LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Klub 500 (Klub 500) 10. V Čl. I - § 9 – odsek 4 Navrhujeme upraviť lehoty napríklad, zavedením slovného spojenia „najneskôr do 5 dní od...“ alternatívne, buď od vykonania úkonu, alebo doručenia dôvodnej námietky. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 13. V Čl. I - § 10 – odsek 3 Dovoľujeme si upozorniť, na absenciu rovnosti veriteľov a ich postavenia, ktoré je žiadúce dodržať. Nevidíme dôvod na zvýhodňovanie štátu ako veriteľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 12. V Čl. I - § 10 – odsek 1 Slovné spojenie „ohľadom podnikateľa“ navrhujeme zmeniť a nahradiť slovným spojením „na majetok podnikateľa“. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 19. V Čl. I - § 16 – ods. 2. Prekladateľ, navrhuje kvalifikovaný podnet môže podať každý, s čím si dovoľujeme nesúhlasiť. Nakoľko tu prichádza do úvahy aj možnosť, že podnety by mohla podávať aj konkurencia, či subjekty ktoré môžu mať záujem na negatívnych výsledkoch podnikateľa ktorý požiadal o poskytnutie dočasnej ochrany. Navrhujeme upraviť tiež postup doručenia podnetu za účelom vyjadrenia sa dotknutého subjektu a vyvrátenia tvrdenia, ešte pred vydaním uznesenia o začatí konania o zrušení dočasnej ochrany súdom. Napríklad nasledovným doplnením odseku: „Pred rozhodnutím o začatí konania o zrušení dočasnej ochrany súd doručí podnikateľovi pod dočasnou ochranou podnet na vyjadrenie s lehotou nie kratšou ako 10 dní, inak sa na jeho vyjadrenie neprihliada.“ Zároveň postup uvedený v posledných dvoch vetách § 16 – ods. 3. navrhujeme vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 20. V Čl. I - § 16 – ods. 4. Dovoľujeme si nesúhlasiť, aby mal oznamovateľ kvalifikovaného podnetu, ktorý nie je účastníkom konania oprávnenie nazerať do spisu. Upozorňujeme, že do súdneho spisu má právo nahliadať iba účastník. Zásadne nesúhlasíme s uvedeným, nakoľko ide o prelomenie zásad a princípov súdneho konania – zásadná pripomienka!!! Dovoľujeme si upozorniť, že môže dochádzať k zneužitiu informácií v súdnom spise obsiahnutých napríklad aj konkurenciou. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 17. V Čl. I - § 15 – ods. 3. Žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany musí obsahovať vyhlásenie podnikateľa pod dočasnou ochranou o tom, že rokuje s veriteľmi o zmene obsahu záväzkov. Ako sa bude uvedené preukazovať, bude postačovať iba tvrdenie? Považujeme to za nejasné. Navrhujeme doplniť do ustanovenia okrem čiastočného odpustenia záväzkov aj možnosť dohodnúť si odklad splátok. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 23. K článku II. - Bod. 5 - Prvý oddiel - Osobitné ustanovenia o malom konkurze, § 106 - Malý konkurz, ods. 1. Presun úpravy textu – z dôvodu komplexnosti z úpravy ods. 2 . pôvodného znenia, kedy by od 1 - § 106 navrhujeme nasledovne: „Malý konkurz je konkurz vyhlásený podľa prvého oddielu tejto hlavy a vedie sa podľa ustanovení prvého oddielu tejto hlavy“. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 16. V Čl. I - § 14 – ods. 2. Si dovoľujeme uviesť pripomienku k slovu „bezodkladne“ tak ako je vyššie uvedené vo vyššie uplatnenej pripomienke, v rámci právnej istoty, považujeme vhodnejšie uviesť konkrétnu lehotu, napríklad uvedením „najneskôr do 5 dní od...“ právneho úkonu strany, alebo právnej skutočnosti / napr. uplynutia lehoty a podobne. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 18. V Čl. I - § 16 – ods. 1. Navrhujeme doplniť kto je oprávnený podať kvalifikovaný podnet. Teda považujeme za potrebné vymedziť okruh osôb, ktoré majú právny záujem, alebo mohlo dôjsť k porušeniu jej práv, alebo oprávnených záujmov a navrhujeme tiež vymedziť náležitosti kvalifikovaného podnetu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 22. Všeobecná pripomienka Vo viacerých ustanoveniach zákona absentuje odkaz na zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na ktorý novo-navrhovaný zákon odkazuje. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 15. V Čl. I - § 13 Máme za to, že je potrebná aj úprava ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. – nakoľko sa tu zavádza novú kategóriu prednostných pohľadávok v prípade konkurzu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 21. V Čl. I - § 17 – ods. 3. Dovoľujeme si nesúhlasiť s návrhom predkladateľa, aby na základe kvalifikovaného podnetu nepoužili, ustanovenia čl. 6, § 35 a 36 Civilného mimosporového poriadku. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 30. K článku II. Bod. 5 - Prvý oddiel - Osobitné ustanovenia o malom konkurze, § 107ah ods. 1 a ods. 3 Navrhujeme doplniť poslednú vetu ods. 1 nasledovne: Úkony vykonané správcom počas malého konkurzu tým nie sú dotknuté zostávajú zachované ak ich obsah neodporuje ustanoveniam zákona o veľkom konkurze. Navrhujeme doplniť ods. 3 nasledovne: „Veriteľ, ktorý sa prihlásil v malom konkurze, sa považuje za prihláseného veriteľa aj vo veľkom konkurze a prijíma stav konania v čase vyhlásenia veľkého konkurzu.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 28. K článku II. - Bod. 5 - Prvý oddiel - Osobitné ustanovenia o malom konkurze, § 107ae ods. 1, 2 a 3 Navrhujeme upraviť odporovacie právo jednotne a vymedziť podmienky, kedy a aké práva má veriteľ, kedy správca. Odsek 2 navrhujeme úplne vypustiť. V odseku 3 nám nie je jasné, v akom pomere sa budú pohľadávky uspokojovať. Zásadne nesúhlasíme aby bol prvý uspokojený veriteľ, ktorý podal žalobu skôr. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 27. K článku II. - Bod. 5 - Prvý oddiel - Osobitné ustanovenia o malom konkurze, § 107ab ods. 1 a 2 Zásadne nesúhlasíme, aby konal a rozhodoval sudca, ktorý koná vo veci malého konkurzu. Ustanovenie odseku 2 navrhujeme vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 29. K článku II. Bod. 5 - Prvý oddiel - Osobitné ustanovenia o malom konkurze, § 107ag Žiadame predkladateľa doplniť, čo s úkonmi dobiehajúcich zmlúv. Nie je jasné z navrhovaného ustanovenia, či zánikom zákona zanikne aj zmluva zo zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 25. K článku II. - Bod. 25 - Prvý oddiel - Osobitné ustanovenia o malom konkurze, § 107aa ods. 2 Žiadame predkladateľa upraviť podmienky odmietnutia návrhu a podmienky zastavenia konania v tejto časti odkazom na ustanovenia zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 26. K článku II. - Bod. 5 - Prvý oddiel - Osobitné ustanovenia o malom konkurze, § 107aa ods. 3 Navrhujeme z odseku § 107aa ods. 3 vytvoriť samostatný § 107ab s názovom: Vyhlásenie malého konkurzu a jeho účinky. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 31. K článku II. - Bod. 5 - Prvý oddiel - Osobitné ustanovenia o malom konkurze, § 107ai ods. 3 Zásadne nesúhlasíme, aby bola pokuta podľa § 107ai ods. 3 príjmom štátneho rozpočtu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 24. K článku II. - Bod. 5 - Prvý oddiel - Osobitné ustanovenia o malom konkurze, § 106 - Malý konkurz, ods. 4. Žiadame špecifikovať náklady malého konkurzu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail