie je však zrejmé, kto a na základe čoho „určí“ toto územie. Domnievame sa, že táto „povinnosť“ by mala byť kompetenciou orgánu ochrany prírody, avšak dávať povinnosti a kompetencie vykonávacím predpisom je neprípustné. Toto ustanovenie je nad rámec zmocnenia podľa § 35 ods. 9 a nesúhlasíme s ním. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 7 písm. a) bodu 18 V § 7 písm. a) bode 18 žiadame slová „plavidiel, motorových vozidiel, snežných skútrov a iných vozidiel“ nahradiť slovami „motorových vozidiel, motorových trojkoliek, motorových štvorkoliek, snežných skútrov a z lodí a iných plavidiel vrátane vodných skútrov v pohybe“. Odôvodnenie: Znenie „použitie lietadiel, plavidiel, motorových vozidiel, snežných skútrov a iných vozidiel“ je nejednoznačné a zmätočné. Navrhovaná úprava nie je predkladateľom odôvodnená, nie je dôvod takejto úpravy, ktorá je nad rámec zakázaných metód a prostriedkov odchytu a usmrcovania vymenovaných v SMERNICI RADY 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a SMERNICI EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 5 § 5 žiadame prepracovať v celom rozsahu. Odôvodnenie: Podľa § 35 ods. 9 zákona o ochrane prírody „podrobnosti o druhovej ochrane chránených živočíchov...“ ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“. V súvislosti s tým podotýkame, že § 5 návrhu vyhlášky neustanovuje žiadne podrobnosti o druhovej ochrane živočíchov. Z uvedeného dôvodu žiadame o jeho komplexné prepracovanie v súlade s § 35 ods. 9 zákona o ochrane prírody. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 5 ods. 3 18. V § 5 žiadame vypustiť odsek 3 v celom rozsahu. Odôvodnenie: predmetným ustanovením sa ukladá povinnosť „zisťovať“ chránené živočíchy a vyhotovovať odborné posudky v pôsobnosti organizácie ochrany prírody avšak dávať povinnosti a kompetencie vykonávacím predpisom je neprípustné. Toto ustanovenie je nad rámec zmocnenia podľa § 35 ods. 9 zákona o ochrane prírody. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K § 24 ods. 8 až 11 a 14 Žiadame vypustiť odseky 8 až 11 a 14. Odôvodnenie: Podľa § 52 ods. 1 zákona o ochrane prírody jednoznačne vyplýva, že osobitne „chránené časti prírody a krajiny“ sa „označujú tabuľami so štátnym znakom Slovenskej republiky a nápisom“. Predkladateľ návrhu v odsekoch 8 až 10 navrhuje označovanie nad rámec zákona. Takéto označovanie je nad rámec zákona a žiadame ho vypustiť. Podľa § 52 ods. 4 ministerstvo ustanoví podrobnosti o označení osobitných častí prírody a krajiny všeobecne záväzným právnym predpisom, teda nie je zmocnené na riešenie „pečenia identifikácie lomových bodov“ podľa ods. 10 a 11. Zároveň oplotenie územia, „ak si to vyžaduje ochrana“, nie je možné považovať za označenie chráneného územia v súlade so zákonom o ochrane prírody. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 34 ods. 4 až 8 Žiadame vypustiť odseky 4 až 8. Odôvodnenie: v zmysle § 72 ods. 9 zákona o ochrane prírody ministerstvo ustanoví „podrobnosti o zápise do zoznamu členov stráže prírody“ všeobecne záväzným právnym predpisom. V návrh však nad rámec zákona rieši problematiku prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti, rieši postavenie a kompetencie „čakateľa stráže prírody“, resp. upravuje kompetenciu organizácie ochrany prírody a krajiny vo väzbe na „posúdenie splnenia podmienky“ na skúšku. Na základe vyššie uvedeného konštatujeme, že tieto ustanovenia sú nad rámec § 72 ods. 9 a nesúhlasíme s nimi. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail