LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) ustanovenia o malom konkurze Chápeme zámer MS SR zjednodušiť konkurzy malých podnikateľov, avšak priblíženie tohto inštitútu oddĺženia, ktorí bol a je asi jeden z najviac zneužívaných inštitútov konkurzu, je nesprávny a likvidačný pre veriteľov, ktorí môžu rovno odpísať celú svoju pohľadávku. Nezmyselne je inštitút malého konkurzu nastavený aj vo vzťahu k správcovi, ktorý za odmenu 500 EUR vrátane DPH nebude mať absolútne žiadnu motiváciu zabezpečiť pre veriteľov čo najvyšší výťažok. Vzhľadom na uvedené si dovoľujeme navrhnúť celkovú zmenu konceptu malého konkurz: a) Jedna zo základných podmienok by bolo plnohodnotné zapojenie správcu – najmä z dôvodu limitov malého konkurzu (do 1 milióna záväzkov/majetku) – správca pri takomto zapojení môže iniciatívne preskúmavať majetok, odporovať úkonom, popierať a zisťovať pohľadávky, je účastníkom konaní, je garantom samotného procesu (napr. ochrana majetku pred vylučovacími žalobami – je ich účastníkom) b) Celkové usporiadanie vzťahov rámci malého konkurzu (zbytočná existencia rôznych konaní popri malom konkurze za splnenia požiadavky rýchlosti, elektronizácie a celkového speňaženia majetku) c) Rýchle a efektívne speňažovanie majetku smerom k transparentnému speňažovaniu – dražba neviazaná na ZP ale na obvyklú cenu, alebo na ponuku v reálnom čase, na základe jednoduchých pokynov veriteľov, prípadne limitovať povinnosť mať pokyn od nejakej hodnoty speňažovaného majetku, možnosť speňažiť všetok majetok úpadcu správcom zvoleným najvhodnejším spôsobom (v korelácii s pokynom veriteľov). d) Možnosť, aby malý konkurz navrhol aj veriteľ, ak neskôr budú splnené podmienky na Veľký konkurz, zvážiť povinnosť preklopiť, prípadne limitovať túto možnosť na veľmi málo situácii (podľa podmienok) e) Zodpovednosť správcu za zisťovanie majetku, odporovanie úkonom ukracujúcim majetok úpadcu f) Zjednodušiť voľbu, alebo menovanie zástupcov veriteľov (traja s najvyššou pohľadávkou), alebo len jeden s najvyššou pohľadávkou, prípadne zaviesť hlasovanie pre rollam pre vybrané situácie g) Zlepšenie postavenia veriteľov – musia sa prihlásiť, inak nemajú právo uplatňovať svoje nároky, zosplatnenie práv a povinností nastáva vyhlásením malého konkurzu, vyhlásenie konkurzu nemá vzťah na sekundárne vzťahy voči iným zaviazaným osobám, iným ako je úpadca, veriteľ má oprávnenie popierať alebo odporovať, veriteľ môže iniciovať odvolanie správcu Navrhujeme znížiť majetkové hladiny malého konkurzu na majetok a záväzky do 200.000 EUR a nastaviť odmeňovanie správcu ako pri veľkom konkurze. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 108 Zákona č.7.2005 V zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. je úlohou audítora overenie účtovnej závierky alebo konsolidovanej závierky či poskytujú pravdivý a verný obraz finančnej situácii a výsledku hospodárenia dlžníka. Zámer MS SR nie je zrejmý, prečo právno-ekonomickú kategóriu vypracovania posudku posúva do rovinu auditu účtovnej závierky, keď posudok nemá byť len akousi kontrolou správnosti účtovania ale najmä podkladom na zistenie, či daný podnik dlžníka spĺňa tak právne ako aj ekonomické predpoklady na úspešnú reštrukturalizáciu. Za týmto účelom MS SR už dlhodobo školí a vzdeláva správcov, aby boli schopní zvládnuť aj spracovanie posudku. Máme za to, že MS SR si zamieňa činnosť veľkých poradenských spoločností, ktoré okrem audítorskej činnosti vykonávajú veľa iných činností, ktoré však s postavením audítorskej spoločnosti nemajú nič spoločné. Navyše je zrejmé, že MSSR audítorské spoločnosti nikdy z oblasti konkurzu a reštrukturalizácii neškolilo a ani nevzdelávalo. Podmienky nastavené MS SR spĺňa podľa zdrojov https://www.udva.sk/sk/zoznamy/zoznam-auditorskych-spolocnosti a www.finstat.sk celkovo len 15 audítorských spoločností, čo znamená, že MS SR ide jednak aj významne obmedziť hospodársku súťaž a vystavuje trh riziku, že týchto 15 subjektov, z ktorých možno ani nie každý bude schopný vyhotovovať posudky pre účely reštrukturalizácie, nebude vedieť nasýtiť požiadavky trhu a opatrenie pomoci podnikom sa tak minie úplne účinkom Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 166f ods. 1 Zákona č.7.2005 Zákon umožňuje podať žalobu o zrušenie oddlženia, ale tento inštitút je v praxi nevykonateľný, keďže veriteľ nemá žiadne možnosti na zistenie príjmu dlžníka, resp. majetku dlžníka, čím nevie preukázať nepoctivý zámer dlžníka. Pokladáme za logické, aby dlžník preukazoval poctivý zámer, resp. platobnú neschopnosť, najmä keď je zbavený svojich dlhov. V súčasnej úprave oddlženia štát umožňuje dlžníkovi zbaviť sa dlhov bez akejkoľvek kontroly poctivého zámeru dlžníka pri oddlžení, čím sa vytvára veľký priestor na zneužívanie inštitútu oddlženia. Navrhujeme nové znenie: Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení. Dlžník má povinnosť preukázať, že mal pri oddlžení poctivý zámer a že bol platobne neschopný. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 15 ods. 4 Obdobne vo vzťahu k Analýze udržateľnosti vypracovávanej audítorom. Zároveň považujeme za absolútne nedostatočné, aby poskytnutie predĺženej lehoty mohlo byť len podľa analýzy udržateľnosti vypracovanej reštrukturalizačným poradcom, bez súhlasu záložných veriteľov., ktorí, napriek finančnej analýze, mohli stratiť dôveru v udržateľnosť vzťahu a je nespravodlivé a nekoncepčné ich aj po dvoch mesiacoch nútiť k obmedzeniu ich práv na ďalšie 4 mesiace, teda dokopy na 6 mesiacov. Preto navrhujeme kombináciu oboch skutočností s tým, že v prípade ak by bol súhlas veriteľov (viď pripomienka k § 6 ods. 1 alt 1 alebo 2), stačil by k tomu len zjednodušený finančný plán, ktorý by bol podporený práve súhlasom veriteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 166 ods. 1 Zákona č. 7.2005 Keďže v praxi oddlženie konkurzom zneužívajú špekulanti a aj neplatiči s príjmom vyšším ako je priemerná mzda, navrhujeme, aby oddlženie konkurzom bolo umožnené dlžníkom až v prípade, keď sa preukáže, že dlžník nespĺňa podmienky na oddlženie splátkovým kalendárom. Navrhujeme nové znenie: Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia splátkovým kalendárom podľa tejto časti zákona a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 19 ods. 4 Zákona č.7.2005 Automatické preklápanie Veľkého konkurzu na Malý konkurz je, v prípade možnosti podať veriteľský návrh na malý konkurz, neakceptovateľná. Veriteľ môže mať dôvody pre ktoré chce, aby bol vedený veľký konkurz a preto zloží aj preddavok (napríklad má záujem aby správca plnohodnotne, v rozsahu svojich oprávnení, zisťoval majetok, bývalý majetok, odporovať úkony a podobne) Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 107a Zákona č. 7.2005 Pri malom konkurze, v ktorom môže hodnota majetku dosahovať takmer milión eur a aj hodnota záväzkov ide o také majetkové hodnoty, kedy je na ochranu práv veriteľov vhodné, aby mal správca také oprávnenia, ako pri Veľkom konkurze. Koncepcia „slabého správcu“ pri tak veľkých majetkových hodnotách je neprijateľná pre veriteľov zabezpečených, alebo nezabezpečených. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 107 písm. ac Pri zachovaní zásad, nami uvedených celkovo k novele, máme za to, že sa má v tomto konaní riešiť a speňažovať všetok majetok. Opakujeme, že koncepcia malého konkurzu v tomto nastavení, ako predpokladá novela je koncepčne a prakticky nepoužiteľný pri zachovaní ochrany práv všetkých veriteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 107aa ods. 1 písm a) Zákona č.7.2005 Doplniť možnosť veriteľa podať návrh na vyhlásenie malého konkurzu – nevidíme dôvod prečo by veriteľ nemohol hneď na začiatku navrhnúť spôsob riešenia situácie úpadcu Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) čl. II bod 9 (§108 ods. 3) Navrhujeme nahradiť návrh znenia odseku 3 nasledovne: (3) Poveriť vypracovaním posudku možno len reštrukturalizačného poradcu. Reštrukturalizačným poradcom môže byť len osoba, ktorá je audítorskou spoločnosťou podľa osobitného predpisu a výška jej obratu za predchádzajúce účtovné obdobie je aspoň 200 000 eur, advokátskou kanceláriou podľa osobitného predpisu a výška jej obratu za predchádzajúce účtovné obdobie je aspoň 200 000 eur a správca podľa osobitného predpisu. Odôvodnenie: Slovenská advokátska komora víta zámer predkladateľa, ktorý uvedeným návrhom zavádza novú formu dočasnej ochrany ako nástroja pre podnikateľov ekonomicky postihnutých dôsledkami pandémie COVID-19. Za problematické však považujeme nepriamo novelizované ust. § 108 zákona o konkurze a vyrovnaní. Predkladaný návrh mení doterajšiu 15 rokov fungujúcu a judikatórne dotváranú právnu úpravu správcov a miesto nich zavádza audítorov ako subjekty oprávnené vykonávať časť funkcií doteraz patriacich správcom. Konkrétne, pre predĺženie dočasnej ochrany a pre povolenie reštrukturalizácie sa bude vyžadovať posúdenie audítorskej spoločnosti s tržbami na 0,5 mil. Eur. Takýchto audítorov je na Slovensku obmedzený počet (20). V dôvodovej správe nenachádzame odôvodnenie tohto kroku. Obávame sa, že takáto zmena prinesie z dôvodu menšej konkurencie a dopadu na hospodársku súťaž drahšie služby, služby menej kvalitné s ohľadom na nápor vecí a je pravdepodobné, že nebude možné poskytnúť službu všetkým, ktorí ju budú potrebovať, či už z dôvodu personálnej kapacity reštrukturalizačných poradcov alebo výšky odmeny. Navrhujeme zníženie výšky požadovaného obratu a rozšírenie okruhu možných reštrukturalizačných poradcov. Uvedená zmena je značne nesystematická, nakoľko napr. pre vypracovanie reštrukturalizačného posudku je nevyhnutná znalosť právnych predpisov, judikatúry (a niekedy aj lokálnych zvyklostí jednotlivých súdov); týmito poznatkami audítori nedisponujú, nakoľko ich k tomu (ani pre nich záväzný) zákon nezaväzuje. Na audítorov nie sú kladené kritériá ako je to v prípade správcov - povinná odborná príprava, skúša realizovaná Ministerstvom spravodlivosti SR, následné celoživotné vzdelávanie a povinne vykazovaná činnosť, plná zodpovednosť za spôsobenú škodu, povinné poistenie, kontrola a dohľad MS SR. Neexistuje schéma, ktorá by garantovala “kvalitu” služieb poskytovaných audítormi, resp. by garantovala externú a transparentnú kontrolu audítorov ako ani zodpovednostné vzťahy v kontexte činností, ktoré im popisovaná novela zveruje. Nesystematickým zaradením audítorov sa narúša vnútornú štruktúru zákona. Takisto môžeme predpokladať, že ak táto kompetencia prejde zo správcov na audítorov, budú audítori časť ich úloh zabezpečovať buď cez správcov alebo u advokátov. Preto tieto dôvody navrhujeme vyššie uvedené znenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 1. k Čl. I – K § 6 ods. 1 písm. b) Navrhujeme nové znenie bodu b) „b) i) s dočasnou ochranou súhlasí nadpolovičná väčšina jeho veriteľov počítaná podľa výšky ich pohľadávok vyplývajúcich z jeho poslednej dostupnej účtovnej závierky za kalendárny mesiac, ktorý neuplynul pred viac ako 60 dňami pred podaním žiadosti; neprihliada sa na podriadené pohľadávky a spriaznené pohľadávky, ktoré sa podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní uspokojujú tak isto ako podriadené pohľadávky (ďalej len „podriadené pohľadávky“), alebo b) ii) s dočasnou ochranou súhlasí: (a) nadpolovičná väčšina jeho veriteľov so sumou pohľadávok vyššou ako 1 % všetkých pohľadávok vyplývajúcich z jeho poslednej dostupnej účtovnej závierky za kalendárny mesiac, ktorý neuplynul pred viac ako 60 dňami pred podaním žiadosti, z tých jeho veriteľov, ktorí sú zapísaní ako záložní veritelia vo verejných registroch k zálohu, ktorým jeho majetok, a (b) ak súčasne pohľadávky takýchto veriteľov tvoria najmenej 30 percent všetkých pohľadávok vyplývajúcich z jeho poslednej dostupnej účtovnej závierky za kalendárny mesiac, ktorý neuplynul pred viac ako 60 dňami pred podaním žiadosti; neprihliada sa na podriadené pohľadávky,“ Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu a doplnenie podmienok pre poskytnutie Dočasnej Ochrany (DO). Na vstup do DO by bol potrebný buď súhlas nadpolovičnej väčšiny veriteľov alebo aspoň 30 percent v kombinácii zo zabezpečenými veriteľmi, pričom stačí, ak je daný len jeden z týchto alternatívnych súhlasov. Podmienka by bola súhlas veriteľov, ktorý bude vyjadrený podpisom na stanovenom formulári, ak títo veritelia majú viac ako 50 percent pohľadávok oproti zoznamu pohľadávok, ktorý pripraví dlžník na základe poslednej dostupnej priebežnej mesačnej závierky (pozor - nie mimoriadnej, lebo tá je komplexnejšia na zostavenie) nie staršej ako 60 dní (alternatíva 1) alebo súhlas, ktorý je kombináciou nasledovného: (a) Nadpolovičná väčšina počítaná podľa hláv, z tých veriteľov, ktorí sú zapísaní ako záložní veritelia vo verejných registroch, pričom kvórum na jednoduchú väčšinu tvoria len tí záložní veritelia, ktorí majú minimálne 1 percento pohľadávok z celkovej sumy pohľadávok, a (b) ak súčasne takýto veritelia majú minimálne 30 percent všetkých pohľadávok z celkovej sumy pohľadávok (alternatíva 2). Zákon by mohol operovať s oboma alternatívami súčasne a na vstup do moratória stačí ak je splnená buď alternatíva 1 alebo alternatíva 2. Tým sa ma dosiahnuť aj to, že banky budú mať rozumnú kontrolu nad spúšťačom celého procesu, a proces naopak nebude blokovaný potrebou získavať v praxi ťažko a s omeškaním dávané súhlasy od zahraničných veriteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 3. k Čl. I – K § 6 ods. 1 písm. g) Navrhujeme doplniť za spojenie „iné vlastné zdroje“ slová „ani nesplatil pôžičku alebo úver alebo inak dočasne poskytnuté peňažné prostriedky (ďalej len „úverové financovanie“) voči svojej spriaznenej osobe s výnimkou ak“ a vypustiť slovo „alebo“ Odôvodnenie: Navrhujeme precizovanie zákazu vrátenia pôžičiek, pre vylúčenie pochybnosti, či sa pôžička technicky považuje za vlastný zdroj alebo nie. Ohľadom krízového financovania bude dôraz najmä na to, aby tie banky, ktoré vyjadria súhlas s moratóriom, mali minimálne morálnu povinnosť nezrušiť existujúce komitmenty na prevádzkovom financovaní, plus navyše s ustanovením, ktoré sa v zákone upresní, že banky a iní veritelia môžu po nastaní účinkov dočasnej ochrany ukončiť zmluvu alebo odmietnuť plnenie, len ak ide o omeškanie s peňažným záväzkom alebo o podstatné porušenie zmluvy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 166g ods.2 písm. k Zákona č.7.2005 V súčasne platnej úprave oddlženia má v prípade nesplácania pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci možnosť podať žalobu o zrušenie oddlženia len Centrum právnej pomoci. Doteraz Centrum právnej pomoci nepodalo ani 1 žalobu o zrušenie oddlženia, hoci evidujú tisícky prípadov, kedy dlžníci neuhrádzajú ani pôžičku poskytnutú Centrom právnej pomoci. Navrhujeme nové znenie: bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 5. k Čl. I – K § 6 ods. 2 a 3 Navrhujeme vypustiť ods. 2 a 3 bez náhrady Odôvodnenie: Podľa nášho názoru nie je nezávislá analýza a účasť poradcu v tejto podobe DO potrebná, minimálne nie vo všetkých prípadoch. IFR je aktuálne využívaná len pri malých počtoch veľkých podnikov, desiatky prípadov doteraz. Ide o finančne nákladný proces, ak nie je sponzor ako pri SES, dlžník nemusí mať na úhradu nákladov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 6. k Čl. I – K § 7 ods. 1 písm. a) Navrhujeme doplniť odkaz na upravené písm. b) v §6 aby znelo „b)i) alebo b)ii)“ Odôvodnenie: Technická úpravy prílohy žiadosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 7. k Čl. I – K § 7 ods. 1 písm. b) Navrhujeme vložiť za slovo „tiarch“ slová „a zabezpečovacích práv“ Odôvodnenie: Technická úpravy prílohy žiadosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 4. k Čl. I – K § 6 ods. 1 písm. h) Navrhujeme nahradiť slovo „alebo“ spojením „s výnimkou ak“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 2. k Čl. I – K § 6 ods. 1 písm. f) Navrhujeme nahradiť slovo „záložného“ slovom „zabezpečovacieho“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 29. k Čl.II - K celému návrhu Po viacerých rokoch fungovania v praxi, sa bankový sektor detailnejšie pozrel na systematické fungovania inštitútu malého konkurzu. Dovoľujeme si navrhnúť k tejto oblasti viesť odbornú a detailnú diskusiu aj s bankovým sektorom, ktorá by mohla priniesť aj podstatnejšie zmeny legislatívnej úpravy. Pokiaľ niektoré návrhy stihneme dostatočne prerokovať, môžu byť zapracované aj do aktuálneho legislatívneho procesu. K celému návrhu predstavujeme stručné konceptuálne podmienky, k jednotlivým častiam legislatívnej úpravy podrobnejšie rozvádzame naše vnímanie a návrhy na ich úpravu. Malý konkurz by mal podľa nášho názoru zodpovedať nasledovným kritériám: RÝCHLE KONANIE, S PLNOHODNOTNÝM ZAPOJENÍM SPRÁVCU, ZA ÚČASTI VERITEĽOV A PLNE ELEKTRONICKÉ ALL IN - generálne usporiadanie úpadcových záležitostí – nech malý konkurz je jediným miestom, kde možno riešiť vzťahy ohľadom úpadcu (nekopírovať osobný bankrot, kde napr. existuje niekoľko súbežných konaní popri konkurze). SPRÁVCA plnohodnotné silné postavenie správcu, ktorý je kľúčový, je nezastupiteľný, nenahraditeľný v podstatných aspektoch, a preto správca musí byť subjektom, ktorý: - koná s odbornou starostlivosťou, - preskúmava majetok, a to plnohodnotne a z vlastnej iniciatívy, aj bez podnetu veriteľov, - zisťuje a popiera pohľadávky prihlásených veriteľov, - je účastníkom incidenčných konaní, - rieši odporovateľnosť právnych úkonov, - bráni konkurznú podstatu pred snahami o vylúčenie majetku z nej a je účastníkom vo vylučovacích konaniach. SPEŇAŽOVANIE MAJETKU - rýchle speňažovanie – za najlepšiu ponuku v danom čase a na danom mieste - neobmedzovať speňažovanie na striktné limity odvíjajúce sa od ohodnotenia alebo znaleckého posudku, - neobmedzovať jednotlivé spôsoby speňažovania – pripustiť speňažovanie akéhokoľvek majetku (aj nehnuteľností) akýmkoľvek spôsobom, - poistka proti zneužitiu – napr. speňaženie za min. 50 % obvyklej ceny, avšak môže byť prelomené, ak sa ukáže (preukazne), že o to nebol záujem ani za 50 % obvyklej ceny – potom možno predať za najlepšiu ponuku, ktorá sa získa, - obvyklá cena – jednoduché zistenie na trhu, napr. 3 údaje od realitiek o predaji porovnateľných predmetov, od predajcov. Pokyny na speňažovanie majetku: - speňažovanie majetku nad nejakú hodnotu podľa pokynu zástupcu veriteľov / pod túto hodnotu správca speňaží s odbornou starostlivosťou bez pokynu zástupcu veriteľov, - speňažovanie zabezpečeného majetku nad nejakú hodnotu podľa pokynu prednostného zabezpečeného veriteľa / pod túto hodnotu správca speňaží s odbornou starostlivosťou bez pokynu prednostného zabezpečeného veriteľa, - ak zástupca veriteľov alebo prednostný zabezpečený veriteľ neudelí pokyn v primeranej lehote uvedenej vo výzve správcu, správca speňaží s odbornou starostlivosťou aj bez pokynu. KTO NAVRHUJE MALÝ KONKURZ - úpadca aj veriteľ, - Nie je nutné preklápať do veľkého konkurzu, ani vtedy, ak sa neskôr zistí, že je to väčší podnik. FÁZY MALÉHO KONKURZU - 1 fáza konkurzu, t.j. ak návrh spĺňa náležitosti, vyhlásenie konkurzu a ustanovenie správcu. ODPOROVATEĽNOSŤ - správca zapíše majetok do súpisu s poznámkou (majetok nemožno bez súhlasu správcu od tohto momentu previesť ďalej), upovedomí osobu, ktorá mala z odporovateľného úkonu prospech a tá má 30 dní na podanie žaloby, v ktorej žaluje správcu o účinnosť právneho úkonu, - ak márne uplynie lehota, má sa za to, že úkonu bolo účinne odporované, správca odstráni poznámku a je oprávnený majetok speňažiť. VYLÚČENIE MAJETKU Z KONKURZU - správca zapíše majetok do súpisu s poznámkou, upovedomí adresne osobu, ktorá je dotknutá (ak nie je známa alebo kontaktná, prostredníctvom obchodného vestníka) a tá má 30 dní na podanie vylučovacej žaloby, - ak márne uplynie lehota, správca odstráni poznámku a je oprávnený majetok speňažiť. ZODPOVEDNOSŤ SPRÁVCU - zaviesť jednoduchú, efektívnu a rýchlu procedúru na uplatnenie náhrady škody voči správcovi, ak konal v rozpore so zákonom, ak konal s neodbornou starostlivosťou – aby to nebola len teoretická možnosť, ale reálne uplatniteľná a priznateľná náhrada voči správcovi. VERITEĽSKÉ ORGÁNY - stačí zástupca veriteľov – nemusí byť hlasovanie o zástupcovi – môže byť priame pravidlo, že zástupcom je veriteľ s najvyššou výškou pohľadávky (ak nechce byť, oznámi to a zástupcom je potom druhý najväčší veriteľ, ak nechce byť žiadny veriteľ zástupcom, potom môže byť malý konkurz bez zástupcu) , - zaviesť jednoduchú, efektívnu a rýchlu procedúru na uplatnenie náhrady škody voči zástupcovi, ak zneužil svoje postavenie, ak konal v rozpore so zákonom, ak konal v rozpore so spoločným záujmom veriteľov – aby to nebola len teoretická možnosť, ale reálne uplatniteľná náhrada voči zástupcovi . VERITELIA - prihlasovanie - kto sa neprihlási, nemôže uplatňovať svoje práva voči úpadcovi mimo konkurz, - zosplatnenie práv a povinností nastáva vyhlásením konkurzu, - vyhlásenie konkurzu sa nedotýka práv veriteľa voči iným zaviazaným osobám, odlišným od úpadcu, - veriteľ je oprávnený popierať, odporovať, - veriteľ je oprávnený podať podnet na odvolanie správcu. KONKURZNÁ PODSTATA - majetok ku dňu vyhlásenia konkurzu, neskôr nadobudnutý majetok, výťažky zo speňaženia majetku, majetok tretích osôb zabezpečujúci záväzky úpadcu, majetok na základe účinného odporovania. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 26. k Čl. I – K § 15 ods. 3 Navrhujeme nové znenie ods. 3 „(3) Žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany musí obsahovať písomný súhlas a) dvoj tretinovej väčšiny veriteľov pohľadávok počítaných podľa poslednej dostupnej mesačnej účtovnej závierky za kalendárny mesiac, ktorý neuplynul pred viac ako 60 dňami pred predložením žiadosti, pričom na určenie takejto väčšiny sa vzťahuje obdobne §6 ods. 1 b) i) alebo b) nadpolovičnej väčšiny veriteľov pohľadávok počítaných podľa poslednej dostupnej mesačnej účtovnej závierky za kalendárny mesiac, ktorý neuplynul pred viac ako 60 dňami pred predložením žiadosti, pričom na určenie takejto väčšiny sa vzťahuje obdobne §6 ods. 1 b) ii) .“ Odôvodnenie: Navrhujeme predĺženie o ďalšie 3 mesiace len ak s tým súhlasí kvalifikovaná väčšina veriteľov. Potreba nezávislej analýzy a poradcu tak odpadá. Na to, aby sa konanie predĺžilo o druhu fázu, bude treba kvalifikovaný súhlas veriteľov, t.j. dvojtretinový pre alternatívu 1 a 50 percentný pre alternatívu 2. Dôvodom vstupu do druhej fázy je napr. ak dlžník počas prvej fázy predložil potrebné údaje, veritelia si vypracovali analýzy, začala sa implementácia R opatrení (napr. efektivita nákladov, zamestnanosti, krízový manažment a pod.) ale stále treba ešte pokračovať v procese ale už je jasná vízia u hlavných veriteľov, ako sa postaviť k existujúcemu zadlženiu (napr. dočasný odklad splátok, čiastočné odpustenie dlhu, nový splátkový kalendár a prípadne aj nové financovanie oproti splneniu podmienok ozdravného plánu a jeho implementácie). Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail