LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 15 V súvislosti s navrhovaným znením odseku 3 upozorňujeme, že podľa zákona o dani z príjmov by odpis záväzkov do výnosov bol zdaniteľným príjmom podnikateľa pod dočasnou ochranou v súlade s účtovníctvom a na odpis nepremlčanej pohľadávky zahrnutej do zdaniteľných príjmov by sa uplatňoval § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov. To znamená, že výdavok by bolo možné uplatniť iba do výšky hypotetickej tvorby opravnej položky v čase jej odpisu v závislosti od doby uplynutej od jej splatnosti. V prípade odpisu záväzkov oslobodených od dane, resp. odpisu pohľadávok uznaných za daňový výdavok ide spravidla o zákonné odpisy vyplývajúce z osobitných predpisov, ktoré sú však spravidla spojené aj so zverejnením výšky uhrádzaných pohľadávok (odpustených záväzkov) v Obchodnom vestníku (napríklad v prípade konkurzu), čo v prípade podnikateľa pod dočasnou ochranou nenastáva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. II (novela zákona č. 7.2005 Z. z.)K bodu 3 (§ 24 ods. 4) Žiadame na konci prvej vety doplniť slová „ak s poverenou osobou uzavrel zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu“. Podľa navrhovaného znenia by poverená osoba podľa zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola splnomocnená zastupovať správcu pohľadávky štátu, ktorý pohľadávku štátu vo svojej správe uplatnil v konkurznom konaní, aj v prípadoch, kedy podľa hmotnoprávneho predpisu nie je táto osoba oprávnená vo veci konať. Doplnením navrhovanej úpravy bude jednoznačné, že veriteľ (správca pohľadávky štátu) má vždy právo konať pred súdom a domáhať sa výkonu veriteľských práv, a to v prípadoch, kedy sa konsolidácia vôbec nevykonáva alebo nebola uzavretá zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 17 Ustanovenia § 17 žiadame doplniť o odsek 7 v tomto znení: „(7) Informácia o poskytnutí dočasnej ochrany v priebehu účtovného obdobia sa uvádza v poznámkach riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierke. V účtovnom období, v ktorom bola poskytnutá dočasná ochrana sa uvádza v poznámkach účtovnej závierky suma záväzkov po lehote splatnosti viac ako 120 dní, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.“. Aktívne riešenie životaschopnosti je podstatná informácia nielen pre veriteľov, ale aj dlžníkov podniku. Kľúčovým indikátorom úspešnosti naštartovania životaschopnosti podniku je stav záväzkov po lehote splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k § 6 1. V odseku 1 písm. b) sú uvedené dve alternatívy predpokladov pre poskytnutie dočasnej ochrany, pričom iba alternatíva č. 2 je založená na zostavení nezávislej analýzy udržateľnosti prevádzky podniku, ktorá je bližšie špecifikovaná v odseku 2. Z hľadiska obsahu poskytnutia dočasnej ochrany odporúčame ako vhodnejšiu alternatívu č. 1, keďže sa týka predovšetkým nezabezpečených veriteľov. Odporúčame však zvážiť vypracovanie analýzy udržateľnosti prevádzky podniku aj pre alternatívu č. 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k § 6 2. V odseku 1 písm. i) je potrebné slová „§ 40 ods. 2“ nahradiť slovami „§ 40 ods. 2 alebo ods. 4“. Ide o doplnenie vymedzenia povinností pre oblasť účtovníctva. Dôležité je nielen vedenie účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), ale aj povinnosť ukladať zostavené a schválene účtovné závierky do Registra účtovných závierok podľa zákona o účtovníctve. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5 (§ 106 až 107aj) K § 107ad 2. V odseku 1 písm. b) odporúčame slová „voči finančnej správe, colnej správe“ nahradiť slovami „pred orgánmi finančnej správy“. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú orgánmi finančnej správy a tvoria finančnú správu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5 (§ 106 až 107aj) K § 107ad 1. Znenie odseku 1 písm. a) žiadame preformulovať takto: „a) zabezpečuje vedenie účtovníctva úpadcu, zostavenie účtovnej závierky úpadcu a uloženie účtovnej závierky úpadcu v registri účtovných závierok,“. Ide o doplnenie základných povinností štatutárneho orgánu podľa zákona o účtovníctve. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 13 Navrhované znenie odporúčame preformulovať, pretože by mohlo byť nesúladné s ustanovením § 10 ods. 1 návrhu, podľa ktorého počas dočasnej ochrany nemožno rozhodnúť o začatí konkurzného konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5 (§ 106 až 107aj) K § 107aa ods. 1 1. Znenie písmena e) žiadame preformulovať takto: „e) dlžník neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 alebo ods. 4 Obchodného zákonníka,“. Ide o zdôraznenie povinnosti uloženia účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Pripomienku uvedenú v bode 1 považujte za zásadnú. 2. V písmene f) žiadame slová „kalendárnych rokov“ nahradiť slovami „účtovných období“, pretože účtovné obdobie nemusí byť len kalendárnym rokom. Pripomienku uvedenú v bode 2 považujte za zásadnú. 