LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) prílohe č. 27 A V prílohe č. 27 A. Obsah projektu ochrany chráneného územia v bode 1.4 Vymedzenie chráneného územia a jeho ochranného pásma (dotknuté územnosprávne jednotky – kraj, okres, katastrálne územie a dotknuté celky) absentuje prehľad foriem vlastníctva a určenie celistvosti a lokalizácie pozemkov vo vlastníctve štátu. Žiadame doplniť bod 1.4 Vymedzenie chráneného územia a jeho ochranného pásma (dotknuté územnosprávne jednotky – kraj, okres, katastrálne územie a dotknuté celky) o: prehľad foriem vlastníctva a lokalizácia pozemkov vo vlastníctve štátu. Zdôvodnenie: Je nanajvýš dôležitá, aby vlastníci, správcovia dotknutých lokalít mali čo najpresnejší prehľad o zámeroch orgánov ochrany životného prostredia na svojich pozemkoch. Je na vyhotoviteľoch PO, aby tieto pozemky čo najpresnejšie zidentifikovali a informovali dotknutých vlastníkov, správcov a užívateľov aj pre potreby zvýšenia kvality dokumentácie ochrany prírody. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) prílohe č. 27 A V prílohe č. 27 A. Obsah projektu ochrany chráneného územia v bode 4. Návrh riešenia a určenie výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania nie je zmienka o predpokladanom vplyve na zamestnanosť. Žiadame doplniť bod 4. Návrh riešenia a určenie výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania o: 4.3 Určenie predpokladaného vplyvu na zamestnanosť Zdôvodnenie: Pre občanov, žijúcich a pracujúcich na dotknutých územiach je nutné vedieť a porozumieť aké prínosy im prípadná ochrana prírody donáša, resp. aký vplyv má na ich živobytie. Je povinnosťou vyhotoviteľov PO zhodnotiť vplyvy na zamestnanosť v regióne, pre ktorý sa PO vypracúva. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) § 28 Žiadame doplniť: ods. 4 o vetu: Pre potreby vyhotovenia dokumentov osobitne chránených častí prírody a krajiny sa použijú len výsledky ktoré preukázateľne deklarujú skutočný stav územia. Zdôvodnenie: Neraz sa stretávame so zdôvodnením opodstatnenosti vyhlásenia chráneného územia s odvolaním sa na výskumy realizované z pred 30 rokov, kedy aj samotní navrhovatelia priznajú že tieto údaje už dnes nie sú relevantné, ale nemajú iné tak ich použili. Takto vznikajú hrubé nepresnosti čo sa týka stavu chránených území. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) § 21 ods. 2 Žiadame doplniť: slovo „lesníctvo“ Požadovaným vysokoškolským vzdelaním, ktoré je podmienkou pre vydanie osvedčenia, je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo tretieho stupňa v oblasti prírodných vied so zameraním na biológiu, lesníctvo, ekológiu, aplikovanú ekológiu, ochranu prírody a environmentalistiku. Zdôvodnenie: Drvivú väčšinu chránených území tvoria lesné biotopy, preto považujeme takúto požiadavku za logickú a prirodzenú. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) § 24 Žiadame doplniť: nový ods. 15) 15) Tabule podľa odst. 2,3,4,5,7 a 12 je zakázané prichytávať na živé stromy. Zdôvodnenie: Nezriedka sa stáva že podobné tabuľkové označenia sa umiestňujú aj na živé stromy klincovaním, alebo skrutkovaním čo spôsobuje vstupné rany pre prípadné infekcie, čo ohrozuje zdravotný stav týchto stromov a ich okolia. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) bodu 10 doložky vplyvov Návrh vyhlášky nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie, rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti, keďže tieto vplyvy vyplývajú už z platných právnych predpisov – zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a právna úprava návrhu vyhlášky v rozsahu, v akom dochádza k zmenám platnej právnej úpravy, takéto vplyvy nemá“. Žiadame doplniť doložku vplyvov o dopady ktoré vyplynú z právnych predpisov prekračujúcich rámec zákona č. 543/2002 Z.z. ako je tomu napr. v prípade vlka dravého (Zásadná pripomienka č. 6 k § 8 ods. 1 príloha č. 7). Zdôvodnenie: Ak nebude umožnené uloviť napr. 50 vlkov ročne (čo je kvóta na rok 2020) vzniknú škody na hospodárskych zvieratách a poľovnej zvery rovnajúcej sa min. (a 2 kg skonzumovaného mäsa/kus/deň= 50x2x365=36 500 kg) a to je už množstvo hodné zreteľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) prílohe č. 27 A V prílohe č. 27 A. Obsah projektu ochrany chráneného územia v bode 4. Návrh riešenia a určenie výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania sa neuvádza nutnosť vypracovať zoznam pozemkov oslobodených od dane z pozemkov. Žiadame doplniť bod 4. Návrh riešenia a určenie výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania o: 4. 4 Zoznam pozemkov oslobodených od dane z pozemkov Odôvodnenie: Pri proklamovanej zainteresovanosti samospráv, vlastníkov a správcov do aktivít ochrany prírody zo strany orgánov ochrany životného prostredia je povinnosťou tieto čo najpresnejšie informovať čo im obmedzenia prinesú, resp. v čom budú ukrátení. Pre mnohé obce v SR je daň z pozemkov hlavným príjmom, vyhotoviteľ PO je povinný podať základnú informáciu o výške finančných prostriedkov, s ktorými rozpočty samospráv nemôžu počítať. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) prílohe č. 20 V Prílohe č. 20 Obsah programu starostlivosti o chránené územie (ďalej len ,,PS o CHÚ“) nie je oproti Prílohe č. 18A Vyhláške MŽP SR č. 24/2003 z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len ,,platná vyhláška“) zahrnutá kapitola č. 2 Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia) pozitívne a negatívne faktory). Žiadame doplniť Prílohu č. 20 o kapitolu Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia) pozitívne a negatívne faktory v pôvodnom členení: - historický kontext, - stručný opis aktuálneho stavu, - návrh zásad a opatrení využívania územia a jeho okolia z hľadiska cieľov ochrany. Zdôvodnenie: V doteraz platnej vyhláške sa predkladateľ PS o CHÚ musel zaoberať socioekonomickými pomermi v danom CHÚ (mnohokrát síce povrchne), musel aspoň formálne tieto zohľadňovať pri vypracovaní PS o CHÚ. Nedostatočná a povrchná pozornosť tejto problematike sa naplno ukázala pri Návrhu zonácie NP Muránska planina. Napokon aj nové vedenie ŠOP SR skonštatovalo: „Predpokladom efektívnej spolupráce je komunikácia, a je poľutovania hodné, že taký závažný dokument, akým je projekt ochrany národného parku, nebol pred jeho zverejnením prerokovaný s dotknutými subjektmi,“ konštatuje Ján Šmídt, podľa ktorého súčasťou príprav zonácie národného parku musí byť aj analýza socioekonomických dopadov nielen na samotný národný park, ale aj celý región“ (Ing. Ján Šmídt, nový riaditeľ NP Muránska planina). Rovnaký názor s ním zdieľa aj generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Dušan Karaska, ktorý sa bude snažiť byť novému riaditeľovi nápomocný, uvádza sa ďalej v tlačovej správe viď https://www.aktuality.sk/clanok/839598/narodny-park-muranska-planina-ma-noveho-riaditela/ . V Koncepcii Ochrany prírody je taktiež uvedené: ,,Úspech opatrení na zlepšenie ochrany prírody a krajiny však bude možný len pri dialógu všetkých rezortov a zainteresovaných skupín, vrátane obcí, samospráv a ich združení, pri dosiahnutí celospoločenskej dohody o význame a potrebe ochrany prírody a krajiny a jej presadzovania ako priority v najbližších desaťročiach, vrátane presadzovania zmeny postojov a uplatňovania etických princípov na všetkých úrovniach.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) prílohe č. 23 V Prílohe č. 23 Obsah Programu záchrany CHÚ a chráneného stromu (ďalej len ,,PZ“) nie je oproti Prílohe č. 21 navrhnuté Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a k dotknutým obciam. Žiadame doplniť Prílohu č. 23 Obsah PZ časť 1. Súčasný stav CHÚ alebo chráneného stromu o bod: 1.3 Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a k dotknutým obciam. Zdôvodnenie: Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ,,Územnoplánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie Slovenskej republiky, regiónov a obcí. Odvetvové koncepcie ústredných orgánov štátnej správy a koncepcie rozvoja obcí a iné programy týkajúce sa hospodárskeho, sociálneho alebo kultúrneho rozvoja musia byť v súlade so záväznými časťami územnoplánovacej dokumentácie (§ 13).“ Z uvedeného vyplýva, že PZ musí brať do úvahy jestvujúcu územnoplánovaciu dokumentáciu regiónu a dotknutých obcí. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) prílohe č. 20 V Prílohe č. 20 Obsah PS o CHÚ nie je oproti Prílohe č. 18A platnej vyhlášky v časti 3. Ciele ochrany chráneného územia a opatrenia na ich dosiahnutie uvedený bod Rámcové plánovanie a modely hospodárenia pre lesné biotopy. Žiadame doplniť Prílohu č. 20 Obsah PS o CHÚ časť 3. Ciele ochrany chráneného územia a opatrenia na ich dosiahnutie o bod: 3.4 Rámcové plánovanie a modely hospodárenia pre lesné biotopy. Zdôvodnenie: Podľa § 54 Dokumentácia ochrany a prírody ods. 6 zákona o OPaK ,,Programy starostlivosti o chránené územia, na ktorých sa nachádzajú lesné pozemky, a programy starostlivosti o lesy, ktoré sa uplatňujú v chránených územiach, sa vypracúvajú so zohľadnením výsledkov komplexného zisťovania stavu lesa, rámcového plánovania a určených modelov hospodárenia po dohode s organizáciou ochrany prírody.“ Tieto by teda mali byť podľa nášho názoru uvedené aj v PS o CHÚ. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) § 42 Žiadame vypustiť text ods. 7 7) Pri výpočte spoločenskej hodnoty stromov len na základe dostupnosti drevnej hmoty sa za obvod vo výške 130 cm nad zemou považuje obvod najširšej časti kmeňa z hodnoteného stromu. Zdôvodnenie: Ak nie je možné z dostupnej drevnej hmoty identifikovať ktorá časť pochádza od pňa a ktorá je +130 cm (bez stanovenia hrúbkovej zrážky) malo by sa postupovať podľa prílohy č. 36 čo je v tom to prípade objektívnejší prepočet. Pôvodne navrhnutý postup je odborne a legislatívne neodôvodniteľný. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) § 43 Žiadame upraviť text ods. 2 2. Spoločenská hodnota sa v prípade zničenia biotopu európskeho významu a biotopu národného významu zvýši až o 100 %, ak sa nachádza na chránenom území. Zdôvodnenie: Detto ako zdôvodnenie v prípade § 38 ods. 6 Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) prílohe č. 2 Zoznam nepôvodných druhov rastlín, ktoré sa môžu vysádzať alebo pestovať bez súhlasu orgánu ochrany prírody. Žiadame doplniť: 4. Druhy lesných drevín uvedených v prílohe č. 1 k zákonu č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov. Zdôvodnenie: V súčasnom období sú nepôvodné dreviny (prirodzene rozšírené), aj introdukované, dôležitou zložkou genofondu, na Slovensku sú pestované už niekoľko storočí a ich cieľavedomé využívanie má pre lesné hospodárstvo (využívanie krajiny) veľký význam, ktorý najmä vplyvom klimatických zmien ešte rastie. Využívanie vybraných nepôvodných drevín má v niektorých krajín EU (napr. Maďarsko, Taliansko) podstatne voľnejší režim, ktorý pripúšťa zalesňovanie aj nepôvodnými drevinami. Po nadobudnutí účinnosti zákona 150/2019 Z.z. nebolo LESOM SR umožnené zalesniť žiadne nepôvodné dreviny, napriek tomu, že k schváleným PSL, na základe ktorých táto požiadavka vzišla sa pozitívne v minulosti vyjadrili aj orgány ochrany prírody. Týmto nám boli spôsobené vysoké negatívne ekonomické dopady (na zmarenom sadbovom materiáli a budúcich nákladoch a výnosoch) bez ohrozenia okolitých porastov domácich drevín. Mnohé vedecké práce výsledkami dlhoročných experimentov potvrdili fakt, že napr. Douglaska tisolistá tvorbou humusu, schopnosťou zadržiavať vodu v krajine, stabilizačnou funkciou je mimoriadne prospešná lesným porastom. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) § 1 ods. 2 písm. e) Príloha č. 1 V prílohe č. 1 vyhlášky je uvedený stĺpec „Záber biotopu“ k čomu je v poznámke č.4 uvedené: Biotopy, u ktorých nie je možný žiadny záber, sú označené znakom x. Požiadavka na zmenu/ úpravu: poznámky č. 4 prílohy č. 1 1. Vypustiť bod č. 4 prílohy číslo 1., ako aj stĺpec „Záber biotopu“. 2. Alt. Nahradiť textom: Biotopy, u ktorých nie je možný žiadúci žiadny záber, sú označené znakom x. Zdôvodnenie: Navrhovateľ nezadefinoval čo znamená „Záber biotopu“ ani jeho podmienky. V žiadnom ostatnom texte vyhlášky ani v dôvodovej správe neuviedol na základe čoho (akých preukázateľných mapovaní, meraní, analýz a kritérií) vznikla požiadavka na ultimatívne „znemožnenie žiadneho záberu“ vybraných biotopov. Nakoľko sa jedná aj o neprioritné (aj sčasti prioritné) biotopy je záhadná aj filozofia označenia jednotlivých biotopov (X). Ak sa pod „žiadnym záberom biotopu“ rozumie jeho absolútna ochrana (bez možnosti výnimky) je uvedený postup nad rámec § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody (ďalej len „zákon OPaK“) a čl. 6 ods.3,4 smernice rady č. 92/43/EHS z 21.5.1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (ďalej len „ smernica o biotopoch“), čo je v rozpore s poslaním vyhlášky, ako vykonávacieho predpisu. Podľa akého postupu budú v týchto prípadoch postupovať orgány ochrany prírody, keď sa bude jednať napr. o investičný zámer naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a nebude možné iné alternatívne riešenie? Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) § 1 ods. 7 Požiadavka na úpravu: Primerané opatrenie na kompenzovanie negatívnych účinkov činnosti na biotop národného významu a biotop európskeho významu podľa odseku 6 môže byť v odôvodnených prípadoch realizované aj formou vyplatenia účelovo viazaných finančných prostriedkov vo výške spoločenskej hodnoty poškodeného alebo zničeného biotopu štátnej organizácii ochrany prírody a krajiny podľa § 65a zákona (ďalej len „organizácia ochrana prírody“), ktorá ich použije na vykonanie týchto opatrení environmentálnemu fondu*), ktorý vyberie dodávateľa konkrétnej činnosti na základe transparentného verejného obstarávania. *) zákon č. 587/2004 Z.z. Zdôvodnenie: Uvedený návrh je pozitívne diskriminačný k ŠOP. Štátna ochrana prírody, aj na základe minulých a dnešných zdokumentovaných prípadoch, nie je predstaviteľom garancie transparentného a efektívneho nakladania s verejnými financiami. Ak je naozaj úprimným zámerom navrhovateľa zabezpečiť hlavne záujmy ochrany prírody (čo najlepšie a čo najlacnejšie) a nie pokryť režijné náklady ŠOP, je nanajvýš odôvodnené nájsť dodávateľa transparentným verejným obstarávaním. Tohto obstarania sa samozrejme môže zúčastniť aj ŠOP. Nič tomu nebráni, aby dohľad a prevzatie prác bol aj pod gesciou ŠOP. Navyše ŠOP nedisponuje patričným technickým a logistickým vybavením pri riešení väčšiny predpokladaných technických opatrení. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) § 1 ods. 7 Požiadavka na úpravu: Primerané opatrenie na kompenzovanie negatívnych účinkov činnosti na biotop národného významu a biotop európskeho významu podľa odseku 6 môže byť v odôvodnených prípadoch realizované aj formou vyplatenia účelovo viazaných finančných prostriedkov vo výške spoločenskej hodnoty poškodeného alebo zničeného biotopu štátnej organizácii ochrany prírody a krajiny podľa § 65a zákona (ďalej len „organizácia ochrana prírody“), ktorá ich použije na vykonanie týchto opatrení environmentálnemu fondu*), ktorý vyberie dodávateľa konkrétnej činnosti na základe transparentného verejného obstarávania. *) zákon č. 587/2004 Z.z. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) § 33 Žiadame upraviť text ods. 7 7) Po vykonaní miestnej ohliadky organizácia ochrany prírody spíše záznam a v prípade, že účastníci miestnej ohliadky potvrdia súhlas s návrhom na zámenu pozemkov, zabezpečí určia sa podklady potrebné pre vypracovanie a uzatvorenie zámennej zmluvy alebo zmluvy o budúcej zmluve (§ 50 ods. 4 zákona). Zdôvodnenie: Odhliadnuc od toho že výraz „urči“ je nejednoznačný (a preto nevykonateľný) táto povinnosť „zabezpečiť“ vyplýva pre ŠOP z § 61a ods. 8. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) § 33 Žiadame upraviť text ods. 5 5) Správca pozemkov vo vlastníctve štátu na základe žiadosti organizácie ochrany prírody určí pozemky vhodné na zámenu a výsledok jej oznámi v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak správca pozemkov vo vlastníctve štátu nemá pozemky vhodné na zámenu, uvedie v oznámení dôvod podľa § 61 ods. 4 zákona, na základe ktorého nemôže byť pozemok vo vlastníctve štátu predmetom zámeny. Zdôvodnenie: Existuje aj viac odôvodniteľných podmienok (ako len § 61 ods. 4) na to aby pozemok nebol prevedený do neštátneho vlastníctva. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) § 8 ods. 1 príloha č. 7 Žiadame doplniť: Znenie textu z dnes platnej vyhlášky č. 24/2003 Z.z. Prílohy č. 9 ods. 2. Vlk dravý/vlk obyčajný (Canis lupus), v plnom znení. Zdôvodnenie: Slovensko si v predvstupových rokovaniach s EU vynegociovalo výnimku z regulácie početnosti vlka. V prípade Slovenska je vlk (Canis lupus) uvedený v prílohe II a V k smernici o biotopoch. Všetky povinnosti vyplývajúce z príloh č. II a V sú zabezpečené. Novelizačné znenie je preto nad rámec povinností ku ktorým sa zaviazala SR. Uvedeným opatrením si znemožníme budúce riešenia problematiky vlka na Slovensku. Dôsledkom budú narastajúce škody na voľne pasenom dobytku a ovciach čo bude mať za následok ďalší úpadok hlavne v chudobných finančne poddimenzovaných regiónoch. Dnešný legislatívny stav (odbornú komisiu) je možné naďalej skvalitňovať a vylepšovať, aby sa zvýšila jej odborná vypovedateľnosť. V prípade prípadného ohrozenia populácie vlka je pri tom prirodzený nulový odstrel, ktorý bude stanovený na základe odborných kritérií a nie laických záujmových skupín. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) § 2 ods. 4 Žiadame doplniť: f) či na zalesnenie určených plochách boli v minulosti pestované nepôvodné dreviny a aký/či to malo vplyv na okolité pôvodné druhy Zdôvodnenie: Väčšinou sa jedná o plochy na ktorých bolo v minulosti vypestovaných niekoľko generácií nepôvodných drevín (najmä šľachtených topoľov) pričom nevznikli žiadne preukázateľné problémy dopadu na okolité pôvodné biotopy (hlavne špecifické lokality južného Slovenska a Záhoria). Veľakrát je nepôvodná (šľachtená drevina) najúčinnejší spôsob rýchleho pokrytia holej plochy vzhľadom na ich dynamický rast. Nemalý rozdiel je aj vo finančnom vyjadrení zabezpečenia porastu pôvodných a domácich drevín. Nespochybňujeme pri tom odôvodnené prípady, kedy nepôvodné dreviny potenciálne ohrozujú okolité biotopy. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail