LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K čl. I - k § 16 ods. 1 Navrhujeme, aby medzi porušenie povinností vyplývajúcich z dočasnej ochrany, ktoré majú za následok jej zrušenie súdom, bolo zahrnuté aj porušenie navrhnutých riešení záväzkov podnikateľa pod dočasnou ochranou s veriteľmi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K čl. I - k § 18 Z legislatívno-technického hľadiska odporúčame slová „podľa zákona č. 62/2020 Z. z.“ nahradiť slovami „podľa osobitného predpisu“ a v poznámke pod čiarou uviesť číslo a názov príslušného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K čl. I - k § 10 ods. 9 Máme za to, že podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania by mal uhrádzať všetky svoje záväzky, nielen záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I § 6 ods. 1 písm. b) V Čl. I § 6 ods. 1 písm. b)odporúčame upraviť označenie v súvislosti s alternatívou 1 a alternatívou 2, pričom navrhujeme dať obe alternatívne ustanovenia do jednej vety s využitím spojky „alebo“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K čl. I - k § 14 ods. 4 Navrhujeme striktnejšie vymedzenie možnosti opätovného požiadania o dočasnú ochranu a slová „nie je oprávnený“ nahradiť slovami „nemôže“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 3. V čl. I § 9 ods. 3 druhej vete je potrebné slovo „za“ nahradiť slovom „sa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 1. V čl. I § 2 ods. 2 navrhujeme slová „centrálneho depozitára“ nahradiť slovami „centrálny depozitár“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 8. V čl. III bode 1 navrhujeme za slová „len raz“ vložiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 7. V čl. II bod 5 § 107ag - poukazujeme na rozpor medzi § 8 ods. 1 a ods. 2 živnostenského zákona a navrhovaným doplnením § 107ag zákona č. 7/2005 Z. z.. Odôvodnenie: Podľa platnej úpravy živnostenského zákona § 8 ods. 1 a ods. 2 vymedzuje prekážky brániace podnikateľovi prevádzkovať živnosť – živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba ani právnická osoba, na ktorej majetok bol ukončený konkurz, resp. voči ktorej sa v uvedenej dobe navrhlo vyhlásenie konkurzu, návrh sa však zamietol pre nedostatok majetku dostačujúceho aspoň na úhradu trov konania . Navrhovaným zákonom sa v súlade s čl. II mení a dopĺňa aj zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa dopĺňa §107ag „Podnikanie a iná činnosť úpadcu v malom konkurze“, podľa ktorého všetky oprávnenia na výkon podnikateľskej a inej činnosti úpadcu vyhlásením malého konkurzu zanikajú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 6. V čl. II body 5 a 6 pôsobia zmätočne. V bode 5 odporúčame § 106 až 107a označiť ako „Prvý oddiel“ a následne za § 107a vložiť § 107aa až 107aj. V bode 6 chýbajú ustanovenia nového druhého oddielu. Taktiež je potrebné identifikovať časti zákona, v ktorých sa majú navrhované zmeny vykonať. K jednotlivým ustanoveniam: V § 107 nadpise je potrebné vypustiť slovo „funkciu“. V § 107aa ods. 2 navrhujeme preformulovať slová „podľa povahy návrh“. V § 107 ad ods. 1 písm. d) je potrebné slovo „povinnosti“ nahradiť slovom „povinností“. V § 107aj ods. 1 odporúčame slová „konkurz ak,“ nahradiť slovami „konkurzu, ak“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K návrhu Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahových náležitostiach nezávislej analýzy udržateľnosti prevádzky podniku: 1. V úvodnej vete navrhujeme vypustiť slová „(ďalej len „zákon“)“ a za slovo „ustanovuje“ vložiť dvojbodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 10. V čl. III za bod 7 navrhujeme vložiť nové body 8 a 9, ktoré znejú: „8. V § 22 ods. 1 a 2 písm. d) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou. 9. V § 22 ods. 1 a 2 písm. e) sa bodka na konci nahrádza slovom „a“.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 5. V čl. II bode 3 poznámke pod čiarou k odkazu 8aa navrhujeme slová „neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákona č. 87/2015 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 9. V čl. III bode 6 navrhujeme na konci písmena f) vložiť bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 4. V čl. I § 13 prvej vete navrhujeme vypustiť čiarku za slovom „financovania“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K návrhu Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahových náležitostiach nezávislej analýzy udržateľnosti prevádzky podniku: 2. V § 1 úvodnej vete navrhujeme slovo „analýzy“ nahradiť slovom „analýza“, slovo „vydaných“ nahradiť slovom „vydaným“ a za slovo „účtovníkov“ vložiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665.2005 Z. z. ..... V úvodnej vete navrhujeme vypustiť slová „(ďalej len „zákon“)“ a za slovo „ustanovuje“ vložiť dvojbodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 11. V čl. III bod 15 navrhujeme uviesť takto: „V § 28 ods. 1 písm. b) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:“. Za zátvorku je potrebné vložiť bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 12. V čl. III bod 17 – upozorňujeme, že v § 33 ods. 1 prvej vete sa slová „v kancelárii“ za slovom „dohľade“ už nachádzajú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 13. V čl. III bod 19 je potrebné uviesť takto: „V § 33 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail