LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K návrhu vyhlášky: K § 21 ods. 10: V ustanovení § 21 ods. 10 návrhu vyhlášky je uvedené, že ministerstvo vedie zoznam autorizovaných osôb, ktorý sa aktualizuje minimálne raz ročne. V súlade s Čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v platnom znení („Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“) je potrebné, aby právomoc ministerstva viesť zoznam autorizovaných osôb, vyplývala priamo zo zákona. Na základe uvedeného je potrebné pri takýchto ustanoveniach odkázať na príslušný zákon, v ktorom je takáto kompetencia uvedená. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K návrhu vyhlášky: K Prílohe č. 38 k vyhláške č. .2020 Z. z.: Žiadam o úpravu zoznamu preberaných právne záväzných aktov Európskej únie a to nasledovne: 1. Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v znení - smernice Rady 97/62/ES z 27 októbra 1997 (Ú. v. ES L 305, 8.11.1997; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4); - nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4); - smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006) a - smernice Rady 2013/17/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013). 2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010) v znení - smernice Rady 2013/17/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013) a - nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1010 z 5. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 170, 25.6.2019). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 2. V bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti odporúčame doplniť sekundárne právne záväzný akt EÚ týkajúci sa návrhu vyhlášky vrátane jeho gestora. Ide o vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/484/EÚ z 11. júla 2011 o formáte poskytovania informácií o lokalitách sústavy Natura 2000 (Ú. v. EÚ L 198, 30.7.2011). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 1. V bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti, sekundárnom práve, žiadame uviesť publikačný zdroj smernice 92/43/EHS v platnom znení nasledovne: „(Ú. v. ES L 206, 22.7.1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K návrhu vyhlášky: K § 50: Žiadame predkladateľa uviesť v § 50 návrhu vyhlášky aj ustanovenie § 21, nakoľko sa účinnosť splnomocňovacieho ustanovenia § 28a ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov stanovuje na 1. septembra 2021. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) § 21 ods. 1 V § 21 ods. 1 písm. e) odporúčame nahradiť slová ,písm. a)“ slovami ,,písmena a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) § 1 ods.5 V § 1 ods. 5 odporúčame nahradiť slovo ,,zásahu“ slovom ,,zásah“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) § 42 ods. 11 V § 42 ods. 11 odporúčame nahradiť slová ,,písm. a), b), d) a f)“ slovami ,,písmená a), b), d) a f)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) § 44 V § 44 odporúčame spojiť odseky 1 a 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) § 22 ods. 11 Žiadame v § 22 ods. 11 za slovami „z dôvodu umiestnenia stavby,“ slová „pre ktorú možno pozemok, na ktorom rastú dreviny, vyvlastniť.9)“ nahradiť slovami „na účely ktorej možno pozemok, na ktorom rastú dreviny, vyvlastniť podľa osobitného zákona.9)“. Žiadame v poznámke pod čiarou k odkazu 9) slová „§ 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“ nahradiť slovami „Napríklad § 17a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 31 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 4a zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní“) nadobudol účinnosť 01.07.2016. Do nadobudnutia účinnosti zákona o vyvlastňovaní (do 30.06.2016) nedošlo k legislatívnej úprave procesu vyvlastnenia (zrušeniu Štvrtej časti – Vyvlastnenie) v platnom stavebnom zákone, a preto podľa právneho princípu lex posterior derogat legi priori platí, že ak existuje rozpor medzi ustanoveniami dvoch právnych predpisov rovnakej právnej sily, prednosť má neskoršie prijatý právny predpis. Zákon o vyvlastňovaní s účinnosťou od 01.07.2016 nahradil Štvrtú časť – Vyvlastnenie platného stavebného zákona. § 1 zákona o vyvlastňovaní ustanovuje, že vyvlastnenie je možné len na účel podľa osobitných zákonov, t. j. účel vyvlastnenia už nie je súčasťou právnej úpravy obsiahnutej v zákone o vyvlastňovaní, ale je v zákone o vyvlastňovaní viazaný na osobitné zákony, a to z dôvodu, že účely vyvlastnenia vo verejnom záujme, ako aj ďalšie hmotnoprávne podmienky vyvlastnenia sú zakotvené v jednotlivých osobitných zákonoch, ktoré komplexne upravujú problematiku osobitných druhov stavieb vrátane vyvlastnenia na konkrétne účely, ktoré tvoria predmet ich úpravy (napr. významné investície, cesty, železnice, letiská, vodné stavby, protipovodňové úpravy a pod.). Osobitnými zákonmi, ktoré podľa súčasne platnej právnej úpravy vymedzujú účely, pre ktoré je možné vo verejnom záujme vyvlastniť pozemok alebo stavbu, sú napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.11.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) prílohe č. 25 a 26 bod 6.5 V prílohe č. 25 a 26 žiadame vypustiť bod 6.5 Návrh opatrení pre územné plány (úpravy územných plánov, návrh regulatívov). Odôvodnenie: Dokumenty územného systému ekologickej stability patria podľa § 7a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov medzi ostatné podklady, ktoré sú podkladom pri tvorbe územných plánov a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie sa dohodne s orgánom ochrany prírody na ich konkrétnych opatreniach a návrhoch, ktoré majú byť predmetom územnoplánovacej dokumentácie. Dokumenty územných systémov ekologickej stability nenahrádzajú územnoplánovaciu dokumentáciu, nie je ich úlohou navrhovať konkrétne regulatívy pre územné plány, ale poskytujú informácie o danom území. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.11.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) § 5 ods. 3 Odporúčame upraviť § 5 ods. 3 tak, aby bol jednoznačný a v praxi aplikovateľný. Z navrhovaného ustanovenia, ani z dôvodovej správy nevyplýva, v ktorom štádiu uskutočňovania stavby sa zisťujú a navrhujú opatrenia na ochranu a starostlivosť o chránené živočíchy a ich biotopy, nie sú zrejmé požiadavky na odborný posudok, ani osoba, ktorá ho prípadne môže vykonať, čo môže spôsobiť neaplikovateľnosť pripomienkovaného ustanovenia právneho predpisu. Žiadame preto ustanovenie preformulovať a odôvodniť v osobitnej časti dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K § 50 Odporúčame v § 50 návrhu vyhlášky upraviť vymedzenie ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 1. septembra 2021. Odôvodnenie: Podľa § 50 predkladaného návrhu vyhlášky nadobúda vyhláška účinnosť 1. januára 2021 s výnimkou § 19 a § 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2021. Upozorňujeme, že zdôvodnenie v osobitnej časti dôvodovej správy k § 50 deklaruje nadobudnutie účinnosti niektorých ustanovení, vzhľadom na právnu úpravu zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na 1. september 2021. Ustanovenia § 28a ods. 9 a § 51 ods. 10 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 356/2019 Z. z., ktoré priamo súvisia s predkladaným návrhom vyhlášky a nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2021, sa však viažu k § 21 a § 23 návrhu vyhlášky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Upozorňujeme, že predložený návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nebol napriek identifikácii vplyvov na životné prostredie zaslaný na predbežné pripomienkové konanie, čím nebol dodržaný záväzný postup podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) prílohe č. 25 a 26 bod 5.6 V prílohe č. 25 a 26 v bode 5.6 Zhodnotenie súladu s územnými plánmi (veľkého územného celku a dotknutých obcí), žiadame nahradiť slovné spojenie „veľkého územného celku“ slovom „región“. Odôvodnenie: Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v § 10 definuje územný plán regiónu a nie územný plán veľkého územného celku. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.11.2020 Detail
ÚRZVNL (ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska) vlastnému materiálu §§4 a 5 vypustiť „bezprostredné okolie“ a vágnu definíciu “bezprostredného okolia“ Definícia je zákonne nevykonateľná a neodkontrolovateľná a závisí na vôli orgánov ochrany prírody. Bezprostredné okolie musí byť jasne pomenované, ktoré exaktnými parametrami vymedzí predmetný priestor. V návrhu vyhlášky definované bezprostredné okolie umožňuje svojvôľu výklady, ktorej cieľom môže byť dosiahnuť očakávania na 10% bezzásahového územia ( nielen lesnej pôdy ale aj poľnohospodárskej) , ktorú štát nebude schopný dosiahnuť hľadaním konsenzu a dohody ale použije mocenské nástroje na úradne nariadenia bezzásahu bez súhlasu obmedzovaného. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.11.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 45 Paragraf 45 žiadame vypustiť v celom rozsahu. Navrhované preventívne opatrenia sú nerealizovateľné a v praxi neaplikovateľné. Vzhľadom ku spôsobu chovu oviec a kôz, technológii a technike chovu oviec a kôz, prírodným podmienkam nie je možné uskutočniť navrhované preventívne opatrenia. Návrh vyhlášky v § 45 ods. 1 písm. c),d) a e) nerešpektuje tradičné technologické systémy chovu hospodárskych zvierat na Slovensku, ktoré tu pretrvávajú celé stáročia a ktoré majú význam z hľadiska krajinotvorby, enviromentálnej rovnováhy a podpore biodiverzity lúčnych a pasienkových porastov. Tento návrh ohrozuje sektor chovu oviec a kôz, ktorý je v európskej únii zadefinovaný ako citlivý sektor. Realizácia týchto navrhovaných opatrení by mala negatívny vplyv na chov všetkých hospodárskych zvierat. Tiež by mala negatívny vplyv na spásanie trvalých trávnych porastov. Tieto opatrenia by mali negatívny dosah aj na dosiahnutie sebestačnosti a produkciu slovenských poľnohospodárskych komodít. Navrhované preventívne opatrenia by mali výrazne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Spôsobili by zníženie konkurencieschopnosti slovenských chovateľov v spoločnom európskom priestore. Taktiež by mali negatívne dopad na sociálne prostredie. Došlo by ku radikálnemu znižovaniu počtu chovaných oviec, čo by znamenalo ako dôsledok znižovanie zamestnanosti na vidieku. Dotýkalo by sa to najmä zamestnanosti ohrozených skupín obyvateľov vidieka. Vplyvy na životné prostredie- navrhované preventívne opatrenia budú pôsobiť výrazne negatívne na životné prostredie, preventívne opatrenia tak ako sú navrhnuté výrazne zmenia ráz krajiny, ohrozia prirodzenú migráciu zveri, ohrozia divú zver na živote, keďže hrozí poškodenie zdravia zveri pri prekonávaní prekážok. Je nevyhnutné si uvedomiť, že hlavne chov oviec a kôz v podhorských a horských oblastiach vo veľkej miere prispieva k ekologickej stabilite krajiny a ich zníženie by zapríčinilo pokles diverzity lúčnych biotopov, negatívne ovplyvnil protieróznu a retenčnú funkciu trvalo trávnych porastov a postupne by sa ráz vidieka pre oko turistu stal nezaujímavým. Výrazne negatívne sa navrhované opatrenia dotknú aj možností voľného pohybu turistov v prírode. Tí budú obmedzovaný aj z hľadiska voľného pohybu strážnych psov. Návrh vyhlášky v § 45 podmieňuje chovateľov hospodárskych zvierat vykonávať preventívne opatrenia, ktoré predstavujú finančné náklady súvisiace s realizáciou, dodržiavaním týchto preventívnych opatrení a stavia ich do pozície obmedzovača rozvoja cestovného ruchu, čo môže mať dopad na znižovanie stavov hospodárskych zvierat. Nereálne je aj zabezpečenie pastierskych strážnych psov. Nie len z hľadiska termínu ale aj z hľadiska požadovaného počtu psov. Pri súčasnom počte oviec chovaných v areáli výskytu určených predátorov, museli by si zaobstarať niekoľko tisíc pastierskych strážnych psov. Návrh nie je správne formulovaný ani vo vzťahu k účinnosti vyhlášky, ktorá počíta s účinnosťou od 1. januára 2021 a vzápätí vyžaduje držbu minimálne 18 mesačných psov, ktoré boli vychované spolu so stádom. Náklady na kúpu, chov a držbu psa zvýšia náklady na chov hospodárskych zvierat. Je potrebné si uvedomiť, že chovatelia oviec a iných druhov hospodárskych zvierat nie sú profesionálni kynológovia a chýba im osveta o výchove a výcviku takýchto psov. Pri využívaní týchto opatrení podľa písm. b môže dôjsť pri nesprávne vedenom psovi k zraneniu tretích osôb ako napr. turistov, cyklistov, hubárov a podobne. Ak dôjde k takémuto poškodeniu, kto bude znášať spôsobené škody. Rovnako súčasná legislatíva neurčuje čo v prípade, ak pastiersky strážny pes usmrtí chráneného živočícha. V prípade, že sa tento skutok bude posudzovať podľa § 305 ods. 1 písm. b) Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. hrozí chovateľovi hospodárskych zvierat resp. poverenému pracovníkovi trest odňatia slobody až do výšky 2 rokov. Počet pastierskych strážnych psov nie je správne stanovený ak určuje minimálny počet dvoch psov na stádo do 300 hospodárskych zvierat. V prípade drobnochovateľov, ktorých stáda sú napr. do 10 kusov je obstaranie dvoch kusov psov nezmyselné. Zachovanie súčasného stavu pri definícii podrobností o preventívnych opatreniach považujeme pôvodné znenie za dostačujúce a jediné možné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2020 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) prílohe č. 27 A V prílohe č. 27 A. Obsah projektu ochrany chráneného územia v bode 3. Podrobnosti o ochrane a využívaní chráneného územia a jeho ochranného pásma chýba zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii, potreby a časovej doby opatrení v ekologicko-funkčných priestoroch potrebných obmedzení bežného obhospodarovania a zmeny kategórie lesov. Žiadame doplniť bod 3. Podrobnosti o ochrane a využívaní chráneného územia o: 3.3 Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí a identifikácia stretu záujmov s cieľmi ochrany, 3.4 Zhodnotenie potreby a časovej doby uplatňovania asanačných, rekonštrukčných, regulačných alebo iných zásahov a ďalších preventívnych alebo nápravných opatrení v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch a zónach, 3.5 Zhodnotenie potrebných obmedzení bežného obhospodarovania, 3.6 Zhodnotenie potreby zmeny kategórie lesov v súlade s ekologicko-funkčnými priestormi a zónami, vyhotovuje sa len v prípade lesných pozemkov s porastovou plochou Zdôvodnenie: Projekt ochrany sa vypracúva ako podklad na vyhlásenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem alebo ich zmeny. Projekt ochrany obsahuje najmä základné údaje, podrobnosti o podmienkach ochrany, návrh technického vybavenia, tabuľkové prehľady a mapové prílohy s vyznačením hraníc navrhovaného chráneného územia alebo chráneného stromu a ich ochranných pásiem. PO je podkladom pri vypracovaní následnej dokumentácie a je nutné čo najpresnejšie zhodnotiť navrhované opatrenia a obmedzenia vo vzťahu k vlastníkovi, správcovi a užívateľovi dotknutých pozemkov. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) prílohe č. 27 V prílohe č. 27 A. Obsah projektu ochrany chráneného územia nie je uvedená povinnosť vyhotoviteľa na vymedzenie činností, na vykonanie ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody, alebo výkon ktorých je zakázaný podľa zákona. Žiadame doplniť prílohu č. 27 A. Obsah projektu ochrany chráneného územia o bod: Vymedzenie činností na účely zabezpečenia starostlivosti o predmet ochrany a chránené územie, na výkon ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody, alebo výkon ktorých je zakázaný podľa tohto zákona Zdôvodnenie: Navrhované činnosti na účely zabezpečenia starostlivosti o predmet ochrany a chránené územie mnohokrát nie je možné zrealizovať bez príslušných súhlasov/výnimiek zo zákona o OPaK. Samotné správne konania mávajú, hlavne zo strany ostatných účastníkov konania, veľakrát neúspešný priebeh z dôvodu, že účastník konania principiálne nesúhlasí s postupom na ktorom sa dohodol užívateľ s ochranou prírody, ako jediným realizovateľným riešením. Ak bude v dokumente OP uvedené, že daná činnosť je v záujme ochrany prírody (aj keď je potrebne na ňu vydať výnimku) je možno významne zvýšiť efektívnosť prípadného konania, tým že orgán OP sa odvolá na dokumentáciu OP (§ 29 ods. 1 písm. b zákona OPaK). Uvedené zdôvodnenie vychádza z reálnych skúseností. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
LESY SR (LESY Slovenskej republiky, štátny podnik) prílohe č. 23 V prílohe č. 23 Obsah PZ oproti Prílohe č. 21 platnej vyhlášky predkladateľ neuvádza potrebu vydokladovania prerokovania PZ s vlastníkmi dotknutých pozemkov. Žiadame doplniť prílohu č. 23 časť 3. Použité podklady a zdroje informácií o bod: 3.1 Doklad o prerokovaní programu záchrany s vlastníkmi dotknutých pozemkov. Zdôvodnenie: Ochrana prírody dlhodobo podceňuje postavenie užívateľov pozemkov pri zabezpečovaní záujmov ochrany prírody. Pritom práve užívatelia pozemkov majú najväčší vplyv a najväčší potenciál priamo zabezpečiť zachovanie predmetu ochrany prírody. Skutočnosť, že spolupráca medzi ochranou prírody a užívateľmi pozemkov nefunguje sa odráža aj na neochote vlastníkov pozemkov prijímať neodkonzultované direktívne príkazy zo strany ochrany prírody. Pokiaľ si zástupcovia ochrany prírody neuvedomia, že užívateľ pozemkov musí byť partner (so všetkým čo k tomu patrí) – nie nepriateľ v presadzovaní záujmov ochrany prírody, tak nemožno očakávať výraznejší posun v riešení problematiky, čo je v neprospech oboch skupín. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail