LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 1 ods. 2 písm. a) Žiadame slová „ekologické funkcie biotopu“ nahradiť slovami „stav a schopnosť biotopu plniť jeho funkcie“. Odôvodnenie: V tomto prípade ide, podľa § 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), o ochranu prírodných biotopov. Funkcie prírodného biotopu nemôžu byť iné ako ekologické, v prípade jeho uvedenia ide o tautológiu. Ak dotknutý orgán rozhoduje podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody, rozhoduje o súhlase na vykonanie činnosti, ktorou môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu prírodného biotopu a teda musí prihliadať na „stav a schopnosť plnenia funkcií“ tohto biotopu, nie na „ekologické funkcie biotopu“. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) prílohe č. 27 časti A Žiadame „Obsah projektu ochrany chráneného územia“ doplniť o samostatnú kapitolu „Vymedzenie činností na účely zabezpečenia starostlivosti o predmet ochrany a chránené územie, na výkon ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody, alebo výkon ktorých je zakázaný podľa zákona o ochrane prírody“. Odôvodnenie: Navrhované činnosti na účely zabezpečenia starostlivosti o predmet ochrany a chránené územie mnohokrát nie je možné zrealizovať bez príslušných súhlasov/výnimiek zo zákona o ochrane prírody. Samotné konania mávajú, hlavne zo strany ostatných účastníkov konania, veľakrát neúspešný priebeh z dôvodu, že účastník konania principiálne nesúhlasí s postupom, na ktorom sa dohodol užívateľ s organizáciou ochrany prírody a orgánom ochrany prírody, ako jediným realizovateľným riešením. Ak bude v dokumente ochrany prírody uvedené, že daná činnosť je v záujme ochrany prírody (aj keď je potrebne na ňu vydať výnimku), je možné významne zvýšiť efektívnosť prípadného konania, tým že orgán ochrany prírody sa odvolá na dokumentáciu ochrany prírody (§ 29 ods. 1 písm. b zákona ochrane prírody). Zároveň sa vytvára predpoklad pre vykonávanie potrebných opatrení v čase a rozsahu v prospech predmetu ochrany a chráneného územia. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K § 22 a dôvodovej správe V navrhovanej úprave § 22 pokiaľ ide o ochranu ošetrovanie a udržiavanie drevín je vynechaná pôvodná úprava týkajúca sa podmienok rezu živých konárov - termínov rezu, teda úprava v § 17 ods. 5 platnej vyhlášky. V odôvodnení k novej úprave sa len všeobecne uvádza že vychádza z doterajšiej právnej úpravy so zohľadnením poznatkov z aplikačnej praxe. Jednoznačné zdôvodnenie vypustenia celej úpravy týkajúcej sa podmienok a termínov rezu chýba, a preto ho žiadame doplniť. Odôvodnenie: Objasnenie dôvodu vypadnutia termínov rezu je dôležité z pohľadu stanovenia normy GAEC pre nové programovacie obdobie 2021 - 2027. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) prílohe č. 27 časti A bod 1.4 V prílohe č. 27, časti A., žiadame v bode 1.4. na konci vložiť slová „a prehľad foriem vlastníctva a lokalizácia pozemkov vo vlastníctve štátu.“ Odôvodnenie: Je nevyhnutné, aby vlastníci, správcovia dotknutých lokalít mali čo najpresnejší prehľad o zámeroch orgánov ochrany životného prostredia na pozemkoch v ich vlastníctve alebo správe. Z uvedeného dôvodu je potrebná presná identifikácia všetkých dotknutých subjektov (vlastníkov, správcov a užívateľov) aj s cieľom dosiahnutia vyššej kvality dokumentácie ochrany prírody. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 46 ods. 2 písm. e) Z písmena e) žiadame vypustiť slovné spojenie „odborný posudok" vo vzťahu k rybám. Podľa § 99 ods. 4 zákona sa škoda na rybách vždy stanovuje znaleckým posudkom a nie inak. Navrhnuté znenie je tak nad rámec zákona. Stanovenie škôd znaleckým posudkom je zaužívaný spôsob, takýchto posudkov v roku nie je veľa a znalec nesie trestnoprávnu zodpovednosť na vypracovaný znalecký posudok. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) prílohe č. 3 Žiadame zaradenie pstruha dúhového a sivoňa potočného do prílohy č. 3. Odôvodnenie: Pstruh dúhový a sivoň potočný nie sú v návrhu legislatívneho predpisu nijako riešené (boli vypustené!), pričom súčasné platné znenie vyhlášky v Prílohe 3: ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV, KTORÉ SA MÔŽU VYPÚŠŤAŤ DO VOĽNEJ PRÍRODY dáva týmto druhom postavenie druhov, ktoré je možné vypúšťať do voľnej prírody. Uvedené druhy sú na našom území odchovávané už viac ako 100 rokov, pričom nebol potvrdený žiadny negatívny vplyv na pôvodné druhy rýb. Práve naopak pozitívny vplyv má napríklad pstruh dúhový na lokalitách atakovaných rybožravými predátormi (napr. kormorán veľký), kde čelí útokom a priamo tak chráni pôvodné populácie našich druhov rýb. Uvedené druhy predstavujú z hľadiska hospodárskeho chovu rýb na Slovensku významný podiel (cca 30 %), a zároveň pstruh dúhový je významným druhom, ktorý sa využíva na zarybňovanie rybárskych revírov na Slovensku. Obávame sa, že navrhovaná zmena bez dostatočnej konzultácie, môže priniesť významné problémy, a to hlavne chovateľom rýb pri odbytovaní ich produktov. Žiadame preto zaradiť pstruha dúhového a sivoňa potočného späť do prílohy č. 3 medzi druhy ktoré je možné voľne vypúšťať do voľnej prírody tak ako tomu bolo doteraz. Obmedzenie by sa malo týkať iba populácií jedincov týchto druhov dovezených z tretích krajín a posúdených introdukčnou komisiou. Sme toho názoru, že §13-16 zákona o ochrane prírody a krajiny dostatočne chránia územia s vyšším stupňom ochrany. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 46 ods. 2 písm. d) Žiadame rozdeliť na dve samostatné písmená d) a e) nasledovne: "d) preukázanie majetkoprávneho usporiadania väčšinového podielu k pozemkom pod rybníkom e) doklad o užívateľskom práve k rybníku, rybochovnému zariadeniu alebo malej vodnej nádrži, ak ide o škodu na rybách,". Odôvodnenie: Majetkoprávne usporiadanie pôdy pod rybníkmi v SR je dlhodobo problémom, ktorý rieši MPaRV aj pri vydávaní osvedčení na hospodársky chov rýb. Škody spôsobované rybožravými predátormi reálne na rybničných sústavách chovateľom rýb vznikajú, avšak niektorí chovatelia z dôvodu nemožnosti vysporiadania si 100 % pozemkov pod rybníkmi dlhodobo nespĺňajú podmienky na uplatnenie si náhrady škody. Uvedenú zmenu navrhuje, aby boli rovnaké podmienky pri uplatňovaní náhrady škôd spôsobených predátormi na rybníkoch zaradených do CHVÚ v SR. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 44 ods. 1 Žiadame doplniť nové písmeno: k) Volavka biela /beluša veľká/ (Ardea alba). Odôvodnenie: Aktuálne zaznamenávame na rybničných sústavách zaradených v CHVÚ zvýšený počet tohto druhu volavky a ich početnosť častokrát prevyšuje aj početnosť volaviek popolavých (Ardea cinerea). Je tomu tak napríklad na rybníkoch v Jakubove. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 3. Žiadame predkladateľa doplniť bod 4 písm. c) doložky zlučiteľnosti obsahujúci informáciu o všetkých právnych predpisoch, v ktorých sú smernice už prebraté, spolu s uvedením rozsahu tohto prebrania, a to ku každej smernici osobitne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii smernice 92.43.EHS a k tabuľke zhody: 1. Žiadame predkladateľa o úpravu názvu smernice 92/43/EHS na ľavej strane záhlavia tabuľky zhody, tak ako je uvedené v pripomienke k návrhu vyhlášky, k Prílohe č. 38. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii smernice 2009.147.ES a k tabuľke zhody: 2. Žiadame predkladateľa, aby vykonal náležitú úpravu druhého stĺpca tabuľky zhody, nakoľko v tabuľke zhody je potrebné v druhom stĺpci uvádzať úplné znenie smernice 2009/147/ES publikované v Úradnom vestníku Európskej únie. Bez vykonania náležitej úpravy tabuľka zhody nebude spĺňať základné požiadavky kladené na zrozumiteľnosť, jasnosť, prehľadnosť a formálnu úpravu tabuľky, a v konečnom dôsledku bude pôsobiť zmätočne a nejasne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii smernice 92.43.EHS a k tabuľke zhody: 6. V celej tabuľke zhody žiadame v šiestom stĺpci tabuľky zhody doplniť poznámky pod čiarou k príslušným odkazom, kvôli zrozumiteľnosti a jasnosti textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii smernice 92.43.EHS a k tabuľke zhody: 7. Pri preukazovaní transpozície čl. 4 ods. 4 a 5 a čl. 9 smernice 92/43/EHS žiadame v treťom stĺpci tabuľky zhody uvádzať skratku „N“ – povinná transpozícia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii smernice 92.43.EHS a k tabuľke zhody: 3. Pri preukazovaní transpozície čl. 1 písm. a) smernice 92/43/EHS prostredníctvom § 2 ods. 1 prvá veta zákona č. 543/2002 Z. z. v šiestom stĺpci tabuľky zhody predkladateľ uvádza text, ktorý nekorešponduje s ustanovením zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré je uvedené v Zbierke zákonov SR, preto je potrebné toto ustanovenie náležite upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii smernice 92.43.EHS a k tabuľke zhody: 4. Pri preukazovaní transpozície čl. 1 písm. g) smernice 92/43/EHS prostredníctvom § 2 ods. 2 písm. w) bodu 2 zákona č. 543/2002 Z. z. v šiestom stĺpci tabuľky zhody predkladateľ v 2d. uvádza text, ktorý nekorešponduje s ustanovením zákona č. 543/2002 Z. z., ktoré je uvedené v Zbierke zákonov SR, preto je potrebné toto ustanovenie náležite upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii smernice 92.43.EHS a k tabuľke zhody: 5. Pri preukazovaní transpozície čl. 1 písm. g) smernice 92/43/EHS prostredníctvom § 9 ods. 1 návrhu vyhlášky žiadame v šiestom stĺpci tabuľky zhody namiesto slov „v prílohe č. 5“ uviesť slová „v prílohe č. 4“. Rovnakú pripomienku uplatňujeme aj pri preukazovaní transpozície čl. 1 písm. h) smernice 92/43/EHS. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii smernice 2009.147.ES a k tabuľke zhody: 1. Žiadame predkladateľa, aby tabuľku zhody k smernici 2009/147/ES vypracoval v znení smernice Rady 2013/17/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013) a v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1010 z 5. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 170, 25.6.2019). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii smernice 2009.147.ES a k tabuľke zhody: 3. Žiadame predkladateľa, aby náležite vyplnil siedmy stĺpec tabuľky zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícii smernice 92.43.EHS a k tabuľke zhody: 2. Žiadame na pravej strane záhlavia tabuľky zhody upraviť názov návrhu vyhlášky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K návrhu vyhlášky: K § 19: Upozorňujeme predkladateľa, že ak § 19 návrhu vyhlášky nadobudne účinnosť 1. 9. 2021 dôjde k situácii, že podrobnosti o primeranom hodnotení vplyvov na územia európskej sústavy chránených území nebudú upravené v období od 1. 1. 2021 do 1. 9. 2021 žiadnym ustanovením. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2020 Detail