LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.) § 22 Návrh: Za ustanovenie § 22 odsek 11 navrhujeme doplniť nový odsek 12 v znení: (12) Ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín z dôvodu umiestnenia líniovej stavby veľkého rozsahu, doklady podľa ods. 10 písm. b) sa nevyžadujú, k žiadosti sa prikladá situácia stavby v mierke 1:10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie. Odseky 12 až 15 s ohľadom na navrhovaný nový odsek 12 navrhujeme v nadväznosti prečíslovať. Alternatívne navrhujeme uvedené ustanovenie zapracovať do novo navrhovaného odseku 11 a upraviť ho v zmysle súčasného znenia platnej vyhlášky: (11) Doklady podľa odseku 10 písm. b) a c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, pre ktorú možno pozemok, na ktorom rastú dreviny, vyvlastniť. 9) K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje grafické znázornenie trasy stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie. Odôvodnenie: Pri zvlášť rozsiahlych líniových stavbách o dĺžke niekoľkých kilometrov nie je účelné vyžadovať jednotlivé parcelné čísla pozemkov, zvlášť keď sa nevyžadujú ani pre konanie podľa stavebného zákona a pre identifikáciu lokality postačuje grafická situácia. V súčasnosti je aj v platnom znení vyhlášky č. 24/2003 Z.z. koncipované ustanovenie, ktoré uvedené zohľadňuje a uvedené nevyžaduje predkladať: §17 odsek (9) Doklady podľa odseku 8 písm. b) a c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. 9) K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1:50 000 alebo 1:10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.) §22 Návrh: § 22 odsek 13 písm. d) navrhujeme v závere doplniť nasledovne: (13) písm. d) ... Uvedená špecifikácia sa nevzťahuje na prípady oznámení o plánovanom výrube v ochranných pásmach elektrických vedení. Odôvodnenie: Vzhľadom k tomu, že sa prevádzkové opatrenia dotýkajú desať tisícov kilometrov koridorov elektrických vedení, v ktorých sa dreviny musia odstraňovať v pravidelných intervaloch z dôvodu zaistenia ochrany zdravia a života človeka, ako aj predídenia škôd na majetku, takáto inventarizácia drevín pred ich výrubom v ochrannom pásme vedení, kde osobitným právnym predpisom - zákonom o energetike je obmedzená prípustná výška drevín a nariadené udržiavanie bezlesia je neúčelná, časovo náročná a znamená neúčelne vynaložené značné finančné prostriedky ako na strane prevádzkovateľov elektrických vedení, tak aj štátnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.) § 22 Návrh: § 22 ods. 13 písm. b) navrhujeme doplniť v závere nasledujúcu vetu: „(13) písm. b) ....pre koridory elektrických vedení je postačujúce predložiť mapu s vyznačením osi vedenia a hraníc zákonného ochranného pásma, v ktorom platia obmedzenia týkajúce sa vysádzania a pestovania drevín, ako aj povinnosť udržiavania bezlesia. Odôvodnenie: Uvedené navrhujeme explicitne upraviť z dôvodu jednoznačného zadefinovania, čo má prevádzkovateľ distribučnej sústavy predkladať pri oznámení o plánovanom výrube, aby sa predišlo prípadnej nejednotnosti pri aplikácii v praxi ako aj zbytočným administratívnym zaťaženiam na strane prevádzkovateľa distribučnej sústavy realizujúceho výrub, ktorého oprávnenie na výrub dreviny vyplýva už z osobitného zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.) § 22 Návrh: § 22 ods. 9 navrhujeme poslednú vetu doplniť nasledovne: Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy, eróziu ako aj stav keď sa drevina v dôsledku svojho rastu priblížila k elektrickému vedeniu na vzdialenosť menšiu, ako sú bezpečné vzdialenosti uvedené v platných technických normách a stav, keď výška dreviny presiahla maximálne prípustné výšky drevín v ochranných pásmach elektrických vedení v zmysle osobitného zákona. Odôvodnenie: Uvedené ustanovenie navrhujeme rozšíriť v rámci demonštratívneho výpočtu priamo do znenia vyhlášky, a to z dôvodu, aby bolo zrejmé, že aj takéto prípady môžu bezprostredne ohrozovať život, zdravie človeka ako aj byť bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.) § 5 Návrh: § 5 odsek 3 navrhujeme doplniť za „najmä na trojpodlažných a viacpodlažných budovách“ nasledujúcu časť: ..., ak orgán ochrany prírody a krajiny tak určil vo svojom stanovisku,... Odôvodnenie: Navrhnuté pôvodné znenie znamenalo, že pre všetky nové stavby, ako aj úpravy stavieb vrátane udržiavacích prác by musel byť obligatórne vypracovaný odborný posudok oprávnenou osobou. V prípade líniových stavieb, ako aj iných elektroenergetických zariadení vrátane ich úprav, rekonštrukcií uskutočňovaných na strane prevádzkovateľa distribučnej sústavy sa javí ako neefektívne a zbytočne administratívne zaťažujúce uvedené ustanovenie aplikovať aj s prihliadnutím na verejný záujem výstavby. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.) §22 Návrh: Navrhujeme doplniť v § 22 nový odsek 16 v znení: „(16) Predchádzajúce odseky 14 a 15 tohto ustanovenia sa nevzťahujú na výruby vykonávané na základe oznámenia o plánovanom výrube drevín podľa § 47 odsek 7 zákona. Odôvodnenie: Navrhované doplnenie vyvstáva z potrieb praxe. Jednoznačným zadefinovaním sa predíde rôznorodým aplikáciám na strane príslušných orgánov, nakoľko ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy máme skúsenosť, že niektoré príslušné orgány ochrany prírody žiadajú označovať v teréne aj výruby v ochranných pásmach elektrických vedení na základe oznámenia o plánovanom výrube drevín. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Všeobecná zásadná pripomienka Návrh vyhlášky predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) do medzirezortného pripomienkového konania v nadväznosti na novelu zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“), ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2020, a ktorá predpokladala novelu vykonávacej vyhlášky (Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny ) k zákonu č. 543/2002 Z.z.. Vzhľadom na rozsiahlosť navrhovaných zmien, ktoré vyplývajú z aktuálne platného zákona č. 543/2002 Z.z. (podrobnosti o konaniach o vydaní súhlasov orgánov ochrany prírody, hodnotení vplyvov návrhov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000, vydávaní osvedčení pre autorizované osoby, preventívnych opatreniach potrebných na zabránenie škôd spôsobených určenými živočíchmi atď.), ako aj ďalších zmien navrhovaných na základe poznatkov aplikačnej praxe a odborného zhodnotenia (obsah dokumentácie ochrany prírody a krajiny, zoznamy chránených druhov, zoznamy nepôvodných druhov atď. ), nepredkladá ministerstvo novelu vyhlášky ale vyhlášku novú. Návrh vyhlášky obsahuje mnohé zmeny oproti aktuálne platnej vyhláške, pravdepodobne vplývajúce z aplikačnej praxe, ktoré na jednej strane považujeme za vhodné (napr. vypustenie výpočtu prípadov kedy sa vydanie súhlasu na výrub drevín považuje za odôvodnené (§ 17 ods. 11 vyhlášky č. 24/2003 Z.z ) na strane druhej je mnoho zmien prekvapivých a v texte dôvodovej správy nevysvetlených (napr. významné navýšenie spoločenskej hodnoty biotopov a chránených druhov). Tieto zmeny sú zistiteľné len veľmi dôsledným porovnaním platnej vyhlášky s návrhom vyhlášky. Podľa § 95 od. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. spoločenská hodnota chránených rastlín, chránených živočíchov, vybraných druhov živočíchov, vybraných druhov rastlín, drevín, biotopov európskeho významu a biotopov národného významu vyjadruje najmä ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimo produkčných funkcií. Podľa § 95 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. spoločenská hodnota sa uplatňuje najmä pri a) posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v nepovolenom nakladaní s nimi a pri vyčíslení takto vzniknutej ujmy, určenia výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu,117) b) vypracúvaní znaleckých posudkov,118) c) určovaní nálezného podľa § 38 ods. 8, d )rozhodovaní o náhradnej výsadbe a určovaní výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny podľa § 48. Významných navýšením spoločenskej hodnoty biotopov, rastlín a živočíchov narastie počet prípadov, kedy bude porušenie ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z vo vzťahu k porušeniu podmienok ochrany biotopov a chránených druhov považované za trestný čin. Predpokladáme, že navrhovaným zmenám predchádzala dôsledná analýza, na základe záverov ktorej ministerstvo pristúpilo k uvedeným zmenám. Vzhľadom k uvedenému žiadame dôvodovú správu k návrhu vyhlášky doplniť o zdôvodnenie navýšenia spoločenskej hodnoty, biotopov a chránených druhov. Vo všeobecnej časti dôvodovej správy v druhom odseku zdola sa uvádza „Vzhľadom na platnú úpravu zákona č.543/2002 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov navrhovaná právna úprava nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie, rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na služby verejnej správy pre občana, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti. Návrh vyhlášky má pozitívne vplyvy na životné prostredie.“ Vo vzťahu k vplyvu navrhovanej právnej úpravy na podnikateľské prostredie uvedené konštatovanie neplatí. Podľa § 6 ods. 7 navrhovanej vyhlášky primerané opatrenie na kompenzovanie negatívnych účinkov činnosti na biotop národného významu a biotop európskeho významu podľa odseku 6 môže byť v odôvodnených prípadoch realizované aj formou vyplatenia účelovo viazaných finančných prostriedkov vo výške spoločenskej hodnoty poškodeného alebo zničeného biotopu, štátnej organizácii ochrany prírody a krajiny podľa § 65a zákona č.543/2002 Z.z., ktorá ich použije na vykonanie týchto opatrení. V praxi sa uvedené finančné prostriedky prejavia navýšením potreby finančných prostriedkov na realizáciu tej ktorej investície, ktorou sa poškodí alebo zničí biotop európskeho významu alebo biotop národného významu . Napr. pri realizácii diaľnice bude zničený biotop  Ls 2.1.Dubovo - hrabové lesy karpatské na ploche 1 ha, čo je pri cene 15 €/m2 suma 150 000,- €, ak pôjde o zásah v chránenom území suma sa zvýši o 100% čo je 300 000,-€ alebo  Kr 9 Vrbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd na ploche 1 ha čo je pri cene 10 €/m2 suma 100 000,-€, opäť platí že ak pôjde o chránené územie tak sa suma zvýši o 100 % . Do dôvodovej správy žiadame uviesť pravdivú informáciu, že dôjde k navýšeniu potreby finančných prostriedkov pri každej investícii, ktorou sa poškodí alebo zničí biotop európskeho alebo biotop národného významu, keďže za jeho zničenie budú predpisované primerané opatrenia na kompenzáciu uvedeného negatívneho vplyvu, ktoré môže byť v odôvodnených prípadoch realizované vyplatením finančných prostriedkov za poškodené biotopy vo výške ich spoločenskej hodnoty na účet Štátnej ochrane prírody, ktorá ich použije na vykonanie ňou navrhnutých a orgánom ochrany prírody predpísaných primeraných opatrení. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k §1 odsek 2 V § 1 ods. 2 písm. b) žiadame doplniť nasledovný text v uvodzovkách: b) ciele ochrany chráneného územia „uvedené v projekte ochrany alebo v programe starostlivosti o chránené územie“, ak sa biotop nachádza v chránenom území, Odôvodnenie: Doplnený text spresňuje , že ciele ochrany sú v každom konkrétnom území iné a uvedené buď pri jeho vyhlasovaní v projekte ochrany, prípadne v jeho programe starostlivosti. Uvedeným odkazom sa zabezpečí jednotný prístup pri vydávaní uvedeného súhlasu minimálne v rámci toho, ktorého chráneného územia. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k §1 odsek 2 V § 1 ods. 2 žiadame vypustiť písm. a). Odôvodnenie: Zákon nedefinuje ekologickú funkciu biotopu. Biotop môže byť súčasťou územného systému ekologickej stability, ktorého ochrana je zabezpečovaná uplatňovaním § 3 ods. 3 až 5 zákona č. 543/202 Z.z.. Skutočnosť, že biotop môže byť súčasťou prvkov územného systému ekologickej stability je zohľadnená v písmene c). Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 14. Zásadná pripomienka k §26 odsek 6 V § 26 ods. 6 žiadame uviesť odkazom na prílohu vyhlášky konkrétne podrobnosti o zásadách starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho významu. Odôvodnenie: Podľa § 54 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. „ Zásady starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho významu určujú priority a ciele ochrany a opatrenia potrebné pre zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu, pre ochranu ktorých boli územia európskeho významu zaradené do národného zoznamu; tieto zásady starostlivosti sa neuplatňujú vo vzťahu k územiam európskeho významu, pre ktoré bol schválený program starostlivosti o chránené územie podľa § 27 ods. 9.“ Podľa § 26 ods. 6 návrhu vyhlášky „Zásady starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho významu určujú priority pre zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu v rámci Slovenskej republiky a biogeografických oblastí na jej území a určujú ciele ochrany a opatrenia na ich dosiahnutie pre územia európskeho významu. Vychádzajú predovšetkým z hodnotenia stavu biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a sú jedným z podkladov pre vypracovanie programov starostlivosti. Text uvedený v zákone č.543/2002 Z.z. a text uvedený v návrhu vyhlášky je skoro totožný a absolútne nekonkrétny. Žiadame obdobne, ako pri iných dokumentáciách ochrany prírody, aby boli aj vo vzťahu k „ zásadám starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho významu“ vo vyhláška v súlade so zmocňovacím ustanovením uvedené podrobnosti o tejto dokumentácii ochrany prírody a krajiny. Sme toho názoru, že existencia uvedených „zásad“ by významne pomohla aj pri aplikácii § 1 ods. 6 návrhu vyhlášky t.j. pri určovaní primeraných opatrení na kompenzáciu zásahu do biotopov Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K § 1 ods. 2 písm. b) V § 1 ods. 2 písm. b) žiadame doplniť nasledovný text: b) ciele ochrany chráneného územia uvedené v projekte ochrany alebo v programe starostlivosti o chránené územie, ak sa biotop nachádza v chránenom území, Odôvodnenie: Doplnený text spresňuje , že ciele ochrany sú v každom konkrétnom území iné a uvedené buď pri jeho vyhlasovaní v projekte ochrany, prípadne v jeho programe starostlivosti. Uvedeným odkazom sa zabezpečí jednotný prístup pri vydávaní uvedeného súhlasu minimálne v rámci toho, ktorého chráneného územia. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K § 1 ods. 2 V § 1 ods. 2 žiadame vypustiť písmeno e), v prílohe č. 1 žiadame vypustiť posledný stĺpec označený ako „Záber biotopu“ a v poznámkach pod čiarou v prílohe č.1 žiadame vypustiť bod 4. Odôvodnenie: Podľa zmocňovacieho ustanovenia uvedeného v § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. má ministerstvo vo vyhláške ustanoviť zoznam biotopov európskeho významu vrátane prioritných biotopov a biotopov národného významu a podrobnosti o podmienkach vydávania súhlasu a opatreniach podľa § 6 odseku 3 zákona č. 543/20002 Z. z.. V § 1 ods. 2 písmena e) návrhu vyhlášky sa uvádza, že pri vydávaní súhlasu na zásah do biotopu má orgán ochrany prírody prihliadať na možnosti záberu biotopu uvedené v prílohe č. 1, kde je v tabuľke posledný stĺpec označený ako „Záber biotopu“ a pri niektorých biotopoch je v kolónke uvedené písmeno „x“, ktoré podľa bodu 4 poznámok pod čiarou k prílohe č. 1 znamená, že pri biotopoch označených „x“ nie je možný žiadny záber. Čo znamená, že „záber biotopov“, návrh vyhlášky ani vyhláška bližšie nešpecifikuje. Domnievame sa že ide o zničenie biotopu, prípade aj jeho poškodenie. V praxi to bude znamenať, že na poškodenie alebo zničenie niektorých biotopov nebude môcť orgán ochrany prírody a krajiny vydať súhlas podľa § 6, čo vlastne znamená, že poškodenie alebo zničenie týchto biotopov sa prostredníctvom vyhlášky zakazuje. Pôjde pritom o absolútny zákaz, z ktorého neexistuje výnimka, Sme toho názoru, že ministerstvo ma zmocnenie na vydanie podrobnosti o podmienkach vydávania súhlasu a nie na zakázanie zásahu do biotopu. Ak by zákonodarca chcel zakázať zásah do biotopu európskeho alebo národného významu, bol by tak urobil v zákone č. 543/2002 Z. z.. kde v prípade chránených druhov (§ 33) jednoznačne uviedol ktoré činnosti sú zakázané (§ 34 § 35). Urobil tak aj v prípade stupňov ochrany kde od druhého stupňa postupne zvyšuje zoznam činnosti, ktorých uskutočnenie je v chránenom území zakázané. Ustanovenie § 1 ods. 2 písm. e) je nad rámec zmocňovacieho ustanovenia, žiadame ho vypustiť. Upozorňujeme že uvedený zákaz sa nedá prelomiť ani udelením výnimky, ako je to v prípade zákazov ustanovených zákonom č. 543/2002 Z. z.. Môže nastať situácia, kedy by bolo možné nejakú činnosť povoliť aj v území zaradenom do európskej sústavy chránených území NATURA 2000, uplatnením inštitútu naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu (§28 ods.11 zákona č. 543/2020 Z. z.), ale súhlas na zásah do biotopu nebude pre uplatnenie § 1 ods. 2 písm. e) návrhu vyhlášky možný. Celá investícia sa ustanovením vo vyhláške zastaví. Vypustenie uvedeného ustanovenia považujeme za vhodné už aj preto, že spôsob ochrany biotopov európskeho a národného významu uvedený v § 6 zákona č. 543/2002 Z. z je nad rámec príslušných právnych predpisov EU - smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K § 1 ods. 6 V § 1 ods. 6 žiadame uviesť napr. odkazom na novo vytvorenú prílohu k návrhu vyhlášky konkrétne príklady primeraných opatrení aj s finančným odhadom nákladov na kompenzáciu negatívnych účinkov činnosti na biotopy európskeho a národného významu. Odôvodnenie: Ustanovenie odseku 6 hovorí iba o mieste kde sa môžu primerané opatrenia realizovať, nehovorí o podrobnostiach opatrení na kompenzáciu negatívnych účinkov činnosti na biotopy európskeho a národného významu, tak ako to vyžaduje zmocňovacie ustanovenie. Bez uvedených konkrétnosti aj s finančným odhadom nákladov na ich uskutočnenie sa vytvára priestor pre špekulácie. Ak sa ministerstvo pri novele zákona rozhodlo opätovne do § 6 zákona č. 543/2002 Z. z. vrátiť povinnosť pre orgán ochrany prírody a krajiny uložiť za zásah do biotopov povinnosť uskutočňovať primerané opatrenia na kompenzáciu negatívnych účinkov zásahu do biotopov, nad rámec smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín., aj mimo území európskej sústavy chránených území NATURA 2000, predpokladáme že ide len o omyl a konkrétnosti o primeraných opatreniach bude možné do vyhlášky doplniť. Napr. na základe dokumentácie ochrany prírody a krajiny v ktorej sú ( mali by byť) uvedené ciele ochrany aj vo vzťahu k biotopom. Ak má ísť o primerané opatrenia na kompenzovanie negatívnych účinkov povoľovanej činnosti na biotopy, tak je nelogické aby sa negatívna činnosť kompenzovala na inom druhu biotopu alebo inej lokalite. Považujeme za vhodné bližšie určiť čo sa považuje za lokalitu. Je lokalitou výskyt uvedeného biotopu v rámci SR, alebo v rámci príslušného chráneného územia, okresu kde sa súhlas vydáva? Poznamenávame, že o uložení primeraných opatrení sa rozhoduje v správnom konaní, v prípade, že pôjde o ich nariadenie na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve žiadateľa alebo organizácie ochrany prírody, bude nutné počítať s tým, že nie vždy bude vlastník s činnosťou na jeho pozemku súhlasiť. V prípade, že primerané opatrenia budú nariadené na lesnej pôde, kde platí program starostlivosti o lesy, a opatrenia nebudú v súlade s ním, kto zabezpečí zmenu programu starostlivosti o lesy ak bude potrebná ? V súvislosti s finančnou náročnosťou uvedených opatrení si dovoľujeme upozorniť, že mnohé biotopy sú súčasťou lesných pozemkov, kde investor uhrádza štátu už stratu za mimo produkčné funkcie lesov Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K § 1 ods. 3 V § 1 ods. 3 žiadame vypustiť písmenom c). Odôvodnenie: Vzhľadom k tomu, že z návrhu vyhlášky nie je jasné o aké opatrenia pôjde, nie je preto ani jasný obsah harmonogramu, spôsob kontroly plnenia uložených opatrení. V rozhodnutí o súhlase môžu byť stanovené v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. podmienky, pre vykonávanie povolenej činnosti. Stanovovanie osobitnej povinnosti pre orgán ochrany prírody, aby súhlas obsahoval aj harmonogram a spôsob plnenia uložených opatrení považujeme z hľadiska kontroly ich uskutočnenia za nadbytočný. Neuskutočnenie primeraných opatrení uložených podľa § 6 zákona č. 543/2002 Z. z. je podľa § 90 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2020 Z. z. porušením podmienok vykonávania činnosti určených príslušným orgánom štátnej správy ochrany prírody a krajiny v rozhodnutí o súhlase. Ak do rozhodnutia orgán ochrany prírody stanoví harmonogram a spôsob kontroly plnenia uložených opatrení v dobe, keď bude len o ich uložení rozhodovať pôjde skôr o želané (predpokladané) termíny, ktorých dodržanie vôbec nemusí byť reálne, čo spôsobí nadbytočnú administratívu, kedy žiadateľ bude musieť pri nedodržaní harmonogramu žiadať o zmenu rozhodnutia. Ak by tak neučinil, vystavuje sa nebezpečenstvu nedodržania podmienok súhlasu, za čo mu môže byť udelená sankcia. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K § 1 ods. 7 V § 1 žiadame vypustiť odsek 7. Odôvodnenie: Podľa § 95 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z .spoločenská hodnota sa uplatňuje najmä pri a) posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v nepovolenom nakladaní s nimi a pri vyčíslení takto vzniknutej ujmy, určenia výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu,117) b) vypracúvaní znaleckých posudkov,118) c) určovaní nálezného podľa § 38 ods. 8, d) rozhodovaní o náhradnej výsadbe a určovaní výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny podľa § 48. Uplatňovanie spoločenskej hodnoty biotopov, ako náhrady za realizáciu primeraných opatrení na kompenzáciu negatívnych účinkov činnosti na biotopy európskeho významu a biotopy národného významu, ktorých poškodenie alebo zničenie bolo povolené vydaním súhlasu podľa § 6, je nad rámec zmocňovacieho ustanovenia , ako aj nad rámec zákona č. 543/2002 Z. z.. Sme toho názoru, že ak by bol zákonodarca uvažoval s uplatnením spoločenskej hodnoty biotopov pri rozhodovaní o primeraných opatreniach bol by to uviedol v § 95 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z, tak ako to uviedol v súvislosti s rozhodovaním o finančnej náhrade za dreviny na výrub ktorých bol vydaný súhlas podľa § 48. Na základe tohto ustanovenia Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPK (Slovenská poľovnícka komora) k vyhláške ako celku Celková koncepcia prijímania právnych noriem v ochrane prírody (zákon, vyhláška) je prevažne založená na obmedzeniach , zákazoch a sankciách čo je filozofia v rozpore s udržateľným užívaním prírody...navyše podmienečne na základe povinných povolení, rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov ovplyvňuje negatívne chod iných odvetví (poľnohospodárstvo, lesníctvo, poľovníctvo, veterinárnu starostlivosť....), zasahuje tak priamo do činnosti a chodu iných odvetví, ktoré spadajú organizačne do iných rezortov štátnych orgánov, čím sa vytvára právna dualita a dvojkoľajnosť. Zároveň v doložke vplyvov nie sú uvedené finančné nároky na štátny rozpočet a vôbec nároky kladené na obyvateľov vidieka Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K § 42 ods. 11 V § 42 ods. 11 žiadame jednoznačne uviesť, ako riešiť situáciu, keď je možné drevine priradiť viac prirážkových indexov Odôvodnenie: Pripomienka vychádza z aplikačnej praxe, kedy zástupcovia verejnosti majú iný názor na uplatnenie prirážkových indexov ako spracovateľ odborného posudku, prípadne zástupca orgánu ochrany prírody. Nejednoznačný výklad je dôvodom na podanie odvolania zo strany verejnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPK (Slovenská poľovnícka komora) k vyhláške ako celku V niektorých prípadoch sú neprimerane stanovené výšky spoločenskej hodnoty najmä u živočíchov. Nepovažujeme za správne ak usmrtením jedného živočícha môže dôjsť podľa trestného zákona ku škode väčšej čo je 10 násobok škody malej-266 euro a až škody značného rozsahu, čo predstavuje 100 násobok škody malej Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPK (Slovenská poľovnícka komora) K prílohám vyhlášky V niektorých prílohách chýbajú oproti latinským názvom slovenské názvy. Navrhujme to doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPK (Slovenská poľovnícka komora) K vyhláške ako celku Zásadne nesúhlasíme aby sa vlk zaradil medzi celoročne chránené živočíchy. Vlk je chránený od roku 1920 a jeho aktívna ochrana dosiahla úspech. Stanovenie každoročnej výšky regulácie vlka plne zabezpečuje zachovanie dostatočnej výšky jeho populácie so snahou minimalizácie škôd pre chovateľov kôz a oviec a užívateľov poľovných revírov pri raticovej zveri. Dôkazom je stav populácie vlka na Slovensku. Bezzásah pre populáciu, ktorá je zdravá a všetky EU zdroje ju považujú za stabilnú a uspokojivú je vytĺkania politického kapitálu a míňanie finančných zdrojov daňových poplatníkov na záležitosti , ktoré sú zrejmé a jasné. Bezzásah do populácie vlka bude mať za následok zvyšovania škôd a následne zaťažovať štátny rozpočet. Požadujme vlka vypustiť z prílohy č. 5. jedná sa o zámerný zásah do kompetencií MP a RV SR Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail