LP/2020/537 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 22 ods. 14 Navrhujeme vypustiť slovné spojenie „pod dohľadom zamestnancov organizácie ochrany prírody“: „Stromy určené na výrub vyznačí žiadateľ jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu. Výrub viac ako 50 stromov možno vyznačiť aj iným nezameniteľne vhodným spôsobom, najmä vymedzením okrajov rúbanej plochy tak, že sa vyznačia okrajové stromy, ktoré sa nesmú vyrúbať, alebo vyznačením stromov, ktoré sa nebudú rúbať.“ Odôvodnenie: Odôvodnenie: Navrhujeme ponechať súčasný stav, resp. súčasne platné a účinné znenie § 17 ods. 13 a 14 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého dreviny určené na výrub vyznačuje sám žiadateľ, rešpektujúc všetky právne predpisy týkajúce sa ochrany prírody a krajiny, a následne podá žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín spolu s konkrétnou špecifikáciou a fotodokumentáciou drevín na príslušný okresný úrad. V zmysle návrhu vyhlášky by zamestnanec úradu musel byť prítomný pri vyznačovaní drevín určených na výrub žiadateľom. Pri následnom rozhodovaní o vydaní súhlasu na výrub dreviny však zamestnanec úradu v súčasnosti posudzuje, a naďalej by v zmysle návrhu vyhlášky aj posudzoval, druh a zdravotný stav dreviny, funkciu a význam dreviny pre životné prostredie, to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja, či ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny. Z tohto dôvodu považujeme prítomnosť zamestnanca príslušného úradu pri vyznačovaní drevín určených na výrub za nadbytočné. Hlavným problémom, ktorý by vznikol v nadväznosti na § 22 ods. 14 a 15 návrhu vyhlášky, by bola taktiež nedostatočná kapacita zamestnancov príslušných úradov, pričom v praxi už teraz evidujeme ich nadmerné vyťaženie. Uvedené by tak o. i. viedlo k predlžovaniu konaní a zahlcovaniu úradníkov, čo by malo v konečnom dôsledku negatívny vplyv aj na samotných žiadateľov. Odôvodnenie: Navrhujeme ponechať súčasný stav, resp. súčasne platné a účinné znenie § 17 ods. 13 a 14 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého dreviny určené na výrub vyznačuje sám žiadateľ, rešpektujúc všetky právne predpisy týkajúce sa ochrany prírody a krajiny, a následne podá žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín spolu s konkrétnou špecifikáciou a fotodokumentáciou drevín na príslušný okresný úrad. V zmysle návrhu vyhlášky by zamestnanec úradu musel byť prítomný pri vyznačovaní drevín určených na výrub žiadateľom. Pri následnom rozhodovaní o vydaní súhlasu na výrub dreviny však zamestnanec úradu v súčasnosti posudzuje, a naďalej by v zmysle návrhu vyhlášky aj posudzoval, druh a zdravotný stav dreviny, funkciu a význam dreviny pre životné prostredie, to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja, či ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny. Z tohto dôvodu považujeme prítomnosť zamestnanca príslušného úradu pri vyznačovaní drevín určených na výrub za nadbytočné. Hlavným problémom, ktorý by vznikol v nadväznosti na § 22 ods. 14 a 15 návrhu vyhlášky, by bola taktiež nedostatočná kapacita zamestnancov príslušných úradov, pričom v praxi už teraz evidujeme ich nadmerné vyťaženie. Uvedené by tak o. i. viedlo k predlžovaniu konaní a zahlcovaniu úradníkov, čo by malo v konečnom dôsledku negatívny vplyv aj na samotných žiadateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 22 ods. 15 Navrhujeme vypustiť slovné spojenie „pod dohľadom zamestnancov organizácie ochrany prírody“: „Krovité porasty určené na výrub vyznačí žiadateľ plošne a nezameniteľne vhodným spôsobom.“ Odôvodnenie: Odôvodnenie: Navrhujeme ponechať súčasný stav, resp. súčasne platné a účinné znenie § 17 ods. 13 a 14 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého dreviny určené na výrub vyznačuje sám žiadateľ, rešpektujúc všetky právne predpisy týkajúce sa ochrany prírody a krajiny, a následne podá žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín spolu s konkrétnou špecifikáciou a fotodokumentáciou drevín na príslušný okresný úrad. V zmysle návrhu vyhlášky by zamestnanec úradu musel byť prítomný pri vyznačovaní drevín určených na výrub žiadateľom. Pri následnom rozhodovaní o vydaní súhlasu na výrub dreviny však zamestnanec úradu v súčasnosti posudzuje, a naďalej by v zmysle návrhu vyhlášky aj posudzoval, druh a zdravotný stav dreviny, funkciu a význam dreviny pre životné prostredie, to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja, či ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny. Z tohto dôvodu považujeme prítomnosť zamestnanca príslušného úradu pri vyznačovaní drevín určených na výrub za nadbytočné. Hlavným problémom, ktorý by vznikol v nadväznosti na § 22 ods. 14 a 15 návrhu vyhlášky, by bola taktiež nedostatočná kapacita zamestnancov príslušných úradov, pričom v praxi už teraz evidujeme ich nadmerné vyťaženie. Uvedené by tak o. i. viedlo k predlžovaniu konaní a zahlcovaniu úradníkov, čo by malo v konečnom dôsledku negatívny vplyv aj na samotných žiadateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 12 písm. c) Navrhujeme aby sa vegetačné obdobie neohraničovalo pevným dátumom, ale aby jeho začiatok a koniec s určitým časovým predstihom vyhlasovalo ministerstvo ŽP, na základe podkladov SHMU v závislosti od konkrétneho roka pre jednotlivé oblasti či kraje. Odôvodnenie: Slovenská republika je členitá krajina, preto nie je možné zosúladiť a prijať jednotný dátum, kedy začína a končí obdobie vegetačného pokoja. Zároveň pri súčasnom trende otepľovania a skorého nástupu jari najmä na južnom, juhozápadnom a juhovýchodnom Slovensku sa obdobie vegetačného kľudu končí oveľa skôr ako 31. marca. Je vhodné zvážiť, či by nebolo možné vyhlasovať vegetačné obdobie v závislosti z nameraných dát za posledných 20 rokov, pričom grafická či textová časť by bola prílohou tejto vyhlášky. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) prílohe č. 37 Navrhujeme bod e) upraviť v nasledovnom znení: „ide o neperspektívnu drevinu z náletu alebo výmladkov a jej výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia“. Odôvodnenie: V praxi dochádza k znižovaniu spoločenskej hodnoty drevín najmä pri stavebných zámeroch, pri ktorých spravidla drevina v čase realizácie zámeru nie je v súlade s plánovaným využívaním napriek tomu, že by mohla na stanovisku zotrvať ešte pomerne dlhý čas a plní ekologické a v niektorých prípadoch aj estetické funkcie (solitéry, ktoré sa dostanú do konfliktu s výstavbou a pod.) Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 6 Navrhujeme v § 22 ods. 6 doplniť za jednotlivé ustanovenia odkazy na príslušné arboristické štandardy výsadby, ošetrovania a ochrany drevín: „Arboristický štandard 1. Rez stromov Arboristický štandard 2. Ochrana drevín pri stavebnej činnosti Arboristický štandard 3. Hodnotenie stavu stromov Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov“ Odôvodnenie: Pri výsadbe, ošetrovaní, údržbe a ochrane drevín považujeme za nevyhnutné uplatňovanie najnovších odborných poznatkov. Aplikačná prax zákona často prehliada odbornú stránku danej problematiky pri schvaľovacích procesoch, ochrane a údržbe drevín. Pre dosiahnutie trvalo udržateľnej vzrastlej zelene v mestách je nutné pristupovať k danej problematike s náležitou odbornosťou. Vzhľadom k tomu, že Arboristické štandardy uvedené v texte pripomienky vyššie sú spracované inštitúciami, ktoré sú v danej oblasti rešpektovanými odbornými autoritami a garantmi, považujeme za potrebné, aby boli dané metodické materiály brané do úvahy ako relevantný podklad pri ochrane a údržbe drevín. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 4 Navrhujeme v § 22 ods. 4 vypustiť slovo „poškodzovanie“. Odôvodnenie: Poškodzovanie drevín je definované inak ako ničenie, čo je uvedené v odseku 2 a 3 § 22. Ničenie drevín je v konečnom dôsledku výrubom drevín. Všetky ustanovenia písm. a), b) a c) sa venujú výrubom drevín, teda ničeniu drevín a preto nie je možné zamieňať terminológiu jednotlivých zásahov. Pôvodným znením sa vytvára priestor na poškodzovanie drevín pri účelovom výklade daného ustanovenia. Ak dané odseky hovoria o výrube je jasné, že sa jedná o ničenie drevín a to sa nepovažuje za poškodzovanie, resp. nemá umožňovať poškodzovanie ani v teoretickej rovine. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 Navrhujeme v § 22 ods. 1 za slovné spojenie „na predchádzanie ich“ doplniť slovo „poškodzovania“. Odôvodnenie: Jednou zo základných činností pri ochrane drevín by malo byť aj predchádzanie ich poškodzovaniu, ktoré môže mať fatálne následky na ich životnosť a prevádzkovú bezpečnosť. Týka sa to najmä poškodzovania drevín pri rozkopávkach, zemných prácach, stavebných činnostiach, neodborných orezoch a pod.. Pri ochrane drevín je potrebné uplatňovať proaktívny prístup na predchádzanie poškodzovania drevín (vyžadovanie dokumentácie ochrany drevín na stavenisku, vyžadovanie odbornej spôsobilosti pri orezoch a pod.). Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 12 písm. a) Navrhujeme znenie § 22 ods. 12 písm. a) v nasledovnom znení: „ a) druh, zdravotný stav a perspektívu zotrvania dreviny na stanovisku“, Odôvodnenie: Perspektíva zotrvania dreviny v danom priestore môže byť jedným z ukazovateľov pri posudzovaní hodnoty dreviny vo vzťahu k spoločenskej a ekologickej hodnote. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 27 ods. 6 Navrhujeme v § 27 ods. 6) za slovo „tvorí“ doplniť slovo „záväzný“. Odôvodnenie: Navrhujeme v § 27 ods. 6) za slovo „tvorí“ doplniť slovo „záväzný“. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 27 ods. 6 Navrhujeme v § 27 ods. 6) za slovo „tvorí“ doplniť slovo „záväzný“. Odôvodnenie: V priebehu územného a stavebného konania je územnoplánovacia dokumentácia záväzná, takisto by mal byť záväzný aj ÚSES, ktorý sa do nej premietne, inak nie je dostatočne silným nástrojom na uplatňovanie záujmov ochrany prírody a krajiny. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 14 Navrhujeme znenie § 22 ods. 14 v nasledovnom doplnenom znení: „1) Stromy určené na výrub vyznačí žiadateľ po nadobudnutí právoplatného výrubového povolenia pod dohľadom zamestnancov orgánu ochrany prírody jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu. Výrub viac ako 50 stromov možno vyznačiť aj iným nezameniteľne vhodným spôsobom, najmä vymedzením okrajov rúbanej plochy tak, že sa vyznačia okrajové stromy, ktoré sa nesmú vyrúbať, alebo vyznačením stromov, ktoré sa nebudú rúbať“. Odôvodnenie: Organizácia ochrany prírody nevydáva povolenie k výrubu, prvostupňovým orgánom štátnej správy sú vo veciach ochrany drevín obce. Označenie drevín by sa malo viazať na rozhodnutie o ich výrube, keďže všetky dreviny, o ktorých výrub sa žiada nemusia byť schválené príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny a môže dôjsť k zmätočnému vyznačovaniu drevín. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 14 Navrhujeme znenie § 22 ods. 14 v nasledovnom doplnenom znení: „1) Stromy určené na výrub vyznačí žiadateľ po nadobudnutí právoplatného výrubového povolenia pod dohľadom zamestnancov orgánu ochrany prírody jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu. Výrub viac ako 50 stromov možno vyznačiť aj iným nezameniteľne vhodným spôsobom, najmä vymedzením okrajov rúbanej plochy tak, že sa vyznačia okrajové stromy, ktoré sa nesmú vyrúbať, alebo vyznačením stromov, ktoré sa nebudú rúbať“. Odôvodnenie: Organizácia ochrany prírody nevydáva povolenie k výrubu, prvostupňovým orgánom štátnej správy sú vo veciach ochrany drevín obce. Označenie drevín by sa malo viazať na rozhodnutie o ich výrube, keďže všetky dreviny, o ktorých výrub sa žiada nemusia byť schválené príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny a môže dôjsť k zmätočnému vyznačovaniu drevín. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 9 Navrhujeme znenie § 22 ods. 9) v nasledovnom znení: „g) Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, silný vietor, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy alebo eróziu. Môže ísť aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa v intraviláne obcí a miest nachádzajúcich sa na miestach s vysokou frekvenciou pohybu ľudí, alebo na miestach kde ich pád môže spôsobiť značnú škodu na majetku“. Odôvodnenie: V intraviláne mesta môžu predstavovať dreviny nebezpečenstvo napriek vykonaným opatreniam a môže dôjsť k situácii, kedy je potrebný neodkladný zásah na odvrátenie bezprostredného nebezpečenstva. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 42 ods. 5 Navrhujeme znenie § 42 ods. 5) v nasledovnom znení: „5) Veľkosť krov a krovitých porastov sa zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného jednotlivou alebo spoločnou korunou a meraním výšky krov. Pri zoskupení krovín rovnakého druhu sa vypočíta priemerná výška z nameraných hodnôt. Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy a za krovitý porast taká skupina krov, kde sa viac ako 50 % jednotlivých jedincov krov vzájomne korunami dotýkajú alebo vzdialenosť medzi jednotlivými krami je menšia ako 1 m“. Odôvodnenie: Pri rôznorodých porastoch krov môže dochádzať k umelo vytvorenému znižovaniu spoločenskej hodnoty drevín na základe striktného výkladu „zapojenosti“ korún a medzerovitosti porastov. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ISP (Iniciatíva stráže prírody) K § 34 ods. 4 až 8 Navrhujeme nové znenie § 31 ods. 4 až 8, v znení: “4. Organizácia ochrany prírody zriaďuje výberovú komisiu pre výber budúcich členov dobrovoľnej stráže prírody pre každú svoju územnú organizačnú jednotku, ktorá koordinuje a riadi stráž prírody. 5. Výberová komisia pre výber budúcich členov dobrovoľnej stráže prírody má troch členov. Dvoch členov menuje organizácia ochrany prírody zo zamestnancov príslušnej organizačnej jednotky. Jedného člena volia členovia dobrovoľnej stráže prírody pôsobiaci na území predmetnej organizačnej jednotky, pričom ho zvolia zo svojich radov na odborno-zdokonaľovacom školení organizovanom organizáciou na obdobie jedného roka. 6. Výberová komisia posúdi motiváciu, osobnostné kvality a vhodnosť žiadateľa o členstvo v dobrovoľnej stráži prírody na osobnom vypočutí. Pre žiadateľov, ktorých vyberie výberová komisia organizácia ochrany prírody zabezpečí prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti člena stráže prírody. 7. Príprava na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti začína v prípade budúceho profesionálneho člena stráže prírody dňom vzniku pracovnoprávnom vzťahu s organizáciou ochrany prírody, v prípade budúceho dobrovoľného člena stráže prírody dňom výberu výberovou komisiou pre výber budúcich členov dobrovoľnej stráže prírody. 8. Príprava na skúšku odbornej spôsobilosti pozostáva zo školení, kurzov a workshopov súvisiacich so zvyšovaním odborných znalostí a vedomostí potrebných na výkon funkcie člena stráže prírody a trvá až do vykonania skúšky odbornej spôsobilosti, maximálne však jeden rok.”. Z praxe členov stráže prírody sa nám javí navrhovaný koncept čakateľstva, prípravy a výberu členov stráže prírody za neefektívny a pravdepodobne aj v rozpore so zákonom nakoľko čakateľ stráže prírody nie je zákonom upravený. Čakateľstvo by taktiež zbytočne zvýšilo administratívne zaťaženie organizácie ochrany prírody. Nami navrhnuté znenie odstraňuje svojvôľu výberu kandidátov na členstvo v stráži prírody zo strany organizácie ochrany prírody zavedením štandardného výberového konania, ktorý sa spravidla uplatňuje aj pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme (profesionálnych členov). Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 ods. 6 písm. g) Navrhujeme znenie § 22 ods. 6 písm. g) v nasledovnom znení: „g) vykonávaním nevyhnutných mechanických, biologických a v odôvodnených prípadoch chemických opatrení proti škodcom a chorobám“, Odôvodnenie: Navrhované znenie sa týka ochrany voči chorobám. Napriek snahe o maximálnu elimináciu používania chemických látok pri ošetrovaní drevín môžu nastať prípady, že nebude jestvovať v konkrétnom prípade napadnutia patogénom dostupná forma biologickej alebo mechanickej ochrany. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ISP (Iniciatíva stráže prírody) K § 34 ods. 3 Navrhujeme nad rámec vyhlášky, aby sa do vyhlášky zapracovala aj povinnosť organizácie ochrany prírody povinnosť do 5 pracovných dní od predloženia všetkých požadovaných potvrdení podľa § 34 ods. 3 navrhovanej vyhlášky uhradiť členovi stráže prírody všetky poplatky týkajúce sa predmetných potvrdení a k rukám člena stráže prírody v hotovosti alebo na jeho bankový účet, pretože najmä dobrovoľník, by nemal znášať s výkonom dobrovoľníctva pre štát žiadne finančné náklady. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ISP (Iniciatíva stráže prírody) K § 34 Navrhujeme § 34 doplniť o nový odsek 9, ktorý znie: "9. Člena stráže prírody zapísaní do zoznamu členov stráže prírody obdrží preukaz stráže prírody, odznak stráže prírody a označenie „STRÁŽ PRÍRODY" určené pre motorové vozidlo.", a to z dôvodu nesprávnej aplikačnej praxe organizácie ochrany prírody, ktorá označenie motorového vozidla úpravou vnútorných predpisov v rozpore so zákonom vydáva len určeným členom stráže prírody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ISP (Iniciatíva stráže prírody) K § 34 ods. 3 písm. a) a b) Z dôvodu, že § 72 ods. 1 písm. e) zák. č. 543/2002 Z. z. vyžaduje od člena stráže prírody zdravotnú, psychickú a fyzickú spôsobilosť a v predloženom znení preukázanie spôsobilosti pri niektorých kandidátoch absentuje, navrhujeme nové znenie § 34 ods. 3 písm. a) a b), ktoré znie: „a) lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu člena stráže prírody vypracovaný na základe zdravotného vyšetrenia so záverom, ktorý znie: „Aktuálne zdravotne a fyzicky spôsobilý vykonávať vykonávať funkciu člena stráže prírody.“ nie starším ako jeden rok, ak nie je držiteľom zbrojného preukazu, b) psychologický posudok vypracovaný na základe psychologického vyšetrenia so záverom vyšetrenia, ktorý znie: „Aktuálne psychicky spôsobilý vykonávať vykonávať funkciu člena stráže prírody.“ nie starším ako jeden rok, psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie starší ako jeden rok alebo fotokópiu platného zbrojného preukazu,". Keďže k žiadosti o vydanie zbrojného preukazu sa predkladá lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, máme za to že zbrojný preukaz je dostatočným dôkazom o zdravotnej, psychickej a fyzickej spôsobilosti vykonávať funkciu člena stráže prírody. Alebo alternatívne preukazovanie zdravotnej, psychickej a fyzickej spôsobilosti vykonávať funkciu člena stráže prírody zjednodušiť a navrhujeme nové znenie § 34 ods. 3 písm. a) a ktoré znie: „a) potvrdenie všeobecného lekára o zdravotnej, psychickej a fyzickej spôsobilosti vykonávať funkciu člena stráže prírody nie staršie ako jeden rok alebo fotokópiu platného zbrojného preukazu,“a písm. b) navrhujeme vypustiť a písm. c) a d) označiť ako písm. b) a c). Máme za to, že všeobecný lekár vie posúdiť zdravotnú, psychickú a fyzickú spôsobilosť vykonávať funkciu člena stráže prírody. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) § 42 a § 48 Navrhujeme doplniť nový odseky nasledovného znenia: § 42 ods. 13: Pre výpočet hodnoty náhradnej výsadby sa nepoužije výpočet podľa spoločenskej hodnoty drevín. § 48 ods. 4: Hodnota náhradnej výsadby bude stanovená podľa metodiky na výpočet náhradnej výsadby (odkaz na metodiku, alebo ju evidovať ako samostatnú novú prílohu vyhlášky) Odôvodnenie: V § 48 venujúceho sa náhradnej výsadbe ods. 1) je definované že : „Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín ....“. V praxi chýba jednoznačná metodika na výpočet primeranej náhradnej výsadby, stanovenie primeranosti je rozdielne pri jednotlivých správnych orgánoch a často dochádza k odvolaciemu konaniu voči rozhodnutiu. Stanovenie záväznej metodiky by pomohlo proces stanovenia náhradnej výsadby sprehľadniť a stransparentniť. V posledných rokoch preferovaný, pod vplyvom pripomienok účastníkov konania, prepočet náhradnej výsadby podľa spoločenskej hodnoty drevín definovanej vo vyhláške považujeme za nevhodný a deformujúci § 48 a skutočnosť, že náhradná výsadba má byť primeraná. Pri tomto spôsobu výpočtu náhradnej výsadby je hodnota náhradnej výsadby stanovená iba podľa spoločenskej hodnoty dreviny, ktorá je však väčšinou nižšia ako priemerná tržná hodnota danej dreviny, nie sú započítané pracovné náklady na výsadbu, náklady na pomocný materiál a rozvojovú starostlivosť. To vedie ku skutočnosti, že náklady na uskutočnenie náhradnej výsadby sú vyššie ako je stanovená spoločenská hodnota rúbaných drevín a tým je predpísaná náhradná výsadba neprimeraná. V praxi sa ukazuje, že zaplatenie finančnej náhrady za vyrúbane dreviny vyjde často 2-3x menej ako realizovať náhradnú výsadbu. Cieľom by mala byť primeranosť náhradnej výsadby, jej zmysluplnosť a kvalita, tak aby sa zlepšovali životné podmienky v mestách. Navrhujeme vytvorenie samostatnej metodiky na výpočet náhradnej výsadby, ktorá by tvorila samostatnú prílohu vyhlášky. Ako podklad metodiky navrhujeme prevziať a adaptovať na Slovenské podmienky novú českú metodiku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) „Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny“, vrátanie vytvorenie online verejne dostupnej kalkulačky na výpočet. Skúsenosť z českej republiky po zavedení tohto nástroja ukazuje že transparentná, jednoznačná metodika pomáha pri stanovení primeranej náhradnej výsadby, zvýšení efektivity výrubového konania a že sa znížil počet odvolacích konaní vo výrubovom povolení. Spôsob výpočtu náhradnej výsadby (kompenzačných opatrení) podľa metodiky AOPK ČR: Celková výška ukladanej náhradnej výsadby (kompenzačných opatrení) pri výsadbe drevín sa vypočíta ako: KOvýs = P • (Br + Bv + B p) kde : KO kompenzační opatrenie ( náhradná výsadba) Br bodová hodnota rastlinného materiálu Bv bodová hodnota výsadbových prác a pomocného materiálu Bp bodová hodnota povýsadbovej starostlivosti P počet vysadzovaných jedincov Link na stránku AOPK ČR s metodikou a online kalkulačkou: https://www.ochranaprirody.cz/metodicka-podpora/metodiky-aopk-cr/kalkulacka-pro-ocenovani-drevin/ Link na metodiku AOPK ČR „ Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny“ https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/385/062300.pdf?seek=1520256699 Link na online kalkulačku: https://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) § 21 Doplniť: § 21 ods. 1 písm. b) o dovetok „alebo údaje o získanej kvalifikácií v odbore autorizovaný krajinný architekt" Doplniť: § 21 ods. 1 písm. c) o dovetok „alebo doklad o získanej autorizácií v odbore autorizovaný krajinný architekt" Doplniť § 21 ods. 2 o vety: Požadovaným vzdelaním je rovnako vzdelanie v oblasti poľnohospodárskych a krajinárskych vied so zameraním na krajinnú a záhradnú architektúru alebo krajinné inžinierstvo alebo iné vzdelanie, na základe ktorého je možné získať autorizáciu krajinného architekta podľa osobitných predpisov (§2 zákona č. 138/1992 Zb.) Odôvodnenie: Rozsah odbornej spôsobilosti, na ktoré má byť spôsobilá autorizovaná osoba podľa § 28a ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z. zahŕňa aj činnosti, ktoré pri výkone svojho povolania realizujú autorizovaní krajinní architekti. Predmetom vyhlášky a legislatívnej úpravy nemôžu byť len činnosti smerujúce ku ochrane krajiny, ale musia tam byť zahrnuté aj činnosti, ktoré smerujú popri ochrane krajiny aj k tvorbe krajiny. Spracovanie dotknutých dokumentov preto nie je možné realizovať bez súčinnosti dotknutých profesií ekológov, environmentalistov a ostatných analytických profesií s profesiou autorizovaných krajinných architektov. Počas vytvárania a realizácie ochranných opatrení krajiny dochádza o.i. aj k zmenám celého územia a takúto zmenu je potrebné považovať za tvorbu krajiny. Tvorba krajiny je ale činnosť, ktorá v zmysle príslušných predpisov a obsahu vzdelania patrí do pôsobnosti autorizovaných krajinných architektov. Do rozsahu oprávnení autorizovaného krajinného architekta rovnako patrí vykonávanie predprojektovej činnosti, najmä na spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích prieskumov a rozborov, na spracúvanie podkladov, prieskumov a rozborov na architektonické štúdie a urbanistické štúdie a na spracúvanie krajinnoekologických plánov. Na viac platí, že autorizovaný krajinný architekt musel absolvovať autorizáciu v zmysle § 2 zákona č. 138/1992 Zb. a teda aj bez zápisu do ďalšieho zoznamu odbornej spôsobilosti je osobou odborne spôsobilou a uznanou samostatnou štátnou skúškou. Navrhovaná zmena je aj v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/958 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní, nakoľko cieľom navrhovanej úpravy je predchádzať neprimeraným obmedzeniam prístupu k odborným činnostiam alebo výkonu týchto činností, ako aj riadne fungovanie vnútorného trhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) § 21 Doplniť § 21 ods. 4 zmeniť prvú vetu: Skúška odbornej spôsobilosti sa uskutočňuje pred komisiou, ktorej predsedu a ostatných členov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia zo zamestnancov ministerstva, organizácie ochrany prírody, Slovenskej komory architektov za časť krajinná architektúra, ako aj... Odôvodnenie: Slovenská komora architektov je samosprávna stavovská organizácia zriadená zákonom, ktorá o.i. vedie zoznam autorizovaných krajinných architektov a organizuje a personálne zastrešuje sústavné vzdelávanie autorizovaných krajinných architektov. Rovnako realizuje zabezpečenie získania odbornej spôsobilosti a autorizácie autorizovaných krajinných architektov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. Disponuje tak personálnymi kapacitami, ako aj praktickými skúsenosťami, ktoré je možné pri zabezpečovaní skúšok podľa zákona 543/2002 Z.z.. Účasť zástupcu Slovenskej komory architektov je rovnako odôvodnená rozsahom činností, ktoré získaná odborná spôsobilosť zahŕňa, nakoľko zahŕňa aj činnosti autorizovaného krajinného architekta. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) § 25 Doplniť § 25 ods. 1 nasledovne: „Koncepcia ochrany prírody a tvorby krajiny, biodiverzity a krajiny hodnotí stav ochrany prírody, tvorby krajiny, biodiverzity... Odôvodnenie: Tvorba krajiny je činnosť, ktorá musí byť rovnako zahrnutá v uvedenej koncepcii. Tvorbu krajiny profesionálne vykonávajú autorizovaní krajinní architekti, samozrejme v súčinnosti s ostatnými analytickými profesiami, ako sú environmentalisti alebo ekológovia. Navrhovaná vyhláška primárne rieši ochranu prírody. Ochrana ale priamo súvisí s tvorbou. Ak dochádza k zmenám v krajine z dôvodu ochrany, je potrebné tieto zmeny spracovať nie len na úrovni ekologickej, environmentálnej, ale súčasne aj s výhľadom na dotvorenie dotknutého územia s dôrazom na čo najoptimálnejšie zapracovanie návrhu ochrany. Navrhovaná zmena je aj v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/958 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní ,nakoľko cieľom navrhovanej úpravy je predchádzať neprimeraným obmedzeniam prístupu k odborným činnostiam alebo výkonu týchto činností, ako aj riadne fungovanie vnútorného trhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) § 42 Doplniť § 42 ods. 2 zmeniť druhú vetu na: Meranie sa použije pri stromoch s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny. Odôvodnenie: Pôvodné znenie je nepresné a zavádzajúce konštatovaním, že za strom sa považuje drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň. Toto konštatovanie v praxi vedie k rôznemu výkladu či sa jedná o strom alebo ker pri viackmenných formách stromov, vytvárajúci viac kmeňov, a to aj u takých typických drevín ako napr. dub, javor, jaseň a pod. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) § 21 Zmeniť § 21 názov tak, aby neobsahovalo označenie „autorizovanej osoby“ Zmeniť § 21 ods. 10 z pôvodne „Ministerstvo vedie zoznam autorizovaných osôb...“ na navrhované „Ministerstvo vedie zoznam odborne spôsobilých osôb ..“ Odôvodnenie k obom: Autorizácia je legislatívny pojem, ktorý je upravený v osobitnom právnom predpise vyššej právnej sily ako je vyhláška – všeobecne záväzný právny predpis zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. V zmysle § 2 uvedeného zákona Autorizácia je rozhodnutie podľa tretej časti o zapísaní žiadateľa do zoznamu podľa § 3 ods. 1, 2 alebo 3 (ďalej len „zoznam“) zákona na základe a)získania odbornej kvalifikácie podľa tohto zákona, alebo b) uznania odbornej kvalifikácie získanej v domovskom členskom štáte. Zavedením totožného pojmu by tak nastal nesúlad, nakoľko podľa platného stavu je autorizácia zákonom upravený postup viazaný na získanie odbornej spôsobilosti v určenej oblasti, ktorému predchádza úspešné absolvovanie autorizačnej skúšky podľa uvedeného zákona, ako predpoklad na výkon regulovaného povolania autorizovaný krajinný architekt. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v § 1 ods. 5 slovo „zásahu“ nahradiť slovom „zásah“, v § 1 ods. 7 v zátvorke slovo „ochrana“ nahradiť slovom „ochrany“, v § 2 ods. 1 a 2 slovo „možno“ nahradiť slovami „sa môžu“ z dôvodu zosúladenia formulácie s názvami príloh č. 2 a 3, v § 2 ods. 3 písm. g) na konci doplniť čiarku, v § 2 ods. 3 písm. h) slovo „evidovanú“ nahradiť slovom „evidovaného“, v § 3 nadpise za slovo „a“ vložiť slovo „zoznam“, v § 5 ods. 3 slovo „uskutočnostím“ nahradiť slovom „uskutočnením“, v § 5 ods. 4, § 14 ods. 1 a § 17 ods. 5 písm. d) slovo „dvanásť“ nahradiť číslom „12“ v súlade s bodom 6 prílohy LPV, v § 7 písm. a) bode 18 na konci bodku nahradiť čiarkou, v § 8 ods. 1, § 10 ods. 9, § 14 ods. 3, § 19 ods. 13, § 24 ods. 2, § 32 ods. 1 a 2 a § 37 ods. 2 znenie zosúladiť so znením nadpisu príslušnej prílohy, v § 10 ods. 11 vypustiť slovo „označené“ ako nadbytočné, v § 11 ods. 3 a § 13 ods. 6 úvodných vetách slová „musia obsahovať“ nahradiť slovom „obsahujú“, v § 13 ods. 6 písm. d) vypustiť jedno slovo „o“, v § 15 slovo „ochrana“ nahradiť slovom „ochrany“, v § 17 ods. 1 písmeno b) zosúladiť s bodom 58 prílohy LPV, v § 17 ods. 1 písm. c) slová „písmen b) a c)“ nahradiť slovami „písmen a) a b)“, v § 18 ods. 2 písm. b) a c) slovo „pokiaľ“ nahradiť slovom „ak“, v § 19 ods. 6 prvej vete slovo „stanovených“ nahradiť slovom „určených“ a v druhej vete slovo „stanovené“ nahradiť slovom „určené“, v § 19 ods. 10 skratku „resp.“ nahradiť slovom „alebo“, v § 21 ods. 1 písm. a) a § 31 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. a) až c) slová „číslo telefónu (e-mail)“ nahradiť slovami „telefónne číslo a adresu elektronickej pošty“, v § 21 ods. 1 písm. e) slová „písm. a)“ nahradiť slovami „písmena a)“, v § 21 ods. 5 vypustiť druhú vetu vzhľadom na znenie § 21 ods. 8, v § 21 ods. 7 slová „7 dní“ nahradiť slovami „sedem dní“ v súlade s bodom 6 prílohy LPV, poznámku pod čiarou k odkazu 9 preformulovať takto: „9) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“, v poznámke pod čiarou k odkazu 10 vypustiť pri druhej citácii slová „v znení neskorších predpisov“, v § 22 ods. 13 písm. c) doplniť odkaz a poznámku pod čiarou na osobitný predpis, v § 23 ods. 1 slovo „digitálnej“ nahradiť slovom „elektronickej“, slová „listinnej alebo digitálnej podobe“ nahradiť slovami „listinnej podobe alebo elektronickej podobe“ a na konci za slovo „prírody“ vložiť slovo „krajiny“, v § 23 ods. 5 za slovo „prírody“ vložiť slová „a krajiny“, v § 24 ods. 1 slová „s výnimkou“ nahradiť slovom „okrem“, v § 24 ods. 4 slová „o rozmeroch“ nahradiť slovami „s rozmermi“, v § 24 ods. 7 slová „s nápisom“ nahradiť slovami „s názvom“ a vypustiť slová „spolu s jeho názvom“, v § 27 ods. 1 vypustiť legislatívnu skratku „(ďalej len „generel“)“, pretože sa v návrhu ďalej používa len dvakrát, v poznámke pod čiarou k odkazu 13 uviesť neskrátenú citáciu zákona č. 50/1976 Z. z. vzhľadom na pripomienku k poznámke pod čiarou k odkazu 9, v § 30 ods. 2 slová „§ 25, 26, 27 a 29“ nahradiť slovami „§ 25 až 27 a § 29“, slová „10 rokov“ nahradiť slovami „desať rokov“ a slová „5 rokov“ nahradiť slovami „päť rokov“ v súlade s bodom 6 prílohy LPV, v § 30 ods. 4 písm. a) za slovo „vláda“ vložiť slová „Slovenskej republiky“, v § 35 ods. 2 vypustiť slová „Slovenskej republiky“ z dôvodu zavedenia legislatívnej skratky v § 24 ods. 1, v § 42 ods. 3 druhej vete slová „V prípade, ak“ nahradiť slovom „Ak“, v § 42 ods. 6 slovo „stanoví“ nahradiť slovom „určí“, v § 45 úvodnej vete slovo „nasledovných“ nahradiť slovom „týchto“, v § 46 ods. 1 písm. e) slová „peňažnom ústave“ nahradiť slovami „banke alebo pobočke zahraničnej banky“, v § 46 ods. 2 písm. f) slová „prípadne iné doklady preukazujúce“ nahradiť slovami „iný doklad preukazujúci“ a slovo „psoch“ nahradiť slovom „psov“, v § 47 za slová „písm. e)“ vložiť slovo „zákona“, v § 49 druhom bode vypustiť slová „vyhlášky č. 449/2019 Z. z. a vyhlášky č. 450/2019 Z. z.“, v § 50 slová „s výnimkou“ nahradiť slovom „okrem“ v súlade s bodom 64.1 prílohy LPV, v prílohe č. 33 nadpise slovo „PREUKAZU“ nahradiť slovom „ODZNAKU“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 46 V odseku 2 písm. e) žiadame vypustiť slová „a kópie dokladov účtovnej závierky20) za predchádzajúce účtovné obdobie alebo za účtovné obdobie, v ktorom je náhrada škody uplatňovaná“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 20. Účtovné závierky účtovných jednotiek sú pre subjekty verejnej správy dostupné bezplatne v Registri účtovných závierok. Požiadavka predloženia kópie účtovnej závierky alebo jej jednotlivej súčasti nie je v súlade s uznesením vlády SR č. 516/2011 a bezdôvodne zvyšuje administratívnu a finančnú záťaž podnikateľských subjektov. Register účtovných závierok bol zriadený z dôvodu, aby účtovné jednotky neboli povinné predkladať účtovné závierky na rôzne miesta a aby si účtovné závierky subjekty verejnej správy pre svoje potreby vyhľadali sami. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčame prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 2 ods. 2 (napríklad § 1 ods. 2, § 2 ods. 4, § 11 ods. 4, § 15, § 16 ods. 2, § 17 ods. 6, § 18 ods. 5 a 7, § 21 ods. 3, 4 a 10, § 22 ods. 12, § 23 ods. 5, § 30 ods. 1 a 2, § 31 ods. 8, § 33 ods. 3 a 7, § 34 ods. 1, 4, 5 a 8, § 36 ods. 4 a 5, § 37 ods. 4, § 46 ods. 3), pretože upravuje konanie štátneho orgánu a s jej čl. 13 ods. 1 (napríklad § 10 ods. 5 a 9, § 11 ods. 4 až 6, § 14 ods. 4, § 18 ods. 2, § 21 ods. 8 a 9, § 22 ods.14 a 15, § 31 ods. 1 až 6, § 33 ods. 5, § 34 ods. 6 a 7, § 36 ods.1, 6 a 7), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K § 46 ods. písm. d) V § 46 ods. 2 žiadame písmeno d) rozdeliť na dve samostatné písmená d) a e) nasledovne: „d) preukázanie majetkoprávneho usporiadania väčšinového podielu k pozemkom pod rybníkom alebo preukázanie vlastníckeho práva k vodnej stavbe (rybníku), e) doklad o užívateľskom práve k rybníku, rybochovnému zariadeniu alebo malej vodnej nádrži, ak ide o škodu na rybách,“. Odôvodnenie: Majetkoprávne usporiadanie pôdy pod rybníkmi v SR je veľký problém. Na väčšine územia SR neprebehla komasácia ani pozemkové úpravy a tak nie je možné preukázať na väčšine rybníkov vlastnícke práva k pozemkom pod rybníkmi. Každoročné škody spôsobované rybožravými predátormi na rybníkoch vznikajú, a to aj na rybníkoch zaradených do NATURY 2000, pričom viaceré obmedzenia znižujú produkčné možnosti rybnikárov na Slovensku tým, že nemôžu vykonávať niektoré opatrenia zamerané na udržiavanie produkcie. Zároveň musia strpieť škody spôsobované rybožravými predátormi, pričom z dôvodu, že nemôžu preukázať vysporiadanie 100 % pozemkov pod rybničnými plochami nespĺňajú podmienky na uplatnenie si náhrady škody a nie tak nie sú odškodňovaní. Sú prípady, kedy takéto konania skončili na súde v neprospech chovateľov rýb z dôvodu súčasného znenia vyhlášky. Uvedenú zmenu navrhuje preto z dôvodu zrušiť diskrimináciu medzi chovateľmi a zároveň prijať také legislatívne podmienky aby vznikajúce škody spôsobené na rybách chránenými živočíchmi štát kompenzoval v zmysle § 97 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K Prílohe č. 7 Za odstavec „Zakázané je chytať alebo usmrcovať jedince druhov ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus), boleň dravý (Aspius aspius), jalec maloústy (Leuciscus leuciscus), jalec tmavý (Leuciscus idus), jeseter malý (Acipenser ruthenus), pleskáč siný (Abramis ballerus), pleskáč tuponosý (Abramis sapa), mrena severná (Barbus barbus), hlavátka podunajská (Hucho hucho), podustva severná (Chondrostoma nasus), mieň sladkovodný (Lota lota), zubáč volžský (Sander volgensis), lieň sliznatý (Tinca tinca), lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) a nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) v čase ich individuálnej ochrany podľa osobitného predpisu ) vo vodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime“ žiadame doplniť nasledovný text: Uvedený zákaz a spoločenská hodnota sa nevzťahuje na druhy chované v rybníkoch a rybochovných zariadeniach v súvislosti s hospodárskym chovom rýb v súlade s osobitným predpisom * (* pozn. pod čiarou : evidencia chovateľov rýb podľa zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a podľa § 19a zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení hospodárskych zvierat) Spoločenská hodnota sa nevzťahuje na jedinca uloveného v súlade s osobitným predpisom * (* pozn. pod čiarou : zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a podľa vyhlášky č. 381/2018 Z.z.) Odôvodnenie: Ide o nové ustanovenie, a preto navrhujeme, aby sa navrhnuté obmedzenie nevzťahovalo na vymenované druhy pri hospodárskom chove rýb a pri love rýb udicou v zmysle platného zákona o rybárstve. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Vlastný materiál V Prílohe č. 3 navrhujeme doplniť nasledovné druhy živočíchov: Ctenopharyngodon idella - amur biely Oncorhynchus mykiss - pstruh dúhový Salvelinus fontinalis - sivoň potočný Carassius auratus - karas striebristý Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 17 K § 17: Navrhujeme § 17 doplniť odsekom 10, ktorý znie: „(10) Dermoplastický preparát chráneného živočícha sa nezameniteľne označuje značkou, ktorej konštrukcia vylučuje viacnásobné použitie.“. Odôvodnenie: Útvarmi Policajného zboru boli v posledných rokoch vykonávané viaceré vyšetrovania prípadov nelegálnej držby loveckých trofejí, či už chránených živočíchov na území Slovenskej republiky alebo exemplárov druhov živočíchov ohrozených medzinárodným obchodom s podozrením zo spáchania trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305 Trestného zákona v znení neskorších predpisov. Počas vyšetrovaní boli pri domových prehliadkach opakovane nachádzané trofeje, pri ktorých podozrivá osoba nebola schopná predložiť doklady preukazujúce legálnosť ich nadobudnutia. V priebehu niekoľkých týždňov však podozrivá osoba dodatočne preukázala, že trofeje, ku ktorým v čase vykonania prehliadky nemala žiadne doklady boli zapožičané od iných osôb, ktoré ich vlastnili v súlade s právnymi predpismi. Tieto osoby im dodatočne za týmto účelom vystavili potvrdenia a svojimi výpoveďami potvrdili ich pravosť. Tento postup sa opakoval aj v prípadoch, kedy sme mali s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou preukázané, že exempláre boli získané nelegálne. Bez nezameniteľného označovania neživých exemplárov, podobne ako sa už v súčasnosti označujú ulovené jedince vybraných druhov poľovnej zveri, nie je možné vylúčiť legalizovanie nelegálne získaných neživých exemplárov. V tejto súvislosti si dovoľujeme pripomenúť, že zákonodarca nezameniteľnému označeniu prisúdil pomerne vážne postavenie, pretože podľa § 305 ods. 3 písm. c) Trestného zákona je jeho falšovanie trestným činom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 31 K § 31: V § 31 ods. 4 písm. b) slová „štatutárneho zástupcu alebo konateľa“ navrhujeme nahradiť slovami „štatutárneho orgánu alebo jeho členov“ a v § 31 ods. 4 písm. d) slová „osoby štatutárneho zástupcu alebo konateľa“ nahradiť slovami „štatutárneho orgánu alebo jeho členov“. Odôvodnenie: Podľa § 55 ods. 6 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyčiarkne zo zoznamu právnickú osobu, ktorej štatutárny orgán alebo jeho člen bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia spáchaný z nedbanlivosti. Navrhujeme používať tu istú terminológiu, ktorá je zavedená v zákone. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 ods. 7 K § 1 ods. 7: Slová „štátnej organizácii ochrany prírody a krajiny podľa § 65a zákona“ odporúčame nahradiť slovami „Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky“. Podľa § 65a ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou pôsobnosťou zriadená ministerstvom ako príspevková organizácia, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa tohto zákona a osobitných predpisov. Navrhujeme uviesť jej názov podľa § 65a zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) názvu K názvu: Navrhujeme vypustiť slová „č. 543/2002 Z. z.“ obdobne ako je to napríklad pri vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 8 ods. 1 K § 8 ods. 1: Odporúčame nahradiť slovo „ustanovení“ slovom „podmienok“ v záujme dodržania terminológie zavedenej v § 37 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 17 ods. 9 K § 17 ods. 9: V odseku 9 odporúčame upresniť termín „v rozhodnutiach vydaných podľa zákona“. Právny predpis má byť jednoznačný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 21 ods. 1 písm. e) K § 21 ods. 1 písm. e): Slová „podľa písm. a)“ treba nahradiť slovami „podľa písmena a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 ods. 5 K § 1 ods. 5: Navrhujeme slová „považuje zásahu do biotopu“ nahradiť slovami „považuje zásah do biotopu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 19 ods. 7 K § 19 ods. 7: V § 19 ods. 7 odporúčame vypustiť nadbytočné slovo „vždy“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohe č. 33 K prílohe č. 33: Navrhujeme slovo „PREUKAZU“ nahradiť slovom „ODZNAKU“. Odôvodnenie: V § 35 ods. 2 sa uvádza, že v prílohe č. 33 je uvedený vzor odznaku člena stráže prírody. V prílohe č. 1 k zákonu č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa nachádza vyobrazenie označené slovami „odznak člena stráže prírody“, pričom rovnaké vyobrazenie je v prílohe č. 33 návrhu vyhlášky označené slovami „vzor preukazu člena stráže prírody“. Sme toho názoru, že v prílohe č. 33 sa nachádza vzor odznaku člena stráže prírody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 50 K § 50: Navrhujeme za slovami „§ 19“ vložiť čiarku a slovo „21“. Odôvodnenie: § 21 návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov odkazuje na § 28a ods. 9 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý nadobudne účinnosť 1. septembra 2021, z uvedeného dôvodu nemôže § 21 návrhu vyhlášky nadobudnúť účinnosť pred 1. septembra 2021. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 32 ods. 1 a prílohe č. 30 K § 32 ods. 1 a prílohe č. 30: Treba zosúladiť znenie § 32 ods. 1 a prílohy č. 30. Odôvodnenie: V § 32 ods. 1 sa uvádza, že v prílohe č. 30 je uvedený vzor oznámenia o začatí a ukončení prieskumu a výskumu osobitne chránenej časti prírody a krajiny a v prílohe č. 30 sa nachádza vzor oznámenia o vykonávaní prieskumu a výskumu osobitne chránenej časti prírody a krajiny. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 49 K § 49: V § 49 druhom bode treba vypustiť slová „vyhlášky č. 449/2019 Z. z. a vyhlášky č. 450/2019 Z. z.“. Pod číslom č. 449/2019 Z. z. je v Zbierke zákonov Slovenskej republiky publikované nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 449/20019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohe č. 3 K prílohe č. 3: Slovo „muflóních“ treba nahradiť slovom „mufloních“. Slová „určených“ navrhujeme nahradiť slovami „ustanovených“ a za slová „osobitným predpisom“ vložiť odkaz a následne poznámku pod čiarou na osobitný predpis. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 31 ods. 8 K § 31 ods. 8: Odporúčame zvážiť nahradenie slova „pravidelne“ konkrétnym vymedzením časového obdobia. Slovo „pravidelne“ považujeme za veľmi nepresné vymedzenie času. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohe č. 1 K prílohe č. 1: V zozname biotopov európskeho významu v riadku s kódom SK Ls 3. 2 slovo „apiesku“ navrhujeme nahradiť slovami „a piesku“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 36 K § 36: Názov nad paragrafom odporúčame zosúladiť so znením vykonávaného § 80 ods. 2 zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 35 K § 35: V názve pod paragrafom odporúčame za slovo „a“ vložiť slovo „vzor“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) vlastnému materiálu V § 2 ods. 3 písm. g) odporúčame na konci doplniť čiarku. V § 5 ods. 3 odporúčame slovo „uskutočnostím“ nahradiť slovom „uskutočnením“. V § 21 ods. 1 písmeno a) odporúčame upraviť takto: „a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail),“. V § 31 ods. 2 písm. a) odporúčame upraviť takto: „a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail),“. V § 31 ods. 4 písm. a) odporúčame upraviť takto: „a) názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO), telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail),“. V § 31 ods. 4 písmeno b) odporúčame upraviť takto: „b) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail) štatutárneho zástupcu alebo konateľa,“. V § 31 ods. 4 písmeno c) odporúčame upraviť takto: „c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail) zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 55 ods. 3 zákona,“. Legislatívno-technické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPK (Slovenská poľovnícka komora) všeobecná Vyhláška ignoruje legislatívno - technické pravidlá predkladania materiálu do legislatívneho procesu, nie je predkladaná formou zmien, je predkladaná v celosti, čo má za následok obťažnosť pochopenia zmien, nemožnosť ich porovnania s pôvodnou vyhláškou, resp. posúdiť čo je vo vyhláške nové a čo pôvodné. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.) § 1 ods. 2 písm. e) Návrh: V § 1 ods. 2 vypustiť písmeno e), v prílohe č. 1 žiadame vypustiť posledný stĺpec označený ako „Záber biotopu“ a v poznámkach pod čiarou v prílohe č.1 žiadame vypustiť bod 4. Odôvodnenie: V § 1 ods. 2 písmena e) návrhu vyhlášky sa uvádza, že pri vydávaní súhlasu na zásah do biotopu má orgán ochrany prírody prihliadať na možnosti záberu biotopu uvedené v prílohe č. 1, kde je v tabuľke posledný stĺpec označený ako „Záber biotopu“ a v kolónke je písmeno „x“ = nie je možný žiadny záber. Termín „záber biotopu“, návrh vyhlášky bližšie nešpecifikuje. V praxi to bude znamenať, že poškodenie alebo zničenie týchto biotopov sa zakazuje. Môže nastať situácia, kedy by bolo možné nejakú činnosť povoliť aj v území zaradenom do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 – napr. investície v súlade so zákonom o energetike, ale súhlas na zásah do biotopu nebude pre uplatnenie § 1 ods. 2 písm. e) návrhu vyhlášky možný. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.) § 22 Návrh: Za ods. 11 navrhujeme doplniť ods. 12: (12) Ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín z dôvodu umiestnenia líniovej stavby veľkého rozsahu, doklady podľa ods. 10 písm. b) sa nevyžadujú, k žiadosti sa prikladá situácia stavby v mierke 1:10 000 s vyznačením lokality kde drevina rastie Odôvodnenie: Pri zvlášť rozsiahlych líniových stavbách o dĺžke niekoľkých kilometrov nie je účelné vyžadovať jednotlivé parcelné čísla pozemkov, zvlášť keď sa nevyžadujú ani pre konanie podľa stavebného zákona a pre identifikáciu lokality postačuje grafická situácia. V súčasnosti je aj v platnom znení vyhlášky č. 24/2003 Z.z. koncipované ustanovenie, ktoré uvedené zohľadňuje a uvedené nevyžaduje predkladať: §17 odsek (9) Doklady podľa odseku 8 písm. b) a c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. 9) K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1:50 000 alebo 1:10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.) § 1 ods. 2 písm. d) Návrh: V ust. § 1 ods. 2 písm. d) navrhujeme uviesť, kde sa uvedená skutočnosť dá získať. Odôvodnenie: Pri vydávaní súhlasu podľa § 6 na zásah do biotopu mimo chránených území, postupujú orgány ochrany prírody tak, že vo vyjadrení podľa § 9 zákona č. 543/2002 Z.z. na existenciu biotopu len upozornia (niekedy ani to nie). Zároveň nie je zrejmé ako sa bude zisťovať " vzácnosť biotopu". Nie je zrejmé, kde sú tieto údaje uvedené. Pri rekonštrukciách distribučných vedení sme sa stretli s prístupom organizácie ochrany prírody, že nás až v konaní o vydaní súhlasu pracovníci upozornili na konkrétny biotop, ktorý bol mapovaný ako vzácny. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.) § 22 ods. 9 Návrh: Navrhujeme na záver ust. § 22 ods. 9 doplniť nasledujúcu formuláciu „ako aj stav keď sa drevina v dôsledku svojho rastu priblížila k elektrickému vedeniu na vzdialenosť menšiu, ako sú bezpečné vzdialenosti uvedené v platných technických normách a stav, keď výška dreviny presiahla maximálne prípustné výšky drevín v ochranných pásmach elektrických vedení v zmysle osobitného zákona.“ Odôvodnenie: Za bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka je nevyhnutné považovať aj stav, keď drevina sa v dôsledku svojho rastu priblížila k elektrickému vedeniu na vzdialenosť menšiu, ako sú bezpečné vzdialenosti uvedené v platných technických normách a stav, keď výška dreviny presiahla maximálne prípustné výšky drevín v ochranných pásmach elektrických vedení v zmysle príslušného paragrafu zákona o energetike. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.) § 16 ods. 1 písm. i) Návrh: Zvážiť aplikáciu tohto ustanovenia v špecifických prípadoch – viď. odôvodnenie. Odôvodnenie: V prípade úhynov na sieti (zariadeniach distribučnej sústavy) máme niekedy pochybnosť o príčine úhynu následkom zásahu el. prúdom. Príčina by mala byť preukázaná pitevnou správou a až následne špecifikovaná v evidencii. Uvedené považujeme za podstatné, nakoľko aj hodnota usmrteného živočícha, ktorá je uvedená v Prílohe č. 5 - je výrazne navýšená! Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.) § 5 ods. 3 Návrh: § 5 odsek 3 navrhujeme doplniť za „najmä na trojpodlažných a viacpodlažných budovách“ nasledujúcu časť: ..., ak orgán ochrany prírody a krajiny tak určil vo svojom stanovisku ... Odôvodnenie: Navrhované znenie by znamenalo, že pre všetky nové stavby, ako aj úpravy stavieb vrátane udržiavacích prác by musel byť vypracovaný odborný posudok oprávnenou osobou, čo považujeme predovšetkým u líniových stavieb za neefektívne. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.) § 22 ods. 13 písm. d) Návrh: Na záver ust. § 22 ods. 13 písm. d) navrhujeme doplniť: „Uvedená špecifikácia sa nevzťahuje na prípady oznámení o plánovanom výrube v ochranných pásmach elektrických vedení.“ Odôvodnenie: Proti tomuto ustanoveniu je potrebné vzniesť zásadnú pripomienku. Vzhľadom k tomu že sa uvedené týka desiatok tisícov kilometrov koridorov elektrických vedení, v ktorých sa dreviny musia pravidelne odstraňovať v 4 až 5 ročných cykloch z dôvodu zaistenia ochrany zdravia a života človeka, takáto inventarizácia drevín pred ich výrubom v ochrannom pásme vedení, kde Zákonom o energetike je obmedzená prípustná výška drevín a nariadené udržiavanie bezlesia je neúčelná, časovo náročná a znamená zbytočne vynaložené značné finančné prostriedky ako na strane prevádzkovateľov elektrických vedení, tak aj štátnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.) § 22 ods. 13 písm. b) Návrh: Na záver ust. § 22 ods. 13 písm. b) navrhujeme doplniť nasledujúcu formuláciu: „....pre koridory elektrických vedení je postačujúce predložiť mapu s vyznačením osi vedenia a hraníc zákonného ochranného pásma, v ktorom platia obmedzenia týkajúce sa vysádzania a pestovania drevín, ako aj povinnosť udržiavania bezlesia.“ Odôvodnenie: Oprávnenie na výrub drevín vyplýva pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy priamo z osobitného zákona. Navrhujeme doplniť, že pre koridory elektrických vedení je postačujúca mapa s vyznačením osi vedenia a hraníc zákonného ochranného pásma v ktorom platia obmedzenia týkajúce sa vysádzania a pestovania drevín, ako aj povinnosť udržiavania bezlesia. Požadovanie predloženia označenia parcely katastra nehnuteľnosti môže pri jednom oznámení predstavovať aj zoznam stoviek parciel. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.) § 22 ods. 14 a 15 Návrh: Z dôvodu jednoznačnosti je potrebné doplniť, že body 14 a 15 sa nevzťahujú na výruby vykonávané na základe oznámenia podľa §47 ods. 7 zákona. Máme skúsenosť, že niektorí úradníci potom žiadajú v teréne označovať aj výruby v ochranných pásmach elektrických vedení. Odôvodnenie: Navrhované doplnenie vyvstáva z potrieb praxe, nakoľko ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy máme skúsenosť, že niektoré úrady žiadajú v teréne označovať aj výruby v ochranných pásmach elektrických vedení. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.) § 22 Návrh: Za ustanovenie § 22 odsek 11 navrhujeme doplniť nový odsek 12 v znení: (12) Ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín z dôvodu umiestnenia líniovej stavby veľkého rozsahu, doklady podľa ods. 10 písm. b) sa nevyžadujú, k žiadosti sa prikladá situácia stavby v mierke 1:10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie. Odseky 12 až 15 s ohľadom na navrhovaný nový odsek 12 navrhujeme v nadväznosti prečíslovať. Alternatívne navrhujeme uvedené ustanovenie zapracovať do novo navrhovaného odseku 11 a upraviť ho v zmysle súčasného znenia platnej vyhlášky: (11) Doklady podľa odseku 10 písm. b) a c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, pre ktorú možno pozemok, na ktorom rastú dreviny, vyvlastniť. 9) K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje grafické znázornenie trasy stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie. Odôvodnenie: Pri zvlášť rozsiahlych líniových stavbách o dĺžke niekoľkých kilometrov nie je účelné vyžadovať jednotlivé parcelné čísla pozemkov, zvlášť keď sa nevyžadujú ani pre konanie podľa stavebného zákona a pre identifikáciu lokality postačuje grafická situácia. V súčasnosti je aj v platnom znení vyhlášky č. 24/2003 Z.z. koncipované ustanovenie, ktoré uvedené zohľadňuje a uvedené nevyžaduje predkladať: §17 odsek (9) Doklady podľa odseku 8 písm. b) a c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. 9) K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1:50 000 alebo 1:10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.) §22 Návrh: § 22 odsek 13 písm. d) navrhujeme v závere doplniť nasledovne: (13) písm. d) ... Uvedená špecifikácia sa nevzťahuje na prípady oznámení o plánovanom výrube v ochranných pásmach elektrických vedení. Odôvodnenie: Vzhľadom k tomu, že sa prevádzkové opatrenia dotýkajú desať tisícov kilometrov koridorov elektrických vedení, v ktorých sa dreviny musia odstraňovať v pravidelných intervaloch z dôvodu zaistenia ochrany zdravia a života človeka, ako aj predídenia škôd na majetku, takáto inventarizácia drevín pred ich výrubom v ochrannom pásme vedení, kde osobitným právnym predpisom - zákonom o energetike je obmedzená prípustná výška drevín a nariadené udržiavanie bezlesia je neúčelná, časovo náročná a znamená neúčelne vynaložené značné finančné prostriedky ako na strane prevádzkovateľov elektrických vedení, tak aj štátnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.) § 22 Návrh: § 22 ods. 13 písm. b) navrhujeme doplniť v závere nasledujúcu vetu: „(13) písm. b) ....pre koridory elektrických vedení je postačujúce predložiť mapu s vyznačením osi vedenia a hraníc zákonného ochranného pásma, v ktorom platia obmedzenia týkajúce sa vysádzania a pestovania drevín, ako aj povinnosť udržiavania bezlesia. Odôvodnenie: Uvedené navrhujeme explicitne upraviť z dôvodu jednoznačného zadefinovania, čo má prevádzkovateľ distribučnej sústavy predkladať pri oznámení o plánovanom výrube, aby sa predišlo prípadnej nejednotnosti pri aplikácii v praxi ako aj zbytočným administratívnym zaťaženiam na strane prevádzkovateľa distribučnej sústavy realizujúceho výrub, ktorého oprávnenie na výrub dreviny vyplýva už z osobitného zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.) § 22 Návrh: § 22 ods. 9 navrhujeme poslednú vetu doplniť nasledovne: Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy, eróziu ako aj stav keď sa drevina v dôsledku svojho rastu priblížila k elektrickému vedeniu na vzdialenosť menšiu, ako sú bezpečné vzdialenosti uvedené v platných technických normách a stav, keď výška dreviny presiahla maximálne prípustné výšky drevín v ochranných pásmach elektrických vedení v zmysle osobitného zákona. Odôvodnenie: Uvedené ustanovenie navrhujeme rozšíriť v rámci demonštratívneho výpočtu priamo do znenia vyhlášky, a to z dôvodu, aby bolo zrejmé, že aj takéto prípady môžu bezprostredne ohrozovať život, zdravie človeka ako aj byť bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.) § 5 Návrh: § 5 odsek 3 navrhujeme doplniť za „najmä na trojpodlažných a viacpodlažných budovách“ nasledujúcu časť: ..., ak orgán ochrany prírody a krajiny tak určil vo svojom stanovisku,... Odôvodnenie: Navrhnuté pôvodné znenie znamenalo, že pre všetky nové stavby, ako aj úpravy stavieb vrátane udržiavacích prác by musel byť obligatórne vypracovaný odborný posudok oprávnenou osobou. V prípade líniových stavieb, ako aj iných elektroenergetických zariadení vrátane ich úprav, rekonštrukcií uskutočňovaných na strane prevádzkovateľa distribučnej sústavy sa javí ako neefektívne a zbytočne administratívne zaťažujúce uvedené ustanovenie aplikovať aj s prihliadnutím na verejný záujem výstavby. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.) §22 Návrh: Navrhujeme doplniť v § 22 nový odsek 16 v znení: „(16) Predchádzajúce odseky 14 a 15 tohto ustanovenia sa nevzťahujú na výruby vykonávané na základe oznámenia o plánovanom výrube drevín podľa § 47 odsek 7 zákona. Odôvodnenie: Navrhované doplnenie vyvstáva z potrieb praxe. Jednoznačným zadefinovaním sa predíde rôznorodým aplikáciám na strane príslušných orgánov, nakoľko ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy máme skúsenosť, že niektoré príslušné orgány ochrany prírody žiadajú označovať v teréne aj výruby v ochranných pásmach elektrických vedení na základe oznámenia o plánovanom výrube drevín. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Všeobecná zásadná pripomienka Návrh vyhlášky predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) do medzirezortného pripomienkového konania v nadväznosti na novelu zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“), ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2020, a ktorá predpokladala novelu vykonávacej vyhlášky (Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny ) k zákonu č. 543/2002 Z.z.. Vzhľadom na rozsiahlosť navrhovaných zmien, ktoré vyplývajú z aktuálne platného zákona č. 543/2002 Z.z. (podrobnosti o konaniach o vydaní súhlasov orgánov ochrany prírody, hodnotení vplyvov návrhov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000, vydávaní osvedčení pre autorizované osoby, preventívnych opatreniach potrebných na zabránenie škôd spôsobených určenými živočíchmi atď.), ako aj ďalších zmien navrhovaných na základe poznatkov aplikačnej praxe a odborného zhodnotenia (obsah dokumentácie ochrany prírody a krajiny, zoznamy chránených druhov, zoznamy nepôvodných druhov atď. ), nepredkladá ministerstvo novelu vyhlášky ale vyhlášku novú. Návrh vyhlášky obsahuje mnohé zmeny oproti aktuálne platnej vyhláške, pravdepodobne vplývajúce z aplikačnej praxe, ktoré na jednej strane považujeme za vhodné (napr. vypustenie výpočtu prípadov kedy sa vydanie súhlasu na výrub drevín považuje za odôvodnené (§ 17 ods. 11 vyhlášky č. 24/2003 Z.z ) na strane druhej je mnoho zmien prekvapivých a v texte dôvodovej správy nevysvetlených (napr. významné navýšenie spoločenskej hodnoty biotopov a chránených druhov). Tieto zmeny sú zistiteľné len veľmi dôsledným porovnaním platnej vyhlášky s návrhom vyhlášky. Podľa § 95 od. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. spoločenská hodnota chránených rastlín, chránených živočíchov, vybraných druhov živočíchov, vybraných druhov rastlín, drevín, biotopov európskeho významu a biotopov národného významu vyjadruje najmä ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimo produkčných funkcií. Podľa § 95 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. spoločenská hodnota sa uplatňuje najmä pri a) posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v nepovolenom nakladaní s nimi a pri vyčíslení takto vzniknutej ujmy, určenia výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu,117) b) vypracúvaní znaleckých posudkov,118) c) určovaní nálezného podľa § 38 ods. 8, d )rozhodovaní o náhradnej výsadbe a určovaní výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny podľa § 48. Významných navýšením spoločenskej hodnoty biotopov, rastlín a živočíchov narastie počet prípadov, kedy bude porušenie ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z vo vzťahu k porušeniu podmienok ochrany biotopov a chránených druhov považované za trestný čin. Predpokladáme, že navrhovaným zmenám predchádzala dôsledná analýza, na základe záverov ktorej ministerstvo pristúpilo k uvedeným zmenám. Vzhľadom k uvedenému žiadame dôvodovú správu k návrhu vyhlášky doplniť o zdôvodnenie navýšenia spoločenskej hodnoty, biotopov a chránených druhov. Vo všeobecnej časti dôvodovej správy v druhom odseku zdola sa uvádza „Vzhľadom na platnú úpravu zákona č.543/2002 Z. z. a jeho vykonávacích predpisov navrhovaná právna úprava nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie, rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na služby verejnej správy pre občana, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti. Návrh vyhlášky má pozitívne vplyvy na životné prostredie.“ Vo vzťahu k vplyvu navrhovanej právnej úpravy na podnikateľské prostredie uvedené konštatovanie neplatí. Podľa § 6 ods. 7 navrhovanej vyhlášky primerané opatrenie na kompenzovanie negatívnych účinkov činnosti na biotop národného významu a biotop európskeho významu podľa odseku 6 môže byť v odôvodnených prípadoch realizované aj formou vyplatenia účelovo viazaných finančných prostriedkov vo výške spoločenskej hodnoty poškodeného alebo zničeného biotopu, štátnej organizácii ochrany prírody a krajiny podľa § 65a zákona č.543/2002 Z.z., ktorá ich použije na vykonanie týchto opatrení. V praxi sa uvedené finančné prostriedky prejavia navýšením potreby finančných prostriedkov na realizáciu tej ktorej investície, ktorou sa poškodí alebo zničí biotop európskeho významu alebo biotop národného významu . Napr. pri realizácii diaľnice bude zničený biotop  Ls 2.1.Dubovo - hrabové lesy karpatské na ploche 1 ha, čo je pri cene 15 €/m2 suma 150 000,- €, ak pôjde o zásah v chránenom území suma sa zvýši o 100% čo je 300 000,-€ alebo  Kr 9 Vrbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd na ploche 1 ha čo je pri cene 10 €/m2 suma 100 000,-€, opäť platí že ak pôjde o chránené územie tak sa suma zvýši o 100 % . Do dôvodovej správy žiadame uviesť pravdivú informáciu, že dôjde k navýšeniu potreby finančných prostriedkov pri každej investícii, ktorou sa poškodí alebo zničí biotop európskeho alebo biotop národného významu, keďže za jeho zničenie budú predpisované primerané opatrenia na kompenzáciu uvedeného negatívneho vplyvu, ktoré môže byť v odôvodnených prípadoch realizované vyplatením finančných prostriedkov za poškodené biotopy vo výške ich spoločenskej hodnoty na účet Štátnej ochrane prírody, ktorá ich použije na vykonanie ňou navrhnutých a orgánom ochrany prírody predpísaných primeraných opatrení. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k §1 odsek 2 V § 1 ods. 2 písm. b) žiadame doplniť nasledovný text v uvodzovkách: b) ciele ochrany chráneného územia „uvedené v projekte ochrany alebo v programe starostlivosti o chránené územie“, ak sa biotop nachádza v chránenom území, Odôvodnenie: Doplnený text spresňuje , že ciele ochrany sú v každom konkrétnom území iné a uvedené buď pri jeho vyhlasovaní v projekte ochrany, prípadne v jeho programe starostlivosti. Uvedeným odkazom sa zabezpečí jednotný prístup pri vydávaní uvedeného súhlasu minimálne v rámci toho, ktorého chráneného územia. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k §1 odsek 2 V § 1 ods. 2 žiadame vypustiť písm. a). Odôvodnenie: Zákon nedefinuje ekologickú funkciu biotopu. Biotop môže byť súčasťou územného systému ekologickej stability, ktorého ochrana je zabezpečovaná uplatňovaním § 3 ods. 3 až 5 zákona č. 543/202 Z.z.. Skutočnosť, že biotop môže byť súčasťou prvkov územného systému ekologickej stability je zohľadnená v písmene c). Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 14. Zásadná pripomienka k §26 odsek 6 V § 26 ods. 6 žiadame uviesť odkazom na prílohu vyhlášky konkrétne podrobnosti o zásadách starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho významu. Odôvodnenie: Podľa § 54 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. „ Zásady starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho významu určujú priority a ciele ochrany a opatrenia potrebné pre zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu, pre ochranu ktorých boli územia európskeho významu zaradené do národného zoznamu; tieto zásady starostlivosti sa neuplatňujú vo vzťahu k územiam európskeho významu, pre ktoré bol schválený program starostlivosti o chránené územie podľa § 27 ods. 9.“ Podľa § 26 ods. 6 návrhu vyhlášky „Zásady starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho významu určujú priority pre zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu v rámci Slovenskej republiky a biogeografických oblastí na jej území a určujú ciele ochrany a opatrenia na ich dosiahnutie pre územia európskeho významu. Vychádzajú predovšetkým z hodnotenia stavu biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a sú jedným z podkladov pre vypracovanie programov starostlivosti. Text uvedený v zákone č.543/2002 Z.z. a text uvedený v návrhu vyhlášky je skoro totožný a absolútne nekonkrétny. Žiadame obdobne, ako pri iných dokumentáciách ochrany prírody, aby boli aj vo vzťahu k „ zásadám starostlivosti o biotopy európskeho významu a biotopy druhov európskeho významu v územiach európskeho významu“ vo vyhláška v súlade so zmocňovacím ustanovením uvedené podrobnosti o tejto dokumentácii ochrany prírody a krajiny. Sme toho názoru, že existencia uvedených „zásad“ by významne pomohla aj pri aplikácii § 1 ods. 6 návrhu vyhlášky t.j. pri určovaní primeraných opatrení na kompenzáciu zásahu do biotopov Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K § 1 ods. 2 písm. b) V § 1 ods. 2 písm. b) žiadame doplniť nasledovný text: b) ciele ochrany chráneného územia uvedené v projekte ochrany alebo v programe starostlivosti o chránené územie, ak sa biotop nachádza v chránenom území, Odôvodnenie: Doplnený text spresňuje , že ciele ochrany sú v každom konkrétnom území iné a uvedené buď pri jeho vyhlasovaní v projekte ochrany, prípadne v jeho programe starostlivosti. Uvedeným odkazom sa zabezpečí jednotný prístup pri vydávaní uvedeného súhlasu minimálne v rámci toho, ktorého chráneného územia. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K § 1 ods. 2 V § 1 ods. 2 žiadame vypustiť písmeno e), v prílohe č. 1 žiadame vypustiť posledný stĺpec označený ako „Záber biotopu“ a v poznámkach pod čiarou v prílohe č.1 žiadame vypustiť bod 4. Odôvodnenie: Podľa zmocňovacieho ustanovenia uvedeného v § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. má ministerstvo vo vyhláške ustanoviť zoznam biotopov európskeho významu vrátane prioritných biotopov a biotopov národného významu a podrobnosti o podmienkach vydávania súhlasu a opatreniach podľa § 6 odseku 3 zákona č. 543/20002 Z. z.. V § 1 ods. 2 písmena e) návrhu vyhlášky sa uvádza, že pri vydávaní súhlasu na zásah do biotopu má orgán ochrany prírody prihliadať na možnosti záberu biotopu uvedené v prílohe č. 1, kde je v tabuľke posledný stĺpec označený ako „Záber biotopu“ a pri niektorých biotopoch je v kolónke uvedené písmeno „x“, ktoré podľa bodu 4 poznámok pod čiarou k prílohe č. 1 znamená, že pri biotopoch označených „x“ nie je možný žiadny záber. Čo znamená, že „záber biotopov“, návrh vyhlášky ani vyhláška bližšie nešpecifikuje. Domnievame sa že ide o zničenie biotopu, prípade aj jeho poškodenie. V praxi to bude znamenať, že na poškodenie alebo zničenie niektorých biotopov nebude môcť orgán ochrany prírody a krajiny vydať súhlas podľa § 6, čo vlastne znamená, že poškodenie alebo zničenie týchto biotopov sa prostredníctvom vyhlášky zakazuje. Pôjde pritom o absolútny zákaz, z ktorého neexistuje výnimka, Sme toho názoru, že ministerstvo ma zmocnenie na vydanie podrobnosti o podmienkach vydávania súhlasu a nie na zakázanie zásahu do biotopu. Ak by zákonodarca chcel zakázať zásah do biotopu európskeho alebo národného významu, bol by tak urobil v zákone č. 543/2002 Z. z.. kde v prípade chránených druhov (§ 33) jednoznačne uviedol ktoré činnosti sú zakázané (§ 34 § 35). Urobil tak aj v prípade stupňov ochrany kde od druhého stupňa postupne zvyšuje zoznam činnosti, ktorých uskutočnenie je v chránenom území zakázané. Ustanovenie § 1 ods. 2 písm. e) je nad rámec zmocňovacieho ustanovenia, žiadame ho vypustiť. Upozorňujeme že uvedený zákaz sa nedá prelomiť ani udelením výnimky, ako je to v prípade zákazov ustanovených zákonom č. 543/2002 Z. z.. Môže nastať situácia, kedy by bolo možné nejakú činnosť povoliť aj v území zaradenom do európskej sústavy chránených území NATURA 2000, uplatnením inštitútu naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu (§28 ods.11 zákona č. 543/2020 Z. z.), ale súhlas na zásah do biotopu nebude pre uplatnenie § 1 ods. 2 písm. e) návrhu vyhlášky možný. Celá investícia sa ustanovením vo vyhláške zastaví. Vypustenie uvedeného ustanovenia považujeme za vhodné už aj preto, že spôsob ochrany biotopov európskeho a národného významu uvedený v § 6 zákona č. 543/2002 Z. z je nad rámec príslušných právnych predpisov EU - smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K § 1 ods. 6 V § 1 ods. 6 žiadame uviesť napr. odkazom na novo vytvorenú prílohu k návrhu vyhlášky konkrétne príklady primeraných opatrení aj s finančným odhadom nákladov na kompenzáciu negatívnych účinkov činnosti na biotopy európskeho a národného významu. Odôvodnenie: Ustanovenie odseku 6 hovorí iba o mieste kde sa môžu primerané opatrenia realizovať, nehovorí o podrobnostiach opatrení na kompenzáciu negatívnych účinkov činnosti na biotopy európskeho a národného významu, tak ako to vyžaduje zmocňovacie ustanovenie. Bez uvedených konkrétnosti aj s finančným odhadom nákladov na ich uskutočnenie sa vytvára priestor pre špekulácie. Ak sa ministerstvo pri novele zákona rozhodlo opätovne do § 6 zákona č. 543/2002 Z. z. vrátiť povinnosť pre orgán ochrany prírody a krajiny uložiť za zásah do biotopov povinnosť uskutočňovať primerané opatrenia na kompenzáciu negatívnych účinkov zásahu do biotopov, nad rámec smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín., aj mimo území európskej sústavy chránených území NATURA 2000, predpokladáme že ide len o omyl a konkrétnosti o primeraných opatreniach bude možné do vyhlášky doplniť. Napr. na základe dokumentácie ochrany prírody a krajiny v ktorej sú ( mali by byť) uvedené ciele ochrany aj vo vzťahu k biotopom. Ak má ísť o primerané opatrenia na kompenzovanie negatívnych účinkov povoľovanej činnosti na biotopy, tak je nelogické aby sa negatívna činnosť kompenzovala na inom druhu biotopu alebo inej lokalite. Považujeme za vhodné bližšie určiť čo sa považuje za lokalitu. Je lokalitou výskyt uvedeného biotopu v rámci SR, alebo v rámci príslušného chráneného územia, okresu kde sa súhlas vydáva? Poznamenávame, že o uložení primeraných opatrení sa rozhoduje v správnom konaní, v prípade, že pôjde o ich nariadenie na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve žiadateľa alebo organizácie ochrany prírody, bude nutné počítať s tým, že nie vždy bude vlastník s činnosťou na jeho pozemku súhlasiť. V prípade, že primerané opatrenia budú nariadené na lesnej pôde, kde platí program starostlivosti o lesy, a opatrenia nebudú v súlade s ním, kto zabezpečí zmenu programu starostlivosti o lesy ak bude potrebná ? V súvislosti s finančnou náročnosťou uvedených opatrení si dovoľujeme upozorniť, že mnohé biotopy sú súčasťou lesných pozemkov, kde investor uhrádza štátu už stratu za mimo produkčné funkcie lesov Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K § 1 ods. 3 V § 1 ods. 3 žiadame vypustiť písmenom c). Odôvodnenie: Vzhľadom k tomu, že z návrhu vyhlášky nie je jasné o aké opatrenia pôjde, nie je preto ani jasný obsah harmonogramu, spôsob kontroly plnenia uložených opatrení. V rozhodnutí o súhlase môžu byť stanovené v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. podmienky, pre vykonávanie povolenej činnosti. Stanovovanie osobitnej povinnosti pre orgán ochrany prírody, aby súhlas obsahoval aj harmonogram a spôsob plnenia uložených opatrení považujeme z hľadiska kontroly ich uskutočnenia za nadbytočný. Neuskutočnenie primeraných opatrení uložených podľa § 6 zákona č. 543/2002 Z. z. je podľa § 90 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2020 Z. z. porušením podmienok vykonávania činnosti určených príslušným orgánom štátnej správy ochrany prírody a krajiny v rozhodnutí o súhlase. Ak do rozhodnutia orgán ochrany prírody stanoví harmonogram a spôsob kontroly plnenia uložených opatrení v dobe, keď bude len o ich uložení rozhodovať pôjde skôr o želané (predpokladané) termíny, ktorých dodržanie vôbec nemusí byť reálne, čo spôsobí nadbytočnú administratívu, kedy žiadateľ bude musieť pri nedodržaní harmonogramu žiadať o zmenu rozhodnutia. Ak by tak neučinil, vystavuje sa nebezpečenstvu nedodržania podmienok súhlasu, za čo mu môže byť udelená sankcia. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K § 1 ods. 7 V § 1 žiadame vypustiť odsek 7. Odôvodnenie: Podľa § 95 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z .spoločenská hodnota sa uplatňuje najmä pri a) posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v nepovolenom nakladaní s nimi a pri vyčíslení takto vzniknutej ujmy, určenia výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu,117) b) vypracúvaní znaleckých posudkov,118) c) určovaní nálezného podľa § 38 ods. 8, d) rozhodovaní o náhradnej výsadbe a určovaní výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny podľa § 48. Uplatňovanie spoločenskej hodnoty biotopov, ako náhrady za realizáciu primeraných opatrení na kompenzáciu negatívnych účinkov činnosti na biotopy európskeho významu a biotopy národného významu, ktorých poškodenie alebo zničenie bolo povolené vydaním súhlasu podľa § 6, je nad rámec zmocňovacieho ustanovenia , ako aj nad rámec zákona č. 543/2002 Z. z.. Sme toho názoru, že ak by bol zákonodarca uvažoval s uplatnením spoločenskej hodnoty biotopov pri rozhodovaní o primeraných opatreniach bol by to uviedol v § 95 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z, tak ako to uviedol v súvislosti s rozhodovaním o finančnej náhrade za dreviny na výrub ktorých bol vydaný súhlas podľa § 48. Na základe tohto ustanovenia Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPK (Slovenská poľovnícka komora) k vyhláške ako celku Celková koncepcia prijímania právnych noriem v ochrane prírody (zákon, vyhláška) je prevažne založená na obmedzeniach , zákazoch a sankciách čo je filozofia v rozpore s udržateľným užívaním prírody...navyše podmienečne na základe povinných povolení, rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov ovplyvňuje negatívne chod iných odvetví (poľnohospodárstvo, lesníctvo, poľovníctvo, veterinárnu starostlivosť....), zasahuje tak priamo do činnosti a chodu iných odvetví, ktoré spadajú organizačne do iných rezortov štátnych orgánov, čím sa vytvára právna dualita a dvojkoľajnosť. Zároveň v doložke vplyvov nie sú uvedené finančné nároky na štátny rozpočet a vôbec nároky kladené na obyvateľov vidieka Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K § 42 ods. 11 V § 42 ods. 11 žiadame jednoznačne uviesť, ako riešiť situáciu, keď je možné drevine priradiť viac prirážkových indexov Odôvodnenie: Pripomienka vychádza z aplikačnej praxe, kedy zástupcovia verejnosti majú iný názor na uplatnenie prirážkových indexov ako spracovateľ odborného posudku, prípadne zástupca orgánu ochrany prírody. Nejednoznačný výklad je dôvodom na podanie odvolania zo strany verejnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPK (Slovenská poľovnícka komora) k vyhláške ako celku V niektorých prípadoch sú neprimerane stanovené výšky spoločenskej hodnoty najmä u živočíchov. Nepovažujeme za správne ak usmrtením jedného živočícha môže dôjsť podľa trestného zákona ku škode väčšej čo je 10 násobok škody malej-266 euro a až škody značného rozsahu, čo predstavuje 100 násobok škody malej Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPK (Slovenská poľovnícka komora) K prílohám vyhlášky V niektorých prílohách chýbajú oproti latinským názvom slovenské názvy. Navrhujme to doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPK (Slovenská poľovnícka komora) K vyhláške ako celku Zásadne nesúhlasíme aby sa vlk zaradil medzi celoročne chránené živočíchy. Vlk je chránený od roku 1920 a jeho aktívna ochrana dosiahla úspech. Stanovenie každoročnej výšky regulácie vlka plne zabezpečuje zachovanie dostatočnej výšky jeho populácie so snahou minimalizácie škôd pre chovateľov kôz a oviec a užívateľov poľovných revírov pri raticovej zveri. Dôkazom je stav populácie vlka na Slovensku. Bezzásah pre populáciu, ktorá je zdravá a všetky EU zdroje ju považujú za stabilnú a uspokojivú je vytĺkania politického kapitálu a míňanie finančných zdrojov daňových poplatníkov na záležitosti , ktoré sú zrejmé a jasné. Bezzásah do populácie vlka bude mať za následok zvyšovania škôd a následne zaťažovať štátny rozpočet. Požadujme vlka vypustiť z prílohy č. 5. jedná sa o zámerný zásah do kompetencií MP a RV SR Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPK (Slovenská poľovnícka komora) k vyhláške ako celku Vo vyhláške požadujeme zverejniť chránené územia na Slovensku, územia sústavy Natura 2000, vtáčie územia, ich výmeru v členení podľa katastrálnych území, hranice území a mapku v primeranej mierke. Podmienky ,ktoré majú splniť chovatelia sú neprimerané a ekonomicky náročné, likvidačné. Chovatelia by mali dostať v opatreniach oporu a tým sami budú spolupracovať a budú angažovaný v aktívnej ochrane. Už teraz strácajú nádej. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPK (Slovenská poľovnícka komora) k vyhláške ako celku Vyhláška nemá obmedzovať, odporovať a brzdiť činnosti-veci, ktoré vyplývajú z osobitých zákonov. Vyhláška by mala aspoň pamätať na osobitosti vyplývajúce zo zákona o lesoch, zákona o poľovníctve, zákona o zbraniach a strelive, zákona o veterinárnej starostlivosti... Vyhláška nemôže novelizovať zákon Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPK (Slovenská poľovnícka komora) k vyhláške ako celku Sú nezrovnalosti v terminológii medzi zákonom a vyhláškou. Napr. zákon hovorí „len“ o potrebe vydania súhlasu, vyhláška v tej istej veci hovorí o vydaní rozhodnutia čím sa nastoľuje iný právny režim. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPK (Slovenská poľovnícka komora) k vyhláške ako celku Navrhujeme aby bola vyhláška stiahnutá z rokovania a pred jej opätovným predložením požadujeme vzájomnú poctivú a odbornú diskusiu ministerstiev a ich organizácií. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPK (Slovenská poľovnícka komora) k prílohám vyhlášky Vyhláška hovorí o biotopoch európskeho významu, národného významu, prioritného významu no v prílohe sa žiadny biotop prioritného významu nenachádza. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPK (Slovenská poľovnícka komora) k vyhláške ako celku Považovať napr. škrečka poľného, hraboša za chránené živočíchy považujeme za kontraproduktívne. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K prílohe č. 3 Žiadame o jasné vymedzenie postavenia druhu : pstruh dúhový a sivoň potočný a možnosti jeho využitia na zarybňovanie rybárskych revírov. Navrhujeme preto zaradiť pstruha dúhového a sivoňa potočného späť do prílohy č. 3, tak ako je tomu teraz, to je medzi druhy, ktoré je možné voľne vypúšťať do voľnej prírody. Odôvodnenie: Pstruh dúhový a sivoň potočný nie sú v návrhu tohto legislatívneho predpisu nijako riešené (boli vypustené), pričom súčasné platné znenie vyhlášky v Prílohe č. 3: ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV, KTORÉ SA MÔŽU VYPÚŠŤAŤ DO VOĽNEJ PRÍRODY dáva týmto druhom postavenie druhov, ktoré je možné vypúšťať do voľnej prírody. Uvedené druhy sú na našom území odchovávané už viac ako 100 rokov, pričom nebol potvrdený žiadny negatívny vplyv na pôvodné druhy rýb. Uvedené druhy sa na Slovensku prirodzene nerozmnožujú a tak nemajú možnosť invázneho správania sa. Práve naopak pozitívny vplyv má pstruh dúhový napríklad na lokalitách atakovaných rybožravými predátormi (napr. kormorán veľký), kde čelí útokom a priamo tak chráni pôvodné populácie našich druhov rýb. Uvedené druhy predstavujú z hľadiska hospodárskeho chovu rýb na Slovensku významný podiel (cca 30 %), a zároveň pstruh dúhový je významným druhom, ktorý sa využíva na zarybňovanie rybárskych revírov na Slovensku. K uvedenej navrhnutej zmene žiadame konzultáciu, nakoľko sa obávame, že navrhovaná zmena môže priniesť neočakávané, pričom sa domnievame, že súčasná právna zákonná úprava dostatočne rieši problematiku zarybňovania rybárskych revírov. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K § 45 ods. 1 písm. f) Navrhujeme nové znenie písm. f) v znení: „f) umiestnenie včelstiev na zemi, podstavcoch, kočovných paletách a kočovných vozoch, ktoré sú vzdialené minimálne 3 metre od oplotenia elektrickým ohradníkom so zdrojom elektrického napätia 12 V.“ Odôvodnenie: Predkladateľ navrhuje ako jedno z preventívnych opatrení, ktorými je podmienené poskytnutie náhrady škody spôsobenej určenými živočíchmi, umiestnenie včelstiev na vyzdvihnutej plošine umiestnenej vo výške minimálne 3 metre nad zemou a s vysunutím okraja plošiny od podporných stĺpov (previs) aspoň 60 cm. Zabezpečenie vyzdvihnutej plošiny umiestnenej vo výške minimálne 3 metre nad zemou je pre včelárenie nereálne a znamenalo by to koniec včeláreniu v lokalitách s výskytom medveďa hnedého. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K § § 44 ods. 1 Žiadame § 44 ods. 1 doplniť o nové písmeno k) v znení: „k) Volavka biela /beluša veľká/ (Ardea alba)“ Odôvodnenie: Na rybničných sústavách zaradených v CHVÚ zaznamenávame zvýšený počet tohto druhu volavky, ktorá spôsobuje chovateľom rýb významné škody na produkcii rýb. Početnosť volavky bielej tak častokrát prevyšuje aj početnosť volavky popolavej (Ardea cinerea), pričom škoda na rybách nie je chovateľom rýb nijako kompenzovaná. Je tomu tak napríklad na rybníkoch v Jakubove, na vodných plochách v nitrianskom kraji ale aj na východnom Slovensku. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPF (Slovenský pozemkový fond) § 33 Podľa § 61 ods. 8 zákona, podmienky zámeny a výkupu ustanoví ministerstvo v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva, ministerstvom obrany a Slovenským pozemkovým fondom všeobecne záväzným právnym predpisom. Podmienky zámeny so SPF ministerstvo nekomunikovalo. Upozorňujeme, že aktuálne sú podmienky zámeny pozemkov vo vlastníctve štátu v správe SPF upravené v nariadení vlády SR č. 238/2010 Z.z., čo je právny predpis vyššej právnej sily a niektoré ustanovenia sú v rozpore s navrhovanou úpravou § 33 vyhlášky, čím vznikne problém s vykonateľnosťou predpisu. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 47 K § 47: Upozorňujeme predkladateľa, že vyhláškou nie je možné zavádzať prechodné ustanovenia pre aplikovanie ustanovení vykonávaného zákona. Znenie navrhovaného novelizačného bodu treba dať do súladu so splnomocňujúcimi ustanoveniami a s prechodnými ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k úpravám účinným od 1. januára 2021 alebo ho vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K § 45 ods. 1 písm. g) V § 45 ods. 1 písm. g) navrhujeme číslo „140“ nahradiť číslom „180“. Odôvodnenie: Zosúladenie ustanovenia s ustanovením § 45 ods. 1 písm. e). Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K Prílohe č. 5 vlastného materiálu Predkladateľ navrhuje zaradiť medzi chránené živočíchy podľa Prílohy č. 5 okrem iného aj vlka dravého (lat. Canis lupus). V sprievodnej dokumentácii predkladateľ tento návrh odôvodňuje len všeobecným tvrdením o potrebe zabezpečenia priaznivého stavu populácie tohto druhu živočícha nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v okolitých štátoch, a tvrdením o neopodstatnenosti regulačného lovu tohto živočícha vzhľadom na jeho význam z hľadiska ochrany prírody a jeho stav. S návrhom predkladateľa v tejto časti zásadne nesúhlasíme. Odôvodnenie: Za vážny nedostatok predloženého návrhu považujeme jeho rozpor s právnym predpisom vyššej právnej sily, ktorým je zákon č. 274/2009 Z. z o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. Podľa § 72 písm. m) cit zákona totiž Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR povoľuje lov zveri v čase jej ochrany podľa § 56 a určuje ročnú kvótu lovu vlka dravého. Súčasne sa cit. zákonom v § 57 ods. 1 stanovujú podmienky, za ktorých Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR povoľuje lov vlka dravého v čase jeho ochrany. Okrem toho, predkladateľ neuviedol žiadne relevantné dáta, ktoré by preukazovali aktuálny stav populácie vlka dravého v Slovenskej republike a opodstatnenosť jeho ochrany. Odôvodnenie opierajúce sa len o potrebu zabezpečenia jeho priaznivého stavu a o jeho význam bez uvedenia reálnych štatistických údajov či odborných analýz vyznieva vágne a vyvoláva pochybnosti o objektívnej potrebe takejto legislatívnej zmeny. Myslíme si, aj podľa vyjadrení viacerých expertov odborne sa venujúcich problematike vlka dravého, že stav populácie vlka na Slovensku je priaznivý. Z poľovníckych štatistických ročeniek, ktoré vypracováva Národné lesnícke centrum, štátna príspevková organizácia, vyplýva, že za posledných 5 rokov (2015-2019) škody spôsobené vlkom na zveri a na hospodárskych zvieratách každoročne narastajú (v r. 2015 = 969 069 €, v r. 2019 = 1 664 069 €). To svedčí o tom, že populácia vlka je na Slovensku stabilizovaná a darí sa jej celkom dobre. Za obzvlášť neprijateľné považujeme odôvodnenie navrhovanej právnej úpravy zámerom dosiahnuť priaznivý stav vlka dravého aj v okolitých štátoch. Predkladateľ zrejme očakáva, že na Slovensku bude populácia vlka premnožená a premnožení jedinci budú migrovať na územie okolitých štátov, kde je stav populácie vlka nepriaznivý, čím sa vykompenzuje nepriaznivá situácia. S týmto zámerom sú však späté aj negatívne dôsledky, ktorými sa predkladateľ opomenul zaoberať. Návrh totiž bude mať negatívny vplyv na slovenskú poľnohospodársku a potravinársku produkciu vrátane ďalšieho oslabenia konkurencieschopnosti na otvorenom trhu. Ako jeden z problémov vnímame spôsob obhospodarovania územia, kde sa vlk prirodzene vyskytuje. Tam, kde je obhospodarovanie intenzívne, napr. Rakúsko a Švajčiarsko, je výskyt vlka ojedinelý. Naopak, tam, kde prevláda extenzívna forma poľnohospodárstva, má vlk dobré podmienky, t.j. napr. Rumunsko, ale bohužiaľ smeruje tam aj Slovensko. Udržať priaznivý stav vlčej populácie a súčasne zachovať aj tradičné poľnohospodárstvo v podhorských oblastiach Slovenska by znamenalo väčšiu zaangažovanosť zo strany štátu a štátnych inštitúcií. Je však zrejmé, a z predloženého návrhu vyhlášky to jednoznačne vyplýva, že štát, v tomto prípade Ministerstvo životného prostredia SR a Štátna ochrany prírody, problematiku vlka povýšili nad záujmy a potreby poľnohospodárov. Výsledkom je, že aj tradičné výrobky musíme dovážať zo zahraničia, pretože štát namiesto vytvárania podporných mechanizmov a dorovnávania rozdielov vo výške podpôr medzi jednotlivými štátmi, kladie slovenskému poľnohospodárovi prekážky a to najmä v tzv. znevýhodnených ANC oblastiach a núti ho zvažovať, či sa hospodáriť v takýchto podmienkach vôbec oplatí. Preto by v tejto súvislosti bolo žiadúce zaoberať sa okrem iného aj súčasnou úrovňou škôd spôsobených vlkom a spôsobom ich kompenzácie na Slovensku a jej porovnaním so stavom v okolitých krajinách. V opačnom prípade je navrhovaná regulácia, bez predloženia vhodných riešení jej negatívnych dôsledkov, len ďalším nekoncepčným krokom Ministerstva životného prostredia SR, ktorý oslabuje domácu produkciu. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Všeobecná pripomienka (zhodnotenie predkladanej právnej úpravy) Predkladateľ mediálne avizoval zjednodušený postup pri uplatňovaní nároku na náhradu škôd spôsobených určenými živočíchmi. Napriek tomu v predloženom materiáli pribudli dotknutým chovateľom hospodárskych zvierat prísnejšie povinnosti vo forme primeraných preventívnych opatrení vykonávaných na ochranu hospodárskych zvierat pred určeným živočíchom, ktorými je podmienené poskytnutie náhrady škody (§ 45 návrhu v porovnaní so súčasným § 98 zákona č. 543/2002 Z. z.). Predloženie navrhovaného vykonávacieho predpisu k zákonu o ochrane prírody a krajiny, ktorým sa zamýšľa zaradiť vlka dravého medzi chránené živočíchy, považujeme za unáhlenú reakciu na schválenú výšku kvóty na odstrel vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2020/2021, s ktorou Ministerstvo životného prostredia SR nesúhlasilo. Predloženie takejto právnej úpravy v lehotách, kedy medzirezortné pripomienkové konanie začína 9.11.2020, končí 30. 11. 2020 a účinnosť vyhlášky je navrhnutá od 1.1.2021 predikuje tiež situáciu, že Ministerstvo životného prostredia SR chce využiť momentálnu situáciu v spoločnosti ťažko skúšanej nepriaznivou epidemiologickou situáciou a vyhláseným núdzovým stavom na to, aby bez potrebnej odbornej diskusie presadilo svoje úzke záujmy, bez ohľadu na to, že môžu mať širšie dôsledky pre sektor pôdohospodárstva. Neopodstatnenosť návrhu zradiť vlka dravého medzi chránené živočíchy vnímame aj v kontexte toho, že od 16. januára je tento živočích podľa súčasnej právnej úpravy predmetom ochrany. Touto cestou si zároveň dovoľujeme požiadať vedenie Ministerstva životného prostredia SR, aby vyzvalo svoju rozpočtovú organizáciu Štátnu ochranu prírody SR na predloženie odpočtu doterajších aktivít a výstupov projektu “Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku“, najmä vo vzťahu k vlku dravému, odbornej verejnosti. V rámci tohto projektu financovaného z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia má Štátna ochrana prírody SR aj s partnerom projektu ZOO Bojnice k dispozícii 8 miliónov Eur na to, aby zlepšila stav ochrany druhov a biotopov a posilnila biodiverzitu na Slovensku. Trvanie projektu je od 1. marca 2017 do 31. 12. 2022. Je nám známe, že už v r. 2016 bol vypracovaný materiál “Program starostlivosti o vlka dravého na Slovensku“. Tento materiál bol vypracovaný v rámci projektu Štátnej ochrany prírody SR “Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku“ a financovaný v rámci Operačného programu Životné prostredie. Vieme však aj to, že sa neplní zo strany Štátnej ochrany prírody harmonogram opatrení, ktoré sú v tomto dokumente schválené. Ako príklad uvedieme prácu Pracovnej skupiny pre program starostlivosti o vlka dravého, ktorá by sa mala schádzať minimálne 2 krát ročne. Akékoľvek aktivity a výstupy z jej činnosti sú nám doteraz nie známe. 1 x ročne sa stretáva Pracovná skupina pre stanovenie podmienok lovu a ročnej kvóty lovu vlka. Je známe, že väčšinové rozhodnutia členov tejto pracovnej skupiny sú pravidelne napádané nielen zo strany vedenia Ministerstva životného prostredia SR, ale aj zo strany členov samotnej pracovnej skupiny, ktorých názor je odlišný od väčšinového názoru. Existencia tejto pracovnej skupiny, ako doteraz jedinej verejnosti známej aktivity 8 miliónového projektu vo vzťahu k vlku dravému, by prijatím navrhovanej právnej úpravy stratila opodstatnenosť. Z horeuvedených dôvodov Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora so schválením predloženého návrhu vyhlášky nesúhlasí. Z Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
ÚRZVNL (ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska) vlastný materiál § 45 žiadame zrušiť v celom rozsahu Zdôvodnenie: - nerešpektuje tradičné technologické systémy chovu hospodárskych zvierat na Slovensku, ktoré tu pretrvávajú celé stáročia a ktoré majú význam z hľadiska krajinotvorby, enviromentálnej rovnováhy a podpore biodiverzity lúčnych a pasienkových porastov. - ohrozuje sektor chovu oviec a kôz, ktorý je v európskej únii zadefinovaný ako citlivý sektor. - výrazne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Spôsobili by zníženie konkurencieschopnosti slovenských chovateľov v spoločnom európskom priestore. - radikálnemu znižovaniu počtu chovaných oviec, čo by znamenalo ako dôsledok znižovanie zamestnanosti na vidieku a to najmä zamestnanosti ohrozených skupín obyvateľov vidieka. - preventívne opatrenia tak ako sú navrhnuté výrazne zmenia ráz krajiny, ohrozia prirodzenú migráciu zveri, ohrozia divú zver na živote, keďže hrozí poškodenie zdravia zveri pri prekonávaní prekážok. - je nevyhnutné si uvedomiť, že hlavne chov oviec a kôz v podhorských a horských oblastiach vo veľkej miere prispieva k ekologickej stabilite krajiny a ich zníženie by zapríčinilo pokles diverzity lúčnych biotopov, negatívne ovplyvnil protieróznu a retenčnú funkciu trvalo trávnych porastov a postupne by sa ráz vidieka pre oko turistu stal nezaujímavým. - výrazne negatívne sa navrhované opatrenia dotknú aj možností voľného pohybu turistov v prírode. Tí budú obmedzovaný aj z hľadiska voľného pohybu strážnych psov a chovateľov stavia ich do pozície obmedzovača rozvoja cestovného ruchu, čo môže mať dopad na znižovanie stavov hospodárskych zvierat. - návrh nie je správne formulovaný ani vo vzťahu k účinnosti vyhlášky, ktorá počíta s účinnosťou od 1. januára 2021 a vzápätí vyžaduje držbu minimálne 18 mesačných psov, ktoré boli vychované spolu so stádom. - náklady na kúpu, chov a držbu psa zvýšia náklady na chov hospodárskych zvierat. Je potrebné si uvedomiť, že chovatelia oviec a iných druhov hospodárskych zvierat nie sú profesionálni kynológovia a chýba im osveta o výchove a výcviku takýchto psov. - pri využívaní týchto opatrení podľa písm. b môže dôjsť pri nesprávne vedenom psovi k zraneniu tretích osôb ako napr. turistov, cyklistov, hubárov a podobne. Ak dôjde k takémuto poškodeniu, kto bude znášať spôsobené škody? - rovnako súčasná legislatíva neurčuje čo v prípade, ak pastiersky strážny pes usmrtí chráneného živočícha. V prípade, že sa tento skutok bude posudzovať podľa § 305 ods. 1 písm. b) Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. hrozí chovateľovi hospodárskych zvierat resp. poverenému pracovníkovi trest odňatia slobody až do výšky 2 rokov. - v prípade drobnochovateľov, ktorých stáda sú napr. do 10 kusov je obstaranie dvoch kusov psov nezmyselné. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K dôvodovej správe všeobecnej časti a doložke vplyvov bod 9 V dôvodovej správe všeobecnej časti a doložke vybraných vplyvov navrhovateľ uvádza, že: navrhovaná právna úprava nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie. Tvrdenie predkladateľa, že navrhovaná právna úprava nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie je nepochopiteľné aj vzhľadom k tomu, že v § 45-46 taxatívne vymenúva opatrenia, ktoré musí splniť ten, kto si chce uplatniť náhradu škody spôsobenú určenými živočíchmi. Tieto opatrenia si vyžadujú vlastné finančné prostriedky žiadateľa o náhradu škody. O tom, že škody spôsobené chránenými resp. určenými živočíchmi vznikajú a každoročne narastajú a spôsobujú zvýšené finančné náklady chovateľom hospodárskych zvierat, hovoria aj údaje v Poľovníckej štatistickej ročenke Národného lesníckeho centra. V r. 2015 škody spôsobené vlkom dravým na hospodárskych zvieratách predstavovali sumu 40 304 € a vyplatená náhrada zo strany MŽP SR bola iba 17 889 € (t.j. iba 44 %), v r. 2019 škody na hospodárskych zvieratách boli vo výške 67 966 € a vyplatená náhrada zo strany MŽP SR bola iba 39 473 € (t.j. iba 58 %). Z Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K § 46 ods. 2 písm. e) V § 46 ods. 2 žiadame v písmene e) vypustiť slovné spojenie „odborný posudok“. Odôvodnenie: Predkladateľom navrhované ustanovenie je v rozpore s právnym predpisom vyššej právnej sily, konkrétne s § 99 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého platí, že rozsah škody na rybách sa preukazuje vždy znaleckým posudkom. Nakoľko cit. zákon ustanovuje, že škoda na rybách sa stanovuje vždy znaleckým posudkom, navrhujeme vypustiť odporný posudok ako prílohu k žiadosti o náhradu škody. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 21 ods. 10 K § 21 ods. 10: Upozorňujeme predkladateľa, že dané ustanovenie by malo mať právnu silu zákona. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky môžu štátne orgány konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. Zásadná pripomienka k §1 odsek 2 V § 1 ods. 2 žiadame vypustiť písmeno e), v prílohe č. 1 žiadame vypustiť posledný stĺpec označený ako „Záber biotopu“ a v poznámkach pod čiarou v prílohe č.1 žiadame vypustiť bod 4. Odôvodnenie: Podľa zmocňovacieho ustanovenia uvedeného v § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. má ministerstvo vo vyhláške ustanoviť zoznam biotopov európskeho významu vrátane prioritných biotopov a biotopov národného významu a podrobnosti o podmienkach vydávania súhlasu a opatreniach podľa § 6 odseku 3 zákona č. 543/20002 Z.z.. V § 1 ods. 2 písmena e) návrhu vyhlášky sa uvádza, že pri vydávaní súhlasu na zásah do biotopu má orgán ochrany prírody prihliadať na možnosti záberu biotopu uvedené v prílohe č. 1, kde je v tabuľke posledný stĺpec označený ako „Záber biotopu“ a pri niektorých biotopoch je v kolónke uvedené písmeno „x“, ktoré podľa bodu 4 poznámok pod čiarou k prílohe č. 1 znamená, že pri biotopoch označených „x“ nie je možný žiadny záber. Čo znamená, že „záber biotopov“, návrh vyhlášky ani vyhláška bližšie nešpecifikuje. Domnievame sa že ide o zničenie biotopu, prípade aj jeho poškodenie. V praxi to bude znamenať, že na poškodenie alebo zničenie niektorých biotopov nebude môcť orgán ochrany prírody a krajiny vydať súhlas podľa § 6, čo vlastne znamená, že poškodenie alebo zničenie týchto biotopov sa prostredníctvom vyhlášky zakazuje. Pôjde pritom o absolútny zákaz, z ktorého neexistuje výnimka, Sme toho názoru, že ministerstvo ma zmocnenie na vydanie podrobnosti o podmienkach vydávania súhlasu a nie na zakázanie zásahu do biotopu. Ak by zákonodarca chcel zakázať zásah do biotopu európskeho alebo národného významu, bol by tak urobil v zákone č. 543/2002 Z.z.. kde v prípade chránených druhov (§ 33) jednoznačne uviedol ktoré činnosti sú zakázané (§ 34 § 35). Urobil tak aj v prípade stupňov ochrany kde od druhého stupňa postupne zvyšuje zoznam činnosti, ktorých uskutočnenie je v chránenom území zakázané. Ustanovenie § 1 ods. 2 písm. e) je nad rámec zmocňovacieho ustanovenia, žiadame ho vypustiť. Upozorňujeme že uvedený zákaz sa nedá prelomiť ani udelením výnimky, ako je to v prípade zákazov ustanovených zákonom č. 543/2002 Z.z.. Môže nastať situácia, kedy by bolo možné nejakú činnosť povoliť aj v území zaradenom do európskej sústavy chránených území NATURA 2000, uplatnením inštitútu naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu (§28 ods.11 zákona č. 543/2020 Z.z.), ale súhlas na zásah do biotopu nebude pre uplatnenie § 1 ods. 2 písm. e) návrhu vyhlášky možný. Celá investícia sa ustanovením vo vyhláške zastaví. Vypustenie uvedeného ustanovenia považujeme za vhodné už aj preto, že spôsob ochrany biotopov európskeho a národného významu uvedený v § 6 zákona č. 543/2002 Z.z je nad rámec príslušných právnych predpisov EU - smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 6. Zásadná pripomienka k §1 odsek 3 V § 1 ods. 3 žiadame vypustiť písmenom c). Odôvodnenie: Vzhľadom k tomu, že z návrhu vyhlášky nie je jasné o aké opatrenia pôjde, nie je možné si ani len predstaviť čo by mohol obsahovať harmonogram, a spôsob kontroly plnenia uložených opatrení. V rozhodnutí o súhlase môžu byť stanovené v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. podmienky, pre vykonávanie povolenej činnosti. Stanovovanie osobitnej povinnosti pre orgán ochrany prírody, aby súhlas obsahoval aj harmonogram a spôsob plnenia uložených opatrení považujeme z hľadiska kontroly ich uskutočnenia za nadbytočný. Neuskutočnenie primeraných opatrení uložených podľa § 6 zákona č. 543/2002 Z.z. je podľa § 90 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2020 Z.z. porušením podmienok vykonávania činnosti určených príslušným orgánom štátnej správy ochrany prírody a krajiny v rozhodnutí o súhlase. Ak do rozhodnutia orgán ochrany prírody stanoví harmonogram a spôsob kontroly plnenia uložených opatrení v dobe, keď bude len o ich uložení rozhodovať pôjde skôr o želané (predpokladané) termíny, ktorých dodržanie vôbec nemusí byť reálne, čo spôsobí nadbytočnú administratívu, kedy žiadateľ bude musieť pri nedodržaní harmonogramu žiadať o zmenu rozhodnutia. Ak by tak neučinil, vystavuje sa nebezpečenstvu nedodržania podmienok súhlasu, za čo mu môže byť udelená sankcia. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.11.2020 Detail