LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) Príloha č. 18 OBSAH REGISTRA OSOBITNE CHRÁNENÝCH ČASTÍ PRÍRODY A KRAJINY Chránené územia (vrátane území sústavy Natura 2000) a ich ochranné pásma Navrhujeme doplniť nový bod 3. manažmentová kategória chráneného územia podľa medzinárodných štandardov (ak bola stanovená) Zdôvodnenie: Národne vyhlásené chránené územia (Nationally designated areas) a ich manažmentové kategórie podľa IUCN sa nahlasujú do európskej databázy (Common Database on Designated Areas CDDA vedenej Európskou environmentálnou agentúrou EEA) a tá je oficiálnym zdrojom podkladov o európskych chránených územiach pre celosvetovú databázu (World Database on Protected Areas WDPA). Je to oficiálny údaj, ktorý by mal byť stabilizovaný aj v národnom registri. Envirostratégia (Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030), schválená vládou SR, uvádza, že do roku 2030 bude s cieľom účinnej ochrany prírody celá sústava chránených území prehodnotená ... na základe najlepšej praxe, kritérií IUCN a lokálnych potrieb. Preto je potrebné tieto kritéria zaviesť do praxe. Územia medzinárodného významu Navrhujeme nasledovné úpravy: 1. názov a kategória územia medzinárodného významu 2. výmera územia medzinárodného významu 3. údaje týkajúce sa zápisu územia medzinárodného významu do zoznamov vedených podľa medzinárodných zmlúv a medzinárodných programov (číslo, dátum zapísania/aktualizácie údajov) 4. podmienky ochrany územia medzinárodného významu podľa medzinárodných záväzkov a odporúčaní, stupeň ochrany, zóny 5. predmet ochrany územia medzinárodného významu 6. prekryv s chránenými územiami a ochrannými pásmami 7. poloha územia medzinárodného významu (katastrálne územie, obec, okres, kraj) 8. grafické znázornenie hraníc alebo polohy územia medzinárodného významu na interaktívnej mape Slovenska 9. údaje o schválenom programe starostlivosti o územie medzinárodného významu 10. iné údaje týkajúce sa územia medzinárodného významu Zdôvodnenie: Navrhované doplnky smerujú k spresneniu údajov v registri Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Príloha č. 20 OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÉ ÚZEMIE Prvý odsek navrhujeme doplniť nasledovne: Titulná strana dokumentu obsahuje názov druhu dokumentácie, názov chráneného územia (územia európskeho významu, územia medzinárodného významu s ktorým sa prekrýva), obdobie platnosti programu starostlivosti, rok spracovania a údaje o spracovateľovi dokumentácie Zdôvodnenie: Existujú aj prekryvy s územiami medzinárodného významu Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Príloha č. 31 B. Správa o výsledku prieskumu a výskumu jaskýň V tabuľke je potrebné opraviť slovo Morgológia na Morfológia Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Príloha č. 5, ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV B. CHRÁNENÉ ŽIVOČÍCHY, KTORÉ SA PRIRODZENE NEVYSKYTUJÚ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY Navrhujeme nasledovné úpravy: Aves - Vtáky Str. 123 - druh Xema sabini čajka vidlochvostá – vypustiť z tejto prílohy, vyššie v Prílohe A sa uvádza ako pôvodný druh - druh Thalasseus sandvicensis rybár sivý – vypustiť z tejto prílohy, vyššie v prílohe A sa uvádza ako pôvodný druh (Thalasseus (Sterna) sandvicensis) Str. 124 - druh Eremophila alpestris uškárik vrchovský – vypustiť z tejto prílohy, vyššie v prílohe A sa uvádza ako pôvodný druh - druh Hippolais pallida sedmohlások bledý - vypustiť z tejto prílohy, vyššie v prílohe A sa uvádza ako pôvodný druh Str. 126 - druh Histrionicus histrionicus kamenárka strakatá - vypustiť z tejto prílohy, vyššie v prílohe A sa uvádza ako pôvodný druh Str. 129 - druh Aquila nipalensis orol stepný – vypustiť z tejto prílohy, vyššie uvádzaný ako pôvodný (Aquila rapax/nipalensis) Mammalia – cicavce Str. 133 - druh Zadarida teniotis upraviť nasledovne: Tadarida teniotis tadarida Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Príloha č. 7, ZOZNAM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV A PODMIENKY ICH OCHRANY V záujme zjednotenia označenia skupín živočíchov v jednotlivých prílohách navrhujeme nasledovné úpravy: Osteichthyes (Pisces) – ryby Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Príloha č. 13, POKYNY NA VYPLNENIE DRUHOVEJ KARTY Str. 170, POZNÁMKA – koniec vety opraviť nasledovne: ... dermoplastický preparát. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.) § 22 ods. 9 Na koniec odseku doplniť text: „Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie aj výskyt dreviny v ochrannom pásme podľa osobitných predpisov x).“ Poznámka pod čiarou: x) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Napr. podľa § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov je držiteľ povolenia na podnikanie v energetike alebo ním poverená osoba oprávnený pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení. Uvedené oprávnenie vykonáva držiteľ povolenia pravidelne tak, aby predchádzal ohrozeniu bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky elektroenergetického zariadenia. V takom prípade postupuje podľa § 47 ods. 7 ZOPK a skutočnosť, že chce vyrúbať devinu, písomne oznámi orgánu ochrany prírody najmenej 15 pracovných dní pred plánovaným uskutočnením výrubu. Sú však situácie, keď je potrebné odstrániť dreviny zasahujúce do ochranného pásma, pričom tento zásah nemusel nastať nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, ale prirodzeným rastom dreviny. Drevina nachádzajúce sa v ochrannom pásme bezprostredne ohrozuje bezpečnú prevádzku energetického zariadenia, príp. bezpečnosť osôb, ktoré vykonávajú práce na elektroenergetickom zariadení. Obdobné situáciu môžu nastať aj v prípade ochranných pásiem podľa ďalších osobitných predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.) § 22 ods. 13 Zmeniť znenie odseku nasledovne: „(13) Oznámenie o plánovanom výrube dreviny podľa § 47 ods. 7 zákona obsahuje a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania oznamovateľa, b) označenie katastrálneho územia a parcely katastra nehnuteľností, na ktorej drevina rastie, a katastrálnu mapu s vyznačenými drevinami alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne, c) označenie katastrálneho územia a mapu s vyznačením hraníc ochranného pásma podľa osobitných predpisov x), d) doklad preukazujúci oprávnenie na výrub, ak oprávnenie osobe nevyplýva priamo z osobitného predpisu, e) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu, f) odôvodnenie nevyhnutnosti výrubu podľa osobitných predpisov, x) s uvedením konkrétneho ustanovenia, z ktorého oprávnenie alebo povinnosť výrubu drevín vyplýva.“ x)Napríklad § 49 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: V prípade výrubu drevín v ochranných pásmach líniových stavieb je pre identifikáciu drevín, ktoré budú výrubom dotknuté, neúčelné, administratívne neprimerane zaťažujúce a v mnohých prípadoch prakticky neuskutočniteľné uvádzať zoznam všetkých parciel, špecifikáciu jednotlivých drevín, ich počet a obvod kmeňa. Takéto výruby sa týkajú líniových stavieb v rozsahu niekoľko desiatok tisíc kilometrov a uskutočňujú sa pravidelne v niekoľko ročných cykloch. Súpis drevín pred ich výrubom v ochranných pásmach, ktoré majú zákonom dané parametre, je neúčelná, časovo náročná a znamená značné administratívne zaťaženie a neprimerane vysoké náklady ako na strane prevádzkovateľov líniových stavieb ako aj na strane orgánov štátnej správy. Rovnako je neopodstatnené predkladať odôvodnenie nevyhnutnosti výrubu, ak oprávnenie a podmienky jeho uskutočnenia vyplývajú priamo zo zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.) Prílohe č. 1 V tabuľke v prílohe č. 1 časť A. ZOZNAM BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA vypustiť posledný stĺpec „Záber biotopu“ a vypustiť v Poznámke bod č. 4 text: „4. Biotopy, u ktorých nie je možný žiadny záber, sú označené znakom x.“ Odôvodnenie: V prílohe č. 1 časť A návrhu vyhlášky je uvedený stĺpec „Záber biotopu“, pričom v Poznámke č.4 sa uvádza: „Biotopy, u ktorých nie je možný žiadny záber, sú označené znakom x.“ Návrh vyhlášky neuvádza, čo sa myslí záberom biotopu. Ak však návrh vyhlášky obsahuje text, že nie je možný žiadny záber, predpokladáme, že sa tým myslí absolútny zákaz záberu biotopu a orgán ochrany prírody v konaní na túto skutočnosť môže v zmysle § 1 ods. 2 návrhu vyhlášky „prihliadať“ len tak, že záber v každom prípade zakáže. Uvedený postup je v rozpore s § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody (ďalej len „ZOPK“) a čl. 6 ods.3 a 4 smernice rady č. 92/43/EHS z 21.5.1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, pretože vôbec nezohľadňuje posudzovanie plánov a projektov realizovaných z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných opatrení. Zároveň v prípade biotopov, pri ktorých je v Prílohe č. 1 návrhu vyhlášky uvedená nemožnosť záberu, odpadá pre orgán ochrany prírody akékoľvek posudzovanie ďalších kritérií uvedených v § 1 ods. 2 návrhu vyhlášky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.) § 22, nový odsek 16 Doplniť nový ods. 16: „(16) Na plánovaný výrub drevín v ochranných pásmach líniových stavieb xx) podľa § 47 ods. 7 zákona sa nevzťahujú ustanovenia odseku 13 písm. b), e) a f), a odseku 14 a 15.“ Poznámka pod čiarou: xx) § 139 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku Odôvodnenie: V prípade výrubu drevín v ochranných pásmach líniových stavieb je pre identifikáciu drevín, ktoré budú výrubom dotknuté, neúčelné, administratívne neprimerane zaťažujúce a v mnohých prípadoch prakticky neuskutočniteľné uvádzať zoznam všetkých parciel, špecifikáciu jednotlivých drevín, ich počet a obvod kmeňa. Takéto výruby sa týkajú líniových stavieb v rozsahu niekoľko desiatok tisíc kilometrov a uskutočňujú sa pravidelne v niekoľko ročných cykloch. Súpis drevín pred ich výrubom v ochranných pásmach, ktoré majú zákonom dané parametre, je neúčelná, časovo náročná a znamená značné administratívne zaťaženie a neprimerane vysoké náklady ako na strane prevádzkovateľov líniových stavieb ako aj na strane orgánov štátnej správy. Rovnako je neopodstatnené predkladať odôvodnenie nevyhnutnosti výrubu, ak oprávnenie a podmienky jeho uskutočnenia vyplývajú priamo zo zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.) § 1 ods. 2 písm. e) Vypustiť § 1 ods. 2 písm. e) Odôvodnenie: V prílohe č. 1 časť A návrhu vyhlášky je uvedený stĺpec „Záber biotopu“, pričom v Poznámke č.4 sa uvádza: „Biotopy, u ktorých nie je možný žiadny záber, sú označené znakom x.“ Návrh vyhlášky neuvádza, čo sa myslí záberom biotopu. Ak však návrh vyhlášky obsahuje text, že nie je možný žiadny záber, predpokladáme, že sa tým myslí absolútny zákaz záberu biotopu a orgán ochrany prírody v konaní na túto skutočnosť môže v zmysle § 1 ods. 2 návrhu vyhlášky „prihliadať“ len tak, že záber v každom prípade zakáže. Uvedený postup je v rozpore s § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody (ďalej len „ZOPK“) a čl. 6 ods.3 a 4 smernice rady č. 92/43/EHS z 21.5.1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, pretože vôbec nezohľadňuje posudzovanie plánov a projektov realizovaných z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných opatrení. Zároveň v prípade biotopov, pri ktorých je v Prílohe č. 1 návrhu vyhlášky uvedená nemožnosť záberu, odpadá pre orgán ochrany prírody akékoľvek posudzovanie ďalších kritérií uvedených v § 1 ods. 2 návrhu vyhlášky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K poznámke pod čiarou k odkazu 8 Poznámku pod čiarou k odkazu 8 navrhujeme upraviť takto: „Napríklad STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (83 7010).“. Odôvodnenie: Dosiahnutie súladu s platnou sústavou slovenských technických noriem a s pravidlami uvádzania odkazov na technické normy v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) návrhu vyhlášky všeobecne 1. Odporúčame zvážiť úpravu návrhu vyhlášky (napríklad ustanovení § 22 ods. 7, § 23 ods. 5, § 30 ods. 1, § 33 ods. 2 až 6, § 34 ods. 4 a 8, § 37 ods. 4) v súlade s čl. 2 ods. 2, čl. 13 ods. 1 a s čl. 123 Ústavy SR. Odôvodnenie Odporúčame prehodnotiť znenie návrhu vyhlášky z hľadiska toho, či navrhovaná právna úprava ukladajúca úlohy štátnym orgánom a povinnosti osobám má dostatočnú oporu v zákonnej právnej úprave. 2. Odporúčame pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zaviesť legislatívnu skratku „ministerstvo životného prostredia“ a používať ju v celom texte návrhu vyhlášky. Odôvodnenie Legislatívnu skratku navrhujeme zaviesť v súlade so zaužívanou legislatívnou praxou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) § 1 ods. 2 písm. e) a k prílohe č. 1 návrhu vyhlášky V § 1 ods. 2 žiadame vypustiť písmeno e) a zároveň v prílohe č. 1 žiadame vypustiť stĺpec „záber biotopu“. Odôvodnenie V § 1 ods. 2 písm. e) a v prílohe č. 1 sa uvádza slovné spojenie „záber biotopu“. V poznámke pod čiarou č. 4 v prílohe č. 1 sa uvádza, že „Biotopy, u ktorých nie je možný žiadny záber, sú označené znakom x.“. Návrh vyhlášky neobsahuje vymedzenie slovného spojenia „záber biotopu“, rovnako neopisuje ani jeho podmienky. Rovnako zo znenia poznámky č. 4 v prílohe č. 1 nevyplýva význam slov „nie je možný žiadny záber“. Znakom „x“ sa navrhuje označiť množstvo biotopov, a to prioritných, ako aj neprioritných, ale z materiálu nevyplýva kritérium, na základe ktorého sa takto biotopy označujú. Predpokladáme, že označenie týmto znakom znamená zákaz akéhokoľvek zásahu do biotopu, prípadne akéhokoľvek využitia (záberu) územia, teda bezzásahovosť na území a úplná ochrana biotopu bez možnosti vydania súhlasu. Máme za to, že takto navrhované znenie je nad rámec § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a čl. 6 ods. 3 a 4 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín v platnom znení. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) § 1 ods. 7 návrhu vyhlášky V § 1 ods. 7 žiadame za slová „účelovo viazaných finančných prostriedkov“ vložiť slová „na vykonanie týchto opatrení“ a vypustiť slová „štátnej organizácii ochrany prírody a krajiny podľa § 65a zákona (ďalej len „organizácia ochrana prírody“), ktorá ich použije na vykonanie týchto opatrení“. Odôvodnenie Navrhované znenie upravuje, že účelovo viazané finančné prostriedky na vykonanie opatrení na kompenzovanie negatívnych účinkov činnosti na biotop môže získať iba Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. V záujme transparentného nakladania s verejnými financiami je v takýchto prípadoch nutné vybrať dodávateľa na vykonanie týchto opatrení transparentne tak, aby sa výberu mohla zúčastniť aj iná právnická osoba ako samotná Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Odovzdanie a prevzatie prác môže byť napriek tomu vykonávané pod dohľadom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, čím bude zabezpečené odborné vykonanie a zároveň bude dodržaný princíp transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných financií. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) § 17 návrhu vyhlášky V § 17 ods. 1 navrhujeme písmeno c) upraviť nasledovne: „c) iné vhodné nezameniteľné označenie určené okresným úradom na základe stanoviska organizácie ochrany prírody, ak podľa vyjadrenia veterinárneho lekára nie je vhodné označenie podľa písmen a) a b).“. Odôvodnenie V navrhovanom znení § 17 ods. 1 písm. c) odporúčame opraviť chybu vo vnútornom odkaze a navrhujeme správne odkázať na § 17 ods. 1 písm. a) a b). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) § 21 návrhu vyhlášky V § 21 ods. 2 žiadame spojku „a“ nahradiť čiarkou a na konci pripojiť tieto slová „alebo lesníctva“. Odôvodnenie Prevažná väčšinu chránených území v rámci Slovenskej republiky sa nachádza na lesných pozemkoch. Preto je potrebné, aby odborníci mali adekvátne vzdelanie a odbornú prax aj v oblasti ochrany lesných biotopov a druhov viazaných na lesné prostredie. Žiadame preto, aby vzdelaním, ktoré je podmienkou pre vydanie osvedčenia, bolo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo tretieho stupňa v oblasti prírodných vied so zameraním na biológiu, ekológiu, aplikovanú ekológiu, ochranu prírody, environmentalistiku alebo so zameraním na lesníctvo. Podotýkame, že vzdelávanie v oblasti lesníctva sa zameriava aj na aplikovanú ekológiu, biológiu a environmentalistiku. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) § 22 návrhu vyhlášky V § 22 ods. 4 žiadame upraviť znenie písmena a) nasledovne: „a) na ktorú sa nevyžaduje súhlas na výrub podľa § 47 ods. 4 zákona,“ Odôvodnenie Podľa navrhovaného znenia § 22 ods. 4 písm. a) sa za poškodzovanie a ničenie drevín nemá považovať konanie, ktoré sa týka dreviny, na ktorú sa nevyžaduje súhlas na výrub podľa § 47 ods. 4 písm. a) až i) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Uvedený odkaz na ustanovenia § 47 ods. 4 písm. a) až i) tohto zákona nepovažujeme za postačujúci. V § 47 ods. 4 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa uvádza, že súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje, ak sa výrub uskutočňuje v súvislosti s plnením úloh obrany štátu vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti. Žiadame preto aj dreviny uvedené v predmetnom § 47 ods. 4 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov zahrnúť medzi dreviny, ktorých výrub sa nepovažuje za poškodzovanie a ničenie drevín. Podotýkame, že ani v dôvodovej správe k návrhu vyhlášky nie je uvedený dôvod vylúčenia týchto drevín z navrhovaného znenia § 22 ods. 4. Túto pripomienku považuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) § 38, § 39, § 40 a k § 43 návrhu vyhlášky V § 38 ods. 6, § 39 ods. 2, § 40 ods. 2 a v § 43 ods. 2 navrhujeme za slová „sa zvýši“ vložiť slová „až do“. Odôvodnenie Navrhujeme úpravu znenia predmetných ustanovení, ktoré upravujú zvýšenie spoločenskej hodnoty chránených a vybraných živočíchov a rastlín a ich biotopov tak, aby bolo možné rozlíšiť, či sa daná rastlina alebo živočích, prípadne ich biotop nachádza v druhom stupni alebo vo vyššom stupni ochrany, prípadne či ide o výskyt len na jednom území alebo na viacerých územiach v rámci Slovenskej republiky. Daná úprava umožní vziať tiež do úvahy početnosť, príp. pokryvnosť rastliny, živočícha a ich biotopov v rámci územia Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) § 50 návrhu vyhlášky V § 50 navrhujeme slová „s výnimkou § 19 a 23“ nahradiť slovami „s výnimkou § 21 a § 23“. Odôvodnenie V § 50 návrhu vyhlášky sa uvádza, že vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021 s výnimkou § 19 a 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2021. Avšak § 19 návrhu vyhlášky súvisí s § 28 ods. 16 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý je v súčasnosti už účinný, kým § 21 návrhu vyhlášky súvisí s § 28a ods. 9 daného zákona, ktorý nadobudne účinnosť až 1. septembra 2021. Preto máme za to, že došlo k chybe pri úprave osobitnej účinnosti daných ustanovení a odporúčame ju upraviť v súlade s osobitnou účinnosťou ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail