LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 14. V čl. III bod 22 úvodnej vete je potrebné slovo „vkladá“ nahradiť slovom „dopĺňa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 14. V čl. III bod 22 úvodnej vete je potrebné slovo „vkladá“ nahradiť slovom „dopĺňa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K návrhu vyhlášky MSSR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahových náležitostiach nezávislej analýzy udržateľnosti prevádzky podniku – k čl. I V § 1 odporúčame nahradiť slovo „analýzy“ slovom „analýza“ a slovo „vydaných“ slovom „vydané“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Vlastný materiál bod 8 V bode 8 sa navrhuje nahradenie pojmu „správca“ pojmom „reštrukturalizačný poradca“ v ustanoveniach zákona o konkurze a reštrukturalizácii, a to v súvislosti s inštitútom reštrukturalizačného posudku. V tejto súvislosti by spomedzi náležitostí reštrukturalizačného posudku v ustanovení § 110 ods. 1 zákona malo dôjsť (a) k vypusteniu súčasného písm. f) („podrobné zhodnotenie právnych úkonov dlžníka, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať ich odporovateľnosť“). Pokiaľ je reštrukturalizačným správcom audítorská spoločnosť jej predmetom podnikateľskej činnosti nie je právne poradenstvo, a z kvalifikačného hľadiska (okrem uisťovacích služieb a súvisiacich služieb) nemá predpoklad na realizáciu právnych hodnotení, preto by predmetné činnosti musela zabezpečiť subdodávateľsky cez subjekt, ktorý je na právne hodnotenie oprávnený, čím by sa služba predražila. Predmetné hodnotenie by malo byť realizované správcom tak ako doposiaľ; (b) k ponechaniu pojmu „správcu“ (ako odkazu na správcu v procese reštrukturalizácie), keďže reštrukturalizačný poradca, pokiaľ ide o audítorskú spoločnosť, má byť nezávislou osobou realizujúcou úkony v rámci svojej expertízy (audítorske, resp. uisťovacie služby definované podľa medzinárodných štandardov). K týmto úkonom nepatria úkony pri správe cudzieho majetku, resp. majetku klientov, ani preberanie rozhodnutí v rámci riadenia a organizácie klienta, keďže tieto úkony sami o sebe spochybňujú postavenie nezávislého audítora/poradcu a navyše z hľadiska rôznorodosti môžu opäť presahovať expertízu audítora, ktorú je povinný mať v súvislosti s poskytovaním audítorských služieb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Vlastný materiál - k čl. II body 5 a 6 Body 5 a 6 odporúčame zosúladiť s Prílohou č.1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (body 30-33). Uvedená formulácia pôsobí zmätočne, keďže nie je jasné či doterajšie § 106, 107 a 107a majú byť nahradené alebo prečíslované. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 14 Odporúčame prehodnotiť znenie ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) v spojení s § 8 ods. 2, podľa ktorého sa "dočasná ochrana považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia a trvá dva mesiace". Ustanovením § 14 ods. 2 písm. a) sa určuje nová lehota pre zánik tejto ochrany, vzhľadom na to, že by zanikla podľa § 14 ods. 1 až "nasledujúci deň po dni zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku...spolu s informáciou , že dočasná ochrana bola ukončená", pričom zverejnenie informácie o uplynutí doby, na ktorú bola dočasná ochrana poskytnutá súd zverejní "ak uplynula doba...", t. j. až po uplynutí dvoch mesiacov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I § 18 Z dôvodu jednoznačnosti odporúčame v § 18 doplniť, že poskytnutá dočasná ochrana "trvá" ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, vzhľadom na to, že by inak bolo možné subsumovať pod toto ustanovenie každú dočasnú ochranu poskytnutú podľa zákona č. 62/2020 Z. z., a to aj tú, ktorá už pred nadobudnutím účinnosti tohto navrhovaného zákona skončila. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. III bodu 2 a 10 Odporúčame spresniť slovo "titul", keďže zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov používa terminológiu "akademický titul", "vedecko-pedagogický titul", "umelecko-pedagogický titul" a "vedecká hodnosť" a pojem je tak nejednoznačný. Alternatívne odporúčame zvážiť vypustenie položky "titul". Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) všeobecne Odporúčame návrh zákona upraviť legislatívno-technicky, napr.: v čl. I slová "osobitného predpisu o konkurznom konaní" nahradiť slovami "osobitného predpisu" a nad slovo "predpisu" umiestniť odkaz na poznámku pod čiarou, ktorá bude obsahovať názov osobitného predpisu, pri niektorých pojmoch použitých v návrhu zákona uvádzať odkaz na osobitný predpis, ktorý upravuje daný pojem, priamo nad tento pojem, napr. v § 10 ods. 8 pri slove "kvalifikovanú účasť", § 10 ods. 9 pri slovách "podriadené záväzky", čl. II spojiť body 5 a 6 a úvodnú vetu nahradiť vetou v znení "V druhej časti desiata hlava vrátane nadpisu znie:", čl. III bode 19 slová "dopĺňa veta, ktorá znie:" nahradiť slovami "pripája táto veta:", čl. III bode 22 ustanovenie § 50 upraviť podľa bodu 25.1 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky, odkazy uvádzať za interpunkčnými znamienkami. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II Upozorňujeme, že v čl. II sa na viacerých miestach používa pojem "veľký konkurz", pričom tento pojem nie je zadefinovaný v platnom zákone ani v čl. II predloženej novely. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I § 18 V § 18 odporúčame nahradiť slová "zákona č. 62/2020 Z. z." (trikrát) slovami "osobitného predpisu" a doplniť odkaz na poznámku pod čiarou, kde sa uvedie zákon č. 62/2020 Z. z. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. III bod 22 V § 50 odporúčame vložiť za slovo "skončené" slová "do 31. decembra 2020" a slová "do 1. januára 2021" nahradiť slovami "do 31. decembra 2020". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. III bod 21 V § 33a ods. 2 odporúčame nahradiť slová "§ 33a ods. 1" slovami "odseku 1". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.8.2020 Detail