LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. II (novela zákona č. 7.2005 Z. z.)K bodu 3 (§ 24 ods. 4) Žiadame na konci prvej vety doplniť slová „ak s poverenou osobou uzavrel zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu“. Podľa navrhovaného znenia by poverená osoba podľa zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola splnomocnená zastupovať správcu pohľadávky štátu, ktorý pohľadávku štátu vo svojej správe uplatnil v konkurznom konaní, aj v prípadoch, kedy podľa hmotnoprávneho predpisu nie je táto osoba oprávnená vo veci konať. Doplnením navrhovanej úpravy bude jednoznačné, že veriteľ (správca pohľadávky štátu) má vždy právo konať pred súdom a domáhať sa výkonu veriteľských práv, a to v prípadoch, kedy sa konsolidácia vôbec nevykonáva alebo nebola uzavretá zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 17 Ustanovenia § 17 žiadame doplniť o odsek 7 v tomto znení: „(7) Informácia o poskytnutí dočasnej ochrany v priebehu účtovného obdobia sa uvádza v poznámkach riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierke. V účtovnom období, v ktorom bola poskytnutá dočasná ochrana sa uvádza v poznámkach účtovnej závierky suma záväzkov po lehote splatnosti viac ako 120 dní, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.“. Aktívne riešenie životaschopnosti je podstatná informácia nielen pre veriteľov, ale aj dlžníkov podniku. Kľúčovým indikátorom úspešnosti naštartovania životaschopnosti podniku je stav záväzkov po lehote splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k § 6 1. V odseku 1 písm. b) sú uvedené dve alternatívy predpokladov pre poskytnutie dočasnej ochrany, pričom iba alternatíva č. 2 je založená na zostavení nezávislej analýzy udržateľnosti prevádzky podniku, ktorá je bližšie špecifikovaná v odseku 2. Z hľadiska obsahu poskytnutia dočasnej ochrany odporúčame ako vhodnejšiu alternatívu č. 1, keďže sa týka predovšetkým nezabezpečených veriteľov. Odporúčame však zvážiť vypracovanie analýzy udržateľnosti prevádzky podniku aj pre alternatívu č. 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k § 6 2. V odseku 1 písm. i) je potrebné slová „§ 40 ods. 2“ nahradiť slovami „§ 40 ods. 2 alebo ods. 4“. Ide o doplnenie vymedzenia povinností pre oblasť účtovníctva. Dôležité je nielen vedenie účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), ale aj povinnosť ukladať zostavené a schválene účtovné závierky do Registra účtovných závierok podľa zákona o účtovníctve. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5 (§ 106 až 107aj) K § 107ad 2. V odseku 1 písm. b) odporúčame slová „voči finančnej správe, colnej správe“ nahradiť slovami „pred orgánmi finančnej správy“. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú orgánmi finančnej správy a tvoria finančnú správu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5 (§ 106 až 107aj) K § 107ad 1. Znenie odseku 1 písm. a) žiadame preformulovať takto: „a) zabezpečuje vedenie účtovníctva úpadcu, zostavenie účtovnej závierky úpadcu a uloženie účtovnej závierky úpadcu v registri účtovných závierok,“. Ide o doplnenie základných povinností štatutárneho orgánu podľa zákona o účtovníctve. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 13 Navrhované znenie odporúčame preformulovať, pretože by mohlo byť nesúladné s ustanovením § 10 ods. 1 návrhu, podľa ktorého počas dočasnej ochrany nemožno rozhodnúť o začatí konkurzného konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu 1. Vzhľadom na navrhovaný čl. II, ktorým sa v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje tzv. malý konkurz, žiadame do predloženého návrhu zákona vložiť nový čl. II, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov v tomto znení: „Čl. II Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. .../2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1. Poznámka pod čiarou k odkazu 80aaa znie: „80aaa) § 23 a 107aa zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“. Poznámka pod čiarou reaguje na začiatok malého konkurzu, od ktorého sa bude odvíjať možnosť zníženia základu dane o neuhradené záväzky, na ktoré daňovník uplatnil § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov. 2. V § 41 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o daňovníka, na ktorého bol vyhlásený malý konkurz,80aaa) daňové priznanie podáva osoba oprávnená podľa osobitného predpisu132d).“. Poznámka pod čiarou k odkazu 132d znie: „132d) § 107ad zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.“. Podľa § 41 ods. 2 zákona o dani z príjmov daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, v ktorom je daňovník v konkurze podáva správca konkurznej podstaty. Podľa čl. II bodu 5 § 107ad písm. b) návrhu za úpadcu koná voči finančnej správe štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, ktorý bude zároveň zodpovedný za podanie daňového priznania k dani z príjmov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu 2. Za čl. III žiadame vložiť nový čl. IV, ktorý znie: „Čl. IV Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: V § 159 sa za slovo „oddlženia“ vkladajú slová „a malého konkurzu“. Poznámka pod čiarou k odkazu 93a znie: „93a) § 106 až 107aj, § 166 až 171c zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. V Daňovom poriadku je ustanovené, že v konkurznom konaní koná za úpadcu konkurzný správca a z návrhu zákona vyplýva, že v prípade malého konkurzu koná štatutár, čo je potrebné upraviť aj v Daňovom poriadku. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) § 6, 7 a 15 4. Odporúčame text zákona dopracovať o ďalšie alternatívy, nadväzujúce na alternatívne riešenie uvedené k § 6 ods. 1 písm. d). Dôvodom je skutočnosť, že § 6 ods. 2 je zjavne odkazom na neschválenú alternatívu 2, no neexistuje ustanovenie, ktoré by bolo odkazom na alternatívu 1. § 7 ods. 1 zase odkazuje na neschválenú alternatívu 1. § 15 ods. 4 je dokonca navrhnutý tak, aby zohľadňoval obe alternatívy. Odôvodnenie: Požiadavka na dopracovanie textu o vhodné alternatívy. MŽP sa vyjadrí k alternatívam až po ich dopracovaní. Predbežne sa MŽP SR v § 6 ods. 1 písm. d) prikláňa k alternatíve I Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5 (§ 106 až 107aj) K § 107ai V odseku 1 žiadame a) v písmene a) slová „bol podľa predposlednej účtovnej závierky v zápornom vlastnom imaní,“ nahradiť slovami „vykazuje záporné vlastné imania v účtovnej závierke za predposledné účtovné obdobie,“, b) v písmene b) slová „bol podľa posledných troch účtovných závierok v zápornom vlastnom imaní,“ nahradiť slovami „vykazuje záporné vlastné imanie v účtovných závierkach za posledné tri účtovné obdobia,“, c) v písmene c) slová „bol podľa posledných štyroch účtovných závierok v zápornom vlastnom imaní“ nahradiť slovami „vykazuje záporné vlastné imanie v účtovných závierkach za posledné štyri účtovné obdobia,“, d) v písmene d) slová „bol podľa posledných piatich účtovných závierok v zápornom vlastnom imaní“ nahradiť slovami „vykazuje záporné vlastné imanie v účtovných závierkach za posledných päť účtovných období.“. Ide o zosúladenie navrhovaných ustanovení so zákonom o účtovníctve. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5 (§ 106 až 107aj) K § 107ah V súvislosti s navrhovaným ustanovením upozorňujeme, že zdaňovacie obdobie daňovníka sa vo všeobecnosti začína dňom vyhlásenia konkurzu a končí sa dňom zrušenia konkurzu. Pri prechode z malého konkurzu na veľký konkurz, ktorý sa realizuje zrušením malého konkurzu a vyhlásením veľkého konkurzu, daňovníkovi vzniknú dve zdaňovacie obdobia, za ktoré bude musieť zostaviť účtovnú závierku a podať daňové priznanie, t. j. za obdobie malého konkurzu a obdobie veľkého konkurzu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5 (§ 106 až 107aj) K § 107af Navrhované znenie odporúčame označiť ako odsek 1 a doplniť nový odsek 2 v tomto znení: „(2) Veriteľ prihlasuje pohľadávky vzniknuté do vyhlásenia malého konkurzu, ako aj pohľadávky vzniknuté počas malého konkurzu.“ Odkaz na ustanovenia § 167j až 167n neupravuje postup pri pohľadávkach vzniknutých počas malého konkurzu, najmä ich vymáhateľnosť, resp. ďalšie uplatnenie alebo prihlásenie zo strany veriteľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 3. Odporúčame do zákona doplniť ustanovenie, konkretizujúce, aké sú účinky (prípadne sankcie) poskytnutej dočasnej ochrany podnikateľovi, voči ktorému bol vyhlásený konkurz. Či dočasná ochrana zaniká v tomto prípade, akým spôsobom a na základe čoho. Prípadne či ostáva v tomto prípade režim dočasnej ochrany zachovaný. Odôvodnenie: Upresnenie textu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť právneho predpisu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5 (§ 106 až 107aj) K § 107aa ods. 1 1. Znenie písmena e) žiadame preformulovať takto: „e) dlžník neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 alebo ods. 4 Obchodného zákonníka,“. Ide o zdôraznenie povinnosti uloženia účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Pripomienku uvedenú v bode 1 považujte za zásadnú. 2. V písmene f) žiadame slová „kalendárnych rokov“ nahradiť slovami „účtovných období“, pretože účtovné obdobie nemusí byť len kalendárnym rokom. Pripomienku uvedenú v bode 2 považujte za zásadnú. 3. Znenie písmena g) žiadame preformulovať takto: „g) podľa jednotlivých účtovných závierok za uplynulých päť účtovných období nemal dlžník netto hodnotu majetku vykázanú v súvahe v hodnote vyššej ako 1 000 000 eur,“. Ide o doplnenie presnej identifikácie hodnoty majetku vykázanej v súvahe. Pripomienku uvedenú v bode 3 považujte za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5 (§ 106 až 107aj) K § 107aa ods. 1 1. Znenie písmena e) žiadame preformulovať takto: „e) dlžník neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 alebo ods. 4 Obchodného zákonníka,“. Ide o zdôraznenie povinnosti uloženia účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Pripomienku uvedenú v bode 1 považujte za zásadnú. 2. V písmene f) žiadame slová „kalendárnych rokov“ nahradiť slovami „účtovných období“, pretože účtovné obdobie nemusí byť len kalendárnym rokom. Pripomienku uvedenú v bode 2 považujte za zásadnú. 3. Znenie písmena g) žiadame preformulovať takto: „g) podľa jednotlivých účtovných závierok za uplynulých päť účtovných období nemal dlžník netto hodnotu majetku vykázanú v súvahe v hodnote vyššej ako 1 000 000 eur,“. Ide o doplnenie presnej identifikácie hodnoty majetku vykázanej v súvahe. Pripomienku uvedenú v bode 3 považujte za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) doložke vybraných vplyvov 5. K doložke vybraných vplyvov, k časti o vplyve na rozpočet verejnej správy. V časti 9. doložky je uvedený rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy, avšak v dokumente Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu sa uvádza rozpočtovo nekrytý vplyv v sume 82 440 eur, pričom Ministerstvo spravodlivosti SR žiada navýšenie rozpočtu kapitoly v roku 2021. Uvedené nezrovnalosti je potrebné zosúladiť. Odôvodnenie: Zosúladenie rozpočtových nezhôd v doložke vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 14. V Čl. I - § 10 – odsek 6 Dovoľujeme si upozorniť nejasnosť ustanovenia, v prípade ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu prevádzkovania podniku veriteľa, kto bude posudzovať či bol na odstúpenie od zmluvy oprávnený alebo nie. Taktiež absentuje úprava, kto a ako by posudzoval spornosť tvrdení subjektov v tomto ustanovení. Pre komplikovanosť predmetného ustanovenia si dovoľujeme predkladateľa požiadať u uvedenie príkladov a presnejších vysvetlenie v dôvodovej správe príklady, kedy dôvody na ukončenie zmluvných vzťahov je a nie je možné aplikovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 9. V Čl. I - § 9 – odsek 1. Navrhujeme zaviesť do procesu odmietnutia dočasnej ochrany, výzvu na odstránenie vád podania a až následne oprávnenie súdu odmietnuť podanie. Dovoľujeme si upozorniť, že ide o konanie na súde, avšak nejde v tomto prípade o konanie, kde by bolo povinné zastúpenie advokátom, teda môže sa vyskytnúť vada, ktorú je možné okamžite po výzve napraviť. Tiež si dovoľujeme upozorniť, že nie každý subjekt disponuje elektronickou schránkou. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 11. V Čl. I - § 9 – odsek 5. Máme za to, že odstraňovanie vady prostredníctvom námietok je zbytočne komplikované. Navrhujeme preto v súvislosti s vyššie uvedeným zaviesť výzvu na odstránenie vád na začiatku konania a vyhnúť sa tak následným problémom v námietkovom konaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail