LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohe č. 33 K prílohe č. 33: Navrhujeme slovo „PREUKAZU“ nahradiť slovom „ODZNAKU“. Odôvodnenie: V § 35 ods. 2 sa uvádza, že v prílohe č. 33 je uvedený vzor odznaku člena stráže prírody. V prílohe č. 1 k zákonu č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa nachádza vyobrazenie označené slovami „odznak člena stráže prírody“, pričom rovnaké vyobrazenie je v prílohe č. 33 návrhu vyhlášky označené slovami „vzor preukazu člena stráže prírody“. Sme toho názoru, že v prílohe č. 33 sa nachádza vzor odznaku člena stráže prírody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 50 K § 50: Navrhujeme za slovami „§ 19“ vložiť čiarku a slovo „21“. Odôvodnenie: § 21 návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov odkazuje na § 28a ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý nadobudne účinnosť 1. septembra 2021, z uvedeného dôvodu nemôže § 21 návrhu vyhlášky nadobudnúť účinnosť pred 1. septembra 2021. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 32 ods. 1 a prílohe č. 30 K § 32 ods. 1 a prílohe č. 30: Treba zosúladiť znenie § 32 ods. 1 a prílohy č. 30. Odôvodnenie: V § 32 ods. 1 sa uvádza, že v prílohe č. 30 je uvedený vzor oznámenia o začatí a ukončení prieskumu a výskumu osobitne chránenej časti prírody a krajiny a v prílohe č. 30 sa nachádza vzor oznámenia o vykonávaní prieskumu a výskumu osobitne chránenej časti prírody a krajiny. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 49 K § 49: V § 49 druhom bode treba vypustiť slová „vyhlášky č. 449/2019 Z. z. a vyhlášky č. 450/2019 Z. z.“. Pod číslom č. 449/2019 Z. z. je v Zbierke zákonov Slovenskej republiky publikované nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 449/20019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohe č. 3 K prílohe č. 3: Slovo „muflóních“ treba nahradiť slovom „mufloních“. Slová „určených“ navrhujeme nahradiť slovami „ustanovených“ a za slová „osobitným predpisom“ vložiť odkaz a následne poznámku pod čiarou na osobitný predpis. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 31 ods. 8 K § 31 ods. 8: Odporúčame zvážiť nahradenie slova „pravidelne“ konkrétnym vymedzením časového obdobia. Slovo „pravidelne“ považujeme za veľmi nepresné vymedzenie času. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohe č. 1 K prílohe č. 1: V zozname biotopov európskeho významu v riadku s kódom SK Ls 3. 2 slovo „apiesku“ navrhujeme nahradiť slovami „a piesku“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 36 K § 36: Názov nad paragrafom odporúčame zosúladiť so znením vykonávaného § 80 ods. 2 zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 35 K § 35: V názve pod paragrafom odporúčame za slovo „a“ vložiť slovo „vzor“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) vlastnému materiálu V § 2 ods. 3 písm. g) odporúčame na konci doplniť čiarku. V § 5 ods. 3 odporúčame slovo „uskutočnostím“ nahradiť slovom „uskutočnením“. V § 21 ods. 1 písmeno a) odporúčame upraviť takto: „a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail),“. V § 31 ods. 2 písm. a) odporúčame upraviť takto: „a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail),“. V § 31 ods. 4 písm. a) odporúčame upraviť takto: „a) názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO), telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail),“. V § 31 ods. 4 písmeno b) odporúčame upraviť takto: „b) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail) štatutárneho zástupcu alebo konateľa,“. V § 31 ods. 4 písmeno c) odporúčame upraviť takto: „c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail) zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 55 ods. 3 zákona,“. Legislatívno-technické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPK (Slovenská poľovnícka komora) všeobecná Vyhláška ignoruje legislatívno - technické pravidlá predkladania materiálu do legislatívneho procesu, nie je predkladaná formou zmien, je predkladaná v celosti, čo má za následok obťažnosť pochopenia zmien, nemožnosť ich porovnania s pôvodnou vyhláškou, resp. posúdiť čo je vo vyhláške nové a čo pôvodné. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.) § 1 ods. 2 písm. e) Návrh: V § 1 ods. 2 vypustiť písmeno e), v prílohe č. 1 žiadame vypustiť posledný stĺpec označený ako „Záber biotopu“ a v poznámkach pod čiarou v prílohe č.1 žiadame vypustiť bod 4. Odôvodnenie: V § 1 ods. 2 písmena e) návrhu vyhlášky sa uvádza, že pri vydávaní súhlasu na zásah do biotopu má orgán ochrany prírody prihliadať na možnosti záberu biotopu uvedené v prílohe č. 1, kde je v tabuľke posledný stĺpec označený ako „Záber biotopu“ a v kolónke je písmeno „x“ = nie je možný žiadny záber. Termín „záber biotopu“, návrh vyhlášky bližšie nešpecifikuje. V praxi to bude znamenať, že poškodenie alebo zničenie týchto biotopov sa zakazuje. Môže nastať situácia, kedy by bolo možné nejakú činnosť povoliť aj v území zaradenom do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 – napr. investície v súlade so zákonom o energetike, ale súhlas na zásah do biotopu nebude pre uplatnenie § 1 ods. 2 písm. e) návrhu vyhlášky možný. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.) § 22 Návrh: Za ods. 11 navrhujeme doplniť ods. 12: (12) Ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín z dôvodu umiestnenia líniovej stavby veľkého rozsahu, doklady podľa ods. 10 písm. b) sa nevyžadujú, k žiadosti sa prikladá situácia stavby v mierke 1:10 000 s vyznačením lokality kde drevina rastie Odôvodnenie: Pri zvlášť rozsiahlych líniových stavbách o dĺžke niekoľkých kilometrov nie je účelné vyžadovať jednotlivé parcelné čísla pozemkov, zvlášť keď sa nevyžadujú ani pre konanie podľa stavebného zákona a pre identifikáciu lokality postačuje grafická situácia. V súčasnosti je aj v platnom znení vyhlášky č. 24/2003 Z.z. koncipované ustanovenie, ktoré uvedené zohľadňuje a uvedené nevyžaduje predkladať: §17 odsek (9) Doklady podľa odseku 8 písm. b) a c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. 9) K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1:50 000 alebo 1:10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.) § 1 ods. 2 písm. d) Návrh: V ust. § 1 ods. 2 písm. d) navrhujeme uviesť, kde sa uvedená skutočnosť dá získať. Odôvodnenie: Pri vydávaní súhlasu podľa § 6 na zásah do biotopu mimo chránených území, postupujú orgány ochrany prírody tak, že vo vyjadrení podľa § 9 zákona č. 543/2002 Z.z. na existenciu biotopu len upozornia (niekedy ani to nie). Zároveň nie je zrejmé ako sa bude zisťovať " vzácnosť biotopu". Nie je zrejmé, kde sú tieto údaje uvedené. Pri rekonštrukciách distribučných vedení sme sa stretli s prístupom organizácie ochrany prírody, že nás až v konaní o vydaní súhlasu pracovníci upozornili na konkrétny biotop, ktorý bol mapovaný ako vzácny. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.) § 22 ods. 9 Návrh: Navrhujeme na záver ust. § 22 ods. 9 doplniť nasledujúcu formuláciu „ako aj stav keď sa drevina v dôsledku svojho rastu priblížila k elektrickému vedeniu na vzdialenosť menšiu, ako sú bezpečné vzdialenosti uvedené v platných technických normách a stav, keď výška dreviny presiahla maximálne prípustné výšky drevín v ochranných pásmach elektrických vedení v zmysle osobitného zákona.“ Odôvodnenie: Za bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka je nevyhnutné považovať aj stav, keď drevina sa v dôsledku svojho rastu priblížila k elektrickému vedeniu na vzdialenosť menšiu, ako sú bezpečné vzdialenosti uvedené v platných technických normách a stav, keď výška dreviny presiahla maximálne prípustné výšky drevín v ochranných pásmach elektrických vedení v zmysle príslušného paragrafu zákona o energetike. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.) § 16 ods. 1 písm. i) Návrh: Zvážiť aplikáciu tohto ustanovenia v špecifických prípadoch – viď. odôvodnenie. Odôvodnenie: V prípade úhynov na sieti (zariadeniach distribučnej sústavy) máme niekedy pochybnosť o príčine úhynu následkom zásahu el. prúdom. Príčina by mala byť preukázaná pitevnou správou a až následne špecifikovaná v evidencii. Uvedené považujeme za podstatné, nakoľko aj hodnota usmrteného živočícha, ktorá je uvedená v Prílohe č. 5 - je výrazne navýšená! Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.) § 5 ods. 3 Návrh: § 5 odsek 3 navrhujeme doplniť za „najmä na trojpodlažných a viacpodlažných budovách“ nasledujúcu časť: ..., ak orgán ochrany prírody a krajiny tak určil vo svojom stanovisku ... Odôvodnenie: Navrhované znenie by znamenalo, že pre všetky nové stavby, ako aj úpravy stavieb vrátane udržiavacích prác by musel byť vypracovaný odborný posudok oprávnenou osobou, čo považujeme predovšetkým u líniových stavieb za neefektívne. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.) § 22 ods. 13 písm. d) Návrh: Na záver ust. § 22 ods. 13 písm. d) navrhujeme doplniť: „Uvedená špecifikácia sa nevzťahuje na prípady oznámení o plánovanom výrube v ochranných pásmach elektrických vedení.“ Odôvodnenie: Proti tomuto ustanoveniu je potrebné vzniesť zásadnú pripomienku. Vzhľadom k tomu že sa uvedené týka desiatok tisícov kilometrov koridorov elektrických vedení, v ktorých sa dreviny musia pravidelne odstraňovať v 4 až 5 ročných cykloch z dôvodu zaistenia ochrany zdravia a života človeka, takáto inventarizácia drevín pred ich výrubom v ochrannom pásme vedení, kde Zákonom o energetike je obmedzená prípustná výška drevín a nariadené udržiavanie bezlesia je neúčelná, časovo náročná a znamená zbytočne vynaložené značné finančné prostriedky ako na strane prevádzkovateľov elektrických vedení, tak aj štátnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.) § 22 ods. 13 písm. b) Návrh: Na záver ust. § 22 ods. 13 písm. b) navrhujeme doplniť nasledujúcu formuláciu: „....pre koridory elektrických vedení je postačujúce predložiť mapu s vyznačením osi vedenia a hraníc zákonného ochranného pásma, v ktorom platia obmedzenia týkajúce sa vysádzania a pestovania drevín, ako aj povinnosť udržiavania bezlesia.“ Odôvodnenie: Oprávnenie na výrub drevín vyplýva pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy priamo z osobitného zákona. Navrhujeme doplniť, že pre koridory elektrických vedení je postačujúca mapa s vyznačením osi vedenia a hraníc zákonného ochranného pásma v ktorom platia obmedzenia týkajúce sa vysádzania a pestovania drevín, ako aj povinnosť udržiavania bezlesia. Požadovanie predloženia označenia parcely katastra nehnuteľnosti môže pri jednom oznámení predstavovať aj zoznam stoviek parciel. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.) § 22 ods. 14 a 15 Návrh: Z dôvodu jednoznačnosti je potrebné doplniť, že body 14 a 15 sa nevzťahujú na výruby vykonávané na základe oznámenia podľa §47 ods. 7 zákona. Máme skúsenosť, že niektorí úradníci potom žiadajú v teréne označovať aj výruby v ochranných pásmach elektrických vedení. Odôvodnenie: Navrhované doplnenie vyvstáva z potrieb praxe, nakoľko ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy máme skúsenosť, že niektoré úrady žiadajú v teréne označovať aj výruby v ochranných pásmach elektrických vedení. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail