LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Klub 500 (Klub 500) 32. K článku II. Bod. 8 zmena slova „správca“ Navrhujeme zachovanie postavenia „správcu“ a nepremenovať pojem na „reštrukturalizačného poradcu“. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II bod 9 Nahradenie správcu pri vypracovaní reštrukturalizačného posudku audítorskou spoločnosťou považujeme za nekoncepčné riešenie. Reštrukturalizačný posudok vychádza okrem iného z porovnania uspokojenia veriteľov v konkurze a reštrukturalizácii, na rozdelenie veriteľov podľa ich ekonomických záujmov, podrobný rozbor možných metód reštrukturalizácie a podmienok uskutočniteľnosti jednej alebo viacerých metód reštrukturalizácie ako aj ďalšie náležitosti, ktorých vypracovanie priamo súvisí so správcovskou činnosťou. Nelogickosť presunu vypracovania reštrukturalizačných posudkov zo správcov na audítorov vidíme najmä v tom, že audítori nemajú žiadne skúsenosti s konkurzným konaním, nemuseli absolvovať žiadne odborné skúšky a nepodliehajú ani dozoru Ministerstva spravodlivosti. Všeobecne audítorské spoločnosti a ani štatutárni audítori ako nositelia oprávnení na výkon audítorskej činnosti aj prostredníctvom audítorskej spoločnosti, pri získaní oprávnenia nemusia preukazovať svoju spôsobilosť vo vzťahu k ZKR, tento zákon nemusia poznať, nemusia ovládať jednotlivé procesy v rámci samotného reštrukturalizačného konania a všeobecne možno konštatovať, že oprávnenie na výkon audítorskej činnosti im jednak neumožňuje a ani nezaručuje, že sú schopní a spôsobilí vypracovať posudok so všetkými jeho náležitosťami (napr. § 110 ZKR). Zároveň audítorské spoločnosti v porovnaní so správcom nemusia byť na túto činnosť zo zákona povinne poistení zo zodpovednosti za škodu. Možno tak dôvodne očakávať, že predkladané posudky ako súčasť návrhu na povolenie reštrukturalizácie nebudú obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti, čoho následkom bude odmietanie návrhov súdmi, čím sa zbytočne sťaží alebo úplne zmarí životaschopným podnikom prístup k reštrukturalizáciám. Z dôvodu hrozby nekvalifikovaných reštrukturalizačných posudkov preto možno očakávať výrazný ak nie úplný pokles reštrukturalizácií v SR. Bolo by preto vhodné zvážiť a zotrvať pri súčasnom znení ust. § 108 ods. 3 ZKR, a teda, že poveriť vypracovaním posudku možno len osobu zapísanú do zoznamu správcov. Takáto osoba správcu je aj popri generovanom reštrukturalizačnom správcovi nezriedka potomv priebehu reštrukturalizácie stále k dispozícii dlžníkovi a vykonáva ďalšiu súčinnosť v súvislosti s reštrukturalizáciou, t.j. napr. aj pomáha s vypracovaním reštrukturalizačného plánu; čo je však pri audítorských spoločnostiach a ich znalostiach v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií viac ako otázne. Uvedené možno podporiť aj judikatúrou napr. KS KE vo svojom rozhodnutí správne uvádza: „Správca má potrebné vzdelanie, schopnosti a skúsenosti na to, aby kvalifikovane vyhodnotil, či má odporučiť reštrukturalizáciu dlžníka.“ ( sp.zn. 4CoKR/3/2016). Ustanovenie navrhovaného § 108 ods. 3 ZKR sa naviac javí byť v rozpore s Ústavou SR a so Smernicou EP a Rady (EÚ) 2019/1023. Tu je potrebné Ministerstvo spravodlivosti upozorniť aj na prebiehajúce konanie o neústavnosti z dôvodu majetkového cenzu (stanovenie hranice obratu 500 000,- EUR). V obdobnej veci bolo konanie pred Ústavným súdom pre zavedenie obratu ako podmienku pre výkon podnikateľskej činnosti prijaté na ďalšie konanie (PL ÚS 14/2018). V prípade ak Ministerstvo spravodlivosti má záujem, aby reštrukturalizačné posudky vypracovali odborníci v oblasti konkurzov a reštrukturalizácii, navrhujeme zaviesť podmienku napr. 5 ročnej praxe preukázanej zápisom v zozname správcov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II bod 14 Veľmi dôležité je, aby predkladateľ zákona za každých okolností dôsledne v novele ZKR upravil aj prechodné ustanovenia. Nakoľko sa predkladanou novelou v značnej miere mení inštitút „malého konkurzu‟, je potrebné, aby súd ako aj účastníci konaní (aj tých, ktoré začali pred účinnosťou novely ZKR a do účinnosti skončené neboli) jasne vedeli, ktoré ustanovenia ZKR sa na to-ktoré konanie aplikujú. V súčasnosti tu prebieha v SR mnoho konkurzov vyhlásených podľa II. časti ZKR, a mnoho z nich bolo či už na začiatku konania, alebo v jeho priebehu súdom uznaných za malé. V prípade absencie prechodných ustanovení, tento pôvodný inštitút a jeho aplikácia na pôvodné konkurzy bude bez akéhokoľvek racionálneho dôvodu nevyužiteľný. Prechodné ustanovenia by bolo vhodné naformulovať takto: „Konania začaté pred 1.januárom 2021 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2020.‟ Vo vzťahu k prechodným ustanoveniam je vhodné poukázať aj na § 5 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a ozmene a doplnení niektorých zákonov.Požiadavka na prechodné ustanovenia sa týka aj pripravovanej novely vyhlášky č.665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze areštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené je možné odôvodniť ajsúdnou praxou, kedy MS SR v novele vyhlášky č. 665/2005 Z.z., konkrétne vyhláškou č.25/2017 Z.z. neupravilo prechodné ustanovenia, čo ešte dnes v praxi spôsobuje problémy správcom ako aj sťažuje postup a rozhodovaciu činnosť súdu, pričom tento nedostatok musel riešiť aj Ústavný súd SR, viď napr. Uznesenie ÚS SR zo dňa 12.09.2017 pod sp. zn. III. ÚS 534/2017, viď najmä bod 18, 19 a 25 dotknutého uznesenia ÚS SR. Aj s odkazom na uznesenie Ústavného súdu ako aj na § 5 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z.z. je preto potrebné, abypredkladateľ novely ZKR ako aj vyhlášky č. 665/2005 Z.z. do týchto právnych predpisovdôsledne zaradil a jasne a zrozumiteľne naformuloval intertemporálne ustanovenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. III bod 7 Návrh, aby do zoznamu správcov mohol byť zapísaný len správca, ktorý vykonal skúšku nie skôr ako 2 roky pred zápisom,odporúčame Ministerstvu spravodlivosti zvážiť a ponechať uvedené ustanovenie bez zmeny. Uvedené navrhované ustanovenie nereflektuje viaceré skutočnosti. V prvom rade by po vyčiarknutí zo zoznamu správcov napr. pre nezaplatenie poplatku správca nemohol byť opätovne zapísaný do zoznamu správcov a musel by absolvovať nové skúšky ak by od jeho pôvodných skúšok uplynuli 2 roky, pričom § 21 ods. 3 písm. a) zákona o správcoch uvádza dôvody vyčiarknutia podľa § 26 zákona o správcoch , pre ktoré správca nemôže byť opätovne zapísaný do zoznamu správcoch. Ostatné dôvody vyčiarknutia podľa §26 zákona o správcoch nie sú podľa súčasnej právnej úpravy tak závažné, aby správne nemohol požiadať o opätovné zapísanie do zoznamu správcov. Navrhované znenie však automaticky vylúči takúto možnosť. Zároveň navrhované ustanovenie nereflektuje ani skutočnosť, kedy by sa dal správca vyčiarknuť na vlastnú žiadosť a následne by požiadal o zapísanie do zoznamu správcov. Opätovne by bez absolvovania nových skúšok nemohol vykonávať správcovskú činnosť. Odôvodnenie predkladateľa, že je potrebné regulovať špekulatívne vyčiarknutia a opätovné zápisy do zoznamu správcov, neobstojí, pretože správcovi pre odvolanie z pozície správcu stačí iba zmeniť sídlo pre iný obvod súdu a v zmysle zákonných ustanovení musí byť z pozície správcu odvolaný. Sankcionovanie všetkých správcov pre ojedinelé excesy považujeme za neprimerane prísne. Navrhované ustanovenie nezohľadňuje ani tú skutočnosť, že pri iných odborných skúškach ako advokátske skúšky, justičné skúšky a ďalšie, tieto skúšky po ich úspešnom absolvovaní zostávajú stále platné bez ohľadu na to, či osoba sa dá zapísať do zoznamu advokátov alebo sa následne stane sudcom po uplynutí určitého času. Pri uvedenom bode navrhujeme ministerstvu, aby neviazalo zápis do zoznamu správcov na lehotu 2 rokov od uskutočnenia správcovskej skúšky, ale aby ustanovilo povinnosť vzdelávať sa aj tým osobám, ktoré síce majú absolvované správcovské skúšky, ale v súčasnosti správcovskú činnosť nevykonávajú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II Za zváženie zároveň stojí, či popri navrhovanom „novom malom konkurze‟ môže alebo nemôže koexistovať aj inštitút „pôvodného malého konkurzu‟ vrátane jeho obsahu obsiahnutého v súčasnom znení § 107 ZKR. Je možné zastávať názor, že jednotlivé inštitúty a osobitosti upravené v existujúcom „pôvodnom malom konkurze‟ a navrhovanom „novom malom konkurze‟ sa vôbec nevylučujú. Je nepochybné, že predkladateľ novely ZKR sa usiluje značnú časť práce preniesť zo správcov a konkurzných súdov na veriteľov a všeobecné súdy, čím sleduje značné zrýchlenie časti konkurzných konaní vyhlásených podľa II. časti ZKR; avšakúplným vypustením úpravy „pôvodného malého konkurzu‟ dôjde k sťaženiu postupu konkurzných súdov v bežných, budúcich „veľkých konkurzoch‟ vyhlásených podľa II. časti a zvýšeniu ich administratívnej a rozhodovacej záťaže, a to napr. z dôvodu, že ak sa v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok prihlási len jeden nezabezpečený veriteľ, a následne po tejto lehote hoci aj X ďalších, už len z uvedeného dôvodu nebude možné v tomto konkurze kreovať veriteľský výbor (viď ust. § 28 ods. 3 ZKR, § 37 ods. 1 ZKR, § 83 ods. 1 ZKR a pod.) a pôsobnosť veriteľského výboru bude vykonávať výlučne súd, čoho dôsledkom je aj ukladanie záväzných pokynov správcovi výlučne súdom, čo mimoriadne zahlcuje konkurzné súdy. Ak by však bolo možné na nové „veľké konkurzy‟ aplikovať súčasné ust. § 107 ods. 2 (voľba zástupcu veriteľov), vo väčšine prípadov by sa tak zvýšenej záťaži konkurzných súdov dalo predísť. Z uvedeného dôvodu by preto bolo vhodné, potrebné ale aj možné, aby aj súčasné znenie ust. § 106 a 107 ZKR ostalo v platnosti, pričom predkladateľ zákona by z dôvodu právnej istoty mohol existujúci „pôvodný malý konkurz‟ a navrhovaný „nový malý konkurz‟ od seba odlíšiť ich pomenovaním, t.j. napr. „nový malý konkurz‟ by mohol byť označený ako „malý konkurz‟, pričom ten pôvodný by mohol byť označený ináč, aby sa tak oba inštitúty odlíšili, avšak aj pri tom pôvodnom je potrebné nejaké pomenovanie, aby sa tak v praxi pri „veľkých konkurzoch‟ predišlo rozporom, či napr. dochádza ku kreovaniu veriteľského výboru alebo len voľbe zástupcu veriteľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. III V rámci aplikačnej praxe sme narazili na problém vo vzťahu k zákonu č. 8/2005 Z.z., najmä jeho ust. §4 – vylúčenie správcu. Konkrétne, ak v konkurznom konaní odvolá súd správcu pre porušenie povinností – napr. z dôvodu dlhodobej nečinnosti, následne zvolá schôdzu veriteľov za účelom voľby nového správcu, pričom ak sa veritelia na schôdzi uznesú na tom istom správcovi, ktorý bol v predmetnej veci už raz pre porušenie povinností odvolaný, súdu neostáva nič iné, len ho opäť uznesením ustanoviť. Obdobne, ak správca bol odvolaný pre závažné porušenie povinnosti, následne bol ustanovený iný správca, ktorý bol však tiež odvolaný, následne sa schôdza na novom správcovi neuzniesla, tak súd generoval a z generátora opäť vyšiel ten prvý správca, ktorý už v konaní pred tým bol a bol odvolaný pre závažné porušenie povinností, pričom súd nemal žiadnu zákonnú možnosť toho prvého správcu z generovania vylúčiť. Takýmto spôsobom potom mávajú súdy značne sťažený postup konania, nehovoriac o hospodárnosti a rýchlosti konania, keď spravidla správca, ktorý pred odvolaním nekonal, opäť po svojom ustanovení konať nebude. Tu by pomohla novela ust. § 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch, kde by bol ako jeden z dôvodov vylúčenia definovaný aj prípad, že ak bol správca v konaní už raz pre porušenie povinnosti odvolaný, uvedená skutočnosť zakladá dôvod na jeho trvalé vylúčenie v predmetnej veci. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II bod 11 K vypusteniu ustanovenia § 110 ods.4 ZKR navrhujeme zvážiť vypustenie tohto bodu. Pripojenie zmluvy o vypracovaní reštrukturalizačného posudku stransparentnilo celý proces najmä pred veriteľmi. Zavedenie tejto povinnosti zákonom č. 377/2016 Z. z. Ministerstvo spravodlivosti odôvodnilo: „Z dôvodu zabezpečenia transparentnosti procesureštrukturalizácie sa upravuje, že prílohu reštrukturalizačného posudku tvorízmluva, ktorá upravuje odmeňovanie správcu za vypracovaniereštrukturalizačného posudku. Odmeňovanie správcu podľa doterajšej úpravy je spravidla pokryté rúškom tajomstva, aj keď následkom toho môže byť odčerpanie významných majetkových hodnôt dlžníka.“ Preto je nelogické, aby Ministerstvo spravodlivosti potom ako celý proces vypracovania reštrukturalizačného posudku stransparentnilo vo vzťahu k veriteľom, chce opätovne utajiť tieto zmluvy. V súčasnosti platné ustanovenie§ 110 ods. 4 ZKR z pohľadu praxe možno hodnotiť ako pozitívnu podmienku, ktoráaspoň v niektorých prípadoch prispela k zníženiu nákladov na reštrukturalizáciu, čím saumožnilo väčšiemu počtu subjektov uchádzať sa o svojuzáchranu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II Navrhovaný zákon vo svojom čl. II – novela zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR‟) vo svojich viacerých ustanoveniach pracuje s pojmom „veľký konkurz‟, pričom však novela ZKR nikde tento pojem/inštitút nedefinuje. Hoci je zrejmé, že ide o „klasický‟ konkurz vyhlásený podľa II. časti ZKR, avšak z dôvodu právnej istoty účastníkov budúcich konkurzných konaní a z dôvodu potreby nesťažovania postupu konkurzného súdu v konaní je vhodné pojem „veľký konkurz‟ v novele ZKR jasne a zrozumiteľne definovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 33. K článku II. Bod. 9 - § 108 odsek: Dovoľujeme si upozorniť na zvýhodňovanie – audítorov. Pri malých podnikoch to považujeme za nadbytočne. Navrhujeme nech si vyberie dlžník sám. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II bod 5 V navrhovanom znení tohto ustanovenia predkladateľ vylučuje prideľovanie vecí v agende Cbi náhodným výberom tak, ako to predpokladá ustanovenie § 51 ods. 1 a 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Namiesto toho určuje za zákonného sudcu toho sudcu, ktorý koná vo veci malého konkurzu. Podľa názoru predkladateľa sa touto zmenou dosiahne rýchlejšie ukončenie týchto sporov a v spojení s tým aj skoršie ukončenie konkurzného konania, nakoľko takto ustanovený sudca konkurzný spis pozná a nemusí sa ním už na účely týchto konaní oboznámiť. Zámer predkladateľa vychádza podľa nášho názoru mylnej domnienky o potrebe sudcu rozhodujúceho v Cbi konaniach oboznámiť sa s celým konkurzným spisom. Pre účely týchto konaní sú z konkurzného spisu relevantné len niektoré skutkové a právne okolnosti, s ktorými sa súd oboznamuje predovšetkým z podaní a z dôkazov predložených stranami sporu. Ako príklad môžeme uviesť konania o určenie popretých pohľadávok. Skutočnosti potrebné pre prejednanie veci, ktoré možno zistiť z konkurzného spisu, ako napríklad to, či pohľadávka žalobcu bola riadne, resp. aj včas prihlásená, z akých dôvodov bola správcom alebo iným veriteľom popretá, či bola incidenčná žaloba podaná v na to určenej lehote, a pod. je povinný tvrdiť a preukázaťžalobca už v podanej žalobe.Pripomíname, že účelom incidenčného konania je preskúmanie, či dôvody obsiahnuté v popieracom prejave správcu, prípadne iného veriteľa zodpovedajú skutočnosti a vylučujú pohľadávku z uspokojenia v konkurze. Pripojenie konkurzného spisu, resp. oboznámenie sa s celým konkurzným spisom nie je pre naplnenie tohto účelu v zásade potrebné. Nemenej dôležité je vziať na zreteľ aj to, že uvedené ustanovenie môže spôsobiť nerovnomerné rozdeľovanie Cbi agendy jednak medzi jednotlivými konkurznými sudcami, ako aj medzi sudcami vybavujúcimi Cbi agendu ktorí vybavujú zároveň aj agendu K, a tými, ktorí agendu K nevybavujú. Za predpokladu, že „nový“ malý konkurz bude dlžníkmi vyhľadávaný a do veľkej miery nahradí „veľký konkurz“, sudcovia vybavujúci Cbi agendu, ktorí nie sú zároveň konkurznými sudcami, budú mať prakticky nulový nápad nových vecí. Je potrebné taktiež predpokladať, že počet sporov sa v jednotlivých malých konkurzoch bude líšiť a nie je vylúčené, že malé konkurzy rozsiahle čo do počtu súvisiacich súdnych konaní budú pripadať len niektorým sudcom. Uvedené ustanovenie je teda spôsobilé neprimerane zaťažiť niektorých sudcov, čo negatívne ovplyvní rýchlosť nielen konaní súvisiacich s konkurzom ale aj konaní daného sudcu pri vybavovaní inej agendy (napr. Cb, agenda obchodného registra...). Uvedené sa primerane vzťahuje aj na vyšších súdnych úradníkov a ostatných zamestnancov súdu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. II bodu 5 § 106 Podľa predkladaného návrhu sa konkurzné konanie v prípade malého konkurzu v zásade začína na návrh dlžníka, pričom platia primerane ustanovenia o náležitostiach návrhu na vyhlásenie tzv. veľkého konkurzu (§ 12 ods. 1 a 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“)). Návrh zákona nevylučuje ani tzv. veriteľské návrhy na konkurzné konanie v prípade malého konkurzu, avšak predkladateľom navrhovaná právna úprava doplnenia § 19 zákona o konkurze a reštrukturalizácii odsekom 4, podľa ktorej ak v konkurznom konaní, ktoré začalo na základe návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu súd zistí, že sú splnené predpoklady podľa § 107aa ods. 1 písm. b), c), f), g) a h), vyhlási na majetok dlžníka malý konkurz, je nedostatočná. Z uvedeného dôvodu zásadne žiadam jednoznačne upraviť povinnosť splnenia podmienok uvedených v § 12 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii aj v prípade návrhu na konkurzné konanie smerujúce k vyhláseniu malého konkurzu veriteľom. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. I § 9 a 18 V čl. I § 9 ods. 3 druhej vete slovo "za" odporúčame nahradiť slovom "sa" a § 18 slová "zákona č. 62/2020 Z. z." (3x)odporúčame nahradiť slovami "osobitného predpisu" a doplniť odkaz na poznámku pod čiarou s uvedením zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II bod 5 Z dôvodu povinností, ktoré zákon ukladá správcom v ust. § 166i ods. 2 ZKR nad rámec ich bežnej činnosti v konaní o oddlžení a v navrhovanej novele ZKR v § 107a pri novom malom konkurze, kde táto činnosť môže pre správcu znamenať jeho podstatné pracovné a finančné vyťaženie, pričom skutočnosti takto zistené sú priamo v konkurze pre správcu a jeho odmenu zo speňažovania bezvýznamné, a kde paušálna odmena správcu a náhrada nevyhnutných výdavkov je v sume 500,- eur; aj z dôvodu proporcionality k odmenám napr. ku konkurzným konaniam podľa II. časti by bolo vhodné vo vyhláške č. 665/2005 Z.z. zadefinovať a určiť odmenu správcu za činnosť podľa § 166i ods. 2 ZKR, ktorá by bola súčasťou zákonom definovaných trov iných šetrení správcom, pričom výšku takejto odmeny by malo zvážiť MS SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K čl. II bodu 3 V čl. II bode 3 poznámke pod čiarou k odkazu 8aa slová "neskorších predpisov" odporúčame nahradiť slovami "zákona č. 87/2015 Z. z."( §14 ods. 2 bol doplnený do zákona uvedenou novelou). Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka k Čl. I Upozorňujem predkladateľa, že pojem „podnik“ sa v návrhu zákona nedefinuje tak na účely právneho poriadku, ani na účely potrieb návrhu právneho predpisu a bez bližšieho zdôvodnenia sa odchyľuje od definície upravenej v Obchodnom zákonníku, hoci ide o bezprostredne súvisiacu právnu úpravu. Podľa ustanovenia § 10 ods. 4 prvej vety ak nie je možné začať výkon zabezpečovacieho práva voči podniku, tak nie je možné začať ani výkon zabezpečovacieho práva voči veci, právu alebo inej majetkovej hodnote, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť jedine, ak ich predkladateľ na účely predkladaného návrhu zákona, alebo právneho poriadku ako celku nepovažuje za súčasť podniku. Odporúčam uvedenú skutočnosť vysvetliť v dôvodovej správe. Vzhľadom na povahu Obchodného zákonníka, ako aj jeho viac ako dvadsaťročnú aplikáciu v praxi, je otázne, prečo sa predkladateľ odchyľuje a nepoužije definíciu Obchodného zákonníka aj na účely predkladaného návrhu zákona. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka; Čl. 6 ods. 2 až 4 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SAIE (Slovenská asociácia insolvenčných expertov) Čl.I. §6 V nadväznosti na pripomienky k čl. II body 7,8,9 a 10 v §6 ods. 1 navrhujeme slová „reštrukturalizačného poradcu podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní“ nahradiť slovami „štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť podľa osobitného predpisu (ďalej len „poradca“)“. Navrhujeme prípadne zvážiť rozšírenie okruhu subjektov oprávnených na vyhotovenie nezávislej analýzy udržateľnosti prevádzky podniku napr. o osoby zapísané v zozname správcov. Slová „reštrukturalizačný poradca podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní“ vo všetkých tvaroch v §6 ods. 2 a 3 navrhujeme nahradiť slovom „poradca“ v príslušnom tvare. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Odporúčacia pripomienka k názvu návrhu zákona Odporúčam v názve návrhu zákona slová „ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ nahradiť slovami „o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a slova „životaschopných“ nahradiť vhodnejším pojmom (napr. udržateľných). V tejto súvislosti odporúčam zároveň upraviť sprievodné dokumenty predkladaného návrhu zákona. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka; slovo „životaschopných“ evokuje, že ide o biologicky živý organizmus. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K článku III bodu 6, 18 a 22 V čl. III bode 6 na konci písmena f) odporúčame vložiť bodku; bode 18 pred slovom "druhej" odporúčame vypustiť predložku "v" a bode 22 § 50 za slovo "skončené" odporúčame vložiť slová "do 31. decembra 2020" a slová "do 1. januára 2021" nahradiť slovami "do 31. decembra 2020". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. II bodu 5 § 107ah Zásadne žiadam, aby súd v prípade návrhu prihláseného veriteľa na zmenu malého konkurzu na veľký konkurz ten povolil len v prípade, ak sú splnené všetky predpoklady na vyhlásenie veľkého konkurzu, nie len po splnení navrhovanej podmienky „ak prihlásený veriteľ do šiestich mesiacov od vyhlásenia malého konkurzu zložil na účet súdu preddavok na úhradu nákladov veľkého konkurzu“. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I § 4 ods. 4 Odporúčam v § 4 ods. 4 slová „jej poskytnutie“ nahradiť slovami „poskytnutie dočasnej ochrany“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka; spresnenie textu – slová „jej poskytnutie“ sa vzhľadom na začiatok vety viažu na poskytnutie žiadosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail