LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Klub 500 (Klub 500) 23. K článku II. - Bod. 5 - Prvý oddiel - Osobitné ustanovenia o malom konkurze, § 106 - Malý konkurz, ods. 1. Presun úpravy textu – z dôvodu komplexnosti z úpravy ods. 2 . pôvodného znenia, kedy by od 1 - § 106 navrhujeme nasledovne: „Malý konkurz je konkurz vyhlásený podľa prvého oddielu tejto hlavy a vedie sa podľa ustanovení prvého oddielu tejto hlavy“. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 16. V Čl. I - § 14 – ods. 2. Si dovoľujeme uviesť pripomienku k slovu „bezodkladne“ tak ako je vyššie uvedené vo vyššie uplatnenej pripomienke, v rámci právnej istoty, považujeme vhodnejšie uviesť konkrétnu lehotu, napríklad uvedením „najneskôr do 5 dní od...“ právneho úkonu strany, alebo právnej skutočnosti / napr. uplynutia lehoty a podobne. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 18. V Čl. I - § 16 – ods. 1. Navrhujeme doplniť kto je oprávnený podať kvalifikovaný podnet. Teda považujeme za potrebné vymedziť okruh osôb, ktoré majú právny záujem, alebo mohlo dôjsť k porušeniu jej práv, alebo oprávnených záujmov a navrhujeme tiež vymedziť náležitosti kvalifikovaného podnetu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 22. Všeobecná pripomienka Vo viacerých ustanoveniach zákona absentuje odkaz na zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na ktorý novo-navrhovaný zákon odkazuje. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 15. V Čl. I - § 13 Máme za to, že je potrebná aj úprava ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. – nakoľko sa tu zavádza novú kategóriu prednostných pohľadávok v prípade konkurzu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 21. V Čl. I - § 17 – ods. 3. Dovoľujeme si nesúhlasiť s návrhom predkladateľa, aby na základe kvalifikovaného podnetu nepoužili, ustanovenia čl. 6, § 35 a 36 Civilného mimosporového poriadku. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 30. K článku II. Bod. 5 - Prvý oddiel - Osobitné ustanovenia o malom konkurze, § 107ah ods. 1 a ods. 3 Navrhujeme doplniť poslednú vetu ods. 1 nasledovne: Úkony vykonané správcom počas malého konkurzu tým nie sú dotknuté zostávajú zachované ak ich obsah neodporuje ustanoveniam zákona o veľkom konkurze. Navrhujeme doplniť ods. 3 nasledovne: „Veriteľ, ktorý sa prihlásil v malom konkurze, sa považuje za prihláseného veriteľa aj vo veľkom konkurze a prijíma stav konania v čase vyhlásenia veľkého konkurzu.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 28. K článku II. - Bod. 5 - Prvý oddiel - Osobitné ustanovenia o malom konkurze, § 107ae ods. 1, 2 a 3 Navrhujeme upraviť odporovacie právo jednotne a vymedziť podmienky, kedy a aké práva má veriteľ, kedy správca. Odsek 2 navrhujeme úplne vypustiť. V odseku 3 nám nie je jasné, v akom pomere sa budú pohľadávky uspokojovať. Zásadne nesúhlasíme aby bol prvý uspokojený veriteľ, ktorý podal žalobu skôr. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 27. K článku II. - Bod. 5 - Prvý oddiel - Osobitné ustanovenia o malom konkurze, § 107ab ods. 1 a 2 Zásadne nesúhlasíme, aby konal a rozhodoval sudca, ktorý koná vo veci malého konkurzu. Ustanovenie odseku 2 navrhujeme vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 29. K článku II. Bod. 5 - Prvý oddiel - Osobitné ustanovenia o malom konkurze, § 107ag Žiadame predkladateľa doplniť, čo s úkonmi dobiehajúcich zmlúv. Nie je jasné z navrhovaného ustanovenia, či zánikom zákona zanikne aj zmluva zo zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 25. K článku II. - Bod. 25 - Prvý oddiel - Osobitné ustanovenia o malom konkurze, § 107aa ods. 2 Žiadame predkladateľa upraviť podmienky odmietnutia návrhu a podmienky zastavenia konania v tejto časti odkazom na ustanovenia zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 26. K článku II. - Bod. 5 - Prvý oddiel - Osobitné ustanovenia o malom konkurze, § 107aa ods. 3 Navrhujeme z odseku § 107aa ods. 3 vytvoriť samostatný § 107ab s názovom: Vyhlásenie malého konkurzu a jeho účinky. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 31. K článku II. - Bod. 5 - Prvý oddiel - Osobitné ustanovenia o malom konkurze, § 107ai ods. 3 Zásadne nesúhlasíme, aby bola pokuta podľa § 107ai ods. 3 príjmom štátneho rozpočtu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 24. K článku II. - Bod. 5 - Prvý oddiel - Osobitné ustanovenia o malom konkurze, § 106 - Malý konkurz, ods. 4. Žiadame špecifikovať náklady malého konkurzu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 32. K článku II. Bod. 8 zmena slova „správca“ Navrhujeme zachovanie postavenia „správcu“ a nepremenovať pojem na „reštrukturalizačného poradcu“. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II bod 5 V navrhovanom znení tohto ustanovenia predkladateľ vylučuje prideľovanie vecí v agende Cbi náhodným výberom tak, ako to predpokladá ustanovenie § 51 ods. 1 a 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Namiesto toho určuje za zákonného sudcu toho sudcu, ktorý koná vo veci malého konkurzu. Podľa názoru predkladateľa sa touto zmenou dosiahne rýchlejšie ukončenie týchto sporov a v spojení s tým aj skoršie ukončenie konkurzného konania, nakoľko takto ustanovený sudca konkurzný spis pozná a nemusí sa ním už na účely týchto konaní oboznámiť. Zámer predkladateľa vychádza podľa nášho názoru mylnej domnienky o potrebe sudcu rozhodujúceho v Cbi konaniach oboznámiť sa s celým konkurzným spisom. Pre účely týchto konaní sú z konkurzného spisu relevantné len niektoré skutkové a právne okolnosti, s ktorými sa súd oboznamuje predovšetkým z podaní a z dôkazov predložených stranami sporu. Ako príklad môžeme uviesť konania o určenie popretých pohľadávok. Skutočnosti potrebné pre prejednanie veci, ktoré možno zistiť z konkurzného spisu, ako napríklad to, či pohľadávka žalobcu bola riadne, resp. aj včas prihlásená, z akých dôvodov bola správcom alebo iným veriteľom popretá, či bola incidenčná žaloba podaná v na to určenej lehote, a pod. je povinný tvrdiť a preukázaťžalobca už v podanej žalobe.Pripomíname, že účelom incidenčného konania je preskúmanie, či dôvody obsiahnuté v popieracom prejave správcu, prípadne iného veriteľa zodpovedajú skutočnosti a vylučujú pohľadávku z uspokojenia v konkurze. Pripojenie konkurzného spisu, resp. oboznámenie sa s celým konkurzným spisom nie je pre naplnenie tohto účelu v zásade potrebné. Nemenej dôležité je vziať na zreteľ aj to, že uvedené ustanovenie môže spôsobiť nerovnomerné rozdeľovanie Cbi agendy jednak medzi jednotlivými konkurznými sudcami, ako aj medzi sudcami vybavujúcimi Cbi agendu ktorí vybavujú zároveň aj agendu K, a tými, ktorí agendu K nevybavujú. Za predpokladu, že „nový“ malý konkurz bude dlžníkmi vyhľadávaný a do veľkej miery nahradí „veľký konkurz“, sudcovia vybavujúci Cbi agendu, ktorí nie sú zároveň konkurznými sudcami, budú mať prakticky nulový nápad nových vecí. Je potrebné taktiež predpokladať, že počet sporov sa v jednotlivých malých konkurzoch bude líšiť a nie je vylúčené, že malé konkurzy rozsiahle čo do počtu súvisiacich súdnych konaní budú pripadať len niektorým sudcom. Uvedené ustanovenie je teda spôsobilé neprimerane zaťažiť niektorých sudcov, čo negatívne ovplyvní rýchlosť nielen konaní súvisiacich s konkurzom ale aj konaní daného sudcu pri vybavovaní inej agendy (napr. Cb, agenda obchodného registra...). Uvedené sa primerane vzťahuje aj na vyšších súdnych úradníkov a ostatných zamestnancov súdu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. II bodu 5 § 106 Podľa predkladaného návrhu sa konkurzné konanie v prípade malého konkurzu v zásade začína na návrh dlžníka, pričom platia primerane ustanovenia o náležitostiach návrhu na vyhlásenie tzv. veľkého konkurzu (§ 12 ods. 1 a 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“)). Návrh zákona nevylučuje ani tzv. veriteľské návrhy na konkurzné konanie v prípade malého konkurzu, avšak predkladateľom navrhovaná právna úprava doplnenia § 19 zákona o konkurze a reštrukturalizácii odsekom 4, podľa ktorej ak v konkurznom konaní, ktoré začalo na základe návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu súd zistí, že sú splnené predpoklady podľa § 107aa ods. 1 písm. b), c), f), g) a h), vyhlási na majetok dlžníka malý konkurz, je nedostatočná. Z uvedeného dôvodu zásadne žiadam jednoznačne upraviť povinnosť splnenia podmienok uvedených v § 12 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii aj v prípade návrhu na konkurzné konanie smerujúce k vyhláseniu malého konkurzu veriteľom. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I § 9 a 18 V čl. I § 9 ods. 3 druhej vete slovo "za" odporúčame nahradiť slovom "sa" a § 18 slová "zákona č. 62/2020 Z. z." (3x)odporúčame nahradiť slovami "osobitného predpisu" a doplniť odkaz na poznámku pod čiarou s uvedením zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II bod 5 Z dôvodu povinností, ktoré zákon ukladá správcom v ust. § 166i ods. 2 ZKR nad rámec ich bežnej činnosti v konaní o oddlžení a v navrhovanej novele ZKR v § 107a pri novom malom konkurze, kde táto činnosť môže pre správcu znamenať jeho podstatné pracovné a finančné vyťaženie, pričom skutočnosti takto zistené sú priamo v konkurze pre správcu a jeho odmenu zo speňažovania bezvýznamné, a kde paušálna odmena správcu a náhrada nevyhnutných výdavkov je v sume 500,- eur; aj z dôvodu proporcionality k odmenám napr. ku konkurzným konaniam podľa II. časti by bolo vhodné vo vyhláške č. 665/2005 Z.z. zadefinovať a určiť odmenu správcu za činnosť podľa § 166i ods. 2 ZKR, ktorá by bola súčasťou zákonom definovaných trov iných šetrení správcom, pričom výšku takejto odmeny by malo zvážiť MS SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. II bodu 3 V čl. II bode 3 poznámke pod čiarou k odkazu 8aa slová "neskorších predpisov" odporúčame nahradiť slovami "zákona č. 87/2015 Z. z."( §14 ods. 2 bol doplnený do zákona uvedenou novelou). Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail