LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 22 ods. 14 Navrhujeme vypustiť slovné spojenie „pod dohľadom zamestnancov organizácie ochrany prírody“: „Stromy určené na výrub vyznačí žiadateľ jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu. Výrub viac ako 50 stromov možno vyznačiť aj iným nezameniteľne vhodným spôsobom, najmä vymedzením okrajov rúbanej plochy tak, že sa vyznačia okrajové stromy, ktoré sa nesmú vyrúbať, alebo vyznačením stromov, ktoré sa nebudú rúbať.“ Odôvodnenie: Odôvodnenie: Navrhujeme ponechať súčasný stav, resp. súčasne platné a účinné znenie § 17 ods. 13 a 14 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého dreviny určené na výrub vyznačuje sám žiadateľ, rešpektujúc všetky právne predpisy týkajúce sa ochrany prírody a krajiny, a následne podá žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín spolu s konkrétnou špecifikáciou a fotodokumentáciou drevín na príslušný okresný úrad. V zmysle návrhu vyhlášky by zamestnanec úradu musel byť prítomný pri vyznačovaní drevín určených na výrub žiadateľom. Pri následnom rozhodovaní o vydaní súhlasu na výrub dreviny však zamestnanec úradu v súčasnosti posudzuje, a naďalej by v zmysle návrhu vyhlášky aj posudzoval, druh a zdravotný stav dreviny, funkciu a význam dreviny pre životné prostredie, to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja, či ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny. Z tohto dôvodu považujeme prítomnosť zamestnanca príslušného úradu pri vyznačovaní drevín určených na výrub za nadbytočné. Hlavným problémom, ktorý by vznikol v nadväznosti na § 22 ods. 14 a 15 návrhu vyhlášky, by bola taktiež nedostatočná kapacita zamestnancov príslušných úradov, pričom v praxi už teraz evidujeme ich nadmerné vyťaženie. Uvedené by tak o. i. viedlo k predlžovaniu konaní a zahlcovaniu úradníkov, čo by malo v konečnom dôsledku negatívny vplyv aj na samotných žiadateľov. Odôvodnenie: Navrhujeme ponechať súčasný stav, resp. súčasne platné a účinné znenie § 17 ods. 13 a 14 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého dreviny určené na výrub vyznačuje sám žiadateľ, rešpektujúc všetky právne predpisy týkajúce sa ochrany prírody a krajiny, a následne podá žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín spolu s konkrétnou špecifikáciou a fotodokumentáciou drevín na príslušný okresný úrad. V zmysle návrhu vyhlášky by zamestnanec úradu musel byť prítomný pri vyznačovaní drevín určených na výrub žiadateľom. Pri následnom rozhodovaní o vydaní súhlasu na výrub dreviny však zamestnanec úradu v súčasnosti posudzuje, a naďalej by v zmysle návrhu vyhlášky aj posudzoval, druh a zdravotný stav dreviny, funkciu a význam dreviny pre životné prostredie, to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja, či ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny. Z tohto dôvodu považujeme prítomnosť zamestnanca príslušného úradu pri vyznačovaní drevín určených na výrub za nadbytočné. Hlavným problémom, ktorý by vznikol v nadväznosti na § 22 ods. 14 a 15 návrhu vyhlášky, by bola taktiež nedostatočná kapacita zamestnancov príslušných úradov, pričom v praxi už teraz evidujeme ich nadmerné vyťaženie. Uvedené by tak o. i. viedlo k predlžovaniu konaní a zahlcovaniu úradníkov, čo by malo v konečnom dôsledku negatívny vplyv aj na samotných žiadateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 22 ods. 15 Navrhujeme vypustiť slovné spojenie „pod dohľadom zamestnancov organizácie ochrany prírody“: „Krovité porasty určené na výrub vyznačí žiadateľ plošne a nezameniteľne vhodným spôsobom.“ Odôvodnenie: Odôvodnenie: Navrhujeme ponechať súčasný stav, resp. súčasne platné a účinné znenie § 17 ods. 13 a 14 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého dreviny určené na výrub vyznačuje sám žiadateľ, rešpektujúc všetky právne predpisy týkajúce sa ochrany prírody a krajiny, a následne podá žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín spolu s konkrétnou špecifikáciou a fotodokumentáciou drevín na príslušný okresný úrad. V zmysle návrhu vyhlášky by zamestnanec úradu musel byť prítomný pri vyznačovaní drevín určených na výrub žiadateľom. Pri následnom rozhodovaní o vydaní súhlasu na výrub dreviny však zamestnanec úradu v súčasnosti posudzuje, a naďalej by v zmysle návrhu vyhlášky aj posudzoval, druh a zdravotný stav dreviny, funkciu a význam dreviny pre životné prostredie, to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja, či ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny. Z tohto dôvodu považujeme prítomnosť zamestnanca príslušného úradu pri vyznačovaní drevín určených na výrub za nadbytočné. Hlavným problémom, ktorý by vznikol v nadväznosti na § 22 ods. 14 a 15 návrhu vyhlášky, by bola taktiež nedostatočná kapacita zamestnancov príslušných úradov, pričom v praxi už teraz evidujeme ich nadmerné vyťaženie. Uvedené by tak o. i. viedlo k predlžovaniu konaní a zahlcovaniu úradníkov, čo by malo v konečnom dôsledku negatívny vplyv aj na samotných žiadateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 12 písm. c) Navrhujeme aby sa vegetačné obdobie neohraničovalo pevným dátumom, ale aby jeho začiatok a koniec s určitým časovým predstihom vyhlasovalo ministerstvo ŽP, na základe podkladov SHMU v závislosti od konkrétneho roka pre jednotlivé oblasti či kraje. Odôvodnenie: Slovenská republika je členitá krajina, preto nie je možné zosúladiť a prijať jednotný dátum, kedy začína a končí obdobie vegetačného pokoja. Zároveň pri súčasnom trende otepľovania a skorého nástupu jari najmä na južnom, juhozápadnom a juhovýchodnom Slovensku sa obdobie vegetačného kľudu končí oveľa skôr ako 31. marca. Je vhodné zvážiť, či by nebolo možné vyhlasovať vegetačné obdobie v závislosti z nameraných dát za posledných 20 rokov, pričom grafická či textová časť by bola prílohou tejto vyhlášky. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) prílohe č. 37 Navrhujeme bod e) upraviť v nasledovnom znení: „ide o neperspektívnu drevinu z náletu alebo výmladkov a jej výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia“. Odôvodnenie: V praxi dochádza k znižovaniu spoločenskej hodnoty drevín najmä pri stavebných zámeroch, pri ktorých spravidla drevina v čase realizácie zámeru nie je v súlade s plánovaným využívaním napriek tomu, že by mohla na stanovisku zotrvať ešte pomerne dlhý čas a plní ekologické a v niektorých prípadoch aj estetické funkcie (solitéry, ktoré sa dostanú do konfliktu s výstavbou a pod.) Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 6 Navrhujeme v § 22 ods. 6 doplniť za jednotlivé ustanovenia odkazy na príslušné arboristické štandardy výsadby, ošetrovania a ochrany drevín: „Arboristický štandard 1. Rez stromov Arboristický štandard 2. Ochrana drevín pri stavebnej činnosti Arboristický štandard 3. Hodnotenie stavu stromov Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“ Odôvodnenie: Pri výsadbe, ošetrovaní, údržbe a ochrane drevín považujeme za nevyhnutné uplatňovanie najnovších odborných poznatkov. Aplikačná prax zákona často prehliada odbornú stránku danej problematiky pri schvaľovacích procesoch, ochrane a údržbe drevín. Pre dosiahnutie trvalo udržateľnej vzrastlej zelene v mestách je nutné pristupovať k danej problematike s náležitou odbornosťou. Vzhľadom k tomu, že Arboristické štandardy uvedené v texte pripomienky vyššie sú spracované inštitúciami, ktoré sú v danej oblasti rešpektovanými odbornými autoritami a garantmi, považujeme za potrebné, aby boli dané metodické materiály brané do úvahy ako relevantný podklad pri ochrane a údržbe drevín. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 4 Navrhujeme v § 22 ods. 4 vypustiť slovo „poškodzovanie“. Odôvodnenie: Poškodzovanie drevín je definované inak ako ničenie, čo je uvedené v odseku 2 a 3 § 22. Ničenie drevín je v konečnom dôsledku výrubom drevín. Všetky ustanovenia písm. a), b) a c) sa venujú výrubom drevín, teda ničeniu drevín a preto nie je možné zamieňať terminológiu jednotlivých zásahov. Pôvodným znením sa vytvára priestor na poškodzovanie drevín pri účelovom výklade daného ustanovenia. Ak dané odseky hovoria o výrube je jasné, že sa jedná o ničenie drevín a to sa nepovažuje za poškodzovanie, resp. nemá umožňovať poškodzovanie ani v teoretickej rovine. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 Navrhujeme v § 22 ods. 1 za slovné spojenie „na predchádzanie ich“ doplniť slovo „poškodzovania“. Odôvodnenie: Jednou zo základných činností pri ochrane drevín by malo byť aj predchádzanie ich poškodzovaniu, ktoré môže mať fatálne následky na ich životnosť a prevádzkovú bezpečnosť. Týka sa to najmä poškodzovania drevín pri rozkopávkach, zemných prácach, stavebných činnostiach, neodborných orezoch a pod.. Pri ochrane drevín je potrebné uplatňovať proaktívny prístup na predchádzanie poškodzovania drevín (vyžadovanie dokumentácie ochrany drevín na stavenisku, vyžadovanie odbornej spôsobilosti pri orezoch a pod.). Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 12 písm. a) Navrhujeme znenie § 22 ods. 12 písm. a) v nasledovnom znení: „ a) druh, zdravotný stav a perspektívu zotrvania dreviny na stanovisku“, Odôvodnenie: Perspektíva zotrvania dreviny v danom priestore môže byť jedným z ukazovateľov pri posudzovaní hodnoty dreviny vo vzťahu k spoločenskej a ekologickej hodnote. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 27 ods. 6 Navrhujeme v § 27 ods. 6) za slovo „tvorí“ doplniť slovo „záväzný“. Odôvodnenie: Navrhujeme v § 27 ods. 6) za slovo „tvorí“ doplniť slovo „záväzný“. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 27 ods. 6 Navrhujeme v § 27 ods. 6) za slovo „tvorí“ doplniť slovo „záväzný“. Odôvodnenie: V priebehu územného a stavebného konania je územnoplánovacia dokumentácia záväzná, takisto by mal byť záväzný aj ÚSES, ktorý sa do nej premietne, inak nie je dostatočne silným nástrojom na uplatňovanie záujmov ochrany prírody a krajiny. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 14 Navrhujeme znenie § 22 ods. 14 v nasledovnom doplnenom znení: „1) Stromy určené na výrub vyznačí žiadateľ po nadobudnutí právoplatného výrubového povolenia pod dohľadom zamestnancov orgánu ochrany prírody jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu. Výrub viac ako 50 stromov možno vyznačiť aj iným nezameniteľne vhodným spôsobom, najmä vymedzením okrajov rúbanej plochy tak, že sa vyznačia okrajové stromy, ktoré sa nesmú vyrúbať, alebo vyznačením stromov, ktoré sa nebudú rúbať“. Odôvodnenie: Organizácia ochrany prírody nevydáva povolenie k výrubu, prvostupňovým orgánom štátnej správy sú vo veciach ochrany drevín obce. Označenie drevín by sa malo viazať na rozhodnutie o ich výrube, keďže všetky dreviny, o ktorých výrub sa žiada nemusia byť schválené príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny a môže dôjsť k zmätočnému vyznačovaniu drevín. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 14 Navrhujeme znenie § 22 ods. 14 v nasledovnom doplnenom znení: „1) Stromy určené na výrub vyznačí žiadateľ po nadobudnutí právoplatného výrubového povolenia pod dohľadom zamestnancov orgánu ochrany prírody jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu. Výrub viac ako 50 stromov možno vyznačiť aj iným nezameniteľne vhodným spôsobom, najmä vymedzením okrajov rúbanej plochy tak, že sa vyznačia okrajové stromy, ktoré sa nesmú vyrúbať, alebo vyznačením stromov, ktoré sa nebudú rúbať“. Odôvodnenie: Organizácia ochrany prírody nevydáva povolenie k výrubu, prvostupňovým orgánom štátnej správy sú vo veciach ochrany drevín obce. Označenie drevín by sa malo viazať na rozhodnutie o ich výrube, keďže všetky dreviny, o ktorých výrub sa žiada nemusia byť schválené príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny a môže dôjsť k zmätočnému vyznačovaniu drevín. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 9 Navrhujeme znenie § 22 ods. 9) v nasledovnom znení: „g) Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, silný vietor, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy alebo eróziu. Môže ísť aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa v intraviláne obcí a miest nachádzajúcich sa na miestach s vysokou frekvenciou pohybu ľudí, alebo na miestach kde ich pád môže spôsobiť značnú škodu na majetku“. Odôvodnenie: V intraviláne mesta môžu predstavovať dreviny nebezpečenstvo napriek vykonaným opatreniam a môže dôjsť k situácii, kedy je potrebný neodkladný zásah na odvrátenie bezprostredného nebezpečenstva. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 42 ods. 5 Navrhujeme znenie § 42 ods. 5) v nasledovnom znení: „5) Veľkosť krov a krovitých porastov sa zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného jednotlivou alebo spoločnou korunou a meraním výšky krov. Pri zoskupení krovín rovnakého druhu sa vypočíta priemerná výška z nameraných hodnôt. Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy a za krovitý porast taká skupina krov, kde sa viac ako 50 % jednotlivých jedincov krov vzájomne korunami dotýkajú alebo vzdialenosť medzi jednotlivými krami je menšia ako 1 m“. Odôvodnenie: Pri rôznorodých porastoch krov môže dochádzať k umelo vytvorenému znižovaniu spoločenskej hodnoty drevín na základe striktného výkladu „zapojenosti“ korún a medzerovitosti porastov. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ISP (Iniciatíva stráže prírody) K § 34 ods. 4 až 8 Navrhujeme nové znenie § 31 ods. 4 až 8, v znení: “4. Organizácia ochrany prírody zriaďuje výberovú komisiu pre výber budúcich členov dobrovoľnej stráže prírody pre každú svoju územnú organizačnú jednotku, ktorá koordinuje a riadi stráž prírody. 5. Výberová komisia pre výber budúcich členov dobrovoľnej stráže prírody má troch členov. Dvoch členov menuje organizácia ochrany prírody zo zamestnancov príslušnej organizačnej jednotky. Jedného člena volia členovia dobrovoľnej stráže prírody pôsobiaci na území predmetnej organizačnej jednotky, pričom ho zvolia zo svojich radov na odborno-zdokonaľovacom školení organizovanom organizáciou na obdobie jedného roka. 6. Výberová komisia posúdi motiváciu, osobnostné kvality a vhodnosť žiadateľa o členstvo v dobrovoľnej stráži prírody na osobnom vypočutí. Pre žiadateľov, ktorých vyberie výberová komisia organizácia ochrany prírody zabezpečí prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti člena stráže prírody. 7. Príprava na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti začína v prípade budúceho profesionálneho člena stráže prírody dňom vzniku pracovnoprávnom vzťahu s organizáciou ochrany prírody, v prípade budúceho dobrovoľného člena stráže prírody dňom výberu výberovou komisiou pre výber budúcich členov dobrovoľnej stráže prírody. 8. Príprava na skúšku odbornej spôsobilosti pozostáva zo školení, kurzov a workshopov súvisiacich so zvyšovaním odborných znalostí a vedomostí potrebných na výkon funkcie člena stráže prírody a trvá až do vykonania skúšky odbornej spôsobilosti, maximálne však jeden rok.”. Z praxe členov stráže prírody sa nám javí navrhovaný koncept čakateľstva, prípravy a výberu členov stráže prírody za neefektívny a pravdepodobne aj v rozpore so zákonom nakoľko čakateľ stráže prírody nie je zákonom upravený. Čakateľstvo by taktiež zbytočne zvýšilo administratívne zaťaženie organizácie ochrany prírody. Nami navrhnuté znenie odstraňuje svojvôľu výberu kandidátov na členstvo v stráži prírody zo strany organizácie ochrany prírody zavedením štandardného výberového konania, ktorý sa spravidla uplatňuje aj pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme (profesionálnych členov). Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 6 písm. g) Navrhujeme znenie § 22 ods. 6 písm. g) v nasledovnom znení: „g) vykonávaním nevyhnutných mechanických, biologických a v odôvodnených prípadoch chemických opatrení proti škodcom a chorobám“, Odôvodnenie: Navrhované znenie sa týka ochrany voči chorobám. Napriek snahe o maximálnu elimináciu používania chemických látok pri ošetrovaní drevín môžu nastať prípady, že nebude jestvovať v konkrétnom prípade napadnutia patogénom dostupná forma biologickej alebo mechanickej ochrany. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ISP (Iniciatíva stráže prírody) K § 34 ods. 3 Navrhujeme nad rámec vyhlášky, aby sa do vyhlášky zapracovala aj povinnosť organizácie ochrany prírody povinnosť do 5 pracovných dní od predloženia všetkých požadovaných potvrdení podľa § 34 ods. 3 navrhovanej vyhlášky uhradiť členovi stráže prírody všetky poplatky týkajúce sa predmetných potvrdení a k rukám člena stráže prírody v hotovosti alebo na jeho bankový účet, pretože najmä dobrovoľník, by nemal znášať s výkonom dobrovoľníctva pre štát žiadne finančné náklady. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ISP (Iniciatíva stráže prírody) K § 34 Navrhujeme § 34 doplniť o nový odsek 9, ktorý znie: "9. Člena stráže prírody zapísaní do zoznamu členov stráže prírody obdrží preukaz stráže prírody, odznak stráže prírody a označenie „STRÁŽ PRÍRODY" určené pre motorové vozidlo.", a to z dôvodu nesprávnej aplikačnej praxe organizácie ochrany prírody, ktorá označenie motorového vozidla úpravou vnútorných predpisov v rozpore so zákonom vydáva len určeným členom stráže prírody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ISP (Iniciatíva stráže prírody) K § 34 ods. 3 písm. a) a b) Z dôvodu, že § 72 ods. 1 písm. e) zák. č. 543/2002 Z. z. vyžaduje od člena stráže prírody zdravotnú, psychickú a fyzickú spôsobilosť a v predloženom znení preukázanie spôsobilosti pri niektorých kandidátoch absentuje, navrhujeme nové znenie § 34 ods. 3 písm. a) a b), ktoré znie: „a) lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu člena stráže prírody vypracovaný na základe zdravotného vyšetrenia so záverom, ktorý znie: „Aktuálne zdravotne a fyzicky spôsobilý vykonávať vykonávať funkciu člena stráže prírody.“ nie starším ako jeden rok, ak nie je držiteľom zbrojného preukazu, b) psychologický posudok vypracovaný na základe psychologického vyšetrenia so záverom vyšetrenia, ktorý znie: „Aktuálne psychicky spôsobilý vykonávať vykonávať funkciu člena stráže prírody.“ nie starším ako jeden rok, psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie starší ako jeden rok alebo fotokópiu platného zbrojného preukazu,". Keďže k žiadosti o vydanie zbrojného preukazu sa predkladá lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, máme za to že zbrojný preukaz je dostatočným dôkazom o zdravotnej, psychickej a fyzickej spôsobilosti vykonávať funkciu člena stráže prírody. Alebo alternatívne preukazovanie zdravotnej, psychickej a fyzickej spôsobilosti vykonávať funkciu člena stráže prírody zjednodušiť a navrhujeme nové znenie § 34 ods. 3 písm. a) a ktoré znie: „a) potvrdenie všeobecného lekára o zdravotnej, psychickej a fyzickej spôsobilosti vykonávať funkciu člena stráže prírody nie staršie ako jeden rok alebo fotokópiu platného zbrojného preukazu,“a písm. b) navrhujeme vypustiť a písm. c) a d) označiť ako písm. b) a c). Máme za to, že všeobecný lekár vie posúdiť zdravotnú, psychickú a fyzickú spôsobilosť vykonávať funkciu člena stráže prírody. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) § 42 a § 48 Navrhujeme doplniť nový odseky nasledovného znenia: § 42 ods. 13: Pre výpočet hodnoty náhradnej výsadby sa nepoužije výpočet podľa spoločenskej hodnoty drevín. § 48 ods. 4: Hodnota náhradnej výsadby bude stanovená podľa metodiky na výpočet náhradnej výsadby (odkaz na metodiku, alebo ju evidovať ako samostatnú novú prílohu vyhlášky) Odôvodnenie: V § 48 venujúceho sa náhradnej výsadbe ods. 1) je definované že : „Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín ....“. V praxi chýba jednoznačná metodika na výpočet primeranej náhradnej výsadby, stanovenie primeranosti je rozdielne pri jednotlivých správnych orgánoch a často dochádza k odvolaciemu konaniu voči rozhodnutiu. Stanovenie záväznej metodiky by pomohlo proces stanovenia náhradnej výsadby sprehľadniť a stransparentniť. V posledných rokoch preferovaný, pod vplyvom pripomienok účastníkov konania, prepočet náhradnej výsadby podľa spoločenskej hodnoty drevín definovanej vo vyhláške považujeme za nevhodný a deformujúci § 48 a skutočnosť, že náhradná výsadba má byť primeraná. Pri tomto spôsobu výpočtu náhradnej výsadby je hodnota náhradnej výsadby stanovená iba podľa spoločenskej hodnoty dreviny, ktorá je však väčšinou nižšia ako priemerná tržná hodnota danej dreviny, nie sú započítané pracovné náklady na výsadbu, náklady na pomocný materiál a rozvojovú starostlivosť. To vedie ku skutočnosti, že náklady na uskutočnenie náhradnej výsadby sú vyššie ako je stanovená spoločenská hodnota rúbaných drevín a tým je predpísaná náhradná výsadba neprimeraná. V praxi sa ukazuje, že zaplatenie finančnej náhrady za vyrúbane dreviny vyjde často 2-3x menej ako realizovať náhradnú výsadbu. Cieľom by mala byť primeranosť náhradnej výsadby, jej zmysluplnosť a kvalita, tak aby sa zlepšovali životné podmienky v mestách. Navrhujeme vytvorenie samostatnej metodiky na výpočet náhradnej výsadby, ktorá by tvorila samostatnú prílohu vyhlášky. Ako podklad metodiky navrhujeme prevziať a adaptovať na Slovenské podmienky novú českú metodiku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) „Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny“, vrátanie vytvorenie online verejne dostupnej kalkulačky na výpočet. Skúsenosť z českej republiky po zavedení tohto nástroja ukazuje že transparentná, jednoznačná metodika pomáha pri stanovení primeranej náhradnej výsadby, zvýšení efektivity výrubového konania a že sa znížil počet odvolacích konaní vo výrubovom povolení. Spôsob výpočtu náhradnej výsadby (kompenzačných opatrení) podľa metodiky AOPK ČR: Celková výška ukladanej náhradnej výsadby (kompenzačných opatrení) pri výsadbe drevín sa vypočíta ako: KOvýs = P • (Br + Bv + B p) kde : KO kompenzační opatrenie ( náhradná výsadba) Br bodová hodnota rastlinného materiálu Bv bodová hodnota výsadbových prác a pomocného materiálu Bp bodová hodnota povýsadbovej starostlivosti P počet vysadzovaných jedincov Link na stránku AOPK ČR s metodikou a online kalkulačkou: https://www.ochranaprirody.cz/metodicka-podpora/metodiky-aopk-cr/kalkulacka-pro-ocenovani-drevin/ Link na metodiku AOPK ČR „ Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny“ https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/385/062300.pdf?seek=1520256699 Link na online kalkulačku: https://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) § 21 Doplniť: § 21 ods. 1 písm. b) o dovetok „alebo údaje o získanej kvalifikácií v odbore autorizovaný krajinný architekt" Doplniť: § 21 ods. 1 písm. c) o dovetok „alebo doklad o získanej autorizácií v odbore autorizovaný krajinný architekt" Doplniť § 21 ods. 2 o vety: Požadovaným vzdelaním je rovnako vzdelanie v oblasti poľnohospodárskych a krajinárskych vied so zameraním na krajinnú a záhradnú architektúru alebo krajinné inžinierstvo alebo iné vzdelanie, na základe ktorého je možné získať autorizáciu krajinného architekta podľa osobitných predpisov (§2 zákona č. 138/1992 Zb.) Odôvodnenie: Rozsah odbornej spôsobilosti, na ktoré má byť spôsobilá autorizovaná osoba podľa § 28a ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z. zahŕňa aj činnosti, ktoré pri výkone svojho povolania realizujú autorizovaní krajinní architekti. Predmetom vyhlášky a legislatívnej úpravy nemôžu byť len činnosti smerujúce ku ochrane krajiny, ale musia tam byť zahrnuté aj činnosti, ktoré smerujú popri ochrane krajiny aj k tvorbe krajiny. Spracovanie dotknutých dokumentov preto nie je možné realizovať bez súčinnosti dotknutých profesií ekológov, environmentalistov a ostatných analytických profesií s profesiou autorizovaných krajinných architektov. Počas vytvárania a realizácie ochranných opatrení krajiny dochádza o.i. aj k zmenám celého územia a takúto zmenu je potrebné považovať za tvorbu krajiny. Tvorba krajiny je ale činnosť, ktorá v zmysle príslušných predpisov a obsahu vzdelania patrí do pôsobnosti autorizovaných krajinných architektov. Do rozsahu oprávnení autorizovaného krajinného architekta rovnako patrí vykonávanie predprojektovej činnosti, najmä na spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích prieskumov a rozborov, na spracúvanie podkladov, prieskumov a rozborov na architektonické štúdie a urbanistické štúdie a na spracúvanie krajinnoekologických plánov. Na viac platí, že autorizovaný krajinný architekt musel absolvovať autorizáciu v zmysle § 2 zákona č. 138/1992 Zb. a teda aj bez zápisu do ďalšieho zoznamu odbornej spôsobilosti je osobou odborne spôsobilou a uznanou samostatnou štátnou skúškou. Navrhovaná zmena je aj v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/958 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní, nakoľko cieľom navrhovanej úpravy je predchádzať neprimeraným obmedzeniam prístupu k odborným činnostiam alebo výkonu týchto činností, ako aj riadne fungovanie vnútorného trhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) § 21 Doplniť § 21 ods. 4 zmeniť prvú vetu: Skúška odbornej spôsobilosti sa uskutočňuje pred komisiou, ktorej predsedu a ostatných členov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia zo zamestnancov ministerstva, organizácie ochrany prírody, Slovenskej komory architektov za časť krajinná architektúra, ako aj... Odôvodnenie: Slovenská komora architektov je samosprávna stavovská organizácia zriadená zákonom, ktorá o.i. vedie zoznam autorizovaných krajinných architektov a organizuje a personálne zastrešuje sústavné vzdelávanie autorizovaných krajinných architektov. Rovnako realizuje zabezpečenie získania odbornej spôsobilosti a autorizácie autorizovaných krajinných architektov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. Disponuje tak personálnymi kapacitami, ako aj praktickými skúsenosťami, ktoré je možné pri zabezpečovaní skúšok podľa zákona 543/2002 Z.z.. Účasť zástupcu Slovenskej komory architektov je rovnako odôvodnená rozsahom činností, ktoré získaná odborná spôsobilosť zahŕňa, nakoľko zahŕňa aj činnosti autorizovaného krajinného architekta. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) § 25 Doplniť § 25 ods. 1 nasledovne: „Koncepcia ochrany prírody a tvorby krajiny, biodiverzity a krajiny hodnotí stav ochrany prírody, tvorby krajiny, biodiverzity... Odôvodnenie: Tvorba krajiny je činnosť, ktorá musí byť rovnako zahrnutá v uvedenej koncepcii. Tvorbu krajiny profesionálne vykonávajú autorizovaní krajinní architekti, samozrejme v súčinnosti s ostatnými analytickými profesiami, ako sú environmentalisti alebo ekológovia. Navrhovaná vyhláška primárne rieši ochranu prírody. Ochrana ale priamo súvisí s tvorbou. Ak dochádza k zmenám v krajine z dôvodu ochrany, je potrebné tieto zmeny spracovať nie len na úrovni ekologickej, environmentálnej, ale súčasne aj s výhľadom na dotvorenie dotknutého územia s dôrazom na čo najoptimálnejšie zapracovanie návrhu ochrany. Navrhovaná zmena je aj v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/958 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní ,nakoľko cieľom navrhovanej úpravy je predchádzať neprimeraným obmedzeniam prístupu k odborným činnostiam alebo výkonu týchto činností, ako aj riadne fungovanie vnútorného trhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) § 42 Doplniť § 42 ods. 2 zmeniť druhú vetu na: Meranie sa použije pri stromoch s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny. Odôvodnenie: Pôvodné znenie je nepresné a zavádzajúce konštatovaním, že za strom sa považuje drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň. Toto konštatovanie v praxi vedie k rôznemu výkladu či sa jedná o strom alebo ker pri viackmenných formách stromov, vytvárajúci viac kmeňov, a to aj u takých typických drevín ako napr. dub, javor, jaseň a pod. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) § 21 Zmeniť § 21 názov tak, aby neobsahovalo označenie „autorizovanej osoby“ Zmeniť § 21 ods. 10 z pôvodne „Ministerstvo vedie zoznam autorizovaných osôb...“ na navrhované „Ministerstvo vedie zoznam odborne spôsobilých osôb ..“ Odôvodnenie k obom: Autorizácia je legislatívny pojem, ktorý je upravený v osobitnom právnom predpise vyššej právnej sily ako je vyhláška – všeobecne záväzný právny predpis zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. V zmysle § 2 uvedeného zákona Autorizácia je rozhodnutie podľa tretej časti o zapísaní žiadateľa do zoznamu podľa § 3 ods. 1, 2 alebo 3 (ďalej len „zoznam“) zákona na základe a)získania odbornej kvalifikácie podľa tohto zákona, alebo b) uznania odbornej kvalifikácie získanej v domovskom členskom štáte. Zavedením totožného pojmu by tak nastal nesúlad, nakoľko podľa platného stavu je autorizácia zákonom upravený postup viazaný na získanie odbornej spôsobilosti v určenej oblasti, ktorému predchádza úspešné absolvovanie autorizačnej skúšky podľa uvedeného zákona, ako predpoklad na výkon regulovaného povolania autorizovaný krajinný architekt. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v § 1 ods. 5 slovo „zásahu“ nahradiť slovom „zásah“, v § 1 ods. 7 v zátvorke slovo „ochrana“ nahradiť slovom „ochrany“, v § 2 ods. 1 a 2 slovo „možno“ nahradiť slovami „sa môžu“ z dôvodu zosúladenia formulácie s názvami príloh č. 2 a 3, v § 2 ods. 3 písm. g) na konci doplniť čiarku, v § 2 ods. 3 písm. h) slovo „evidovanú“ nahradiť slovom „evidovaného“, v § 3 nadpise za slovo „a“ vložiť slovo „zoznam“, v § 5 ods. 3 slovo „uskutočnostím“ nahradiť slovom „uskutočnením“, v § 5 ods. 4, § 14 ods. 1 a § 17 ods. 5 písm. d) slovo „dvanásť“ nahradiť číslom „12“ v súlade s bodom 6 prílohy LPV, v § 7 písm. a) bode 18 na konci bodku nahradiť čiarkou, v § 8 ods. 1, § 10 ods. 9, § 14 ods. 3, § 19 ods. 13, § 24 ods. 2, § 32 ods. 1 a 2 a § 37 ods. 2 znenie zosúladiť so znením nadpisu príslušnej prílohy, v § 10 ods. 11 vypustiť slovo „označené“ ako nadbytočné, v § 11 ods. 3 a § 13 ods. 6 úvodných vetách slová „musia obsahovať“ nahradiť slovom „obsahujú“, v § 13 ods. 6 písm. d) vypustiť jedno slovo „o“, v § 15 slovo „ochrana“ nahradiť slovom „ochrany“, v § 17 ods. 1 písmeno b) zosúladiť s bodom 58 prílohy LPV, v § 17 ods. 1 písm. c) slová „písmen b) a c)“ nahradiť slovami „písmen a) a b)“, v § 18 ods. 2 písm. b) a c) slovo „pokiaľ“ nahradiť slovom „ak“, v § 19 ods. 6 prvej vete slovo „stanovených“ nahradiť slovom „určených“ a v druhej vete slovo „stanovené“ nahradiť slovom „určené“, v § 19 ods. 10 skratku „resp.“ nahradiť slovom „alebo“, v § 21 ods. 1 písm. a) a § 31 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. a) až c) slová „číslo telefónu (e-mail)“ nahradiť slovami „telefónne číslo a adresu elektronickej pošty“, v § 21 ods. 1 písm. e) slová „písm. a)“ nahradiť slovami „písmena a)“, v § 21 ods. 5 vypustiť druhú vetu vzhľadom na znenie § 21 ods. 8, v § 21 ods. 7 slová „7 dní“ nahradiť slovami „sedem dní“ v súlade s bodom 6 prílohy LPV, poznámku pod čiarou k odkazu 9 preformulovať takto: „9) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“, v poznámke pod čiarou k odkazu 10 vypustiť pri druhej citácii slová „v znení neskorších predpisov“, v § 22 ods. 13 písm. c) doplniť odkaz a poznámku pod čiarou na osobitný predpis, v § 23 ods. 1 slovo „digitálnej“ nahradiť slovom „elektronickej“, slová „listinnej alebo digitálnej podobe“ nahradiť slovami „listinnej podobe alebo elektronickej podobe“ a na konci za slovo „prírody“ vložiť slovo „krajiny“, v § 23 ods. 5 za slovo „prírody“ vložiť slová „a krajiny“, v § 24 ods. 1 slová „s výnimkou“ nahradiť slovom „okrem“, v § 24 ods. 4 slová „o rozmeroch“ nahradiť slovami „s rozmermi“, v § 24 ods. 7 slová „s nápisom“ nahradiť slovami „s názvom“ a vypustiť slová „spolu s jeho názvom“, v § 27 ods. 1 vypustiť legislatívnu skratku „(ďalej len „generel“)“, pretože sa v návrhu ďalej používa len dvakrát, v poznámke pod čiarou k odkazu 13 uviesť neskrátenú citáciu zákona č. 50/1976 Z. z. vzhľadom na pripomienku k poznámke pod čiarou k odkazu 9, v § 30 ods. 2 slová „§ 25, 26, 27 a 29“ nahradiť slovami „§ 25 až 27 a § 29“, slová „10 rokov“ nahradiť slovami „desať rokov“ a slová „5 rokov“ nahradiť slovami „päť rokov“ v súlade s bodom 6 prílohy LPV, v § 30 ods. 4 písm. a) za slovo „vláda“ vložiť slová „Slovenskej republiky“, v § 35 ods. 2 vypustiť slová „Slovenskej republiky“ z dôvodu zavedenia legislatívnej skratky v § 24 ods. 1, v § 42 ods. 3 druhej vete slová „V prípade, ak“ nahradiť slovom „Ak“, v § 42 ods. 6 slovo „stanoví“ nahradiť slovom „určí“, v § 45 úvodnej vete slovo „nasledovných“ nahradiť slovom „týchto“, v § 46 ods. 1 písm. e) slová „peňažnom ústave“ nahradiť slovami „banke alebo pobočke zahraničnej banky“, v § 46 ods. 2 písm. f) slová „prípadne iné doklady preukazujúce“ nahradiť slovami „iný doklad preukazujúci“ a slovo „psoch“ nahradiť slovom „psov“, v § 47 za slová „písm. e)“ vložiť slovo „zákona“, v § 49 druhom bode vypustiť slová „vyhlášky č. 449/2019 Z. z. a vyhlášky č. 450/2019 Z. z.“, v § 50 slová „s výnimkou“ nahradiť slovom „okrem“ v súlade s bodom 64.1 prílohy LPV, v prílohe č. 33 nadpise slovo „PREUKAZU“ nahradiť slovom „ODZNAKU“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 46 V odseku 2 písm. e) žiadame vypustiť slová „a kópie dokladov účtovnej závierky20) za predchádzajúce účtovné obdobie alebo za účtovné obdobie, v ktorom je náhrada škody uplatňovaná“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 20. Účtovné závierky účtovných jednotiek sú pre subjekty verejnej správy dostupné bezplatne v Registri účtovných závierok. Požiadavka predloženia kópie účtovnej závierky alebo jej jednotlivej súčasti nie je v súlade s uznesením vlády SR č. 516/2011 a bezdôvodne zvyšuje administratívnu a finančnú záťaž podnikateľských subjektov. Register účtovných závierok bol zriadený z dôvodu, aby účtovné jednotky neboli povinné predkladať účtovné závierky na rôzne miesta a aby si účtovné závierky subjekty verejnej správy pre svoje potreby vyhľadali sami. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčame prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 2 ods. 2 (napríklad § 1 ods. 2, § 2 ods. 4, § 11 ods. 4, § 15, § 16 ods. 2, § 17 ods. 6, § 18 ods. 5 a 7, § 21 ods. 3, 4 a 10, § 22 ods. 12, § 23 ods. 5, § 30 ods. 1 a 2, § 31 ods. 8, § 33 ods. 3 a 7, § 34 ods. 1, 4, 5 a 8, § 36 ods. 4 a 5, § 37 ods. 4, § 46 ods. 3), pretože upravuje konanie štátneho orgánu a s jej čl. 13 ods. 1 (napríklad § 10 ods. 5 a 9, § 11 ods. 4 až 6, § 14 ods. 4, § 18 ods. 2, § 21 ods. 8 a 9, § 22 ods.14 a 15, § 31 ods. 1 až 6, § 33 ods. 5, § 34 ods. 6 a 7, § 36 ods.1, 6 a 7), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K § 46 ods. písm. d) V § 46 ods. 2 žiadame písmeno d) rozdeliť na dve samostatné písmená d) a e) nasledovne: „d) preukázanie majetkoprávneho usporiadania väčšinového podielu k pozemkom pod rybníkom alebo preukázanie vlastníckeho práva k vodnej stavbe (rybníku), e) doklad o užívateľskom práve k rybníku, rybochovnému zariadeniu alebo malej vodnej nádrži, ak ide o škodu na rybách,“. Odôvodnenie: Majetkoprávne usporiadanie pôdy pod rybníkmi v SR je veľký problém. Na väčšine územia SR neprebehla komasácia ani pozemkové úpravy a tak nie je možné preukázať na väčšine rybníkov vlastnícke práva k pozemkom pod rybníkmi. Každoročné škody spôsobované rybožravými predátormi na rybníkoch vznikajú, a to aj na rybníkoch zaradených do NATURY 2000, pričom viaceré obmedzenia znižujú produkčné možnosti rybnikárov na Slovensku tým, že nemôžu vykonávať niektoré opatrenia zamerané na udržiavanie produkcie. Zároveň musia strpieť škody spôsobované rybožravými predátormi, pričom z dôvodu, že nemôžu preukázať vysporiadanie 100 % pozemkov pod rybničnými plochami nespĺňajú podmienky na uplatnenie si náhrady škody a nie tak nie sú odškodňovaní. Sú prípady, kedy takéto konania skončili na súde v neprospech chovateľov rýb z dôvodu súčasného znenia vyhlášky. Uvedenú zmenu navrhuje preto z dôvodu zrušiť diskrimináciu medzi chovateľmi a zároveň prijať také legislatívne podmienky aby vznikajúce škody spôsobené na rybách chránenými živočíchmi štát kompenzoval v zmysle § 97 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K Prílohe č. 7 Za odstavec „Zakázané je chytať alebo usmrcovať jedince druhov ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus), boleň dravý (Aspius aspius), jalec maloústy (Leuciscus leuciscus), jalec tmavý (Leuciscus idus), jeseter malý (Acipenser ruthenus), pleskáč siný (Abramis ballerus), pleskáč tuponosý (Abramis sapa), mrena severná (Barbus barbus), hlavátka podunajská (Hucho hucho), podustva severná (Chondrostoma nasus), mieň sladkovodný (Lota lota), zubáč volžský (Sander volgensis), lieň sliznatý (Tinca tinca), lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) a nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) v čase ich individuálnej ochrany podľa osobitného predpisu ) vo vodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime“ žiadame doplniť nasledovný text: Uvedený zákaz a spoločenská hodnota sa nevzťahuje na druhy chované v rybníkoch a rybochovných zariadeniach v súvislosti s hospodárskym chovom rýb v súlade s osobitným predpisom * (* pozn. pod čiarou : evidencia chovateľov rýb podľa zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a podľa § 19a zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení hospodárskych zvierat) Spoločenská hodnota sa nevzťahuje na jedinca uloveného v súlade s osobitným predpisom * (* pozn. pod čiarou : zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a podľa vyhlášky č. 381/2018 Z.z.) Odôvodnenie: Ide o nové ustanovenie, a preto navrhujeme, aby sa navrhnuté obmedzenie nevzťahovalo na vymenované druhy pri hospodárskom chove rýb a pri love rýb udicou v zmysle platného zákona o rybárstve. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Vlastný materiál V Prílohe č. 3 navrhujeme doplniť nasledovné druhy živočíchov: Ctenopharyngodon idella - amur biely Oncorhynchus mykiss - pstruh dúhový Salvelinus fontinalis - sivoň potočný Carassius auratus - karas striebristý Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 17 K § 17: Navrhujeme § 17 doplniť odsekom 10, ktorý znie: „(10) Dermoplastický preparát chráneného živočícha sa nezameniteľne označuje značkou, ktorej konštrukcia vylučuje viacnásobné použitie.“. Odôvodnenie: Útvarmi Policajného zboru boli v posledných rokoch vykonávané viaceré vyšetrovania prípadov nelegálnej držby loveckých trofejí, či už chránených živočíchov na území Slovenskej republiky alebo exemplárov druhov živočíchov ohrozených medzinárodným obchodom s podozrením zo spáchania trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305 Trestného zákona v znení neskorších predpisov. Počas vyšetrovaní boli pri domových prehliadkach opakovane nachádzané trofeje, pri ktorých podozrivá osoba nebola schopná predložiť doklady preukazujúce legálnosť ich nadobudnutia. V priebehu niekoľkých týždňov však podozrivá osoba dodatočne preukázala, že trofeje, ku ktorým v čase vykonania prehliadky nemala žiadne doklady boli zapožičané od iných osôb, ktoré ich vlastnili v súlade s právnymi predpismi. Tieto osoby im dodatočne za týmto účelom vystavili potvrdenia a svojimi výpoveďami potvrdili ich pravosť. Tento postup sa opakoval aj v prípadoch, kedy sme mali s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou preukázané, že exempláre boli získané nelegálne. Bez nezameniteľného označovania neživých exemplárov, podobne ako sa už v súčasnosti označujú ulovené jedince vybraných druhov poľovnej zveri, nie je možné vylúčiť legalizovanie nelegálne získaných neživých exemplárov. V tejto súvislosti si dovoľujeme pripomenúť, že zákonodarca nezameniteľnému označeniu prisúdil pomerne vážne postavenie, pretože podľa § 305 ods. 3 písm. c) Trestného zákona je jeho falšovanie trestným činom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 31 K § 31: V § 31 ods. 4 písm. b) slová „štatutárneho zástupcu alebo konateľa“ navrhujeme nahradiť slovami „štatutárneho orgánu alebo jeho členov“ a v § 31 ods. 4 písm. d) slová „osoby štatutárneho zástupcu alebo konateľa“ nahradiť slovami „štatutárneho orgánu alebo jeho členov“. Odôvodnenie: Podľa § 55 ods. 6 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyčiarkne zo zoznamu právnickú osobu, ktorej štatutárny orgán alebo jeho člen bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia spáchaný z nedbanlivosti. Navrhujeme používať tu istú terminológiu, ktorá je zavedená v zákone. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 ods. 7 K § 1 ods. 7: Slová „štátnej organizácii ochrany prírody a krajiny podľa § 65a zákona“ odporúčame nahradiť slovami „Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky“. Podľa § 65a ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou pôsobnosťou zriadená ministerstvom ako príspevková organizácia, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa tohto zákona a osobitných predpisov. Navrhujeme uviesť jej názov podľa § 65a zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) názvu K názvu: Navrhujeme vypustiť slová „č. 543/2002 Z. z.“ obdobne ako je to napríklad pri vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 8 ods. 1 K § 8 ods. 1: Odporúčame nahradiť slovo „ustanovení“ slovom „podmienok“ v záujme dodržania terminológie zavedenej v § 37 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 17 ods. 9 K § 17 ods. 9: V odseku 9 odporúčame upresniť termín „v rozhodnutiach vydaných podľa zákona“. Právny predpis má byť jednoznačný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 21 ods. 1 písm. e) K § 21 ods. 1 písm. e): Slová „podľa písm. a)“ treba nahradiť slovami „podľa písmena a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 ods. 5 K § 1 ods. 5: Navrhujeme slová „považuje zásahu do biotopu“ nahradiť slovami „považuje zásah do biotopu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 19 ods. 7 K § 19 ods. 7: V § 19 ods. 7 odporúčame vypustiť nadbytočné slovo „vždy“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohe č. 33 K prílohe č. 33: Navrhujeme slovo „PREUKAZU“ nahradiť slovom „ODZNAKU“. Odôvodnenie: V § 35 ods. 2 sa uvádza, že v prílohe č. 33 je uvedený vzor odznaku člena stráže prírody. V prílohe č. 1 k zákonu č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa nachádza vyobrazenie označené slovami „odznak člena stráže prírody“, pričom rovnaké vyobrazenie je v prílohe č. 33 návrhu vyhlášky označené slovami „vzor preukazu člena stráže prírody“. Sme toho názoru, že v prílohe č. 33 sa nachádza vzor odznaku člena stráže prírody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 50 K § 50: Navrhujeme za slovami „§ 19“ vložiť čiarku a slovo „21“. Odôvodnenie: § 21 návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov odkazuje na § 28a ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý nadobudne účinnosť 1. septembra 2021, z uvedeného dôvodu nemôže § 21 návrhu vyhlášky nadobudnúť účinnosť pred 1. septembra 2021. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 32 ods. 1 a prílohe č. 30 K § 32 ods. 1 a prílohe č. 30: Treba zosúladiť znenie § 32 ods. 1 a prílohy č. 30. Odôvodnenie: V § 32 ods. 1 sa uvádza, že v prílohe č. 30 je uvedený vzor oznámenia o začatí a ukončení prieskumu a výskumu osobitne chránenej časti prírody a krajiny a v prílohe č. 30 sa nachádza vzor oznámenia o vykonávaní prieskumu a výskumu osobitne chránenej časti prírody a krajiny. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 49 K § 49: V § 49 druhom bode treba vypustiť slová „vyhlášky č. 449/2019 Z. z. a vyhlášky č. 450/2019 Z. z.“. Pod číslom č. 449/2019 Z. z. je v Zbierke zákonov Slovenskej republiky publikované nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 449/20019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohe č. 3 K prílohe č. 3: Slovo „muflóních“ treba nahradiť slovom „mufloních“. Slová „určených“ navrhujeme nahradiť slovami „ustanovených“ a za slová „osobitným predpisom“ vložiť odkaz a následne poznámku pod čiarou na osobitný predpis. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 31 ods. 8 K § 31 ods. 8: Odporúčame zvážiť nahradenie slova „pravidelne“ konkrétnym vymedzením časového obdobia. Slovo „pravidelne“ považujeme za veľmi nepresné vymedzenie času. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohe č. 1 K prílohe č. 1: V zozname biotopov európskeho významu v riadku s kódom SK Ls 3. 2 slovo „apiesku“ navrhujeme nahradiť slovami „a piesku“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 36 K § 36: Názov nad paragrafom odporúčame zosúladiť so znením vykonávaného § 80 ods. 2 zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 35 K § 35: V názve pod paragrafom odporúčame za slovo „a“ vložiť slovo „vzor“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) vlastnému materiálu V § 2 ods. 3 písm. g) odporúčame na konci doplniť čiarku. V § 5 ods. 3 odporúčame slovo „uskutočnostím“ nahradiť slovom „uskutočnením“. V § 21 ods. 1 písmeno a) odporúčame upraviť takto: „a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail),“. V § 31 ods. 2 písm. a) odporúčame upraviť takto: „a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail),“. V § 31 ods. 4 písm. a) odporúčame upraviť takto: „a) názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO), telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail),“. V § 31 ods. 4 písmeno b) odporúčame upraviť takto: „b) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail) štatutárneho zástupcu alebo konateľa,“. V § 31 ods. 4 písmeno c) odporúčame upraviť takto: „c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail) zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 55 ods. 3 zákona,“. Legislatívno-technické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail