LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) § 21 Doplniť: § 21 ods. 1 písm. b) o dovetok „alebo údaje o získanej kvalifikácií v odbore autorizovaný krajinný architekt" Doplniť: § 21 ods. 1 písm. c) o dovetok „alebo doklad o získanej autorizácií v odbore autorizovaný krajinný architekt" Doplniť § 21 ods. 2 o vety: Požadovaným vzdelaním je rovnako vzdelanie v oblasti poľnohospodárskych a krajinárskych vied so zameraním na krajinnú a záhradnú architektúru alebo krajinné inžinierstvo alebo iné vzdelanie, na základe ktorého je možné získať autorizáciu krajinného architekta podľa osobitných predpisov (§2 zákona č. 138/1992 Zb.) Odôvodnenie: Rozsah odbornej spôsobilosti, na ktoré má byť spôsobilá autorizovaná osoba podľa § 28a ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z. zahŕňa aj činnosti, ktoré pri výkone svojho povolania realizujú autorizovaní krajinní architekti. Predmetom vyhlášky a legislatívnej úpravy nemôžu byť len činnosti smerujúce ku ochrane krajiny, ale musia tam byť zahrnuté aj činnosti, ktoré smerujú popri ochrane krajiny aj k tvorbe krajiny. Spracovanie dotknutých dokumentov preto nie je možné realizovať bez súčinnosti dotknutých profesií ekológov, environmentalistov a ostatných analytických profesií s profesiou autorizovaných krajinných architektov. Počas vytvárania a realizácie ochranných opatrení krajiny dochádza o.i. aj k zmenám celého územia a takúto zmenu je potrebné považovať za tvorbu krajiny. Tvorba krajiny je ale činnosť, ktorá v zmysle príslušných predpisov a obsahu vzdelania patrí do pôsobnosti autorizovaných krajinných architektov. Do rozsahu oprávnení autorizovaného krajinného architekta rovnako patrí vykonávanie predprojektovej činnosti, najmä na spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích prieskumov a rozborov, na spracúvanie podkladov, prieskumov a rozborov na architektonické štúdie a urbanistické štúdie a na spracúvanie krajinnoekologických plánov. Na viac platí, že autorizovaný krajinný architekt musel absolvovať autorizáciu v zmysle § 2 zákona č. 138/1992 Zb. a teda aj bez zápisu do ďalšieho zoznamu odbornej spôsobilosti je osobou odborne spôsobilou a uznanou samostatnou štátnou skúškou. Navrhovaná zmena je aj v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/958 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní, nakoľko cieľom navrhovanej úpravy je predchádzať neprimeraným obmedzeniam prístupu k odborným činnostiam alebo výkonu týchto činností, ako aj riadne fungovanie vnútorného trhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) § 21 Doplniť § 21 ods. 4 zmeniť prvú vetu: Skúška odbornej spôsobilosti sa uskutočňuje pred komisiou, ktorej predsedu a ostatných členov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia zo zamestnancov ministerstva, organizácie ochrany prírody, Slovenskej komory architektov za časť krajinná architektúra, ako aj... Odôvodnenie: Slovenská komora architektov je samosprávna stavovská organizácia zriadená zákonom, ktorá o.i. vedie zoznam autorizovaných krajinných architektov a organizuje a personálne zastrešuje sústavné vzdelávanie autorizovaných krajinných architektov. Rovnako realizuje zabezpečenie získania odbornej spôsobilosti a autorizácie autorizovaných krajinných architektov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. Disponuje tak personálnymi kapacitami, ako aj praktickými skúsenosťami, ktoré je možné pri zabezpečovaní skúšok podľa zákona 543/2002 Z.z.. Účasť zástupcu Slovenskej komory architektov je rovnako odôvodnená rozsahom činností, ktoré získaná odborná spôsobilosť zahŕňa, nakoľko zahŕňa aj činnosti autorizovaného krajinného architekta. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) § 25 Doplniť § 25 ods. 1 nasledovne: „Koncepcia ochrany prírody a tvorby krajiny, biodiverzity a krajiny hodnotí stav ochrany prírody, tvorby krajiny, biodiverzity... Odôvodnenie: Tvorba krajiny je činnosť, ktorá musí byť rovnako zahrnutá v uvedenej koncepcii. Tvorbu krajiny profesionálne vykonávajú autorizovaní krajinní architekti, samozrejme v súčinnosti s ostatnými analytickými profesiami, ako sú environmentalisti alebo ekológovia. Navrhovaná vyhláška primárne rieši ochranu prírody. Ochrana ale priamo súvisí s tvorbou. Ak dochádza k zmenám v krajine z dôvodu ochrany, je potrebné tieto zmeny spracovať nie len na úrovni ekologickej, environmentálnej, ale súčasne aj s výhľadom na dotvorenie dotknutého územia s dôrazom na čo najoptimálnejšie zapracovanie návrhu ochrany. Navrhovaná zmena je aj v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/958 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní ,nakoľko cieľom navrhovanej úpravy je predchádzať neprimeraným obmedzeniam prístupu k odborným činnostiam alebo výkonu týchto činností, ako aj riadne fungovanie vnútorného trhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) § 42 Doplniť § 42 ods. 2 zmeniť druhú vetu na: Meranie sa použije pri stromoch s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny. Odôvodnenie: Pôvodné znenie je nepresné a zavádzajúce konštatovaním, že za strom sa považuje drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň. Toto konštatovanie v praxi vedie k rôznemu výkladu či sa jedná o strom alebo ker pri viackmenných formách stromov, vytvárajúci viac kmeňov, a to aj u takých typických drevín ako napr. dub, javor, jaseň a pod. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) § 21 Zmeniť § 21 názov tak, aby neobsahovalo označenie „autorizovanej osoby“ Zmeniť § 21 ods. 10 z pôvodne „Ministerstvo vedie zoznam autorizovaných osôb...“ na navrhované „Ministerstvo vedie zoznam odborne spôsobilých osôb ..“ Odôvodnenie k obom: Autorizácia je legislatívny pojem, ktorý je upravený v osobitnom právnom predpise vyššej právnej sily ako je vyhláška – všeobecne záväzný právny predpis zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. V zmysle § 2 uvedeného zákona Autorizácia je rozhodnutie podľa tretej časti o zapísaní žiadateľa do zoznamu podľa § 3 ods. 1, 2 alebo 3 (ďalej len „zoznam“) zákona na základe a)získania odbornej kvalifikácie podľa tohto zákona, alebo b) uznania odbornej kvalifikácie získanej v domovskom členskom štáte. Zavedením totožného pojmu by tak nastal nesúlad, nakoľko podľa platného stavu je autorizácia zákonom upravený postup viazaný na získanie odbornej spôsobilosti v určenej oblasti, ktorému predchádza úspešné absolvovanie autorizačnej skúšky podľa uvedeného zákona, ako predpoklad na výkon regulovaného povolania autorizovaný krajinný architekt. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v § 1 ods. 5 slovo „zásahu“ nahradiť slovom „zásah“, v § 1 ods. 7 v zátvorke slovo „ochrana“ nahradiť slovom „ochrany“, v § 2 ods. 1 a 2 slovo „možno“ nahradiť slovami „sa môžu“ z dôvodu zosúladenia formulácie s názvami príloh č. 2 a 3, v § 2 ods. 3 písm. g) na konci doplniť čiarku, v § 2 ods. 3 písm. h) slovo „evidovanú“ nahradiť slovom „evidovaného“, v § 3 nadpise za slovo „a“ vložiť slovo „zoznam“, v § 5 ods. 3 slovo „uskutočnostím“ nahradiť slovom „uskutočnením“, v § 5 ods. 4, § 14 ods. 1 a § 17 ods. 5 písm. d) slovo „dvanásť“ nahradiť číslom „12“ v súlade s bodom 6 prílohy LPV, v § 7 písm. a) bode 18 na konci bodku nahradiť čiarkou, v § 8 ods. 1, § 10 ods. 9, § 14 ods. 3, § 19 ods. 13, § 24 ods. 2, § 32 ods. 1 a 2 a § 37 ods. 2 znenie zosúladiť so znením nadpisu príslušnej prílohy, v § 10 ods. 11 vypustiť slovo „označené“ ako nadbytočné, v § 11 ods. 3 a § 13 ods. 6 úvodných vetách slová „musia obsahovať“ nahradiť slovom „obsahujú“, v § 13 ods. 6 písm. d) vypustiť jedno slovo „o“, v § 15 slovo „ochrana“ nahradiť slovom „ochrany“, v § 17 ods. 1 písmeno b) zosúladiť s bodom 58 prílohy LPV, v § 17 ods. 1 písm. c) slová „písmen b) a c)“ nahradiť slovami „písmen a) a b)“, v § 18 ods. 2 písm. b) a c) slovo „pokiaľ“ nahradiť slovom „ak“, v § 19 ods. 6 prvej vete slovo „stanovených“ nahradiť slovom „určených“ a v druhej vete slovo „stanovené“ nahradiť slovom „určené“, v § 19 ods. 10 skratku „resp.“ nahradiť slovom „alebo“, v § 21 ods. 1 písm. a) a § 31 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. a) až c) slová „číslo telefónu (e-mail)“ nahradiť slovami „telefónne číslo a adresu elektronickej pošty“, v § 21 ods. 1 písm. e) slová „písm. a)“ nahradiť slovami „písmena a)“, v § 21 ods. 5 vypustiť druhú vetu vzhľadom na znenie § 21 ods. 8, v § 21 ods. 7 slová „7 dní“ nahradiť slovami „sedem dní“ v súlade s bodom 6 prílohy LPV, poznámku pod čiarou k odkazu 9 preformulovať takto: „9) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“, v poznámke pod čiarou k odkazu 10 vypustiť pri druhej citácii slová „v znení neskorších predpisov“, v § 22 ods. 13 písm. c) doplniť odkaz a poznámku pod čiarou na osobitný predpis, v § 23 ods. 1 slovo „digitálnej“ nahradiť slovom „elektronickej“, slová „listinnej alebo digitálnej podobe“ nahradiť slovami „listinnej podobe alebo elektronickej podobe“ a na konci za slovo „prírody“ vložiť slovo „krajiny“, v § 23 ods. 5 za slovo „prírody“ vložiť slová „a krajiny“, v § 24 ods. 1 slová „s výnimkou“ nahradiť slovom „okrem“, v § 24 ods. 4 slová „o rozmeroch“ nahradiť slovami „s rozmermi“, v § 24 ods. 7 slová „s nápisom“ nahradiť slovami „s názvom“ a vypustiť slová „spolu s jeho názvom“, v § 27 ods. 1 vypustiť legislatívnu skratku „(ďalej len „generel“)“, pretože sa v návrhu ďalej používa len dvakrát, v poznámke pod čiarou k odkazu 13 uviesť neskrátenú citáciu zákona č. 50/1976 Z. z. vzhľadom na pripomienku k poznámke pod čiarou k odkazu 9, v § 30 ods. 2 slová „§ 25, 26, 27 a 29“ nahradiť slovami „§ 25 až 27 a § 29“, slová „10 rokov“ nahradiť slovami „desať rokov“ a slová „5 rokov“ nahradiť slovami „päť rokov“ v súlade s bodom 6 prílohy LPV, v § 30 ods. 4 písm. a) za slovo „vláda“ vložiť slová „Slovenskej republiky“, v § 35 ods. 2 vypustiť slová „Slovenskej republiky“ z dôvodu zavedenia legislatívnej skratky v § 24 ods. 1, v § 42 ods. 3 druhej vete slová „V prípade, ak“ nahradiť slovom „Ak“, v § 42 ods. 6 slovo „stanoví“ nahradiť slovom „určí“, v § 45 úvodnej vete slovo „nasledovných“ nahradiť slovom „týchto“, v § 46 ods. 1 písm. e) slová „peňažnom ústave“ nahradiť slovami „banke alebo pobočke zahraničnej banky“, v § 46 ods. 2 písm. f) slová „prípadne iné doklady preukazujúce“ nahradiť slovami „iný doklad preukazujúci“ a slovo „psoch“ nahradiť slovom „psov“, v § 47 za slová „písm. e)“ vložiť slovo „zákona“, v § 49 druhom bode vypustiť slová „vyhlášky č. 449/2019 Z. z. a vyhlášky č. 450/2019 Z. z.“, v § 50 slová „s výnimkou“ nahradiť slovom „okrem“ v súlade s bodom 64.1 prílohy LPV, v prílohe č. 33 nadpise slovo „PREUKAZU“ nahradiť slovom „ODZNAKU“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 46 V odseku 2 písm. e) žiadame vypustiť slová „a kópie dokladov účtovnej závierky20) za predchádzajúce účtovné obdobie alebo za účtovné obdobie, v ktorom je náhrada škody uplatňovaná“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 20. Účtovné závierky účtovných jednotiek sú pre subjekty verejnej správy dostupné bezplatne v Registri účtovných závierok. Požiadavka predloženia kópie účtovnej závierky alebo jej jednotlivej súčasti nie je v súlade s uznesením vlády SR č. 516/2011 a bezdôvodne zvyšuje administratívnu a finančnú záťaž podnikateľských subjektov. Register účtovných závierok bol zriadený z dôvodu, aby účtovné jednotky neboli povinné predkladať účtovné závierky na rôzne miesta a aby si účtovné závierky subjekty verejnej správy pre svoje potreby vyhľadali sami. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčame prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 2 ods. 2 (napríklad § 1 ods. 2, § 2 ods. 4, § 11 ods. 4, § 15, § 16 ods. 2, § 17 ods. 6, § 18 ods. 5 a 7, § 21 ods. 3, 4 a 10, § 22 ods. 12, § 23 ods. 5, § 30 ods. 1 a 2, § 31 ods. 8, § 33 ods. 3 a 7, § 34 ods. 1, 4, 5 a 8, § 36 ods. 4 a 5, § 37 ods. 4, § 46 ods. 3), pretože upravuje konanie štátneho orgánu a s jej čl. 13 ods. 1 (napríklad § 10 ods. 5 a 9, § 11 ods. 4 až 6, § 14 ods. 4, § 18 ods. 2, § 21 ods. 8 a 9, § 22 ods.14 a 15, § 31 ods. 1 až 6, § 33 ods. 5, § 34 ods. 6 a 7, § 36 ods.1, 6 a 7), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K § 46 ods. písm. d) V § 46 ods. 2 žiadame písmeno d) rozdeliť na dve samostatné písmená d) a e) nasledovne: „d) preukázanie majetkoprávneho usporiadania väčšinového podielu k pozemkom pod rybníkom alebo preukázanie vlastníckeho práva k vodnej stavbe (rybníku), e) doklad o užívateľskom práve k rybníku, rybochovnému zariadeniu alebo malej vodnej nádrži, ak ide o škodu na rybách,“. Odôvodnenie: Majetkoprávne usporiadanie pôdy pod rybníkmi v SR je veľký problém. Na väčšine územia SR neprebehla komasácia ani pozemkové úpravy a tak nie je možné preukázať na väčšine rybníkov vlastnícke práva k pozemkom pod rybníkmi. Každoročné škody spôsobované rybožravými predátormi na rybníkoch vznikajú, a to aj na rybníkoch zaradených do NATURY 2000, pričom viaceré obmedzenia znižujú produkčné možnosti rybnikárov na Slovensku tým, že nemôžu vykonávať niektoré opatrenia zamerané na udržiavanie produkcie. Zároveň musia strpieť škody spôsobované rybožravými predátormi, pričom z dôvodu, že nemôžu preukázať vysporiadanie 100 % pozemkov pod rybničnými plochami nespĺňajú podmienky na uplatnenie si náhrady škody a nie tak nie sú odškodňovaní. Sú prípady, kedy takéto konania skončili na súde v neprospech chovateľov rýb z dôvodu súčasného znenia vyhlášky. Uvedenú zmenu navrhuje preto z dôvodu zrušiť diskrimináciu medzi chovateľmi a zároveň prijať také legislatívne podmienky aby vznikajúce škody spôsobené na rybách chránenými živočíchmi štát kompenzoval v zmysle § 97 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K Prílohe č. 7 Za odstavec „Zakázané je chytať alebo usmrcovať jedince druhov ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus), boleň dravý (Aspius aspius), jalec maloústy (Leuciscus leuciscus), jalec tmavý (Leuciscus idus), jeseter malý (Acipenser ruthenus), pleskáč siný (Abramis ballerus), pleskáč tuponosý (Abramis sapa), mrena severná (Barbus barbus), hlavátka podunajská (Hucho hucho), podustva severná (Chondrostoma nasus), mieň sladkovodný (Lota lota), zubáč volžský (Sander volgensis), lieň sliznatý (Tinca tinca), lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) a nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) v čase ich individuálnej ochrany podľa osobitného predpisu ) vo vodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime“ žiadame doplniť nasledovný text: Uvedený zákaz a spoločenská hodnota sa nevzťahuje na druhy chované v rybníkoch a rybochovných zariadeniach v súvislosti s hospodárskym chovom rýb v súlade s osobitným predpisom * (* pozn. pod čiarou : evidencia chovateľov rýb podľa zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a podľa § 19a zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení hospodárskych zvierat) Spoločenská hodnota sa nevzťahuje na jedinca uloveného v súlade s osobitným predpisom * (* pozn. pod čiarou : zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a podľa vyhlášky č. 381/2018 Z.z.) Odôvodnenie: Ide o nové ustanovenie, a preto navrhujeme, aby sa navrhnuté obmedzenie nevzťahovalo na vymenované druhy pri hospodárskom chove rýb a pri love rýb udicou v zmysle platného zákona o rybárstve. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Vlastný materiál V Prílohe č. 3 navrhujeme doplniť nasledovné druhy živočíchov: Ctenopharyngodon idella - amur biely Oncorhynchus mykiss - pstruh dúhový Salvelinus fontinalis - sivoň potočný Carassius auratus - karas striebristý Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 17 K § 17: Navrhujeme § 17 doplniť odsekom 10, ktorý znie: „(10) Dermoplastický preparát chráneného živočícha sa nezameniteľne označuje značkou, ktorej konštrukcia vylučuje viacnásobné použitie.“. Odôvodnenie: Útvarmi Policajného zboru boli v posledných rokoch vykonávané viaceré vyšetrovania prípadov nelegálnej držby loveckých trofejí, či už chránených živočíchov na území Slovenskej republiky alebo exemplárov druhov živočíchov ohrozených medzinárodným obchodom s podozrením zo spáchania trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305 Trestného zákona v znení neskorších predpisov. Počas vyšetrovaní boli pri domových prehliadkach opakovane nachádzané trofeje, pri ktorých podozrivá osoba nebola schopná predložiť doklady preukazujúce legálnosť ich nadobudnutia. V priebehu niekoľkých týždňov však podozrivá osoba dodatočne preukázala, že trofeje, ku ktorým v čase vykonania prehliadky nemala žiadne doklady boli zapožičané od iných osôb, ktoré ich vlastnili v súlade s právnymi predpismi. Tieto osoby im dodatočne za týmto účelom vystavili potvrdenia a svojimi výpoveďami potvrdili ich pravosť. Tento postup sa opakoval aj v prípadoch, kedy sme mali s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou preukázané, že exempláre boli získané nelegálne. Bez nezameniteľného označovania neživých exemplárov, podobne ako sa už v súčasnosti označujú ulovené jedince vybraných druhov poľovnej zveri, nie je možné vylúčiť legalizovanie nelegálne získaných neživých exemplárov. V tejto súvislosti si dovoľujeme pripomenúť, že zákonodarca nezameniteľnému označeniu prisúdil pomerne vážne postavenie, pretože podľa § 305 ods. 3 písm. c) Trestného zákona je jeho falšovanie trestným činom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 31 K § 31: V § 31 ods. 4 písm. b) slová „štatutárneho zástupcu alebo konateľa“ navrhujeme nahradiť slovami „štatutárneho orgánu alebo jeho členov“ a v § 31 ods. 4 písm. d) slová „osoby štatutárneho zástupcu alebo konateľa“ nahradiť slovami „štatutárneho orgánu alebo jeho členov“. Odôvodnenie: Podľa § 55 ods. 6 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyčiarkne zo zoznamu právnickú osobu, ktorej štatutárny orgán alebo jeho člen bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia spáchaný z nedbanlivosti. Navrhujeme používať tu istú terminológiu, ktorá je zavedená v zákone. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 ods. 7 K § 1 ods. 7: Slová „štátnej organizácii ochrany prírody a krajiny podľa § 65a zákona“ odporúčame nahradiť slovami „Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky“. Podľa § 65a ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou pôsobnosťou zriadená ministerstvom ako príspevková organizácia, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa tohto zákona a osobitných predpisov. Navrhujeme uviesť jej názov podľa § 65a zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) názvu K názvu: Navrhujeme vypustiť slová „č. 543/2002 Z. z.“ obdobne ako je to napríklad pri vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 8 ods. 1 K § 8 ods. 1: Odporúčame nahradiť slovo „ustanovení“ slovom „podmienok“ v záujme dodržania terminológie zavedenej v § 37 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 17 ods. 9 K § 17 ods. 9: V odseku 9 odporúčame upresniť termín „v rozhodnutiach vydaných podľa zákona“. Právny predpis má byť jednoznačný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 21 ods. 1 písm. e) K § 21 ods. 1 písm. e): Slová „podľa písm. a)“ treba nahradiť slovami „podľa písmena a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 ods. 5 K § 1 ods. 5: Navrhujeme slová „považuje zásahu do biotopu“ nahradiť slovami „považuje zásah do biotopu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 19 ods. 7 K § 19 ods. 7: V § 19 ods. 7 odporúčame vypustiť nadbytočné slovo „vždy“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail