LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 1. Do bodu 3 písm. a) upravujúceho primárne právo EÚ žiadame doplniť napr. čl. 49-51, čl. 53, čl. 63, čl. 107, čl. 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. ES C 202,7.6.2016) v platnom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 4. Keďže podľa bodu 3 doložky zlučiteľnosti je predmet návrhu zákona upravený v práve Európskej únie, je potrebné vyplniť aj body 4 a 5 doložky zlučiteľnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Nad rámec návrhu zákona: 4. V Prílohe k zákonu č. 7/2005 Z. z. žiadame jednotlivé smernice EÚ usporiadať chronologicky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I § 2 ods. 2 V § 2 ods. 2 navrhujeme slovo „a“ nahradiť čiarkou, za slová „platobnú inštitúciu“ vložiť čiarku a pripojiť tieto slová: „poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu, poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte a veriteľa podľa osobitného predpisu o úveroch na bývanie.x)“. Poznámka pod čiarou k odkazu x znie. „x) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. Odôvodnenie: Navrhovaným ustanovením sa zosúlaďuje výnimka (vyňatie) z dočasnej ochrany pre tých poskytovateľov platobných služieb, ktorým Národná banka Slovenska udeľuje povolenie alebo registráciu na poskytovanie platobných služieb. Zákonom č. 281/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pojem platobná inštitúcia vymedzil výlučne na poskytovateľa platobných služieb podľa § 63 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách“). Pojem platobná inštitúcia poskytujúca platobné služby v obmedzenom rozsahu sa upravil na poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu podľa § 79a zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách. V ustanovení § 79b sa zaviedol „nový“ poskytovateľ platobných služieb, poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte. Tieto subjekty sa na základe zákona č. 373/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, stali predmetom dohľadu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto zmeny boli zavedené v súvislosti s transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (smernica známa pod názvom aj ako „PSD2“) do zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách. Platobná inštitúcia (§ 63 a nasl. zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách) je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá na základe udeleného povolenia je oprávnená poskytovať platobné služby. Poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu (§ 79a zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách) je právnickou osobou oprávnenou poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) v obmedzenom rozsahu, a to na základe rozhodnutia o registrácii. Poskytovateľom služieb informovania o platobnom účte (§ 79b zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách) je fyzická osoba s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba s miestom podnikania na území Slovenskej republiky, pričom môže výhradne poskytovať platobnú službu podľa § 2 ods. 1 písm. h) na základe rozhodnutia o registrácii. Nakoľko v ustanovení § 2 ods. 2 návrhu zákona taktiež nie je uvedený aj ďalší dohliadaný subjekt finančného trhu, ktorým je poskytovateľ úverov na bývanie, ktorý nie je bankou ani pobočkou zahraničnej banky, navrhujeme jeho doplnenie do výnimky podľa návrhu zákona. Takýmto veriteľom je v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 90/2016 Z. z. fyzická osoba, ktorá hodnoverne preukáže vlastné peňažné prostriedky na poskytovanie úverov na bývanie vo výške najmenej 16 600 000 eur a ďalšie peňažné prostriedky určené na poskytovanie úverov na bývanie, a právnická osoba, ktorá má splatené peňažné prostriedky základného imania vo výške najmenej 16 600 000 eur, a majú povolenie Národnej banky Slovenska podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytujú alebo sľubujú poskytnúť úver na bývanie. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I § 6 ods. 2 Pojem „nezávislá analýza udržateľnosti prevádzky podniku vyhotovená reštrukturalizačným poradcom podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní“ (ďalej len „analýza“) odporúčame uvádzať jednotne v celom návrhu zákona (§ 15 ods. 3, § 16 ods. 5), prípadne zaviesť legislatívnu skratku. Upozorňujeme tiež, že uvedený pojem je prvýkrát v návrhu zákona uvádzaný len alternatívne (jeho ponechanie v texte závisí od výsledkov pripomienkového konania) a ďalej v texte sa už ako alternatíva neuvádza a tvorí jeho súčasť. Predkladateľ navyše k návrhu zákona predkladá návrh vyhlášky, ktorá má ustanoviť podrobnosti analýzy, čo opätovne navodzuje dojem, že analýza má byť povinnou náležitosťou žiadosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K č. I § 6 ods. 1 písm. g) Potenciálny žiadateľ o dočasnú ochranu sa môže do finančných ťažkostí dostať okamžitým vplyvom externých udalostí (napr. pandémia COVID-19), pričom pred uvedenou udalosťou mohol byť podnik životaschopný (čoho výsledkom mohlo byť i rozdeľovanie ziskov/vlastných zdrojov podniku, veľakrát v súlade s úverovými podmienkami financujúcich bánk). Uvedená podmienka je opodstatnená, nakoľko má za cieľ zamedziť špekulatívnym a nepoctivým návrhom žiadostí o dočasnú ochranu, ale navrhujeme zvážiť, či podmienka zdržania sa rozdeľovania zisku za obdobie bezprostredne predchádzajúcich 12 mesiacov nemôže pôsobiť diskriminačne a znemožniť potenciálnym žiadateľom využiť inštitút dočasnej ochrany v prípade, ak sa do finančných ťažkostí dostal podnik okamžite, prípadne vplyvom externých udalostí. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I § 6 ods. 1 písm. b) alternatíve 2 Pojem „zabezpečení veritelia“ v § 6 ods. 1 písm. b) a v § 17 ods. 5 druhej vete sa používajú obsahovo odlišne. Z kontextu § 6 ods. 1 písm. b) alternatívy 2 vyplýva, že zabezpečenými veriteľmi by mali byť len tí podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 7/2005 o konkurze“); žiadateľ má na základe dohody s nimi poveriť reštrukturalizačného poradcu podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní zostavením nezávislej analýzy udržateľnosti prevádzky podniku a to môže podľa § 108 ods. 1 zákona o konkurze len ak dlžníkovi (žiadateľovi) hrozí úpadok alebo je v úpadku. V nadväznosti na to navrhujeme pojem v návrhu zákona obsahovo zjednotiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I (návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) K čl. I § 1 Účelom materiálu je podľa návrhu zákona i dôvodovej správy podpora životaschopných podnikov vo finančných ťažkostiach. Medzi osobitnými náležitosťami žiadosti (§ 6), kedy podnik môže požiadať o dočasnú ochranu a ani na inom mieste v návrhu zákona nie sú definované kritériá, ktoré by bližšie špecifikovali životaschopnosť podniku. Z uvedeného dôvodu dávame na zváženie použitie pojmu „životaschopný“ v názve návrhu zákona ako aj v § 1, nakoľko podľa predkladaného znenia návrhu zákona o tento inštitút môže podnik požiadať, ak spĺňa kvalifikačné kritériá bez ohľadu na jeho ekonomickú výkonnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K č. I § 7 ods. 1 písm. a) Ustanovenie odporúčame upraviť takto: „a) súhlas podľa § 6 ods. 1 písm. b) podpísaný veriteľmi nie starší ako 30 dní,“. Obdobne je potrebné upraviť aj znenie v §15 ods. 4. Upozorňujeme tiež, že ide opäť o odkaz na alternatívu 2 v § 6 ods. 1 písm. b) a na tomto mieste ustanovenie ako alternatíva uvedené nie je. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I § 6 ods. 1 Odporúčame ako jednu z podmienok pre podanie žiadosti doplniť v § 6 ods. 1 vyhlásenie žiadateľa, že v posledných 48 mesiacoch nepodliehal jeho podnik dočasnej ochrane, rovnako ako je uvedené v § 14 ods. 4, prípadne túto podmienku presunúť z § 14 ods. 4 do § 6 ods. 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I § 6 ods. 1 písm. b) alternatíve 1 a 2 Slová „o konkurznom konaní“ odporúčame nahradiť slovami „upravujúceho konkurzné konanie“ v súlade s legislatívnou praxou pri odkazovaní na zákon o konkurze. Úpravu odporúčame vykonať v celom návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I § 9 ods. 1 Za slová „až 7“ odporúčame vložiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Pripomienka nad rámec návrhu zákona (doplnenie nových novelizačných článkov) Nad rámec návrhu zákona navrhujeme doplnenie nových novelizačných čl. IV a V, ktoré znejú: „Čl. IV Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 281/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z. a zákona č. 30/2019 Z. z. sa dopĺňa takto: 1. V § 78 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie: „k) zaviesť nútenú správu nad platobnou inštitúciou; na nútenú správu nad platobnou inštitúciou sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona o nútenej správe nad bankou, 44) ak osobitný predpis neustanovuje inak.39a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie: „39a) § 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. 2. V § 86 ods. 2 písm. i) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „na nútenú správu nad inštitúciou elektronických peňazí sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona o nútenej správe nad bankou, 44)“. Čl. V Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 214/2018 Z. z. a zákona č. 373/2018 Z. z. sa dopĺňa takto: V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie: „f) zaviesť nútenú správu nad veriteľom, ak ide o právnickú osobu; na nútenú správu nad veriteľom, ak ide o právnickú osobu, sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona o nútenej správe nad bankou. 49a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie: „49a) Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“. V nadväznosti na doplnenie nových čl. IV a V je potrebné doterajší čl. IV označiť ako čl. VI. Odôvodnenie k navrhovaným čl. IV a V: V nadväznosti na navrhované úpravy (k čl. I § 2 ods. 2 a k čl. II) navrhujeme doplniť dva články k návrhu zákona, a to - návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách, podľa ktorého sa zosúlaďuje navrhované ustanovenie § 78 ods. 2 písm. k) a § 86 ods. 2 písm. i) so súčasným znením ustanovenia § 62 ods. 6 (uplatňovanie mechanizmu nútenej správy podľa zákona o bankách aj na platobnú inštitúciu a inštitúciu elektronických peňazí), - návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa navrhuje doplnenie § 24 ods. 1 písm. f) o možnosť zavedenia nútenej správy nad veriteľom podľa tohto zákona. Z dôvodu zabezpečenia právnej istoty ako aj zosúladenia mechanizmu nútenej správy v osobitných predpisoch (zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a v zákone č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie) s ustanovením § 176 zákona o konkurze, podľa ktorého je možno reštrukturalizáciu vo vzťahu k niektorých dohliadaným subjektom vykonať iba v rámci nútenej správy, navrhujeme doplnenie vyššie spomenutých článkov. V prípade vzniku predpokladov zavedenia nútenej správy nad platobnou inštitúciou, nad inštitúciou elektronických peňazí alebo nad veriteľom podľa osobitného predpisu o úveroch na bývanie, ak ide o právnickú osobu, sa bude analogicky pri zavádzaní a výkone nútenej správy postupovať v zmysle príslušných ustanovení o nútenej správe podľa zákona o bankách. Mechanizmus nútenej správy je potrebné vyprecizovať aj s prihliadnutím na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a odlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii) do slovenského právneho poriadku. Dovoľujeme si upozorniť, že akceptovanie zásadnej pripomienky k čl. II je vzájomne vecne podmienené akceptovaním tejto zásadnej pripomienky (doplnenie čl. IV a V). Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) LP.2020.320 Návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov Predkladáme vecnú pripomienku k čl. I. § 6 a k čl. II. Druhý oddiel, bod 7. a bod 9. (§ 108 ods. 3) - V materiáli sa nenachádza zdôvodnenie k predloženému návrhu zákona, ktoré by zodpovedajúco vysvetlilo dôvody pre ktoré bola odňatá kompetencia správcu konkurznej podstaty, a postavenie správcu konkurznej podstaty nahradili vybrané auditorské spoločnosti s výškou obratu za predchádzajúce účtovné obdobie vo výške 500 000,-€. Z nášho pohľadu auditorské spoločnosti nemajú dostatočné vedomosti pre vypracovanie reštrukturalizačného posudku. Otázkou je potom samotné postavenie správcu konkurznej podstaty v celom procese, nakoľko tento je v zmysle zákona odborne fundovanou a navyše aj plne zodpovednou osobou za celý reštrukturalizačný proces. Nesie za celý proces priamo zodpovednosť, absolvoval ťažkú prípravu práve na MSSR a musí sa neustále v uvedenej oblasti vzdelávať. Z týchto dôvodov navrhujeme nasledovné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, ustanovenie § 108 ods. 3 v nasledovnom znení: "Poveriť vypracovaním posudku možno len osobu zapísanú do zoznamu správcov". Sme presvedčení, že ak sa obmedzí postavenie správcu konkurznej podstaty dôjde tak k znefunkčneniu možnosti záchrany, najmä na strane malých a stredných podnikov. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K čl. I - k § 6 a § 10 ods. 8 Navrhujeme doplniť medzi povinnosti žiadateľa povinnosť rokovať s veriteľmi a navrhnúť riešenie svojich záväzkov, ktoré bude následne podnikateľ pod dočasnou ochranou povinný dodržiavať. Obdobie dočasnej ochrany pre žiadateľa (v rozsahu dva mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie štyri mesiace) poskytnuté súdom na základe formálneho preskúmania žiadosti, by nemalo byť pre podnikateľa vákuom pri plnení svojich povinností a nemalo by znamenať iba možnosť tvorby a zvyšovania dlhov počas dočasnej ochrany s vedomím, že počas tejto doby je chránený pred exekúciou, konkurzom atď. Žiadateľ by mal mať povinnosť priamo rokovať o svojich záväzkoch s veriteľmi a navrhnúť ich riešenie, napríklad uzatvorením splátkových kalendárov a pod. Následne, ich porušenie by malo za následok zrušenie dočasnej ochrany súdom v zmysle § 16 ods. 1 návrhu zákona. Povinnosť podnikateľa uvedená v navrhovanom znení § 10 ods. 8 „vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere“ je vágnym ustanovením vo vzťahu k jeho povinnostiam. Zákon by mal nepochybne chrániť podnikateľov počas dočasnej ochrany, ale zároveň by mal mať ambíciu určiť také povinnosti podnikateľa k jeho vznikajúcim záväzkom už počas dočasnej ochrany, aby po jej ukončení nebol podnikateľ a jeho veritelia v ťažko riešiteľnom stave s pribúdajúcimi záväzkami, pohľadávkami voči nemu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. II (návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7.2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) Za novelizačný bod 12 navrhujeme vložiť nový novelizačný bod 13, ktorý znie: „13. V § 176 ods. 5 sa slová „platobnú inštitúciu,28b)“ nahrádzajú slovami „platobnú inštitúciu, na poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu a na poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte, ak ide o právnickú osobu,28b)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie: „28b) § 63 až 79b zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. Doterajšie novelizačné body 13 a 14 je potrebné prečíslovať. Odôvodnenie: V nadväznosti na pripomienku k čl. I § 2 ods. 2 navrhujeme rovnaké doplnenie dohliadaných subjektov (poskytovateľov platobných služieb) aj do ustanovenia § 176 ods. 5 (konkurz pre slovenské finančné inštitúcie) z dôvodu, že v odseku 5 sa uvádza výlučne pojem platobná inštitúcia. Navrhované doplnenie sa súčasne týka spresnenia citácie poznámky pod čiarou k odkazu 28b v súvislosti s doplnením ďalších dohliadaných subjektov. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I § 15 ods. 4 V § 15 ods. 4 odporúčame uviesť do súladu alternatívne predkladanie analýzy a súhlasu veriteľov s § 6 ods. 1 písm. b) (alt. 1 a 2). V § 6 ods. 1 písm. b) predkladateľ uviedol na účely pripomienkového konania alternatívne predloženie 1) súhlasu veriteľov alebo 2) analýzy. Na základe výsledkov pripomienkového konania sa má uplatniť v texte len jedna z alternatív. V § 15 ods. 4 je však ponechaná povinnosť predkladať analýzu alebo súhlas veriteľov. Dôvodová správa k § 15 predpokladá obligatórne predloženie súhlasu veriteľov aj analýzy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I § 9 ods. 3 V druhej vete je potrebné slovo „za“ nahradiť slovom „sa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I § 10 ods.1 Slová „ohľadom podnikateľa“ odporúčame nahradiť slovami „voči podnikateľovi“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 2. V čl. I § 9 ods. 1 odporúčame za slová „§ 5 až 7“ vložiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2020 Detail