LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Zásadná pripomienka k §1 odsek 2 V § 1 ods. 2 písm. d) žiadame do dôvodovej správy uviesť, kde sa uvedená skutočnosť dá získať. Odôvodnenie: Podľa našich skúseností najmä pri vydávaní súhlasu podľa § 6 na zásah do biotopu mimo chránených území, postupujú orgány ochrany prírody tak, že vo vyjadrení podľa § 9 zákona č. 543/2002 Z.z. na existenciu biotopu len upozornia a konkrétny biotop mapujú pracovníci organizácie ochrany prírody až v konaní o vydaní súhlasu podľa § 6. Nie je nám preto jasné, na základe akých podkladov budú zisťovať či ide o biotop, ktorý je v danej lokalite alebo regióne vzácny, keď napr. biotopy národného významu neboli nikdy komplexne zmapované. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 7. Zásadná pripomienka k §1 odsek 6 V § 1 ods. 6 žiadame uviesť napr. odkazom na novo vytvorenú prílohu k návrhu vyhlášky konkrétne príklady primeraných opatrení na kompenzáciu negatívnych účinkov činnosti na biotopy európskeho a národného významu. Odôvodnenie: Ustanovenie odseku 6 hovorí iba o mieste kde sa môžu primerané opatrenia realizovať, nehovorí o podrobnostiach opatrení na kompenzáciu negatívnych účinkov činnosti na biotopy európskeho a národného významu, tak ako to vyžaduje zmocňovacie ustanovenie. Bez uvedených konkrétnosti aj s finančným odhadom nákladov na ich uskutočnenie sa vytvára priestor pre špekulácie. Ak sa ministerstvo pri novele zákona rozhodlo opätovne do § 6 zákona č. 543/2002 Z.z. vrátiť povinnosť pre orgán ochrany prírody a krajiny uložiť za zásah do biotopov povinnosť uskutočňovať primerané opatrenia na kompenzáciu negatívnych účinkov zásahu do biotopov, nad rámec smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín., aj mimo území európskej sústavy chránených území NATURA 2000, predpokladáme že ide len o omyl a konkrétnosti o primeraných opatreniach bude možné do vyhlášky doplniť. Napr. na základe dokumentácie ochrany prírody a krajiny v ktorej sú ( mali by byť) uvedené ciele ochrany aj vo vzťahu k biotopom. Ak má ísť o primerané opatrenia na kompenzovanie negatívnych účinkov povoľovanej činnosti na biotopy, tak je nelogické aby sa negatívna činnosť kompenzovala na inom druhu biotopu alebo inej lokalite. Považujeme za vhodné bližšie určiť čo sa považuje za lokalitu. Je lokalitou výskyt uvedeného biotopu v rámci SR, alebo v rámci príslušného chráneného územia, okresu kde sa súhlas vydáva? Poznamenávame, že o uložení primeraných opatrení sa rozhoduje v správnom konaní, v prípade, že pôjde o ich nariadenie na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve žiadateľa alebo organizácie ochrany prírody, bude nutné počítať s tým, že nie vždy bude vlastník s činnosťou na jeho pozemku súhlasiť. V prípade, že primerané opatrenia budú nariadené na lesnej pôde, kde platí program starostlivosti o lesy, a opatrenia nebudú v súlade s ním, kto zabezpečí zmenu programu starostlivosti o lesy ak bude potrebná ? V súvislosti s finančnou náročnosťou uvedených opatrení si dovoľujeme upozorniť, že mnohé biotopy sú súčasťou lesných pozemkov, kde investor uhrádza štátu už stratu za mimo produkčné funkcie lesov. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 13. Zásadná pripomienka k §21 odsek 9 V § 21 ods. 9 žiadame uvedený text preformulovať nasledovne: (9) Ak žiadateľ na skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najviac dva razy. Termín opakovanej skúšky určí predseda komisie. Ak žiadateľ nevyhovie ani na druhej opakovanej skúške, môže sa podrobiť ďalšiemu overeniu odbornej spôsobilosti až po opätovnom absolvovaní odbornej prípravy. Odôvodnenie: Primerané hodnotenie sa spracováva ako súčasť posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Máme za to, že v rámci jedného rezortu, jednej problematiky ( posudzovania vplyvov ) by mali platiť rovnaké podmienky. Navrhujeme znenie § 21 ods. 9 zosúladiť so znením § 6 ods. 7 Vyhlášky MŽP SR č. 114/2006 Z .z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie. Poznamenávame, že získanie odbornej spôsobilosti v danej oblasti je otázkou intenzívneho štúdia a skúsenosti, preto po ich nadobudnutí nevidíme dôvod, aby sa fyzická osoba nemohla opätovne pokúsiť o získanie odbornej spôsobilosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 8. Zásadná pripomienka k §1 odsek 7 V § 1 žiadame vypustiť odsek 7. Odôvodnenie: Podľa § 95 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z .spoločenská hodnota sa uplatňuje najmä pri a) posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v nepovolenom nakladaní s nimi a pri vyčíslení takto vzniknutej ujmy, určenia výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu,117) b) vypracúvaní znaleckých posudkov,118) c) určovaní nálezného podľa § 38 ods. 8, d) rozhodovaní o náhradnej výsadbe a určovaní výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny podľa § 48. Uplatňovanie spoločenskej hodnoty biotopov ako náhrady za realizáciu primeraných opatrení na kompenzáciu negatívnych účinkov činnosti na biotopy európskeho významu a biotopy národného významu, ktorých poškodenie alebo zničenie bolo povolené vydaním súhlasu podľa § 6, je nad rámec zmocňovacieho ustanovenia , ako aj nad rámec zákona č. 543/2002 Z.z.. Sme toho názoru, že ak by bol zákonodarca uvažoval s uplatnením spoločenskej hodnoty biotopov pri rozhodovaní o primeraných opatreniach bol by to uviedol v § 95 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z, tak ako to uviedol v súvislosti s rozhodovaním o finančnej náhrade za dreviny na výrub ktorých bol vydaný súhlas podľa § 48. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 9. Pripomienka k §16 odsek 1, písm. e) V § 16 ods. 1 písm. e) navrhujeme doplniť na záver slová „ a GPS súradníc“. Odôvodnenie: Katastrálne územie je v mnohých prípadoch veľká oblasť, spresnenie nálezu GPS údajmi považujeme za spresnenie miesta, čo najmä v prípade úhynu jedinca môže viesť k presnejšej identifikácii príčiny úhynu, či k umožneniu ďalšej analytickej práce s takýmito dátami, ktorá povedie v konečnom dôsledku k zlepšeniu ochrany najmä chránených druhov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 12. Zásadná pripomienka k §19 odsek 11 V § 19 ods. 11 žiadame uvedený text vypustiť, prípadne preformulovať. Odôvodnenie: „Primerané hodnotenie“ je termín, ktorý odkazuje na celé komplexné hodnotenie, teda celý dokument. Predpokladáme, že ten sa nebude spracovávať pre každý variant zvlášť. Sú to vplyvy a ich významnosť ktoré je nutné hodnotiť pre každý variant zvlášť. To je ale podľa nášho názoru už uvedené v odseku 4. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 10. Pripomienka k §16 odsek 1, písm. l) V § 16 ods. 1 navrhujeme doplniť nové písmeno l) ktoré znie: l) pitevnú správu alebo jej kópiu v prípade uhynutého jedinca Odôvodnenie: Pitevná správa je významným podkladom pri identifikácii príčiny úhynu jedinca. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 11. Pripomienka k § 19 ods. 2 až 9. Odporúčame dôsledne zvážiť, čo patrí do vyhlášky a čo do metodiky. Najmä v súvislosti s odporúčaniami Európskej komisie, ktorých premietnutie do metodiky je operatívnejšie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K § 1 ods. 2 písm. d) V § 1 ods. 2 písm. d) žiadame doplniť zdroj, kde je možné overiť vzácnosť výskyt biotopu. Odôvodnenie: Pri vydávaní súhlasu podľa § 6 na zásah do biotopu mimo chránených území, postupujú orgány ochrany prírody tak, že vo vyjadrení podľa § 9 zákona č. 543/2002 Z. z. na existenciu biotopu len upozornia a konkrétny biotop mapujú pracovníci organizácie ochrany prírody až v konaní o vydaní súhlasu podľa § 6. Nie je preto jasné, na základe akých podkladov budú zisťovať či ide o biotop, ktorý je v danej lokalite alebo regióne vzácny, keď napr. biotopy národného významu neboli nikdy komplexne zmapované. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K § 1 ods. 2 V § 1 ods. 2 žiadame vypustiť písm. a). Odôvodnenie: Zákon nedefinuje ekologickú funkciu biotopu. Biotop môže byť súčasťou územného systému ekologickej stability, ktorého ochrana je zabezpečovaná uplatňovaním § 3 ods. 3 až 5 zákona č. 543/202 Z. z.. Skutočnosť, že biotop môže byť súčasťou prvkov územného systému ekologickej stability je zohľadnená v písmene c). Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Vlastný materiál V § 44 ods. 1 navrhujeme doplniť písmená k) až p) a to nasledovne: k) beluša veľká (Ardea alba L.) l) bučiak veľký (Botaurus stellaris L.) m) bocian čierny (Ciconia nigra L.) n) čajka striebristá (Larus argentatus L.) o) potápač veľký (Mergus merganser L.) p) čajka bielohlavá (Larus cachinnans L.) Odôvodnenie: Slovenský rybársky zväz eviduje zvýšený výskyt jedincov na svojich revíroch. Jedince vyššie uvedených živočíchov spôsobujú na všetkých rybích násadách značné škody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ISP (Iniciatíva stráže prírody) K § 35 ods. 1 V § 35 ods. 1 na konci prvej vety navrhujeme doplniť slová "a je vyhotovený z viacvrstvového polykarbonátu". Uvedené doplnenie navrhujeme z dôvodu, aby sa preukaz člena stráže prírody vyrábal z polykarbonátu (materiál z ktorého sú vyrobené vodičské preukazy) a bolo to uvedené vo vyhláške obdobne ako to uvádza § 32 ods. 1 vyhláška č. 9/2009 Z. z. pri vodičskom preukaze, aby sa preukaz člena stráže prírody zbytočne neopotreboval a nebola potreba opakovaného vydávania preukazov člena stráže prírody, tak ako tomu je dnes, keď sú preukazy vyrobené z papiera. Alternatívne navrhujeme, že môžu byť vyrobené z menej kvalitného materiálu ako akrylonitrylbutadienstyren alebo polyvinylchlorid. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2020 Detail
ISP (Iniciatíva stráže prírody) K § 35 ods. 1 Navrhujeme umiestniť územnú pôsobnosť člena stráže prírody na prednú stranu preukazu člena stráže prírody a nie na zadnú stranu preukazu, pretože v zmysle § 74 ods. 1 zák. č. 543/2003 Z. z. v platnom znení člen stráže prírody pri preukazovaní príslušnosti preukazom ukáže iba na nahliadnutie prednú stranu, z ktorej nie je možné zistiť, či má člen stráže prírody v predmetnom území pôsobnosť. Táto skutočnosť by mohla byť zneužitá. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2020 Detail
ISP (Iniciatíva stráže prírody) K prílohe ć. 32 Zo zadnej strany preukazu člena stráže prírody navrhujeme odstrániť logo Štátnej ochrany prírody SR, pretože aj keď v zmysle zák. č. 543/2002 Z. z. Štátna ochrana prírody SR riadi a koordinuje činnosť členov stráže prírody, preukaz člena stráže prírody vydáva podľa § 73 ods. 4 zák. č. 543/2002 Z. z. okresný úrad v sídle kraja, ktorý aj vedie zoznam členov stráže prírody a nie štátna ochrana prírody SR. Z uvedeného dôvodu by logo Štátnej ochrany prírody SR preukaz člena stráže prírody nemal obsahovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienky k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543.2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - LP.2020.537 Pripomienky sú zásadné 1. V § 5 „Podrobnosti o druhovej ochrane chránených živočíchov a zoznam vybraných druhov chránených živočíchov, ktorých úhyn sa preukazuje (k § 35 ods. 9 zákona)“ v odseku 2 „Ochrana chránených živočíchov zahŕňa najmä“ žiadam doplniť nové písmeno s textom, ktoré znie nasledovne: „e) ochranu ich prirodzeného správania, predovšetkým v spojitosti s ochranou ich potravného a pohybového správania s dôrazom na zabránenie vzniku návykov smerujúcich k postupnej synantropizácii.“ Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Súčasná ochrana chránených druhov nezabezpečuje ich ochranu pred negatívnymi vplyvmi spojenými so zámerným predkladaním potravy voľne žijúcej zveri do biotopov ich prirodzeného výskytu. Zvlášť negatívne sa to prejavuje vo vzťahu k ochrane populácií medveďa hnedého. Systematické predkladanie krmiva, ktoré medvede skôr, či neskôr nájdu vedie k tomu, že takúto lokalitu vyhľadávajú cielene a zdržujú sa v jej blízkosti. Atraktívne krmivá spôsobujú koncentrovanie chránených druhov v ich blízkosti, navykanie na zdroje potravy získavané od ľudí a v prípade medveďov predstavujú významný medzičlánok vedúci k postupnej synantropizácii hlavne mladších a dospievajúcich medveďov. Ochrana chránených druhov musí zahŕňať i ochranu ich prirodzeného správania a teda je nevyhnutné zabrániť vytváraniu takých podmienok minimálne v chránených územiach, ktoré prirodzené správanie narúšajú. 2. V § 26 „Dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny“ v odseku 1 žiadam doplniť za druhú vetu novú vetu, ktorá znie: „Dokumentácia rešpektuje zákonné obmedzenia platné pre jednotlivé stupne ochrany a neumožňuje vykonávanie činností, ktoré zákon v danom stupni ochrany zakazuje alebo na ktoré je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody.“ Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Poznatky z praxe odhalili toxický problém obchádzania zákonných obmedzení určených pre jednotlivé stupne ochrany. V prípade, že napríklad projekty ochrany, či programy starostlivosti navrhujú a následne umožňujú realizovať činnosti zakázané zákonom, narastá neprehľadnosť, ktorá ďalej zvyšuje komplikovanosť systému ochrany prírody a znižuje jeho vierohodnosť. Zakázané činnosti musia platiť rovnakou mierou pre všetkých, čo je zvlášť nevyhnutné pre reálne zabezpečenie ochrany najprísnejšie chránených území, v ktorých ako jediných zákon umožňuje prirodzený vývoj prírodných spoločenstiev. Z hľadiska reformy systému ochrany prírody je prínosné rozdeliť chránené územia len do dvoch kategórií a to prísne chránené a manažované. Pokiaľ však platia stupne ochrany je nevyhnutné rešpektovať zákonné obmedzenia určené jednotlivými stupňami. 3. V § 28 „Dokumenty osobitne chránených častí prírody a krajiny“ odsek 1 žiadam doplniť za poslednú vetu novú vetu, ktorá znie: „Projekt ochrany chráneného územia s najvyšším stupňom ochrany obsahuje v predmete ochrany ochranu prirodzených procesov.“ Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Iba ochrana prirodzených procesov zahrnutá priamo do predmetu ochrany prísne chránených území môže zabezpečiť reálne a praktické odlíšenie prísne chránených území od území manažovaných, v ktorých je ochrana založená na manažmente a cielených zásahoch uskutočňovaných v prospech ochrany vybraných skupín živočíchov alebo rastlín. Zavedenie ochrany prirodzených procesov do predmetu ochrany považujeme za kľúčové pre reálne zabezpečenie existencie území, v ktorých bude umožnený prirodzený vývoj geobiologického spoločenstva s vylúčením zámerných ľudských zásahov. Takéto územia majú v krajine mimoriadny význam z hľadiska vytvárania a upevňovania siete ekologických väzieb a slúžia ako reálne fungujúce biocentrá s nerušeným priebehom evolučných procesov. 4. V prílohe č. 31 v časti E „Správa o výsledku prieskumu a výskumu chránených území a ich ochranných pásiem obsahuje“ žiadam doplniť nový bod, ktorý znie: „Počet jedincov chránených a nechránených druhov usmrtených v rámci výskumu alebo prieskumu.“ Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Akceptovanie tejto pripomienky prinesie prehľad o miere usmrcovania druhov v chránených územiach. Používanie metód, pri ktorých dochádza k usmrcovaniu živočíchov je bežnou súčasťou entomologických prieskumov, či výskumov, ktoré pokiaľ sú koncentrované do určitých vyhľadávaných lokalít, môžu spôsobovať nadmernú záťaž pre existujúce spoločenstvá napr. hmyzu. Túto záťaž nie je možné primerane vyhodnotiť bez poznania početnosti usmrtených druhov v rámci realizovaných výskumov a prieskumov. 5. V § 23 odsek 2 „Obsah registra osobitne chránených častí prírody a krajiny je uvedený v prílohe č. 18.“ žiadam doplniť vetu, ktorá znie: „Informácie z registra ako aj základná dokumentácia (projekt ochrany, program starostlivosti, vyhláška) sú verejne dostupné na webovom portáli ministerstva alebo jeho organizačnej zložky.“ Pripomienka je zásadná Odôvodnenie: Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR dostupný on-line obsahuje čiastočné, neúplné a nedostatočné informácie o chránených územiach. Nie je dostupná nielen základná dokumentácia k chráneným územiam, ale ani základné informácie o samotnom území, informácie o výskumoch, ktoré tam boli realizované alebo aktuálne prebiehajú, či informácie o výnimkách udelených na zakázané činnosti. Napríklad Chránený areál Pečniansky les má 2., 3. a 4. stupeň ochrany, avšak dostupná je iba informácia o celkovej výmere územia (výmera k jednotlivým stupňom uvedená nie je) a nedostupná je aj mapa, podľa ktorej by bolo zrejmé, kde platia jednotlivé stupne ochrany. Nedostupnosť informácií o chránených územiach vytvára informačné vákuum a zhoršuje i mieru kontroly nelegálnych aktivít zo strany verejnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2020 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K prílohe č. 1 Žiadame vypustiť stĺpec "Záber biotopu". Odôvodnenie: v prílohe č. 1 sa uvádza zoznam biotopov, pričom v tabuľke je doplnený stĺpec "Záber biotopu". Ak je v uvedenom stĺpci pri biotope vyznačené "x", znamená to zrejme, že zásah do uvedeného biotopu nemôže orgán ochrany prírody nikdy povoliť, a to ani cez inštitút výnimky. Takáto možnosť ale nevyplýva ani zo smernice EÚ, ani zo zákona a ani nie je dovysvetlený právny základ zákazu ustanoveného vo vyhláške. Vychádzajúc z toho, že zákaz bez zákonnej opory nemôže byť ustanovený vyhláškou, nie je zrejmé, čo by toto doplnenie v aplikačnej praxi malo znamenať a ako sa bude uplatňovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K § 1 ods. 7 Vyhláška ustanovuje ako náhradu za primerané opatrenie finančnú náhradu, ktorú napr. investor uhradí organizácií ochrany prírody, ktorá uskutoční sama primerané opatrenia. Rovnako ale takúto formu finančnej náhrady (ako napr. pri výrube) zákon neustanovuje. Máme za to, že táto úprava ide nad rámec zákonnej úpravy. V prípade, že takýto inštitút má záujem ministerstvo životného prostredia zaviesť, odporúčame tak urobiť priamo v zákone. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K § 1 ods. 6 Z návrhu vyhlášky, ktorá má upresniť požiadavky zákona, nevyplýva, o aké primerané opatrenie by malo ísť. Z hľadiska právnej istoty a zabránenia rôzneho alebo aj diskriminačného prístupu pri navrhovaní primeraných opatrení odporúčame, aby vyhláška ustanovovala aspoň v už ustálených prípadoch, o aké opatrenia by malo ísť a v akej hodnote. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Príloha č. 25 OBSAH DOKUMENTU REGIONÁLNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY Navrhujeme upraviť a doplniť nasledovne: ANALYTICKÁ ČASŤ 2.4 Zastavané plochy a nádvoria (komunikácie, dopravná infraštruktúra, budovy a iné) Zdôvodnenie: Dopravná infraštruktúra zahŕňa dopravné vybavenie územia, ktorým sú najmä pozemné komunikácie, železničná infraštruktúra, koľajové dráhy, lanové dráhy, infraštruktúra civilného letectva, prístavy a vodné cesty a prepojovacie body medzi sieťami rôznych druhov dopravy a ich súčastí 3.1.3 Prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné, zdroje nerastných surovín) a ich ochranné pásma, chránené rybie a poľovné oblasti Zdôvodnenie: Potrebné je podchytiť všetky prvky, ktoré môžu prispieť k ekologickej stabilite a ekologickej konektivite 3.1.4 Významné prírodné prvky bez legislatívnej ochrany (migračné trasy živočíchov, nelesná drevinová vegetácia, genofondové plochy a i.) 3.2.2 Antropogénne (kontaminácia a znečistenie zložiek životného prostredia, imisie, svetelné znečistenie, hluk, skládky a iné environmentálne záťaže, priemyselné plochy, tzv. kultúrna step, erózia, umelé a výrazne ovplyvnené vodné útvary, intenzívna doprava, energetická infraštruktúra, oplotenia a iné bariérové prvky, výskyt inváznych druhov a pod.) Zdôvodnenie: Potrebné je zdôrazniť antropogénne vplyvy a javy vyžadujúce riešenia, vrátane svetelného znečistenia ovplyvňujúceho životné prostredie mnohých živočíchov, bariérové prvky vrátane vedení stredného a vysokého napätia, rozsiahlych oplotených plôch na poľnohospodárskych pozemkoch, poľovných oborách, priemyselných a vojenských areáloch a pod. SYNTÉZOVÁ ČASŤ 5.1 Hodnotenie ekologickej stability (pomer ekologicky stabilných plôch: lesy, trvalé trávne porasty, prírodné vodné prvky, mokrade atď. k ekologicky nestabilným plochám: zastavané územia, dopravná infraštruktúra, komunikácie, výrobné areály, environmentálne záťaže, skládky, umelé a výrazne ovplyvnené vodné útvary, intenzívne využívané plochy poľnohospodárskej pôdy atď.; stanovenie koeficientu ekologickej stability) Zdôvodnenie: Potrebné je odlíšiť prírodné a zmenené vodné útvary 5.3 Hodnotenie biotopov a druhov (rozmanitosť biotopov, druhová rozmanitosť, výskyt chránených a ohrozených druhov, modelovanie vhodnosti biotopov ako súčasti ekologickej siete - jadrových zón, ekologických koridorov a interakčných prvkov pre vybrané chránené druhy živočíchov). Zdôvodnenie: V texte v zátvorke sa požaduje aj hodnotenie druhov Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Príloha č. 26, OBSAH DOKUMENTU MIESTNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY Navrhujeme analogické úpravy ako v prílohe č. 25: ANALYTICKÁ ČASŤ 2.4 Zastavané plochy a nádvoria (komunikácie, dopravná infraštruktúra, budovy a iné) Odôvodnenie: viď vyššie 3.1.3 Prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné, zdroje nerastných surovín) a ich ochranné pásma, chránené rybie a poľovné oblasti Zdôvodnenie: viď vyššie 3.1.4 Významné prírodné prvky bez legislatívnej ochrany (migračné trasy živočíchov, nelesná drevinová vegetácia, genofondové plochy a i.) 3.2.2 Antropogénne (kontaminácia a znečistenie zložiek životného prostredia, imisie, hluk, svetelné znečistenie, skládky a iné environmentálne záťaže, priemyselné plochy, tzv. kultúrna step, erózia, umelé a výrazne ovplyvnené vodné útvary, intenzívna doprava, energetická infraštruktúra, oplotenia a iné bariérové prvky, výskyt inváznych druhov a pod.) Zdôvodnenie: viď vyššie SYNTÉZOVÁ ČASŤ 5.1 Hodnotenie ekologickej stability (pomer ekologicky stabilných plôch: lesy, lúky, záhrady,,prírodné vodné plochy, mokrade atď. k ekologicky nestabilným plochám: budovy, dopravná infraštruktúra, cesty, výrobné areály, skládky, umelé a výrazne ovplyvnené vodné útvary, intenzívne využívané plochy poľnohospodárskej pôdy atď.; stanovenie koeficientu ekologickej stability) Zdôvodnenie: viď vyššie 5.3 Hodnotenie biotopov a druhov (rozmanitosť biotopov, druhová rozmanitosť, výskyt chránených a ohrozených druhov, migrujúcich druhov, priaznivý stav biotopov a druhov, modelovanie vhodnosti biotopov ako súčasti ekologickej siete - jadrových zón, ekologických koridorov a interakčných prvkov pre vybrané chránené druhy živočíchov) Zdôvodnenie: Účelom ÚSES je vytvorenie ekologickej siete so sústavou biocentier, biokoridorov, interakčných prvkov, ktoré potrebné vhodne modelovať. NÁVRHOVÁ ČASŤ 6.2 Návrh manažmentových opatrení (návrh cieľových spoločenstiev, plošných a priestorových parametrov, návrh opatrení na skvalitnenie prvkov územného systému ekologickej stability, návrh opatrení na spriechodnenie bariér pre živočíchy– návrh technických opatrení: rybochody, ekodukty, podchody, zníženie svetelného znečistenia a pod.) Zdôvodnenie: Vyplýva z 3.2.2 Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2020 Detail