3. Znenie písmena g) žiadame preformulovať takto: „g) podľa jednotlivých účtovných závierok za uplynulých päť účtovných období nemal dlžník netto hodnotu majetku vykázanú v súvahe v hodnote vyššej ako 1 000 000 eur,“. Ide o doplnenie presnej identifikácie hodnoty majetku vykázanej v súvahe. Pripomienku uvedenú v bode 3 považujte za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5 (§ 106 až 107aj) K § 107aa ods. 1 1. Znenie písmena e) žiadame preformulovať takto: „e) dlžník neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 alebo ods. 4 Obchodného zákonníka,“. Ide o zdôraznenie povinnosti uloženia účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Pripomienku uvedenú v bode 1 považujte za zásadnú. 2. V písmene f) žiadame slová „kalendárnych rokov“ nahradiť slovami „účtovných období“, pretože účtovné obdobie nemusí byť len kalendárnym rokom. Pripomienku uvedenú v bode 2 považujte za zásadnú. 3. Znenie písmena g) žiadame preformulovať takto: „g) podľa jednotlivých účtovných závierok za uplynulých päť účtovných období nemal dlžník netto hodnotu majetku vykázanú v súvahe v hodnote vyššej ako 1 000 000 eur,“. Ide o doplnenie presnej identifikácie hodnoty majetku vykázanej v súvahe. Pripomienku uvedenú v bode 3 považujte za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) doložke vybraných vplyvov 5. K doložke vybraných vplyvov, k časti o vplyve na rozpočet verejnej správy. V časti 9. doložky je uvedený rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy, avšak v dokumente Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu sa uvádza rozpočtovo nekrytý vplyv v sume 82 440 eur, pričom Ministerstvo spravodlivosti SR žiada navýšenie rozpočtu kapitoly v roku 2021. Uvedené nezrovnalosti je potrebné zosúladiť. Odôvodnenie: Zosúladenie rozpočtových nezhôd v doložke vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 14. V Čl. I - § 10 – odsek 6 Dovoľujeme si upozorniť nejasnosť ustanovenia, v prípade ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu prevádzkovania podniku veriteľa, kto bude posudzovať či bol na odstúpenie od zmluvy oprávnený alebo nie. Taktiež absentuje úprava, kto a ako by posudzoval spornosť tvrdení subjektov v tomto ustanovení. Pre komplikovanosť predmetného ustanovenia si dovoľujeme predkladateľa požiadať u uvedenie príkladov a presnejších vysvetlenie v dôvodovej správe príklady, kedy dôvody na ukončenie zmluvných vzťahov je a nie je možné aplikovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 9. V Čl. I - § 9 – odsek 1. Navrhujeme zaviesť do procesu odmietnutia dočasnej ochrany, výzvu na odstránenie vád podania a až následne oprávnenie súdu odmietnuť podanie. Dovoľujeme si upozorniť, že ide o konanie na súde, avšak nejde v tomto prípade o konanie, kde by bolo povinné zastúpenie advokátom, teda môže sa vyskytnúť vada, ktorú je možné okamžite po výzve napraviť. Tiež si dovoľujeme upozorniť, že nie každý subjekt disponuje elektronickou schránkou. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 11. V Čl. I - § 9 – odsek 5. Máme za to, že odstraňovanie vady prostredníctvom námietok je zbytočne komplikované. Navrhujeme preto v súvislosti s vyššie uvedeným zaviesť výzvu na odstránenie vád na začiatku konania a vyhnúť sa tak následným problémom v námietkovom konaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 10. V Čl. I - § 9 – odsek 4 Navrhujeme upraviť lehoty napríklad, zavedením slovného spojenia „najneskôr do 5 dní od...“ alternatívne, buď od vykonania úkonu, alebo doručenia dôvodnej námietky. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 13. V Čl. I - § 10 – odsek 3 Dovoľujeme si upozorniť, na absenciu rovnosti veriteľov a ich postavenia, ktoré je žiadúce dodržať. Nevidíme dôvod na zvýhodňovanie štátu ako veriteľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 12. V Čl. I - § 10 – odsek 1 Slovné spojenie „ohľadom podnikateľa“ navrhujeme zmeniť a nahradiť slovným spojením „na majetok podnikateľa“. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II bod 9 Nahradenie správcu pri vypracovaní reštrukturalizačného posudku audítorskou spoločnosťou považujeme za nekoncepčné riešenie. Reštrukturalizačný posudok vychádza okrem iného z porovnania uspokojenia veriteľov v konkurze a reštrukturalizácii, na rozdelenie veriteľov podľa ich ekonomických záujmov, podrobný rozbor možných metód reštrukturalizácie a podmienok uskutočniteľnosti jednej alebo viacerých metód reštrukturalizácie ako aj ďalšie náležitosti, ktorých vypracovanie priamo súvisí so správcovskou činnosťou. Nelogickosť presunu vypracovania reštrukturalizačných posudkov zo správcov na audítorov vidíme najmä v tom, že audítori nemajú žiadne skúsenosti s konkurzným konaním, nemuseli absolvovať žiadne odborné skúšky a nepodliehajú ani dozoru Ministerstva spravodlivosti. Všeobecne audítorské spoločnosti a ani štatutárni audítori ako nositelia oprávnení na výkon audítorskej činnosti aj prostredníctvom audítorskej spoločnosti, pri získaní oprávnenia nemusia preukazovať svoju spôsobilosť vo vzťahu k ZKR, tento zákon nemusia poznať, nemusia ovládať jednotlivé procesy v rámci samotného reštrukturalizačného konania a všeobecne možno konštatovať, že oprávnenie na výkon audítorskej činnosti im jednak neumožňuje a ani nezaručuje, že sú schopní a spôsobilí vypracovať posudok so všetkými jeho náležitosťami (napr. § 110 ZKR). Zároveň audítorské spoločnosti v porovnaní so správcom nemusia byť na túto činnosť zo zákona povinne poistení zo zodpovednosti za škodu. Možno tak dôvodne očakávať, že predkladané posudky ako súčasť návrhu na povolenie reštrukturalizácie nebudú obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti, čoho následkom bude odmietanie návrhov súdmi, čím sa zbytočne sťaží alebo úplne zmarí životaschopným podnikom prístup k reštrukturalizáciám. Z dôvodu hrozby nekvalifikovaných reštrukturalizačných posudkov preto možno očakávať výrazný ak nie úplný pokles reštrukturalizácií v SR. Bolo by preto vhodné zvážiť a zotrvať pri súčasnom znení ust. § 108 ods. 3 ZKR, a teda, že poveriť vypracovaním posudku možno len osobu zapísanú do zoznamu správcov. Takáto osoba správcu je aj popri generovanom reštrukturalizačnom správcovi nezriedka potomv priebehu reštrukturalizácie stále k dispozícii dlžníkovi a vykonáva ďalšiu súčinnosť v súvislosti s reštrukturalizáciou, t.j. napr. aj pomáha s vypracovaním reštrukturalizačného plánu; čo je však pri audítorských spoločnostiach a ich znalostiach v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií viac ako otázne. Uvedené možno podporiť aj judikatúrou napr. KS KE vo svojom rozhodnutí správne uvádza: „Správca má potrebné vzdelanie, schopnosti a skúsenosti na to, aby kvalifikovane vyhodnotil, či má odporučiť reštrukturalizáciu dlžníka.“ ( sp.zn. 4CoKR/3/2016). Ustanovenie navrhovaného § 108 ods. 3 ZKR sa naviac javí byť v rozpore s Ústavou SR a so Smernicou EP a Rady (EÚ) 2019/1023. Tu je potrebné Ministerstvo spravodlivosti upozorniť aj na prebiehajúce konanie o neústavnosti z dôvodu majetkového cenzu (stanovenie hranice obratu 500 000,- EUR). V obdobnej veci bolo konanie pred Ústavným súdom pre zavedenie obratu ako podmienku pre výkon podnikateľskej činnosti prijaté na ďalšie konanie (PL ÚS 14/2018). V prípade ak Ministerstvo spravodlivosti má záujem, aby reštrukturalizačné posudky vypracovali odborníci v oblasti konkurzov a reštrukturalizácii, navrhujeme zaviesť podmienku napr. 5 ročnej praxe preukázanej zápisom v zozname správcov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II bod 14 Veľmi dôležité je, aby predkladateľ zákona za každých okolností dôsledne v novele ZKR upravil aj prechodné ustanovenia. Nakoľko sa predkladanou novelou v značnej miere mení inštitút „malého konkurzu‟, je potrebné, aby súd ako aj účastníci konaní (aj tých, ktoré začali pred účinnosťou novely ZKR a do účinnosti skončené neboli) jasne vedeli, ktoré ustanovenia ZKR sa na to-ktoré konanie aplikujú. V súčasnosti tu prebieha v SR mnoho konkurzov vyhlásených podľa II. časti ZKR, a mnoho z nich bolo či už na začiatku konania, alebo v jeho priebehu súdom uznaných za malé. V prípade absencie prechodných ustanovení, tento pôvodný inštitút a jeho aplikácia na pôvodné konkurzy bude bez akéhokoľvek racionálneho dôvodu nevyužiteľný. Prechodné ustanovenia by bolo vhodné naformulovať takto: „Konania začaté pred 1.januárom 2021 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2020.‟ Vo vzťahu k prechodným ustanoveniam je vhodné poukázať aj na § 5 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a ozmene a doplnení niektorých zákonov.Požiadavka na prechodné ustanovenia sa týka aj pripravovanej novely vyhlášky č.665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze areštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené je možné odôvodniť ajsúdnou praxou, kedy MS SR v novele vyhlášky č. 665/2005 Z.z., konkrétne vyhláškou č.25/2017 Z.z. neupravilo prechodné ustanovenia, čo ešte dnes v praxi spôsobuje problémy správcom ako aj sťažuje postup a rozhodovaciu činnosť súdu, pričom tento nedostatok musel riešiť aj Ústavný súd SR, viď napr. Uznesenie ÚS SR zo dňa 12.09.2017 pod sp. zn. III. ÚS 534/2017, viď najmä bod 18, 19 a 25 dotknutého uznesenia ÚS SR. Aj s odkazom na uznesenie Ústavného súdu ako aj na § 5 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z.z. je preto potrebné, abypredkladateľ novely ZKR ako aj vyhlášky č. 665/2005 Z.z. do týchto právnych predpisovdôsledne zaradil a jasne a zrozumiteľne naformuloval intertemporálne ustanovenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. III bod 7 Návrh, aby do zoznamu správcov mohol byť zapísaný len správca, ktorý vykonal skúšku nie skôr ako 2 roky pred zápisom,odporúčame Ministerstvu spravodlivosti zvážiť a ponechať uvedené ustanovenie bez zmeny. Uvedené navrhované ustanovenie nereflektuje viaceré skutočnosti. V prvom rade by po vyčiarknutí zo zoznamu správcov napr. pre nezaplatenie poplatku správca nemohol byť opätovne zapísaný do zoznamu správcov a musel by absolvovať nové skúšky ak by od jeho pôvodných skúšok uplynuli 2 roky, pričom § 21 ods. 3 písm. a) zákona o správcoch uvádza dôvody vyčiarknutia podľa § 26 zákona o správcoch , pre ktoré správca nemôže byť opätovne zapísaný do zoznamu správcoch. Ostatné dôvody vyčiarknutia podľa §26 zákona o správcoch nie sú podľa súčasnej právnej úpravy tak závažné, aby správne nemohol požiadať o opätovné zapísanie do zoznamu správcov. Navrhované znenie však automaticky vylúči takúto možnosť. Zároveň navrhované ustanovenie nereflektuje ani skutočnosť, kedy by sa dal správca vyčiarknuť na vlastnú žiadosť a následne by požiadal o zapísanie do zoznamu správcov. Opätovne by bez absolvovania nových skúšok nemohol vykonávať správcovskú činnosť. Odôvodnenie predkladateľa, že je potrebné regulovať špekulatívne vyčiarknutia a opätovné zápisy do zoznamu správcov, neobstojí, pretože správcovi pre odvolanie z pozície správcu stačí iba zmeniť sídlo pre iný obvod súdu a v zmysle zákonných ustanovení musí byť z pozície správcu odvolaný. Sankcionovanie všetkých správcov pre ojedinelé excesy považujeme za neprimerane prísne. Navrhované ustanovenie nezohľadňuje ani tú skutočnosť, že pri iných odborných skúškach ako advokátske skúšky, justičné skúšky a ďalšie, tieto skúšky po ich úspešnom absolvovaní zostávajú stále platné bez ohľadu na to, či osoba sa dá zapísať do zoznamu advokátov alebo sa následne stane sudcom po uplynutí určitého času. Pri uvedenom bode navrhujeme ministerstvu, aby neviazalo zápis do zoznamu správcov na lehotu 2 rokov od uskutočnenia správcovskej skúšky, ale aby ustanovilo povinnosť vzdelávať sa aj tým osobám, ktoré síce majú absolvované správcovské skúšky, ale v súčasnosti správcovskú činnosť nevykonávajú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II Za zváženie zároveň stojí, či popri navrhovanom „novom malom konkurze‟ môže alebo nemôže koexistovať aj inštitút „pôvodného malého konkurzu‟ vrátane jeho obsahu obsiahnutého v súčasnom znení § 107 ZKR. Je možné zastávať názor, že jednotlivé inštitúty a osobitosti upravené v existujúcom „pôvodnom malom konkurze‟ a navrhovanom „novom malom konkurze‟ sa vôbec nevylučujú. Je nepochybné, že predkladateľ novely ZKR sa usiluje značnú časť práce preniesť zo správcov a konkurzných súdov na veriteľov a všeobecné súdy, čím sleduje značné zrýchlenie časti konkurzných konaní vyhlásených podľa II. časti ZKR; avšakúplným vypustením úpravy „pôvodného malého konkurzu‟ dôjde k sťaženiu postupu konkurzných súdov v bežných, budúcich „veľkých konkurzoch‟ vyhlásených podľa II. časti a zvýšeniu ich administratívnej a rozhodovacej záťaže, a to napr. z dôvodu, že ak sa v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok prihlási len jeden nezabezpečený veriteľ, a následne po tejto lehote hoci aj X ďalších, už len z uvedeného dôvodu nebude možné v tomto konkurze kreovať veriteľský výbor (viď ust. § 28 ods. 3 ZKR, § 37 ods. 1 ZKR, § 83 ods. 1 ZKR a pod.) a pôsobnosť veriteľského výboru bude vykonávať výlučne súd, čoho dôsledkom je aj ukladanie záväzných pokynov správcovi výlučne súdom, čo mimoriadne zahlcuje konkurzné súdy. Ak by však bolo možné na nové „veľké konkurzy‟ aplikovať súčasné ust. § 107 ods. 2 (voľba zástupcu veriteľov), vo väčšine prípadov by sa tak zvýšenej záťaži konkurzných súdov dalo predísť. Z uvedeného dôvodu by preto bolo vhodné, potrebné ale aj možné, aby aj súčasné znenie ust. § 106 a 107 ZKR ostalo v platnosti, pričom predkladateľ zákona by z dôvodu právnej istoty mohol existujúci „pôvodný malý konkurz‟ a navrhovaný „nový malý konkurz‟ od seba odlíšiť ich pomenovaním, t.j. napr. „nový malý konkurz‟ by mohol byť označený ako „malý konkurz‟, pričom ten pôvodný by mohol byť označený ináč, aby sa tak oba inštitúty odlíšili, avšak aj pri tom pôvodnom je potrebné nejaké pomenovanie, aby sa tak v praxi pri „veľkých konkurzoch‟ predišlo rozporom, či napr. dochádza ku kreovaniu veriteľského výboru alebo len voľbe zástupcu veriteľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. III V rámci aplikačnej praxe sme narazili na problém vo vzťahu k zákonu č. 8/2005 Z.z., najmä jeho ust. §4 – vylúčenie správcu. Konkrétne, ak v konkurznom konaní odvolá súd správcu pre porušenie povinností – napr. z dôvodu dlhodobej nečinnosti, následne zvolá schôdzu veriteľov za účelom voľby nového správcu, pričom ak sa veritelia na schôdzi uznesú na tom istom správcovi, ktorý bol v predmetnej veci už raz pre porušenie povinností odvolaný, súdu neostáva nič iné, len ho opäť uznesením ustanoviť. Obdobne, ak správca bol odvolaný pre závažné porušenie povinnosti, následne bol ustanovený iný správca, ktorý bol však tiež odvolaný, následne sa schôdza na novom správcovi neuzniesla, tak súd generoval a z generátora opäť vyšiel ten prvý správca, ktorý už v konaní pred tým bol a bol odvolaný pre závažné porušenie povinností, pričom súd nemal žiadnu zákonnú možnosť toho prvého správcu z generovania vylúčiť. Takýmto spôsobom potom mávajú súdy značne sťažený postup konania, nehovoriac o hospodárnosti a rýchlosti konania, keď spravidla správca, ktorý pred odvolaním nekonal, opäť po svojom ustanovení konať nebude. Tu by pomohla novela ust. § 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch, kde by bol ako jeden z dôvodov vylúčenia definovaný aj prípad, že ak bol správca v konaní už raz pre porušenie povinnosti odvolaný, uvedená skutočnosť zakladá dôvod na jeho trvalé vylúčenie v predmetnej veci. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II bod 11 K vypusteniu ustanovenia § 110 ods.4 ZKR navrhujeme zvážiť vypustenie tohto bodu. Pripojenie zmluvy o vypracovaní reštrukturalizačného posudku stransparentnilo celý proces najmä pred veriteľmi. Zavedenie tejto povinnosti zákonom č. 377/2016 Z. z. Ministerstvo spravodlivosti odôvodnilo: „Z dôvodu zabezpečenia transparentnosti procesureštrukturalizácie sa upravuje, že prílohu reštrukturalizačného posudku tvorízmluva, ktorá upravuje odmeňovanie správcu za vypracovaniereštrukturalizačného posudku. Odmeňovanie správcu podľa doterajšej úpravy je spravidla pokryté rúškom tajomstva, aj keď následkom toho môže byť odčerpanie významných majetkových hodnôt dlžníka.“ Preto je nelogické, aby Ministerstvo spravodlivosti potom ako celý proces vypracovania reštrukturalizačného posudku stransparentnilo vo vzťahu k veriteľom, chce opätovne utajiť tieto zmluvy. V súčasnosti platné ustanovenie§ 110 ods. 4 ZKR z pohľadu praxe možno hodnotiť ako pozitívnu podmienku, ktoráaspoň v niektorých prípadoch prispela k zníženiu nákladov na reštrukturalizáciu, čím saumožnilo väčšiemu počtu subjektov uchádzať sa o svojuzáchranu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II Navrhovaný zákon vo svojom čl. II – novela zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR‟) vo svojich viacerých ustanoveniach pracuje s pojmom „veľký konkurz‟, pričom však novela ZKR nikde tento pojem/inštitút nedefinuje. Hoci je zrejmé, že ide o „klasický‟ konkurz vyhlásený podľa II. časti ZKR, avšak z dôvodu právnej istoty účastníkov budúcich konkurzných konaní a z dôvodu potreby nesťažovania postupu konkurzného súdu v konaní je vhodné pojem „veľký konkurz‟ v novele ZKR jasne a zrozumiteľne definovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 33. K článku II. Bod. 9 - § 108 odsek: Dovoľujeme si upozorniť na zvýhodňovanie – audítorov. Pri malých podnikoch to považujeme za nadbytočne. Navrhujeme nech si vyberie dlžník sám. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie Odporúčam v doložke zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie vyplniť/definovať body 4 a 5 a vypustiť vetu „Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je v práve Európskej únie upravený, body 4 a 5 sa nevypĺňajú.“. Odôvodnenie: Zosúladenie s Legislatívnymi pravidlá vlády Slovenskej republiky, ktoré ustanovujú možnosť vypustiť body 4 a 5 doložky zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie iba v prípade, ak nie je predmet návrhu zákona upravený v práve Európskej únie. Predkladateľ deklaruje v bode 3 predmetnej doložky, že predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 16 ods. 3 zákona č. 8.2005 Z. z. (nad rámec návrhu) V nadväznosti na zmenu textu v § 16 ods. 3 druhá veta zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch [opakovaná správcovská skúška] navrhujeme zmeniť formu testu z listinného testu na elektronický test úpravou/zmenou § 5 vyhlášky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie (napr. po vzore uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 44/6/2019 z 30. mája 2019) nasledovne:(1) Test zostavený ministerstvom obsahuje 60 otázok z práva a z ekonómie. Každá otázka obsahuje 4 možnosti odpovede, z ktorých je jedna správna. Čas na vypracovanie testu je 60 minút.(2) Ministerstvo za pomoci výpočtovej techniky vygeneruje v deň konania písomného testu konkrétny písomný test, ktorý uchádzači absolvujú.(3) Odpovede na testové otázky môže hodnotiť ktorýkoľvek člen skúšobnej komisie. Za každú správne zodpovedanú testovú otázku uchádzač získa jeden bod. Výsledok písomného testu s počtom bodov oznámi skúšobná komisia uchádzačovi v deň konania písomného testu.Odôvodnenie: Konanie a organizovanie správcovských skúšok je zastaralé a nezodpovedá nárokom moderného členského štátu EÚ v 21. storočí. Nezodpovedá vytýčeným cieľom vlády SR a Ministerstva spravodlivosti v oblasti elektronizácie justície. Písomného testu sa spravila zúčastní až 100 uchádzačov. Je problém nájsť a zabezpečiť vhodné priestory z  kapacitných dôvodov. Zhromažďovanie veľkého počtu ľudí (v terajšej situácii šírenia COVID-19) nie je v súlade so zdravotnými a hygienickými podmienkami/obmedzeniami. Navrhujeme, aby sa písomný test organizoval v malých zasadačkách, po 15 uchádzačov a v niekoľkých termínoch za 1 deň (8:00, 10:00, 13:00 a 15:00), a v niekoľkých dňoch, aby sa uspokojil záujem uchádzačov podľa ich počtu. Listinná podoba testu je zastaralá. Na odbúranie byrokracie navrhujeme písomný test elektronický, náhodne generovaný konkrétny test pre toho ktorého uchádzača na elektronickom zariadení ministerstva (laptop, notebook, počítač) a vyhodnotený hneď po jeho odovzdaní uchádzačom. To zníži organizačné požiadavky na následné riešenie prípadovej štúdie, ktorú štúdiu by riešili len uchádzači, ktorí dosiahli 30 a viac bodov z testu. Tiež sa javí ako nežiadúce, netransparentné až šikanózne, aby testy obsahovali viac ako 1 správnu odpoveď v stresujúcom časovom limite 45 minút. Účelom skúšky je overiť vedomosti uchádzača, nie deptať, stresovať a kladením byrokratických prekážok brániť v slobodnom prístupe k povolaniu/funkcii. Vrelo navrhujeme úradníkom a povereným funkcionárom ministerstva inšpirovať sa spôsobom organizovania advokátskych skúšok (písomných testov) Slovenskou advokátskou komorou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Zásadná pripomienka k čl. II – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje vložiť do návrhu nový novelizačný bod, ktorým sa upraví znenie §166f odsek 1 nasledovne: „Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení. Dlžník má povinnosť preukázať, že mal pri oddlžení poctivý zámer a že bol platobne neschopný.“ Odôvodnenie: Zákon umožňuje podať žalobu o zrušenie oddlženia, ale tento inštitút je v praxi nevykonateľný, keďže veriteľ nemá žiadne možnosti na zistenie príjmu dlžníka, resp. majetku dlžníka, čím nevie preukázať nepoctivý zámer dlžníka. Pokladáme za logické, aby dlžník preukazoval poctivý zámer, resp. platobnú neschopnosť, najmä keď je zbavený svojich dlhov. V súčasnej úprave oddlženia štát umožňuje dlžníkovi zbaviť sa dlhov bez akejkoľvek kontroly poctivého zámeru dlžníka pri oddlžení, čím sa vytvára veľký priestor na zneužívanie inštitútu oddlženia. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k čl. II., novelizačný bod číslo 9 V zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. je úlohou audítora overenie účtovnej závierky alebo konsolidovanej závierky či poskytujú pravdivý a verný obraz finančnej situácii a výsledku hospodárenia dlžníka. Zámer MS SR nie je zrejmý, prečo právno-ekonomickú kategóriu vypracovania posudku posúva do rovinu auditu účtovnej závierky, keď posudok nemá byť len akousi kontrolou správnosti účtovania ale najmä podkladom na zistenie, či daný podnik dlžníka spĺňa tak právne ako aj ekonomické predpoklady na úspešnú reštrukturalizáciu. Za týmto účelom MS SR už dlhodobo školí a vzdeláva správcov, aby boli schopní zvládnuť aj spracovanie posudku. Máme za to, že MS SR si zamieňa činnosť veľkých poradenských spoločností, ktoré okrem audítorskej činnosti vykonávajú veľa iných činností, ktoré však s postavením audítorskej spoločnosti nemajú nič spoločné. Navyše je zrejmé, že MSSR audítorské spoločnosti nikdy z oblasti konkurzu a reštrukturalizácii neškolilo a ani nevzdelávalo. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie Odporúčam v doložke zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie slová „Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii)“ vypustiť. Odôvodnenie: Návrh zákona priamo netransponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii), ktorá má navyše stanovenú transpozičnú lehotu do 17.07.2021, resp. 17.07.2024 (týka sa transpozície článku 28 písm. a), b) a c)), resp. 17.07.2026 (týka sa transpozície článku 28 písm. d)). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. Zásadná pripomienka k čl. II – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje vložiť do návrhu nový novelizačný bod, ktorým sa upraví znenie §166g odsek 2.písm. k) nasledovne: „bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu;“ Odôvodnenie: V súčasne platnej úprave oddlženia má v prípade nesplácania pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci možnosť podať žalobu o zrušenie oddlženia len Centrum právnej pomoci. Doteraz Centrum právnej pomoci nepodalo ani 1 žalobu o zrušenie oddlženia, hoci evidujú tisícky prípadov, kedy dlžníci neuhrádzajú ani pôžičku poskytnutú Centrom právnej pomoci. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k čl. II – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje vložiť do návrhu nový novelizačný bod, ktorým sa upraví znenie §166 odsek 1 nasledovne: Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia splátkovým kalendárom podľa tejto časti zákona a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti. Odôvodnenie: Keďže v praxi oddlženie konkurzom zneužívajú špekulanti a aj neplatiči s príjmom vyšším ako je priemerná mzda, navrhujeme, aby oddlženie konkurzom bolo umožnené dlžníkom až v prípade, keď sa preukáže, že dlžník nespĺňa podmienky na oddlženie splátkovým kalendárom Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná všeobecná pripomienka k čl. II. – malý konkurz Chápeme zámer MS SR zjednodušiť konkurzy malých podnikateľov, aj keď nerozumieme zámeru upraviť konkurzy malých podnikov podľa oddlženia fyzických osôb ( ktoré v 97% končí bez akéhokoľvek uspokojenia veriteľov a a zneužívajú oddlženie aj osoby s nadštandardným príjmom). Navrhujeme znížiť majetkové hladiny malého konkurzu ( navrhovaná hranica 1 000 000,-€) na majetok a záväzky do 200.000 EUR a nastaviť odmeňovanie a právomoci správcu konkurznej podstaty ako pri veľkom konkurze. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 17. k Čl. I – K § 10 ods. 9 Navrhujeme nové znenie ods. 9 „(9) Záväzky bezprostredne súvisiace a nevyhnutné/potrebné na zachovanie prevádzky podniku, ktoré vznikli počas dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania oprávnený uhrádzať prednostne pred záväzkami ktoré vznikli pred poskytnutím dočasnej ochrany (ďalej len “skôr splatné záväzky“). Záväzky, ktoré by sa v prípade vyhlásenia konkurzu uspokojovali v poradí ako podriadené záväzky, uhrádza podnikateľ pod dočasnou ochranou až po úhrade iných záväzkov. To však neplatí pre také podriadené záväzky, ktoré bezprostredne súvisia a sú nevyhnutné/potrebné na zachovanie prevádzky podniku, ktoré je podnikateľ oprávnený uhrádzať ako iné záväzky, ktoré bezprostredne súvisia a sú nevyhnutné/potrebné na zachovanie prevádzky podniku. Podnikateľ a rovnako štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu podnikateľa pod dočasnou ochranou však zodpovedajú za škodu veriteľom skôr splatných záväzkov, ibaže preukážu, že pri vyhodnotení toho či záväzok bezprostredne súvisí a je nevyhnutný/potrebný na zachovanie prevádzky podniku a pri jeho prednostnom uspokojení konali s odbornou starostlivosťou a s úprimnou snahou udržať životaschopnosť podniku aspoň po dobu trvania dočasnej ochrany.“ Odôvodnenie: Navrhujeme precizovanie možnosti prednostného uhrádzania nových záväzkov. Oproti tomu zodpovednosť štatutárov konať s odbornou starostlivosťou, inak veriteľom starých záväzkov zodpovedajú za škodu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 22. k Čl. I – K § 13 Navrhujeme nové znenie § 13 „V prípade vyhlásenia konkurzu na majetok podnikateľa, ktorý bol pod dočasnou ochranou do [troch/piatich] rokov od skončenia dočasnej ochrany sa nároky z úverového financovania prijatého počas dočasnej ochrany, v rozsahu v akom majetok zabezpečujúci tieto nároky pravdepodobne nebude postačovať na uspokojenie týchto nárokov, uspokoja ako pohľadávky proti všeobecnej podstate v rovnakom poradí, ako sa v konkurze uspokojujú pohľadávky súvisiace s prevádzkovaním podniku počas konkurzu. Ak sa tak zabezpečení veritelia v súvislosti s poskytnutím úverového financovania dohodnú, nároky z úverového financovania sa v dohodnutom rozsahu v prípade vyhlásenia konkurzu uspokoja aj ako pohľadávky proti oddelenej podstate týchto dotknutých zabezpečených veriteľov.“ Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu podmienok nového financovania. Superpriorita ako pohľadávka proti podstate, ibaže ide o zabezpečenú pohľadávku. Ak financuje spriaznený veriteľ, nie je v rozsahu tejto pohľadávky podriadený v konkurze ani R na zvýšenie jeho motivácie, ale upresnenie, že na prípadné zabezpečenie jeho pohľadávky sa v K a R neprihliada. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 19. k Čl. I – K § 11 ods. 2 Navrhujeme nové znenie ods. 2 „(2) Záväzky z úverového financovania poskytnuté počas dočasnej ochrany sa neposudzujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka o kríze a ak vzniknú voči spriaznenej osobe podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní, neuplatnia sa naň ustanovenia osobitného predpisu o konkurznom konaní o uspokojení nárokov z nich v poradí ako podriadená pohľadávka avšak na ich zabezpečenie v konkurze ani reštrukturalizácii sa neprihliada.“ Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu podmienok nového financovania. Superpriorita ako pohľadávka proti podstate, ibaže ide o zabezpečenú pohľadávku. Ak financuje spriaznený veriteľ, nie je v rozsahu tejto pohľadávky podriadený v konkurze ani R na zvýšenie jeho motivácie, ale upresnenie, že na prípadné zabezpečenie jeho pohľadávky sa v K a R neprihliada. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 18. k Čl. I – K § 11 ods. 1 Navrhujeme nové znenie ods. 1 „(1) Podnikateľ pod dočasnou ochranou môže za účelom zachovania prevádzky podniku za obvyklých podmienok prijať úverové financovanie a za obvyklých podmienok zriadiť zabezpečovacie právo k takémuto úverovému financovaniu.“ Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu podmienok nového financovania. Superpriorita ako pohľadávka proti podstate, ibaže ide o zabezpečenú pohľadávku. Ak financuje spriaznený veriteľ, nie je v rozsahu tejto pohľadávky podriadený v konkurze ani R na zvýšenie jeho motivácie, ale upresnenie, že na prípadné zabezpečenie jeho pohľadávky sa v K a R neprihliada. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 23. k Čl. I – K § 14 ods. 2 písm. b) Navrhujeme nové znenie písm. b) ods. 2 „b) ak o ukončenie dočasnej ochrany požiada podnikateľ pod dočasnou ochranou alebo nadpolovičná väčšina veriteľov počítaná podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky za kalendárny mesiac, ktorý neuplynul pred viac ako 60 dňami pred predložením žiadosti alebo“ Odôvodnenie: Navrhujeme upraviť dôvod ukončenie DO, kedy bude mať súd povinnosť ukončiť DO kedykoľvek na žiadosť nadpolovičnej väčšiny veriteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 20. k Čl. I – K § 11 ods. 3 Navrhujeme vypustiť ods. 3 bez náhrady. Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu podmienok nového financovania. Superpriorita ako pohľadávka proti podstate, ibaže ide o zabezpečenú pohľadávku. Ak financuje spriaznený veriteľ, nie je v rozsahu tejto pohľadávky podriadený v konkurze ani R na zvýšenie jeho motivácie, ale upresnenie, že na prípadné zabezpečenie jeho pohľadávky sa v K a R neprihliada. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 21. k Čl. I – K § 12 Navrhujeme v prvej vete doplniť za slovo „bolo“ slová „počas dočasnej ochrany“. Navrhujeme v druhej vete doplniť za slová „môže ho“ slová „počas dočasnej ochrany“ a vypustiť slová „za obvyklých podmienok“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 24. k Čl. I – K § 14 ods. 3 Navrhujeme vypustiť druhú vetu bez náhrady. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 40. k Čl.II § 107af – použitie ustanovení z oddlženia v malom konkurze Oddlženie je vybudované na masívnom rýchlom nekontrolovanom zbavovaní sa dlhov bez reálnej ochrany práv veriteľov. Nesúhlasíme s týmto konceptom a dlhodobo presadzujeme jeho podstatnú zmenu, podľa nášho názoru porušuje základné ústavou chránené práva, predovšetkým majetkové právo a právo na súdnu ochranu. O to viac je koncept oddlženia nevhodný pre konkurz navrhovaný pre podnikateľov právnické osoby, ktorí sú sofistikovaní a profesionáli. Nevidíme žiadny dôvod riešiť konkurz, hoci malý, týmto sporným konceptom. Navrhujeme vybudovať malý rýchly efektívny konkurz na princípoch, ktoré dokážu zabezpečiť rovnováhu medzi dotknutými právami a súčasne napĺňať cieľ, ktorým je mať rýchlejšie konania, ktoré je však stále konkurzom, v ktorom sa rieši úpadok úpadcu a kolektívne uspokojovanie veriteľov. Postrehy na dosiahnutie uvedeného sú zhrnuté v generálnej zásadnej pripomienke. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 38. k Čl.II § 107ae – odporovanie právnym úkonom dlžníka Koncept výlučného veriteľského oprávnenia odporovať právnym úkonom dlžníka, je podľa nášho názoru od základu nesprávny. Môže popierať aj základné ústavne právo na súdnu ochranu. Konkurzné konanie ako každé iné súdne konanie patrí do sústavy práva na súdnu ochranu. Vystavenia konkurzného konania na prvkoch, ktoré nezabezpečujú základné právo na súdnu ochranu, resp. ho priamo porušujú, nie je podľa nášho názoru korektnou cestou. Správca konkurznej podstaty je subjektom, ktorý je povinný ako verejný činiteľ zabezpečiť – nestranne, nezávisle na dlžníkovi aj veriteľoch – splnenie základného účelu konkurzu, ktorým je riešenie úpadku dlžníka a uspokojenie pohľadávok veriteľov. Tomuto účelu zodpovedá len také postavenie správcu, ktorý plnohodnotne koná v záujme zistenia a zabezpečenia konkurznej podstaty vrátane vyporiadania sa s absolútne neplatnými, neúčinnými a odporovateľnými úkonmi dlžníka. Popri správcovi môžu spolupôsobiť aj veritelia, no rozhodujúcim subjektom vybaveným príslušnými kompetenciami musí byť správca. Popri tomto základnom východisku je nutné ďalej uviesť, že predkladaný návrh zákona neposkytuje reálne a využiteľné prostriedky pre odporovanie ani pre veriteľov. Veritelia nie sú vybavení oprávneniami v rozsahu, aby mohli jednoduchým spôsobom odhaľovať a uplatňovať odporovanie. Za ďalšie, odporovanie vylúčené z riešenia konkurzu, t.j. ponechané mimo konkurzné dianie, prináša so sebou extrémne a iba ťažko riešiteľné konflikty dotknutých práv a oprávnených záujmov veriteľov v konkurze, veriteľov mimo konkurzu, osôb v prospech ktorých sa úkony robili. Tento stav extrémnych konfliktov a neistoty nie je podľa nášho názoru v súlade s ústavou predpokladanou ochranou. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 35. k Čl.II § 107ac – konkurzná podstata V konkurze, ktorý predstavuje „generálnu exekúciu“, by sa mali vyriešiť všetky dotknuté práva a povinnosti a právne vzťahy. Mal by sa uplatniť princíp „ALL IN“. To znamená uplatnenie a riešenie aj zabezpečovacích práv na majetku tretích osôb, ak zabezpečujú záväzky úpadcu. Tým sa aj odstráni podľa nášho presvedčenia zjavná nesprávnosť spojená s navrhovaným ust. ods. 3 § 107ac. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 39. k Čl.II § 107ae ods. 1 – odporovanie právnym úkonom dlžníka Navrhujeme na konci ods. 1 doplniť vetu „Za účelom uplatnenia práva veriteľa odporovať právnemu úkonu poskytne správca príslušnému veriteľovi ním požadovanú súčinnosť, najmä všetky veriteľom požadované podklady a informácie, a to v lehote do 10 dní odo dňa písomnej žiadosti veriteľa.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 37. k Čl.II § 107ad ods. 1 Navrhujeme doplniť sankciu, ak štatutárny orgán si nebude plniť svoje povinnosti. Zároveň upozorňujeme, že nemožno vylúčiť, že pred podaním návrhu dôjde k účelovej zmene štatutárneho orgánu, formou prepisu na „bieleho koňa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 34. k Čl.II § 107aa ods. 1 písm. f Navrhujeme limit znížiť na 750.000 EUR. Zdôvodnenie: Záväzky a aj majetok, zníženie navrhujeme z dôvodu, segmentáciu rozdelenia klientov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 36. k Čl.II § 107ad ods. 1 – Pôsobnosť štatutára Navrhujeme doplniť na konci úvodnej vety „pod dohľadom správcu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 41. k Čl.II § 107af Navrhujeme doplniť, aby správca preskúmaval prihlášky Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa, aby predložil materiál Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní a pred jeho predložením na rokovanie vlády SR. Odôvodnenie: Podľa bodu 7.1. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa predbežné pripomienkové konanie (PPK) vykonáva pred medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK) v prípade materiálov legislatívneho charakteru aj nelegislatívneho charakteru, v ktorých predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných vplyvov. Predkladateľ predložením materiálu na MPK bez procesu PPK, porušil proces podľa Jednotnej metodiky. Materiál je po skončení MPK a vyhodnotení pripomienok potrebné zaslať na záverečné posúdenie vybraných vplyvov na adresu dolozka@mhsr.sk. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail