LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 22 ods. 14 Navrhujeme vypustiť slovné spojenie „pod dohľadom zamestnancov organizácie ochrany prírody“: „Stromy určené na výrub vyznačí žiadateľ jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu. Výrub viac ako 50 stromov možno vyznačiť aj iným nezameniteľne vhodným spôsobom, najmä vymedzením okrajov rúbanej plochy tak, že sa vyznačia okrajové stromy, ktoré sa nesmú vyrúbať, alebo vyznačením stromov, ktoré sa nebudú rúbať.“ Odôvodnenie: Odôvodnenie: Navrhujeme ponechať súčasný stav, resp. súčasne platné a účinné znenie § 17 ods. 13 a 14 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého dreviny určené na výrub vyznačuje sám žiadateľ, rešpektujúc všetky právne predpisy týkajúce sa ochrany prírody a krajiny, a následne podá žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín spolu s konkrétnou špecifikáciou a fotodokumentáciou drevín na príslušný okresný úrad. V zmysle návrhu vyhlášky by zamestnanec úradu musel byť prítomný pri vyznačovaní drevín určených na výrub žiadateľom. Pri následnom rozhodovaní o vydaní súhlasu na výrub dreviny však zamestnanec úradu v súčasnosti posudzuje, a naďalej by v zmysle návrhu vyhlášky aj posudzoval, druh a zdravotný stav dreviny, funkciu a význam dreviny pre životné prostredie, to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja, či ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny. Z tohto dôvodu považujeme prítomnosť zamestnanca príslušného úradu pri vyznačovaní drevín určených na výrub za nadbytočné. Hlavným problémom, ktorý by vznikol v nadväznosti na § 22 ods. 14 a 15 návrhu vyhlášky, by bola taktiež nedostatočná kapacita zamestnancov príslušných úradov, pričom v praxi už teraz evidujeme ich nadmerné vyťaženie. Uvedené by tak o. i. viedlo k predlžovaniu konaní a zahlcovaniu úradníkov, čo by malo v konečnom dôsledku negatívny vplyv aj na samotných žiadateľov. Odôvodnenie: Navrhujeme ponechať súčasný stav, resp. súčasne platné a účinné znenie § 17 ods. 13 a 14 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého dreviny určené na výrub vyznačuje sám žiadateľ, rešpektujúc všetky právne predpisy týkajúce sa ochrany prírody a krajiny, a následne podá žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín spolu s konkrétnou špecifikáciou a fotodokumentáciou drevín na príslušný okresný úrad. V zmysle návrhu vyhlášky by zamestnanec úradu musel byť prítomný pri vyznačovaní drevín určených na výrub žiadateľom. Pri následnom rozhodovaní o vydaní súhlasu na výrub dreviny však zamestnanec úradu v súčasnosti posudzuje, a naďalej by v zmysle návrhu vyhlášky aj posudzoval, druh a zdravotný stav dreviny, funkciu a význam dreviny pre životné prostredie, to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja, či ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny. Z tohto dôvodu považujeme prítomnosť zamestnanca príslušného úradu pri vyznačovaní drevín určených na výrub za nadbytočné. Hlavným problémom, ktorý by vznikol v nadväznosti na § 22 ods. 14 a 15 návrhu vyhlášky, by bola taktiež nedostatočná kapacita zamestnancov príslušných úradov, pričom v praxi už teraz evidujeme ich nadmerné vyťaženie. Uvedené by tak o. i. viedlo k predlžovaniu konaní a zahlcovaniu úradníkov, čo by malo v konečnom dôsledku negatívny vplyv aj na samotných žiadateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 22 ods. 15 Navrhujeme vypustiť slovné spojenie „pod dohľadom zamestnancov organizácie ochrany prírody“: „Krovité porasty určené na výrub vyznačí žiadateľ plošne a nezameniteľne vhodným spôsobom.“ Odôvodnenie: Odôvodnenie: Navrhujeme ponechať súčasný stav, resp. súčasne platné a účinné znenie § 17 ods. 13 a 14 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého dreviny určené na výrub vyznačuje sám žiadateľ, rešpektujúc všetky právne predpisy týkajúce sa ochrany prírody a krajiny, a následne podá žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín spolu s konkrétnou špecifikáciou a fotodokumentáciou drevín na príslušný okresný úrad. V zmysle návrhu vyhlášky by zamestnanec úradu musel byť prítomný pri vyznačovaní drevín určených na výrub žiadateľom. Pri následnom rozhodovaní o vydaní súhlasu na výrub dreviny však zamestnanec úradu v súčasnosti posudzuje, a naďalej by v zmysle návrhu vyhlášky aj posudzoval, druh a zdravotný stav dreviny, funkciu a význam dreviny pre životné prostredie, to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja, či ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny. Z tohto dôvodu považujeme prítomnosť zamestnanca príslušného úradu pri vyznačovaní drevín určených na výrub za nadbytočné. Hlavným problémom, ktorý by vznikol v nadväznosti na § 22 ods. 14 a 15 návrhu vyhlášky, by bola taktiež nedostatočná kapacita zamestnancov príslušných úradov, pričom v praxi už teraz evidujeme ich nadmerné vyťaženie. Uvedené by tak o. i. viedlo k predlžovaniu konaní a zahlcovaniu úradníkov, čo by malo v konečnom dôsledku negatívny vplyv aj na samotných žiadateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 12 písm. c) Navrhujeme aby sa vegetačné obdobie neohraničovalo pevným dátumom, ale aby jeho začiatok a koniec s určitým časovým predstihom vyhlasovalo ministerstvo ŽP, na základe podkladov SHMU v závislosti od konkrétneho roka pre jednotlivé oblasti či kraje. Odôvodnenie: Slovenská republika je členitá krajina, preto nie je možné zosúladiť a prijať jednotný dátum, kedy začína a končí obdobie vegetačného pokoja. Zároveň pri súčasnom trende otepľovania a skorého nástupu jari najmä na južnom, juhozápadnom a juhovýchodnom Slovensku sa obdobie vegetačného kľudu končí oveľa skôr ako 31. marca. Je vhodné zvážiť, či by nebolo možné vyhlasovať vegetačné obdobie v závislosti z nameraných dát za posledných 20 rokov, pričom grafická či textová časť by bola prílohou tejto vyhlášky. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) prílohe č. 37 Navrhujeme bod e) upraviť v nasledovnom znení: „ide o neperspektívnu drevinu z náletu alebo výmladkov a jej výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia“. Odôvodnenie: V praxi dochádza k znižovaniu spoločenskej hodnoty drevín najmä pri stavebných zámeroch, pri ktorých spravidla drevina v čase realizácie zámeru nie je v súlade s plánovaným využívaním napriek tomu, že by mohla na stanovisku zotrvať ešte pomerne dlhý čas a plní ekologické a v niektorých prípadoch aj estetické funkcie (solitéry, ktoré sa dostanú do konfliktu s výstavbou a pod.) Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 6 Navrhujeme v § 22 ods. 6 doplniť za jednotlivé ustanovenia odkazy na príslušné arboristické štandardy výsadby, ošetrovania a ochrany drevín: „Arboristický štandard 1. Rez stromov Arboristický štandard 2. Ochrana drevín pri stavebnej činnosti Arboristický štandard 3. Hodnotenie stavu stromov Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“ Odôvodnenie: Pri výsadbe, ošetrovaní, údržbe a ochrane drevín považujeme za nevyhnutné uplatňovanie najnovších odborných poznatkov. Aplikačná prax zákona často prehliada odbornú stránku danej problematiky pri schvaľovacích procesoch, ochrane a údržbe drevín. Pre dosiahnutie trvalo udržateľnej vzrastlej zelene v mestách je nutné pristupovať k danej problematike s náležitou odbornosťou. Vzhľadom k tomu, že Arboristické štandardy uvedené v texte pripomienky vyššie sú spracované inštitúciami, ktoré sú v danej oblasti rešpektovanými odbornými autoritami a garantmi, považujeme za potrebné, aby boli dané metodické materiály brané do úvahy ako relevantný podklad pri ochrane a údržbe drevín. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 4 Navrhujeme v § 22 ods. 4 vypustiť slovo „poškodzovanie“. Odôvodnenie: Poškodzovanie drevín je definované inak ako ničenie, čo je uvedené v odseku 2 a 3 § 22. Ničenie drevín je v konečnom dôsledku výrubom drevín. Všetky ustanovenia písm. a), b) a c) sa venujú výrubom drevín, teda ničeniu drevín a preto nie je možné zamieňať terminológiu jednotlivých zásahov. Pôvodným znením sa vytvára priestor na poškodzovanie drevín pri účelovom výklade daného ustanovenia. Ak dané odseky hovoria o výrube je jasné, že sa jedná o ničenie drevín a to sa nepovažuje za poškodzovanie, resp. nemá umožňovať poškodzovanie ani v teoretickej rovine. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 Navrhujeme v § 22 ods. 1 za slovné spojenie „na predchádzanie ich“ doplniť slovo „poškodzovania“. Odôvodnenie: Jednou zo základných činností pri ochrane drevín by malo byť aj predchádzanie ich poškodzovaniu, ktoré môže mať fatálne následky na ich životnosť a prevádzkovú bezpečnosť. Týka sa to najmä poškodzovania drevín pri rozkopávkach, zemných prácach, stavebných činnostiach, neodborných orezoch a pod.. Pri ochrane drevín je potrebné uplatňovať proaktívny prístup na predchádzanie poškodzovania drevín (vyžadovanie dokumentácie ochrany drevín na stavenisku, vyžadovanie odbornej spôsobilosti pri orezoch a pod.). Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 12 písm. a) Navrhujeme znenie § 22 ods. 12 písm. a) v nasledovnom znení: „ a) druh, zdravotný stav a perspektívu zotrvania dreviny na stanovisku“, Odôvodnenie: Perspektíva zotrvania dreviny v danom priestore môže byť jedným z ukazovateľov pri posudzovaní hodnoty dreviny vo vzťahu k spoločenskej a ekologickej hodnote. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 27 ods. 6 Navrhujeme v § 27 ods. 6) za slovo „tvorí“ doplniť slovo „záväzný“. Odôvodnenie: Navrhujeme v § 27 ods. 6) za slovo „tvorí“ doplniť slovo „záväzný“. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 27 ods. 6 Navrhujeme v § 27 ods. 6) za slovo „tvorí“ doplniť slovo „záväzný“. Odôvodnenie: V priebehu územného a stavebného konania je územnoplánovacia dokumentácia záväzná, takisto by mal byť záväzný aj ÚSES, ktorý sa do nej premietne, inak nie je dostatočne silným nástrojom na uplatňovanie záujmov ochrany prírody a krajiny. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 14 Navrhujeme znenie § 22 ods. 14 v nasledovnom doplnenom znení: „1) Stromy určené na výrub vyznačí žiadateľ po nadobudnutí právoplatného výrubového povolenia pod dohľadom zamestnancov orgánu ochrany prírody jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu. Výrub viac ako 50 stromov možno vyznačiť aj iným nezameniteľne vhodným spôsobom, najmä vymedzením okrajov rúbanej plochy tak, že sa vyznačia okrajové stromy, ktoré sa nesmú vyrúbať, alebo vyznačením stromov, ktoré sa nebudú rúbať“. Odôvodnenie: Organizácia ochrany prírody nevydáva povolenie k výrubu, prvostupňovým orgánom štátnej správy sú vo veciach ochrany drevín obce. Označenie drevín by sa malo viazať na rozhodnutie o ich výrube, keďže všetky dreviny, o ktorých výrub sa žiada nemusia byť schválené príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny a môže dôjsť k zmätočnému vyznačovaniu drevín. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 14 Navrhujeme znenie § 22 ods. 14 v nasledovnom doplnenom znení: „1) Stromy určené na výrub vyznačí žiadateľ po nadobudnutí právoplatného výrubového povolenia pod dohľadom zamestnancov orgánu ochrany prírody jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu. Výrub viac ako 50 stromov možno vyznačiť aj iným nezameniteľne vhodným spôsobom, najmä vymedzením okrajov rúbanej plochy tak, že sa vyznačia okrajové stromy, ktoré sa nesmú vyrúbať, alebo vyznačením stromov, ktoré sa nebudú rúbať“. Odôvodnenie: Organizácia ochrany prírody nevydáva povolenie k výrubu, prvostupňovým orgánom štátnej správy sú vo veciach ochrany drevín obce. Označenie drevín by sa malo viazať na rozhodnutie o ich výrube, keďže všetky dreviny, o ktorých výrub sa žiada nemusia byť schválené príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny a môže dôjsť k zmätočnému vyznačovaniu drevín. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 9 Navrhujeme znenie § 22 ods. 9) v nasledovnom znení: „g) Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, silný vietor, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy alebo eróziu. Môže ísť aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa v intraviláne obcí a miest nachádzajúcich sa na miestach s vysokou frekvenciou pohybu ľudí, alebo na miestach kde ich pád môže spôsobiť značnú škodu na majetku“. Odôvodnenie: V intraviláne mesta môžu predstavovať dreviny nebezpečenstvo napriek vykonaným opatreniam a môže dôjsť k situácii, kedy je potrebný neodkladný zásah na odvrátenie bezprostredného nebezpečenstva. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 42 ods. 5 Navrhujeme znenie § 42 ods. 5) v nasledovnom znení: „5) Veľkosť krov a krovitých porastov sa zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného jednotlivou alebo spoločnou korunou a meraním výšky krov. Pri zoskupení krovín rovnakého druhu sa vypočíta priemerná výška z nameraných hodnôt. Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy a za krovitý porast taká skupina krov, kde sa viac ako 50 % jednotlivých jedincov krov vzájomne korunami dotýkajú alebo vzdialenosť medzi jednotlivými krami je menšia ako 1 m“. Odôvodnenie: Pri rôznorodých porastoch krov môže dochádzať k umelo vytvorenému znižovaniu spoločenskej hodnoty drevín na základe striktného výkladu „zapojenosti“ korún a medzerovitosti porastov. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ISP (Iniciatíva stráže prírody) K § 34 ods. 4 až 8 Navrhujeme nové znenie § 31 ods. 4 až 8, v znení: “4. Organizácia ochrany prírody zriaďuje výberovú komisiu pre výber budúcich členov dobrovoľnej stráže prírody pre každú svoju územnú organizačnú jednotku, ktorá koordinuje a riadi stráž prírody. 5. Výberová komisia pre výber budúcich členov dobrovoľnej stráže prírody má troch členov. Dvoch členov menuje organizácia ochrany prírody zo zamestnancov príslušnej organizačnej jednotky. Jedného člena volia členovia dobrovoľnej stráže prírody pôsobiaci na území predmetnej organizačnej jednotky, pričom ho zvolia zo svojich radov na odborno-zdokonaľovacom školení organizovanom organizáciou na obdobie jedného roka. 6. Výberová komisia posúdi motiváciu, osobnostné kvality a vhodnosť žiadateľa o členstvo v dobrovoľnej stráži prírody na osobnom vypočutí. Pre žiadateľov, ktorých vyberie výberová komisia organizácia ochrany prírody zabezpečí prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti člena stráže prírody. 7. Príprava na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti začína v prípade budúceho profesionálneho člena stráže prírody dňom vzniku pracovnoprávnom vzťahu s organizáciou ochrany prírody, v prípade budúceho dobrovoľného člena stráže prírody dňom výberu výberovou komisiou pre výber budúcich členov dobrovoľnej stráže prírody. 8. Príprava na skúšku odbornej spôsobilosti pozostáva zo školení, kurzov a workshopov súvisiacich so zvyšovaním odborných znalostí a vedomostí potrebných na výkon funkcie člena stráže prírody a trvá až do vykonania skúšky odbornej spôsobilosti, maximálne však jeden rok.”. Z praxe členov stráže prírody sa nám javí navrhovaný koncept čakateľstva, prípravy a výberu členov stráže prírody za neefektívny a pravdepodobne aj v rozpore so zákonom nakoľko čakateľ stráže prírody nie je zákonom upravený. Čakateľstvo by taktiež zbytočne zvýšilo administratívne zaťaženie organizácie ochrany prírody. Nami navrhnuté znenie odstraňuje svojvôľu výberu kandidátov na členstvo v stráži prírody zo strany organizácie ochrany prírody zavedením štandardného výberového konania, ktorý sa spravidla uplatňuje aj pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme (profesionálnych členov). Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 6 písm. g) Navrhujeme znenie § 22 ods. 6 písm. g) v nasledovnom znení: „g) vykonávaním nevyhnutných mechanických, biologických a v odôvodnených prípadoch chemických opatrení proti škodcom a chorobám“, Odôvodnenie: Navrhované znenie sa týka ochrany voči chorobám. Napriek snahe o maximálnu elimináciu používania chemických látok pri ošetrovaní drevín môžu nastať prípady, že nebude jestvovať v konkrétnom prípade napadnutia patogénom dostupná forma biologickej alebo mechanickej ochrany. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ISP (Iniciatíva stráže prírody) K § 34 ods. 3 Navrhujeme nad rámec vyhlášky, aby sa do vyhlášky zapracovala aj povinnosť organizácie ochrany prírody povinnosť do 5 pracovných dní od predloženia všetkých požadovaných potvrdení podľa § 34 ods. 3 navrhovanej vyhlášky uhradiť členovi stráže prírody všetky poplatky týkajúce sa predmetných potvrdení a k rukám člena stráže prírody v hotovosti alebo na jeho bankový účet, pretože najmä dobrovoľník, by nemal znášať s výkonom dobrovoľníctva pre štát žiadne finančné náklady. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ISP (Iniciatíva stráže prírody) K § 34 Navrhujeme § 34 doplniť o nový odsek 9, ktorý znie: "9. Člena stráže prírody zapísaní do zoznamu členov stráže prírody obdrží preukaz stráže prírody, odznak stráže prírody a označenie „STRÁŽ PRÍRODY" určené pre motorové vozidlo.", a to z dôvodu nesprávnej aplikačnej praxe organizácie ochrany prírody, ktorá označenie motorového vozidla úpravou vnútorných predpisov v rozpore so zákonom vydáva len určeným členom stráže prírody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ISP (Iniciatíva stráže prírody) K § 34 ods. 3 písm. a) a b) Z dôvodu, že § 72 ods. 1 písm. e) zák. č. 543/2002 Z. z. vyžaduje od člena stráže prírody zdravotnú, psychickú a fyzickú spôsobilosť a v predloženom znení preukázanie spôsobilosti pri niektorých kandidátoch absentuje, navrhujeme nové znenie § 34 ods. 3 písm. a) a b), ktoré znie: „a) lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu člena stráže prírody vypracovaný na základe zdravotného vyšetrenia so záverom, ktorý znie: „Aktuálne zdravotne a fyzicky spôsobilý vykonávať vykonávať funkciu člena stráže prírody.“ nie starším ako jeden rok, ak nie je držiteľom zbrojného preukazu, b) psychologický posudok vypracovaný na základe psychologického vyšetrenia so záverom vyšetrenia, ktorý znie: „Aktuálne psychicky spôsobilý vykonávať vykonávať funkciu člena stráže prírody.“ nie starším ako jeden rok, psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie starší ako jeden rok alebo fotokópiu platného zbrojného preukazu,". Keďže k žiadosti o vydanie zbrojného preukazu sa predkladá lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, máme za to že zbrojný preukaz je dostatočným dôkazom o zdravotnej, psychickej a fyzickej spôsobilosti vykonávať funkciu člena stráže prírody. Alebo alternatívne preukazovanie zdravotnej, psychickej a fyzickej spôsobilosti vykonávať funkciu člena stráže prírody zjednodušiť a navrhujeme nové znenie § 34 ods. 3 písm. a) a ktoré znie: „a) potvrdenie všeobecného lekára o zdravotnej, psychickej a fyzickej spôsobilosti vykonávať funkciu člena stráže prírody nie staršie ako jeden rok alebo fotokópiu platného zbrojného preukazu,“a písm. b) navrhujeme vypustiť a písm. c) a d) označiť ako písm. b) a c). Máme za to, že všeobecný lekár vie posúdiť zdravotnú, psychickú a fyzickú spôsobilosť vykonávať funkciu člena stráže prírody. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) § 42 a § 48 Navrhujeme doplniť nový odseky nasledovného znenia: § 42 ods. 13: Pre výpočet hodnoty náhradnej výsadby sa nepoužije výpočet podľa spoločenskej hodnoty drevín. § 48 ods. 4: Hodnota náhradnej výsadby bude stanovená podľa metodiky na výpočet náhradnej výsadby (odkaz na metodiku, alebo ju evidovať ako samostatnú novú prílohu vyhlášky) Odôvodnenie: V § 48 venujúceho sa náhradnej výsadbe ods. 1) je definované že : „Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín ....“. V praxi chýba jednoznačná metodika na výpočet primeranej náhradnej výsadby, stanovenie primeranosti je rozdielne pri jednotlivých správnych orgánoch a často dochádza k odvolaciemu konaniu voči rozhodnutiu. Stanovenie záväznej metodiky by pomohlo proces stanovenia náhradnej výsadby sprehľadniť a stransparentniť. V posledných rokoch preferovaný, pod vplyvom pripomienok účastníkov konania, prepočet náhradnej výsadby podľa spoločenskej hodnoty drevín definovanej vo vyhláške považujeme za nevhodný a deformujúci § 48 a skutočnosť, že náhradná výsadba má byť primeraná. Pri tomto spôsobu výpočtu náhradnej výsadby je hodnota náhradnej výsadby stanovená iba podľa spoločenskej hodnoty dreviny, ktorá je však väčšinou nižšia ako priemerná tržná hodnota danej dreviny, nie sú započítané pracovné náklady na výsadbu, náklady na pomocný materiál a rozvojovú starostlivosť. To vedie ku skutočnosti, že náklady na uskutočnenie náhradnej výsadby sú vyššie ako je stanovená spoločenská hodnota rúbaných drevín a tým je predpísaná náhradná výsadba neprimeraná. V praxi sa ukazuje, že zaplatenie finančnej náhrady za vyrúbane dreviny vyjde často 2-3x menej ako realizovať náhradnú výsadbu. Cieľom by mala byť primeranosť náhradnej výsadby, jej zmysluplnosť a kvalita, tak aby sa zlepšovali životné podmienky v mestách. Navrhujeme vytvorenie samostatnej metodiky na výpočet náhradnej výsadby, ktorá by tvorila samostatnú prílohu vyhlášky. Ako podklad metodiky navrhujeme prevziať a adaptovať na Slovenské podmienky novú českú metodiku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) „Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny“, vrátanie vytvorenie online verejne dostupnej kalkulačky na výpočet. Skúsenosť z českej republiky po zavedení tohto nástroja ukazuje že transparentná, jednoznačná metodika pomáha pri stanovení primeranej náhradnej výsadby, zvýšení efektivity výrubového konania a že sa znížil počet odvolacích konaní vo výrubovom povolení. Spôsob výpočtu náhradnej výsadby (kompenzačných opatrení) podľa metodiky AOPK ČR: Celková výška ukladanej náhradnej výsadby (kompenzačných opatrení) pri výsadbe drevín sa vypočíta ako: KOvýs = P • (Br + Bv + B p) kde : KO kompenzační opatrenie ( náhradná výsadba) Br bodová hodnota rastlinného materiálu Bv bodová hodnota výsadbových prác a pomocného materiálu Bp bodová hodnota povýsadbovej starostlivosti P počet vysadzovaných jedincov Link na stránku AOPK ČR s metodikou a online kalkulačkou: https://www.ochranaprirody.cz/metodicka-podpora/metodiky-aopk-cr/kalkulacka-pro-ocenovani-drevin/ Link na metodiku AOPK ČR „ Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny“ https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/385/062300.pdf?seek=1520256699 Link na online kalkulačku: https://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail