LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SAIE (Slovenská asociácia insolvenčných expertov) Čl.II. bod 5 §106 ods. 3 Primerané použitie §12 ods. 1 a 4, ako je navrhované môže viesť k tomu, že dlžníci budú podávať nekompletné návrhy, resp. návrhy, pri ktorých sa budú snažiť redukovať prílohy majetku s cieľom ich zahladenia. Navrhujeme ponechať doterajší stav, často sú prílohy k návrhu jediná vec, kedy má možnosť správca dokázať dlžníkovi „čierne na bielom“ s jeho overeným podpisom, že v čase začatia konkurzu si takto deklaroval stav či už majetku alebo záväzkov a pod.. Dôvodová správa otázku primeranosti nerieši. Pripomíname že aj v oddlženiach zostali ako povinné prílohy štruktúrované vyhlásenia, napr. zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý vlastnil v posledných troch rokoch, ktorý môže slúžiť o.i. ako dôkaz v konaní o zrušenie oddlženia veriteľom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I § 6 ods. 2 a 3 Odporúčam ustanovenia § 6 ods. 2 a 3 uviesť ako samostatné odseky § 7 a nezávislú analýzu udržateľnosti prevádzky podniku uviesť ako jednu z príloh žiadosti podľa § 7 ods. 1. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka; precizovanie ustanovení návrhu zákona z dôvodu prehľadnosti textu. § 7 upravuje prílohy žiadosti. Odporúčam nezávislú analýzu udržateľnosti prevádzky podniku uviesť ako prílohu žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany. V nadväznosti na to odporúčam v § 7 upraviť náležitosti analýzy a spôsob ich určenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SAIE (Slovenská asociácia insolvenčných expertov) Čl.II. bod 5 §107a ods. 1 Opäť primerané použitie bez vysvetlenia v dôvodovej správe, pre veriteľov budú „vyšetrovacie“ právomoci správcu často jediným zdrojom získania informácií o prevode majetku dlžníka, slúžiace napr. na podanie odporovacej žaloby, navrhujeme vypustiť, upozorňujeme, že v tomto sa menil dokonca aj samotný §166 i novelou v r. 2019 (navrátenie „vyšetrovacích“ právomocí správcu). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I § 5 a § 6 ods. 1 Odporúčam spojiť § 5 a ustanovenia § 6 ods. 1 do jedného paragrafu. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Vzhľadom na to, že § 5, ako aj § 6 ods. 1 obsahujú povinné náležitosti žiadosti („žiadosť musí obsahovať“/“žiadateľ je povinný vyhlásiť“), odporúčam ich z hľadiska prehľadnosti uviesť spolu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I § 5 Odporúčam v § 5 text písmena c) rozdeliť do dvoch samostatných písmen. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka; text písmena c) obsahuje dve vyhlásenia, t.j. vyhlásenie o pravdivosti údajov a vyhlásenie o žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SAIE (Slovenská asociácia insolvenčných expertov) Čl.II. bod 2 §20 Zavádza sa pojem „veľkého“ konkurzu, ktorý nie je v zákone definovaný, tým je len malý konkurz, opakuje sa to ďalej napr. aj v §107ae ods. 1. Môžeme sa len domnievať, že veľkým konkurzom je konkurz, ktorý nie je malý. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SAIE (Slovenská asociácia insolvenčných expertov) Čl.I. § 15 ods. 4 Slová „reštrukturalizačným poradcom podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní“ navrhujeme nahradiť slovom „poradca“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SAIE (Slovenská asociácia insolvenčných expertov) Čl.I. §16 ods. 5 Slová „reštrukturalizačného poradcu“ navrhujeme nahradiť slovom „poradcu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 5 písm. b) Zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov V prípade fyzickej osoby – podnikateľa je potrebné doplniť ďalšie identifikátory, aby bolo jasne odlíšiteľné, resp. zistiteľné o akú osobu ide, keďže dočasná ochrana by zamedzovala výkon práv veriteľa aj vo vzťahu k majetku, ktorý vlastní fyzická osoba, ale záväzky plynúce z „nepodnikateľského“ vzťahu by boli rovnako dotknuté dočasnou ochranou. Veriteľ, ktorý má vzťah s dlžníkom fyzickou osobou – podnikateľom, v postavení len fyzickej osoby, by mal výraznú komplikáciu pri zisťovaní, či daná fyzická osoba – podnikateľ je zároveň osoba s ktorou má iný záväzkový vzťah (napr. hypotekárny úver, prípadne iný typ úveru) Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 6 ods. 1 alternatíva 1 a 2 Alt. 1 – v danom prípade chýba rozhodnutie zabezpečeného veriteľa, keď nadpolovičná väčšina podľa výšky pohľadávky, rozhoduje o postavení zabezpečeného veriteľa, pričom sa často krát stáva, že zabezpečený veriteľ má zabezpečený celý majetok podnikateľa. Alt. 2: Pripomienka bude bližšie zdôvodnená nižšie v rámci § 108 novely ZKR. Zákon zavádza nový pojem reštrukturalizačný poradca, ktorým má byť LEN audítor overujúci účtovné závierky. Z nášho pohľadu navrhujeme kombináciu oboch alternatív a to nasledovne: „s dočasnou ochranou súhlasí nadpolovičná väčšina jeho veriteľov počítaná podľa výšky ich pohľadávok; neprihliada sa na podriadené pohľadávky podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní uspokojované v poradí ako podriadené a zároveň všetci zabezpečený veritelia“ Postavenie zabezpečeného veriteľa je výrazne silnejšie ako nezabezpečených veriteľov, bez ohľadu na kauzalitu záväzku medzi žiadateľom a veriteľom. Opomínať jednu alebo druhú skupinu nie je správne. Takýmto nastavení sa zabezpečí jednoznačný súhlas veriteľov, ktorí prejavením svojho súhlasu v nadpolovičnej väčšine (a jednohlasne pri zabezpečených veriteľoch) prejavujú dôveru v opodstatnenosť dočasnej ochrany). Prípadne alt. By nemusela súhlasiť skupina zabezpečených veriteľov jednohlasne, ale minimálne v nadpolovičnej väčšine. V prípade alt. 2 – predloženie finančného plánu preukazujúceho udržateľnosť podniku aj po ukončení dočasnej ochrany by malo byť jasne zadanou podmienkou, keďže zmysel dočasnej ochrany je, aby po jej ukončení podnik mohol ďalej fungovať a vytvárať hodnoty, udržať zamestnanosť a tak ďalej. Zároveň je to aj podklad pre súhlas veriteľov, aby veritli zmyslu dočasnej ochrany (viď info hore);nevidíme zmysle, aby bol finančný plán podmienený len rokovaniami so zabezpečenými veriteľmi, keďže žiadateľ nemusí myť žiadny majetok založený, ale vidíme zmysle v tom, aby minimálne jednoduchý a zmysluplný finančný plán preukazoval, aj pre nezabezpečených veriteľov, že dočasná ochrana má zmysel. Účelom dočasnej ochrany nemá byť jednoduché zmrazenie vzťahov a zastavenie vymáhania, ktoré bude automaticky pokračovať po jej skončení, možno už z ďalekosiahlymi následkami vo vzťahu k obrane práv veriteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 10 ods. 8 Vágne nastavené ustanovenie: „ ... najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a musí sa zdržať nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku, alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. ... „ vytvorí priestor pre špekulatívne zbavovanie sa majetku a presunie opäť všetko riziko na „plecia“ veriteľov, ktorí sa budú roky domáhať na slovenských súdoch odporovateľnosti alebo neplatnosti úkonov s nejasným výsledkom, ktorí nesprávnemu a nepresnému zákonnému textu. Navrhujeme stanoviť hodnotu podstatnej zmeny a hodnotu nie zanedbateľného zmenšenia na 5 % čistého obchodného imania zisteného podľa poslednej UZ a úplne zakázať prevzatie záväzkov, pristúpenie; iné zvyšovanie záväzkov podnikateľa nad 5 % sumy čistého obchodného imania zisteného podľa poslednej UZ bez súhlasu nadpolovičnej väčšiny veriteľov (neplatí pre „úverové financovanie“). Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 6 ods. 1 písm. e e) vo vzťahu k nemu neprebieha exekučné konanie pre uspokojenie nároku z prevádzky podniku. Navrhujeme vypustiť vyznačenú časť, aby nevznikali výkladové ťažkosti, ktorý nárok súvisí a ktorý už nie s prevádzkou podniku. Ak prebieha voči podnikateľovi exekučné konanie je irelevantné či má súvis s prevádzkou alebo sa jedná napr. zlyhanú investíciu. Zároveň si dovoľujeme upozorniť na nesprávne zvolenú formuláciu, keďže exekučné konanie začína na návrh na začatie, o ktorom sa povinný ešte nemusel dozvedieť a tým by sa mohol dostať do situácie, kedy už nemohol požiadať o dočasnú ochranu, ale o tejto skutočnosti sa nemal ako relevantne dozvedieť. Preto by bolo vhodnejšie použiť formuláciu: “žiadateľ nemá vedomosť o prebiehajúcom exekučnom konaní voči nemu“ Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 6 ods. 2 Zhodnotenie skutočnosti, či je prevádzka podniku udržateľná a predpoklady takejto udržateľnosti, vyčíslenie potreby prevádzkového financovania nemôže byť zverené audítorom = reštrukturalizačný poradca. Predkladateľ zákona vychádza z mylnej predstavy, že audítor, ktorý overuje pravdivosť a vernosť obrazu finančnej situácie a výsledku hospodárenia, t.j. kontroluje účtovné závierky, bude vedieť nahradiť úlohu doterajšieho správcu, ktorý univerzálne pôsobil ako ekonomický aj právny poradca pri reštrukturalizácii. Nepodceňujeme potrebu kontroly účtovnej závierky, avšak Nezávislá analýza udržateľnosti by mala byť spoločným dielom reštrukturalizačného správcu a audítora. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 12 Vzhľadom na praktické dopady je navrhované dvojstupňové získavania ďalšieho úverovania/financovania príliš zbytočná a komplikovaná a v praxi neprinesie nič pozitívne. V tomto smere nevidíme zmysel nútiť žiadateľa najprv rokovať so zabezpečenými veriteľmi a až následne s inými veriteľmi alebo tretími osobami. Pozícia žiadateľa si bude vyžadovať promptné riešenie prípadného financovania (v rozsahu dvoch mesiacov počas dočasnej ochrany) a vzhľadom na komplikované rokovania pri takomto druhu financovania to môže procesy brzdiť, čo môže mať aj za následok zbytočné predlžovanie dočasnej ochrany (o ďalšie 4 mesiace podľa § 15 ods. 1) Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 8 ods. 2 Navrhujeme, aby bol súd povinný zverejniť aj prílohy návrhu na poskytnutie dočasnej ochrany, keďže v zmysle § 16 môže ktorákoľvek osoba podať kvalifikovaný návrh na zrušenie dočasnej ochrany, pričom ak dočasná ochrana má trvať 2 mesiace, potom je možné, že bez zverejnenia príloh sa osobám neúmerne predĺži čas na získanie materiálov potrebných k relevantnému posúdeniu potreby podať takýto kvalifikovaný návrh a ustanovenie môže strácať zmysel, lebo pri dvojmesačnej dočasnej ochrane nebude osoba schopná zmysluplne pripraviť návrh pred uplynutím dvojmesačnej lehoty, čím takéto právo stráca zmysel. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 7 ods. 1 písm. e) Zvolená formulácia výkladovo evokuje, že prílohou žiadosti musí byť zoznam stávajúcich veriteľov žiadateľa, ktorý rokujú o so žiadateľom o úverovom financovaní, pričom žiadateľ môže rokovať aj s inými PO/FO, ktoré by boli ochotné sa podieľať na financovaní žiadateľa, preto navrhujeme nahradiť slovo „veriteľov“ slovom „osôb“. Zároveň treba tento bod vnímať aj v korelácii s § 12. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 3 ods. 2 (príslušnosť)Zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov (2) Príslušnosť na poskytnutie dočasnej ochrany sa určuje podľa sídla alebo miesta podnikania podnikateľa v čase 6 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany. Cieľom je vyhnúť sa špekulatívnym zmenám sídla podnikateľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 16. k Čl. I – K § 10 ods. 8 Navrhujeme nové znenie ods. 8 „(8) Podnikateľ pod dočasnou ochranou je obmedziť svoju činnosť na úkony bezprostredne súvisiace a nevyhnutné/potrebné na zachovanie prevádzky podniku a je povinný v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb; najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje ani splatiť úverové financovanie voči svojej spriaznenej osobe. Podnikateľ sa tiež musí zdržať nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku, alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie ibaže ide o nakladanie s majetkom v rámci jeho bežného obchodného styku a ktoré je typickým a zaužívaným pre príslušný sektor podnikania a pre typ podnikateľa pod dočasnou ochranou alebo ak podnikateľ získal predchádzajúci súhlas nadpolovičnej väčšiny jeho veriteľov počítanej podľa výšky ich pohľadávok vyplývajúcich z jeho poslednej dostupnej účtovnej závierky za kalendárny mesiac, ktorý neuplynul pred viac ako 60 dňami pred udelením súhlasu a ak je majetok zaťažený zabezpečovacím právom, aj súhlas všetkých dotknutých zabezpečených veriteľov. Povinnosti podľa predchádzajúcich viet platia od podania žiadosti a vzťahujú sa rovnako na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu podnikateľa pod dočasnou ochranou. Právnemu úkonu, ktorý bol urobený v rozpore s týmto ustanovením môže ktorýkoľvek veriteľ odporovať; ak je vyhlásený konkurz na majetok podnikateľa do troch rokov od ukončenia dočasnej ochrany, možno týmto úkonom odporovať aj spôsobom podľa predpisov o konkurznom konaní. Zodpovednosť za škodu a zákonné ručenie štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu tým nie sú dotknuté. Toto ustanovenie platí rovnako aj na osoby, ktoré sú v zmysle osobitných predpisov osoby ovládané podnikateľom pod dočasnou ochranou a platí rovnako aj na štatutárny orgán alebo členov štatutárnych orgánov týchto osôb.“ Odôvodnenie: Navrhujeme stanoviť test obmedzenia úkonov ako dvojaký, nielen bezprostredná súvislosť so zachovaním prevádzky ale súčasne úkony by mali byť aj nevyhnutné/potrebné na zachovanie prevádzky. Navrhujeme výnimku z nakladania s majetkom ak ide o zmenu v skladbe majetku a pod. aby sa zohľadnila trhová realita, čo je a čo nie je dovolené. Výnimka platí, ak ide o bežný obchodný styk, prípadne zdvojený test ohľadom toho čo je typické a zaužívané pre príslušný sektor a typ podnikateľa. Druhá výnimka je súhlas príslušnej väčšiny veriteľov, a ak relevantné, aj zabezpečených veriteľov. Ako sankciu porušenia zákazu navrhujeme: - odporovateľnosť voči podnikateľovi ktorej sa môže domáhať každý veriteľ aj mimo konkurzu. V konkurze správca na podnet veriteľa, a ak nekoná, tak veriteľ – tak ako v ZoK, - štatutárne orgány tiež zodpovedné za porušenie týchto zákazov, - obmedzenia platia rovnako na ovládané osoby, a tiež na štatutárov v ovládaných osobách. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 13. k Čl. I – K § 10 ods. 4 Navrhujeme vložiť za slová „nemožno“ slová „ohľadom pohľadávky, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany„. Navrhujeme nahradiť poslednú vetu novou vetou “ Právo začať výkon zabezpečovacieho práva na pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi počas dočasnej ochranou tým nie je dotknuté.“ Odôvodnenie: Imunita z exekúcie a výkonu ZP len na staré pohľadávky tak ako v R. Majetok tretích osôb by nemal byť pod imunitou. Pokiaľ by bol, mohlo by to byť zneužiteľné ustanovenie pre agresívnych a nečestných veriteľov, a preto imunitu z exekúcie a výkonu ZP navrhujeme aplikovať len na majetok podnikateľa pod DO. Nesúhlasíme s týmto doplnením tohto ustanovenia. Vzhľadom na uhradzovaciu funkciu záložného práva má veriteľ právo uspokojiť svoju pohľadávku práve z iných zdrojov, ktoré nijakým spôsobom nesúvisia s prevádzkou podniku. Takýmto zdrojom je aj majetok tretích osôb. Podotýkame, že záložné právo sa premlčuje. Voči tretej osobe, ktorá je vlastníkom založeného majetku, nijakým spôsobom nespočívajú zákonné premlčacie lehoty, právo veriteľa na uspokojenie jeho pohľadávky je tak zjavne ohrozené. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 15. k Čl. I – K § 10 ods. 6 Navrhujeme v prvej vete nahradiť „Po poskytnutí“ slovom „Počas“. Navrhujeme v druhej vete „ po poskytnutí“ slovom „počas“, a na konci vety doplniť slová „; to však neplatí ak omeškanie nespočíva v omeškaní s úhradou peňažného záväzku alebo v podstatnom porušení zmluvy.“ Navrhujeme doplniť novú vetu „Ustanovenia zmlúv s účinkom automatického ukončenia zmluvy z dôvodu poskytnutia dočasnej ochrany alebo umožňujúce druhej zmluvnej strane z tohto dôvodu ju jednostranne vypovedať, od nej odstúpiť alebo odoprieť plnenie, alebo akékoľvek iné ustanovenia zmlúv majúce obdobný účel, sú počas dočasnej ochrany neúčinné.“ Odôvodnenie: Navrhujeme zaviesť možnosť ukončenia zmlúv pre nové defaulty len ak ide o nový peňažný default alebo o nové podstatné porušenie. Zákaz klauzúl umožňujúcich automatické ukončenie zmlúv. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail