LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 35. k Čl.II § 107ac – konkurzná podstata V konkurze, ktorý predstavuje „generálnu exekúciu“, by sa mali vyriešiť všetky dotknuté práva a povinnosti a právne vzťahy. Mal by sa uplatniť princíp „ALL IN“. To znamená uplatnenie a riešenie aj zabezpečovacích práv na majetku tretích osôb, ak zabezpečujú záväzky úpadcu. Tým sa aj odstráni podľa nášho presvedčenia zjavná nesprávnosť spojená s navrhovaným ust. ods. 3 § 107ac. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 39. k Čl.II § 107ae ods. 1 – odporovanie právnym úkonom dlžníka Navrhujeme na konci ods. 1 doplniť vetu „Za účelom uplatnenia práva veriteľa odporovať právnemu úkonu poskytne správca príslušnému veriteľovi ním požadovanú súčinnosť, najmä všetky veriteľom požadované podklady a informácie, a to v lehote do 10 dní odo dňa písomnej žiadosti veriteľa.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 37. k Čl.II § 107ad ods. 1 Navrhujeme doplniť sankciu, ak štatutárny orgán si nebude plniť svoje povinnosti. Zároveň upozorňujeme, že nemožno vylúčiť, že pred podaním návrhu dôjde k účelovej zmene štatutárneho orgánu, formou prepisu na „bieleho koňa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 34. k Čl.II § 107aa ods. 1 písm. f Navrhujeme limit znížiť na 750.000 EUR. Zdôvodnenie: Záväzky a aj majetok, zníženie navrhujeme z dôvodu, segmentáciu rozdelenia klientov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 36. k Čl.II § 107ad ods. 1 – Pôsobnosť štatutára Navrhujeme doplniť na konci úvodnej vety „pod dohľadom správcu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 41. k Čl.II § 107af Navrhujeme doplniť, aby správca preskúmaval prihlášky Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ALS SR (Asociácia leasingových spoločností) K § 6 ods. 1 písm. f. V ustanovení § 6 ods. 1 písm. f/ návrhu zákona navrhujeme „výkon záložného práva“ nahradiť „výkon zabezpečovacieho práva“ Odôvodnenie: V zákone sa ďalej uvádza len zabezpečovacie právo (napr. §10, ods. 4). Nevidíme preto dôvod, aby prekážkou na poskytnutie dočasnej ochrany bol len výkon záložného práva a nie výkon iného zabezpečovacieho práva napr. zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva, nakoľko sa jedná o obdobné inštitúty. V prípade ponechania navrhovaného znenia, by sa zvýšila pravdepodobnosť špekulatívneho využívania inštitútu dočasnej ochrany zo strany problémových resp. nepoctivých dlžníkov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 42. k Čl.II § 107ah – zmena malého konkurzu na veľký konkurz Ako nedostatok navrhovaného znenia považujeme absenciu plného a plnohodnotného splnenia a vykonania toho, čo sa nevykonalo v malom konkurze, resp. nestihlo vykonať v malom konkurze – zo strany správcu. To znamená správca po preklopení do veľkého konkurzu musí vykonať všetko to, čo sa vyžaduje od začiatku vo veľkom konkurze, vrátanie preskúmavania, zisťovania, popierania, odporovania, konkurznej podstaty, a to v nových lehotách začínajúcich plynúť od preklopenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 46. k Čl.II § 108 ods. 3 – reštrukturalizačný poradca Nevidíme dôvod na zúženie okruhu subjektov reštrukturalizačného poradcu na audítorské spoločnosti s nejakými ďalšími kvalifikačnými predpokladmi. Vyhovujúcim riešením by bola skupina profesionálnejších odborne a skúsenostne vybavených správcov, zapísaných do zoznamu reštrukturalizačných poradcov. Zabezpečí sa tým nielen odbornosť a skúsenosť, ale aj konkurencieschopnosť a prirodzený odborný aj praktický rozvoj. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 45. k Čl.II § 107ai ods. 1 Ak pred vyhlásením malého konkurzu dôjde k zmene konateľa na „bieleho koňa“ tak predmetné ustanovenie stráca svoje opodstatnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 44. k Čl.II § 107ah ods. 3 Navrhujeme, aby sa vyprecizovalo, že po konverzii bude možné popierať aj tie pohľadávky ktoré boli prihlásené do malého konkurzu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 43. k Čl.II § 107ah ods. 1 Navrhujeme upresniť, aby tento preddavok bol vo veľkom konkurze uspokojovaný prednostne ako PPP. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) návrhu zákona Do návrhu zákona, napr. v rámci § 17 Spoločné ustanovenia, je potrebné uviesť, že týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci, s odkazom na článok 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). Odôvodnenie: Podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ sa štátna pomoc vymedzuje ako pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi. Vo vzťahu k návrhu zákona nie je možné vzhľadom na oprávneného žiadateľa a účinky poskytnutia dočasnej ochrany vylúčiť poskytnutie štátnej pomoci v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ. Návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je potrebné z pohľadu pravidiel štátnej pomoci konzultovať s Európskou komisiou, Generálnym riaditeľstvom pre hospodársku súťaž. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Nad rámec návrhu zákona: 1. V Čl. II návrhu zákona sa dopĺňa a mení zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príloha k zákonu č. 7/2005 Z. z. (transpozičná príloha) obsahuje v Zozname preberaných právne záväzných aktov Európskej únie smernice EÚ, ktoré boli transponované do tohto zákona. V tejto súvislosti chceme upozorniť, že v transpozičnej prílohe zákona je v treťom bode uvedená neúčinná „3. Smernica 2001/17/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. marca 2001 o reorganizácii a likvidácii poisťovní (Ú. v. ES L 110, 20. 4. 2001).“, ktorú v čl. 310 s účinnosťou od 1.11.2012 zrušila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009). Niektoré články smernice 2009/138/ES (čl. 270, čl. 275, čl. 283, čl. 289, čl. 290, čl. 291 a čl. 297 smernice) boli transponované aj do zákona č. 7/2005 Z. z., avšak v transpozičnej prílohe zákona smernica 2009/138/ES dosiaľ absentuje. Na základe uvedeného žiadame neúčinnú smernicu 2001/17/ES vypustiť a naopak doplniť smernicu 2009/138/ES. Na podporu našej požiadavky o doplnenie smernice 2009/138/ES do Prílohy k zákonu č. 7/2005 Z. z. ďalej uvádzame, že zákon č. 7/2005 Z. z. bol Európskej komisii dňa 26.3.2015 notifikovaný ako národné vykonávacie opatrenie k predmetnej smernici. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona: Podľa bodu 3 doložky zlučiteľnosti je predmet návrhu zákona upravený v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii) (Ú. v. EÚ L 172, 26.6.2019). Smernica (EÚ) 2019/1023 nadobudla účinnosť 16.7.2019 a podľa čl. 34 ods. 1 tejto smernice „Členské štáty prijmú a uverejnia do 17. júla 2021 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, s výnimkou ustanovení potrebných na dosiahnutie súladu s článkom 28 písm. a), b) a c), ktoré sa prijmú a uverejnia do 17. júla 2024 a ustanovení potrebných na dosiahnutie súladu s článkom 28 písm. d), ktoré sa prijmú a uverejnia do 17. júla 2026. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení. Členské štáty uplatňujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou po uplynutí 17. júla 2021, s výnimkou ustanovení potrebných na dosiahnutie súladu s článkom 28 písm. a), b) a c), ktoré sa uplatňujú po uplynutí 17. júla 2024, a ustanovení potrebných na dosiahnutie súladu s článkom 28 písm. d), ktoré sa uplatňujú po uplynutí 17. júla 2026.“. Predkladateľ však k uvedenej smernici nepredložil tabuľku zhody, ktorou by preukázal súlad návrhu zákona s právom Európskej únie a ani z ostatných sprievodných dokumentov nie je zrejmé, či pristupuje k transpozícii predmetnej smernice. Navrhovaná právna úprava však nápadne upravuje inštitúty uvedené v smernici (EÚ) 2019/1023, na základe čoho sa domnievame, že môže ísť o transpozíciu niektorých článkov tejto smernice. Ide napr. o Čl. I § 1 návrhu zákona, ktorým sa transponuje čl. 1 ods. 1 smernice; o Čl. I § 2 ods. 1 návrhu zákona, ktorým sa transponuje čl. 1 ods. 4 druhá veta smernice; o Čl. I § 2 ods. 2 návrhu zákona, ktorým sa transponuje čl. 1 ods. 2 smernice; o Čl. I § 6 návrhu zákona, ktorým sa transponuje čl. 4 ods. 1 až 4 smernice; o Čl. I § 8 návrhu zákona, ktorým sa transponuje čl. 4 ods. 1 smernice; o Čl. I § 10 návrhu zákona, ktorým sa transponuje čl. 6 a 7 smernice atď. Ak sa návrhom zákona transponujú niektoré články smernice (EÚ) 2019/1023, je potrebné podľa prílohy č. 3 k Legislatívnym pravidlám vlády SR vypracovať tabuľku zhody a tiež postupovať podľa čl. 3 a 4 Legislatívnych pravidiel vlády SR v platnom znení s ohľadom na doplnenie odkazu na transpozičnú prílohu v záverečných ustanoveniach návrhu zákona a samotné doplnenie transpozičnej prílohy do návrhu zákona. Ďalej v súvislosti s transpozíciou smernice upozorňujeme, že smernica vyžaduje od členských štátov uplatňovať zákony a iné správne predpisy a opatrenia na dosiahnutie súladu s touto smernicou až po 17.7.2021 a nie už od 1.1.2021 ako je uvedené v Čl. IV návrhu zákona upravujúcom účinnosť návrhu zákona. Prijatie Prijatie vnútroštátnej úpravy, ktorou sa transponuje alebo implementuje právne záväzný akt EÚ pred jeho účinnosťou, možno hodnotiť ako jednu z foriem goldplatingu, kedy je potrebné postupovať v zmysle čl. 19 ods. 3 v spojení s čl. 35 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Žiadame predkladateľa vyššie uvedené skutočnosti objasniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Nad rámec návrhu zákona: 2. V prílohe k zákonu č. 7/2005 Z. z. je v prvom bode uvedená smernica 98/26/ES a v druhom bode smernica 2001/24/ES, ktorých publikačné zdroje sú v rozpore s bodom 62.12. Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR v platnom znení. Obidve smernice boli publikované v mimoriadnom vydaní Úradného vestníka EÚ, preto žiadame upraviť publikačný zdroj v zmysle vyššie uvedeného bodu Legislatívnych pravidiel vlády SR v platnom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Nad rámec návrhu zákona: 3. V prvom bode Prílohy k zákonu č. 7/2005 Z. z. žiadame slová „1. Smernica 98/26/ES Európskeho parlamentu a Rady...“ vypustiť a nahradiť slovami „1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES...“. Uvedená úprava tohto právne záväzného aktu EÚ zodpovedá citácii podľa Úradného vestníka Európskej únie. Rovnakú požiadavku na úpravu uplatňujeme aj v druhom bode Prílohy k zákonu č. 7/2005 Z. z., v ktorom je uvedená smernica 2001/24/ES. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 2. V bode 3 písm. b) upravujúcom sekundárne právo EÚ je uvedené nariadenie (ES) č. 1346/2000. Upozorňujeme predkladateľa, že uvedené nariadenie zrušilo článkom 91 nariadenie (EÚ) 2015/848. Žiadame preto neúčinné nariadenie EÚ z doložky zlučiteľnosti vypustiť a poprípade doplniť účinné nariadenie (EÚ) 2015/848 vrátane jeho gestora, ak predmet návrhu zákona je v tomto nariadení EÚ upravený. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Nad rámec návrhu zákona: 5. Vzhľadom na viaceré požiadavky na úpravu Prílohy k zákonu č. 7/2005 Z. z. žiadame do Čl. II návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doplniť len jeden novelizačný bod, ktorým sa nanovo upraví celá Príloha k zákonu č. 7/2005 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 3. V bode 3 písm. b) upravujúcom sekundárne právo EÚ je uvedená aj smernica (EÚ) 2019/1023. Na konci uvedenej citácie smernice žiadame doplniť publikačný zdroj „(Ú. v. EÚ L 172, 26.6.2019).“ a tiež gestora tejto smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail