LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 15 V súvislosti s navrhovaným znením odseku 3 upozorňujeme, že podľa zákona o dani z príjmov by odpis záväzkov do výnosov bol zdaniteľným príjmom podnikateľa pod dočasnou ochranou v súlade s účtovníctvom a na odpis nepremlčanej pohľadávky zahrnutej do zdaniteľných príjmov by sa uplatňoval § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov. To znamená, že výdavok by bolo možné uplatniť iba do výšky hypotetickej tvorby opravnej položky v čase jej odpisu v závislosti od doby uplynutej od jej splatnosti. V prípade odpisu záväzkov oslobodených od dane, resp. odpisu pohľadávok uznaných za daňový výdavok ide spravidla o zákonné odpisy vyplývajúce z osobitných predpisov, ktoré sú však spravidla spojené aj so zverejnením výšky uhrádzaných pohľadávok (odpustených záväzkov) v Obchodnom vestníku (napríklad v prípade konkurzu), čo v prípade podnikateľa pod dočasnou ochranou nenastáva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. II (novela zákona č. 7.2005 Z. z.)K bodu 3 (§ 24 ods. 4) Žiadame na konci prvej vety doplniť slová „ak s poverenou osobou uzavrel zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu“. Podľa navrhovaného znenia by poverená osoba podľa zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola splnomocnená zastupovať správcu pohľadávky štátu, ktorý pohľadávku štátu vo svojej správe uplatnil v konkurznom konaní, aj v prípadoch, kedy podľa hmotnoprávneho predpisu nie je táto osoba oprávnená vo veci konať. Doplnením navrhovanej úpravy bude jednoznačné, že veriteľ (správca pohľadávky štátu) má vždy právo konať pred súdom a domáhať sa výkonu veriteľských práv, a to v prípadoch, kedy sa konsolidácia vôbec nevykonáva alebo nebola uzavretá zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 17 Ustanovenia § 17 žiadame doplniť o odsek 7 v tomto znení: „(7) Informácia o poskytnutí dočasnej ochrany v priebehu účtovného obdobia sa uvádza v poznámkach riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierke. V účtovnom období, v ktorom bola poskytnutá dočasná ochrana sa uvádza v poznámkach účtovnej závierky suma záväzkov po lehote splatnosti viac ako 120 dní, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.“. Aktívne riešenie životaschopnosti je podstatná informácia nielen pre veriteľov, ale aj dlžníkov podniku. Kľúčovým indikátorom úspešnosti naštartovania životaschopnosti podniku je stav záväzkov po lehote splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k § 6 1. V odseku 1 písm. b) sú uvedené dve alternatívy predpokladov pre poskytnutie dočasnej ochrany, pričom iba alternatíva č. 2 je založená na zostavení nezávislej analýzy udržateľnosti prevádzky podniku, ktorá je bližšie špecifikovaná v odseku 2. Z hľadiska obsahu poskytnutia dočasnej ochrany odporúčame ako vhodnejšiu alternatívu č. 1, keďže sa týka predovšetkým nezabezpečených veriteľov. Odporúčame však zvážiť vypracovanie analýzy udržateľnosti prevádzky podniku aj pre alternatívu č. 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k § 6 2. V odseku 1 písm. i) je potrebné slová „§ 40 ods. 2“ nahradiť slovami „§ 40 ods. 2 alebo ods. 4“. Ide o doplnenie vymedzenia povinností pre oblasť účtovníctva. Dôležité je nielen vedenie účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), ale aj povinnosť ukladať zostavené a schválene účtovné závierky do Registra účtovných závierok podľa zákona o účtovníctve. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5 (§ 106 až 107aj) K § 107ad 2. V odseku 1 písm. b) odporúčame slová „voči finančnej správe, colnej správe“ nahradiť slovami „pred orgánmi finančnej správy“. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú orgánmi finančnej správy a tvoria finančnú správu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5 (§ 106 až 107aj) K § 107ad 1. Znenie odseku 1 písm. a) žiadame preformulovať takto: „a) zabezpečuje vedenie účtovníctva úpadcu, zostavenie účtovnej závierky úpadcu a uloženie účtovnej závierky úpadcu v registri účtovných závierok,“. Ide o doplnenie základných povinností štatutárneho orgánu podľa zákona o účtovníctve. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 13 Navrhované znenie odporúčame preformulovať, pretože by mohlo byť nesúladné s ustanovením § 10 ods. 1 návrhu, podľa ktorého počas dočasnej ochrany nemožno rozhodnúť o začatí konkurzného konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5 (§ 106 až 107aj) K § 107aa ods. 1 1. Znenie písmena e) žiadame preformulovať takto: „e) dlžník neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 alebo ods. 4 Obchodného zákonníka,“. Ide o zdôraznenie povinnosti uloženia účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Pripomienku uvedenú v bode 1 považujte za zásadnú. 2. V písmene f) žiadame slová „kalendárnych rokov“ nahradiť slovami „účtovných období“, pretože účtovné obdobie nemusí byť len kalendárnym rokom. Pripomienku uvedenú v bode 2 považujte za zásadnú. 3. Znenie písmena g) žiadame preformulovať takto: „g) podľa jednotlivých účtovných závierok za uplynulých päť účtovných období nemal dlžník netto hodnotu majetku vykázanú v súvahe v hodnote vyššej ako 1 000 000 eur,“. Ide o doplnenie presnej identifikácie hodnoty majetku vykázanej v súvahe. Pripomienku uvedenú v bode 3 považujte za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5 (§ 106 až 107aj) K § 107aa ods. 1 1. Znenie písmena e) žiadame preformulovať takto: „e) dlžník neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 alebo ods. 4 Obchodného zákonníka,“. Ide o zdôraznenie povinnosti uloženia účtovných závierok v Registri účtovných závierok. Pripomienku uvedenú v bode 1 považujte za zásadnú. 2. V písmene f) žiadame slová „kalendárnych rokov“ nahradiť slovami „účtovných období“, pretože účtovné obdobie nemusí byť len kalendárnym rokom. Pripomienku uvedenú v bode 2 považujte za zásadnú. 3. Znenie písmena g) žiadame preformulovať takto: „g) podľa jednotlivých účtovných závierok za uplynulých päť účtovných období nemal dlžník netto hodnotu majetku vykázanú v súvahe v hodnote vyššej ako 1 000 000 eur,“. Ide o doplnenie presnej identifikácie hodnoty majetku vykázanej v súvahe. Pripomienku uvedenú v bode 3 považujte za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) doložke vybraných vplyvov 5. K doložke vybraných vplyvov, k časti o vplyve na rozpočet verejnej správy. V časti 9. doložky je uvedený rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy, avšak v dokumente Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu sa uvádza rozpočtovo nekrytý vplyv v sume 82 440 eur, pričom Ministerstvo spravodlivosti SR žiada navýšenie rozpočtu kapitoly v roku 2021. Uvedené nezrovnalosti je potrebné zosúladiť. Odôvodnenie: Zosúladenie rozpočtových nezhôd v doložke vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 14. V Čl. I - § 10 – odsek 6 Dovoľujeme si upozorniť nejasnosť ustanovenia, v prípade ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu prevádzkovania podniku veriteľa, kto bude posudzovať či bol na odstúpenie od zmluvy oprávnený alebo nie. Taktiež absentuje úprava, kto a ako by posudzoval spornosť tvrdení subjektov v tomto ustanovení. Pre komplikovanosť predmetného ustanovenia si dovoľujeme predkladateľa požiadať u uvedenie príkladov a presnejších vysvetlenie v dôvodovej správe príklady, kedy dôvody na ukončenie zmluvných vzťahov je a nie je možné aplikovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 9. V Čl. I - § 9 – odsek 1. Navrhujeme zaviesť do procesu odmietnutia dočasnej ochrany, výzvu na odstránenie vád podania a až následne oprávnenie súdu odmietnuť podanie. Dovoľujeme si upozorniť, že ide o konanie na súde, avšak nejde v tomto prípade o konanie, kde by bolo povinné zastúpenie advokátom, teda môže sa vyskytnúť vada, ktorú je možné okamžite po výzve napraviť. Tiež si dovoľujeme upozorniť, že nie každý subjekt disponuje elektronickou schránkou. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 11. V Čl. I - § 9 – odsek 5. Máme za to, že odstraňovanie vady prostredníctvom námietok je zbytočne komplikované. Navrhujeme preto v súvislosti s vyššie uvedeným zaviesť výzvu na odstránenie vád na začiatku konania a vyhnúť sa tak následným problémom v námietkovom konaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 10. V Čl. I - § 9 – odsek 4 Navrhujeme upraviť lehoty napríklad, zavedením slovného spojenia „najneskôr do 5 dní od...“ alternatívne, buď od vykonania úkonu, alebo doručenia dôvodnej námietky. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 13. V Čl. I - § 10 – odsek 3 Dovoľujeme si upozorniť, na absenciu rovnosti veriteľov a ich postavenia, ktoré je žiadúce dodržať. Nevidíme dôvod na zvýhodňovanie štátu ako veriteľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 12. V Čl. I - § 10 – odsek 1 Slovné spojenie „ohľadom podnikateľa“ navrhujeme zmeniť a nahradiť slovným spojením „na majetok podnikateľa“. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II bod 9 Nahradenie správcu pri vypracovaní reštrukturalizačného posudku audítorskou spoločnosťou považujeme za nekoncepčné riešenie. Reštrukturalizačný posudok vychádza okrem iného z porovnania uspokojenia veriteľov v konkurze a reštrukturalizácii, na rozdelenie veriteľov podľa ich ekonomických záujmov, podrobný rozbor možných metód reštrukturalizácie a podmienok uskutočniteľnosti jednej alebo viacerých metód reštrukturalizácie ako aj ďalšie náležitosti, ktorých vypracovanie priamo súvisí so správcovskou činnosťou. Nelogickosť presunu vypracovania reštrukturalizačných posudkov zo správcov na audítorov vidíme najmä v tom, že audítori nemajú žiadne skúsenosti s konkurzným konaním, nemuseli absolvovať žiadne odborné skúšky a nepodliehajú ani dozoru Ministerstva spravodlivosti. Všeobecne audítorské spoločnosti a ani štatutárni audítori ako nositelia oprávnení na výkon audítorskej činnosti aj prostredníctvom audítorskej spoločnosti, pri získaní oprávnenia nemusia preukazovať svoju spôsobilosť vo vzťahu k ZKR, tento zákon nemusia poznať, nemusia ovládať jednotlivé procesy v rámci samotného reštrukturalizačného konania a všeobecne možno konštatovať, že oprávnenie na výkon audítorskej činnosti im jednak neumožňuje a ani nezaručuje, že sú schopní a spôsobilí vypracovať posudok so všetkými jeho náležitosťami (napr. § 110 ZKR). Zároveň audítorské spoločnosti v porovnaní so správcom nemusia byť na túto činnosť zo zákona povinne poistení zo zodpovednosti za škodu. Možno tak dôvodne očakávať, že predkladané posudky ako súčasť návrhu na povolenie reštrukturalizácie nebudú obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti, čoho následkom bude odmietanie návrhov súdmi, čím sa zbytočne sťaží alebo úplne zmarí životaschopným podnikom prístup k reštrukturalizáciám. Z dôvodu hrozby nekvalifikovaných reštrukturalizačných posudkov preto možno očakávať výrazný ak nie úplný pokles reštrukturalizácií v SR. Bolo by preto vhodné zvážiť a zotrvať pri súčasnom znení ust. § 108 ods. 3 ZKR, a teda, že poveriť vypracovaním posudku možno len osobu zapísanú do zoznamu správcov. Takáto osoba správcu je aj popri generovanom reštrukturalizačnom správcovi nezriedka potomv priebehu reštrukturalizácie stále k dispozícii dlžníkovi a vykonáva ďalšiu súčinnosť v súvislosti s reštrukturalizáciou, t.j. napr. aj pomáha s vypracovaním reštrukturalizačného plánu; čo je však pri audítorských spoločnostiach a ich znalostiach v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií viac ako otázne. Uvedené možno podporiť aj judikatúrou napr. KS KE vo svojom rozhodnutí správne uvádza: „Správca má potrebné vzdelanie, schopnosti a skúsenosti na to, aby kvalifikovane vyhodnotil, či má odporučiť reštrukturalizáciu dlžníka.“ ( sp.zn. 4CoKR/3/2016). Ustanovenie navrhovaného § 108 ods. 3 ZKR sa naviac javí byť v rozpore s Ústavou SR a so Smernicou EP a Rady (EÚ) 2019/1023. Tu je potrebné Ministerstvo spravodlivosti upozorniť aj na prebiehajúce konanie o neústavnosti z dôvodu majetkového cenzu (stanovenie hranice obratu 500 000,- EUR). V obdobnej veci bolo konanie pred Ústavným súdom pre zavedenie obratu ako podmienku pre výkon podnikateľskej činnosti prijaté na ďalšie konanie (PL ÚS 14/2018). V prípade ak Ministerstvo spravodlivosti má záujem, aby reštrukturalizačné posudky vypracovali odborníci v oblasti konkurzov a reštrukturalizácii, navrhujeme zaviesť podmienku napr. 5 ročnej praxe preukázanej zápisom v zozname správcov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II bod 14 Veľmi dôležité je, aby predkladateľ zákona za každých okolností dôsledne v novele ZKR upravil aj prechodné ustanovenia. Nakoľko sa predkladanou novelou v značnej miere mení inštitút „malého konkurzu‟, je potrebné, aby súd ako aj účastníci konaní (aj tých, ktoré začali pred účinnosťou novely ZKR a do účinnosti skončené neboli) jasne vedeli, ktoré ustanovenia ZKR sa na to-ktoré konanie aplikujú. V súčasnosti tu prebieha v SR mnoho konkurzov vyhlásených podľa II. časti ZKR, a mnoho z nich bolo či už na začiatku konania, alebo v jeho priebehu súdom uznaných za malé. V prípade absencie prechodných ustanovení, tento pôvodný inštitút a jeho aplikácia na pôvodné konkurzy bude bez akéhokoľvek racionálneho dôvodu nevyužiteľný. Prechodné ustanovenia by bolo vhodné naformulovať takto: „Konania začaté pred 1.januárom 2021 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2020.‟ Vo vzťahu k prechodným ustanoveniam je vhodné poukázať aj na § 5 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a ozmene a doplnení niektorých zákonov.Požiadavka na prechodné ustanovenia sa týka aj pripravovanej novely vyhlášky č.665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze areštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené je možné odôvodniť ajsúdnou praxou, kedy MS SR v novele vyhlášky č. 665/2005 Z.z., konkrétne vyhláškou č.25/2017 Z.z. neupravilo prechodné ustanovenia, čo ešte dnes v praxi spôsobuje problémy správcom ako aj sťažuje postup a rozhodovaciu činnosť súdu, pričom tento nedostatok musel riešiť aj Ústavný súd SR, viď napr. Uznesenie ÚS SR zo dňa 12.09.2017 pod sp. zn. III. ÚS 534/2017, viď najmä bod 18, 19 a 25 dotknutého uznesenia ÚS SR. Aj s odkazom na uznesenie Ústavného súdu ako aj na § 5 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z.z. je preto potrebné, abypredkladateľ novely ZKR ako aj vyhlášky č. 665/2005 Z.z. do týchto právnych predpisovdôsledne zaradil a jasne a zrozumiteľne naformuloval intertemporálne ustanovenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. III bod 7 Návrh, aby do zoznamu správcov mohol byť zapísaný len správca, ktorý vykonal skúšku nie skôr ako 2 roky pred zápisom,odporúčame Ministerstvu spravodlivosti zvážiť a ponechať uvedené ustanovenie bez zmeny. Uvedené navrhované ustanovenie nereflektuje viaceré skutočnosti. V prvom rade by po vyčiarknutí zo zoznamu správcov napr. pre nezaplatenie poplatku správca nemohol byť opätovne zapísaný do zoznamu správcov a musel by absolvovať nové skúšky ak by od jeho pôvodných skúšok uplynuli 2 roky, pričom § 21 ods. 3 písm. a) zákona o správcoch uvádza dôvody vyčiarknutia podľa § 26 zákona o správcoch , pre ktoré správca nemôže byť opätovne zapísaný do zoznamu správcoch. Ostatné dôvody vyčiarknutia podľa §26 zákona o správcoch nie sú podľa súčasnej právnej úpravy tak závažné, aby správne nemohol požiadať o opätovné zapísanie do zoznamu správcov. Navrhované znenie však automaticky vylúči takúto možnosť. Zároveň navrhované ustanovenie nereflektuje ani skutočnosť, kedy by sa dal správca vyčiarknuť na vlastnú žiadosť a následne by požiadal o zapísanie do zoznamu správcov. Opätovne by bez absolvovania nových skúšok nemohol vykonávať správcovskú činnosť. Odôvodnenie predkladateľa, že je potrebné regulovať špekulatívne vyčiarknutia a opätovné zápisy do zoznamu správcov, neobstojí, pretože správcovi pre odvolanie z pozície správcu stačí iba zmeniť sídlo pre iný obvod súdu a v zmysle zákonných ustanovení musí byť z pozície správcu odvolaný. Sankcionovanie všetkých správcov pre ojedinelé excesy považujeme za neprimerane prísne. Navrhované ustanovenie nezohľadňuje ani tú skutočnosť, že pri iných odborných skúškach ako advokátske skúšky, justičné skúšky a ďalšie, tieto skúšky po ich úspešnom absolvovaní zostávajú stále platné bez ohľadu na to, či osoba sa dá zapísať do zoznamu advokátov alebo sa následne stane sudcom po uplynutí určitého času. Pri uvedenom bode navrhujeme ministerstvu, aby neviazalo zápis do zoznamu správcov na lehotu 2 rokov od uskutočnenia správcovskej skúšky, ale aby ustanovilo povinnosť vzdelávať sa aj tým osobám, ktoré síce majú absolvované správcovské skúšky, ale v súčasnosti správcovskú činnosť nevykonávajú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II Za zváženie zároveň stojí, či popri navrhovanom „novom malom konkurze‟ môže alebo nemôže koexistovať aj inštitút „pôvodného malého konkurzu‟ vrátane jeho obsahu obsiahnutého v súčasnom znení § 107 ZKR. Je možné zastávať názor, že jednotlivé inštitúty a osobitosti upravené v existujúcom „pôvodnom malom konkurze‟ a navrhovanom „novom malom konkurze‟ sa vôbec nevylučujú. Je nepochybné, že predkladateľ novely ZKR sa usiluje značnú časť práce preniesť zo správcov a konkurzných súdov na veriteľov a všeobecné súdy, čím sleduje značné zrýchlenie časti konkurzných konaní vyhlásených podľa II. časti ZKR; avšakúplným vypustením úpravy „pôvodného malého konkurzu‟ dôjde k sťaženiu postupu konkurzných súdov v bežných, budúcich „veľkých konkurzoch‟ vyhlásených podľa II. časti a zvýšeniu ich administratívnej a rozhodovacej záťaže, a to napr. z dôvodu, že ak sa v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok prihlási len jeden nezabezpečený veriteľ, a následne po tejto lehote hoci aj X ďalších, už len z uvedeného dôvodu nebude možné v tomto konkurze kreovať veriteľský výbor (viď ust. § 28 ods. 3 ZKR, § 37 ods. 1 ZKR, § 83 ods. 1 ZKR a pod.) a pôsobnosť veriteľského výboru bude vykonávať výlučne súd, čoho dôsledkom je aj ukladanie záväzných pokynov správcovi výlučne súdom, čo mimoriadne zahlcuje konkurzné súdy. Ak by však bolo možné na nové „veľké konkurzy‟ aplikovať súčasné ust. § 107 ods. 2 (voľba zástupcu veriteľov), vo väčšine prípadov by sa tak zvýšenej záťaži konkurzných súdov dalo predísť. Z uvedeného dôvodu by preto bolo vhodné, potrebné ale aj možné, aby aj súčasné znenie ust. § 106 a 107 ZKR ostalo v platnosti, pričom predkladateľ zákona by z dôvodu právnej istoty mohol existujúci „pôvodný malý konkurz‟ a navrhovaný „nový malý konkurz‟ od seba odlíšiť ich pomenovaním, t.j. napr. „nový malý konkurz‟ by mohol byť označený ako „malý konkurz‟, pričom ten pôvodný by mohol byť označený ináč, aby sa tak oba inštitúty odlíšili, avšak aj pri tom pôvodnom je potrebné nejaké pomenovanie, aby sa tak v praxi pri „veľkých konkurzoch‟ predišlo rozporom, či napr. dochádza ku kreovaniu veriteľského výboru alebo len voľbe zástupcu veriteľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. III V rámci aplikačnej praxe sme narazili na problém vo vzťahu k zákonu č. 8/2005 Z.z., najmä jeho ust. §4 – vylúčenie správcu. Konkrétne, ak v konkurznom konaní odvolá súd správcu pre porušenie povinností – napr. z dôvodu dlhodobej nečinnosti, následne zvolá schôdzu veriteľov za účelom voľby nového správcu, pričom ak sa veritelia na schôdzi uznesú na tom istom správcovi, ktorý bol v predmetnej veci už raz pre porušenie povinností odvolaný, súdu neostáva nič iné, len ho opäť uznesením ustanoviť. Obdobne, ak správca bol odvolaný pre závažné porušenie povinnosti, následne bol ustanovený iný správca, ktorý bol však tiež odvolaný, následne sa schôdza na novom správcovi neuzniesla, tak súd generoval a z generátora opäť vyšiel ten prvý správca, ktorý už v konaní pred tým bol a bol odvolaný pre závažné porušenie povinností, pričom súd nemal žiadnu zákonnú možnosť toho prvého správcu z generovania vylúčiť. Takýmto spôsobom potom mávajú súdy značne sťažený postup konania, nehovoriac o hospodárnosti a rýchlosti konania, keď spravidla správca, ktorý pred odvolaním nekonal, opäť po svojom ustanovení konať nebude. Tu by pomohla novela ust. § 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch, kde by bol ako jeden z dôvodov vylúčenia definovaný aj prípad, že ak bol správca v konaní už raz pre porušenie povinnosti odvolaný, uvedená skutočnosť zakladá dôvod na jeho trvalé vylúčenie v predmetnej veci. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II bod 11 K vypusteniu ustanovenia § 110 ods.4 ZKR navrhujeme zvážiť vypustenie tohto bodu. Pripojenie zmluvy o vypracovaní reštrukturalizačného posudku stransparentnilo celý proces najmä pred veriteľmi. Zavedenie tejto povinnosti zákonom č. 377/2016 Z. z. Ministerstvo spravodlivosti odôvodnilo: „Z dôvodu zabezpečenia transparentnosti procesureštrukturalizácie sa upravuje, že prílohu reštrukturalizačného posudku tvorízmluva, ktorá upravuje odmeňovanie správcu za vypracovaniereštrukturalizačného posudku. Odmeňovanie správcu podľa doterajšej úpravy je spravidla pokryté rúškom tajomstva, aj keď následkom toho môže byť odčerpanie významných majetkových hodnôt dlžníka.“ Preto je nelogické, aby Ministerstvo spravodlivosti potom ako celý proces vypracovania reštrukturalizačného posudku stransparentnilo vo vzťahu k veriteľom, chce opätovne utajiť tieto zmluvy. V súčasnosti platné ustanovenie§ 110 ods. 4 ZKR z pohľadu praxe možno hodnotiť ako pozitívnu podmienku, ktoráaspoň v niektorých prípadoch prispela k zníženiu nákladov na reštrukturalizáciu, čím saumožnilo väčšiemu počtu subjektov uchádzať sa o svojuzáchranu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
UPJŠ, Právf (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) čl. II Navrhovaný zákon vo svojom čl. II – novela zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR‟) vo svojich viacerých ustanoveniach pracuje s pojmom „veľký konkurz‟, pričom však novela ZKR nikde tento pojem/inštitút nedefinuje. Hoci je zrejmé, že ide o „klasický‟ konkurz vyhlásený podľa II. časti ZKR, avšak z dôvodu právnej istoty účastníkov budúcich konkurzných konaní a z dôvodu potreby nesťažovania postupu konkurzného súdu v konaní je vhodné pojem „veľký konkurz‟ v novele ZKR jasne a zrozumiteľne definovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 33. K článku II. Bod. 9 - § 108 odsek: Dovoľujeme si upozorniť na zvýhodňovanie – audítorov. Pri malých podnikoch to považujeme za nadbytočne. Navrhujeme nech si vyberie dlžník sám. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie Odporúčam v doložke zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie vyplniť/definovať body 4 a 5 a vypustiť vetu „Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je v práve Európskej únie upravený, body 4 a 5 sa nevypĺňajú.“. Odôvodnenie: Zosúladenie s Legislatívnymi pravidlá vlády Slovenskej republiky, ktoré ustanovujú možnosť vypustiť body 4 a 5 doložky zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie iba v prípade, ak nie je predmet návrhu zákona upravený v práve Európskej únie. Predkladateľ deklaruje v bode 3 predmetnej doložky, že predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 16 ods. 3 zákona č. 8.2005 Z. z. (nad rámec návrhu) V nadväznosti na zmenu textu v § 16 ods. 3 druhá veta zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch [opakovaná správcovská skúška] navrhujeme zmeniť formu testu z listinného testu na elektronický test úpravou/zmenou § 5 vyhlášky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie (napr. po vzore uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 44/6/2019 z 30. mája 2019) nasledovne:(1) Test zostavený ministerstvom obsahuje 60 otázok z práva a z ekonómie. Každá otázka obsahuje 4 možnosti odpovede, z ktorých je jedna správna. Čas na vypracovanie testu je 60 minút.(2) Ministerstvo za pomoci výpočtovej techniky vygeneruje v deň konania písomného testu konkrétny písomný test, ktorý uchádzači absolvujú.(3) Odpovede na testové otázky môže hodnotiť ktorýkoľvek člen skúšobnej komisie. Za každú správne zodpovedanú testovú otázku uchádzač získa jeden bod. Výsledok písomného testu s počtom bodov oznámi skúšobná komisia uchádzačovi v deň konania písomného testu.Odôvodnenie: Konanie a organizovanie správcovských skúšok je zastaralé a nezodpovedá nárokom moderného členského štátu EÚ v 21. storočí. Nezodpovedá vytýčeným cieľom vlády SR a Ministerstva spravodlivosti v oblasti elektronizácie justície. Písomného testu sa spravila zúčastní až 100 uchádzačov. Je problém nájsť a zabezpečiť vhodné priestory z  kapacitných dôvodov. Zhromažďovanie veľkého počtu ľudí (v terajšej situácii šírenia COVID-19) nie je v súlade so zdravotnými a hygienickými podmienkami/obmedzeniami. Navrhujeme, aby sa písomný test organizoval v malých zasadačkách, po 15 uchádzačov a v niekoľkých termínoch za 1 deň (8:00, 10:00, 13:00 a 15:00), a v niekoľkých dňoch, aby sa uspokojil záujem uchádzačov podľa ich počtu. Listinná podoba testu je zastaralá. Na odbúranie byrokracie navrhujeme písomný test elektronický, náhodne generovaný konkrétny test pre toho ktorého uchádzača na elektronickom zariadení ministerstva (laptop, notebook, počítač) a vyhodnotený hneď po jeho odovzdaní uchádzačom. To zníži organizačné požiadavky na následné riešenie prípadovej štúdie, ktorú štúdiu by riešili len uchádzači, ktorí dosiahli 30 a viac bodov z testu. Tiež sa javí ako nežiadúce, netransparentné až šikanózne, aby testy obsahovali viac ako 1 správnu odpoveď v stresujúcom časovom limite 45 minút. Účelom skúšky je overiť vedomosti uchádzača, nie deptať, stresovať a kladením byrokratických prekážok brániť v slobodnom prístupe k povolaniu/funkcii. Vrelo navrhujeme úradníkom a povereným funkcionárom ministerstva inšpirovať sa spôsobom organizovania advokátskych skúšok (písomných testov) Slovenskou advokátskou komorou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Zásadná pripomienka k čl. II – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje vložiť do návrhu nový novelizačný bod, ktorým sa upraví znenie §166f odsek 1 nasledovne: „Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení. Dlžník má povinnosť preukázať, že mal pri oddlžení poctivý zámer a že bol platobne neschopný.“ Odôvodnenie: Zákon umožňuje podať žalobu o zrušenie oddlženia, ale tento inštitút je v praxi nevykonateľný, keďže veriteľ nemá žiadne možnosti na zistenie príjmu dlžníka, resp. majetku dlžníka, čím nevie preukázať nepoctivý zámer dlžníka. Pokladáme za logické, aby dlžník preukazoval poctivý zámer, resp. platobnú neschopnosť, najmä keď je zbavený svojich dlhov. V súčasnej úprave oddlženia štát umožňuje dlžníkovi zbaviť sa dlhov bez akejkoľvek kontroly poctivého zámeru dlžníka pri oddlžení, čím sa vytvára veľký priestor na zneužívanie inštitútu oddlženia. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k čl. II., novelizačný bod číslo 9 V zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. je úlohou audítora overenie účtovnej závierky alebo konsolidovanej závierky či poskytujú pravdivý a verný obraz finančnej situácii a výsledku hospodárenia dlžníka. Zámer MS SR nie je zrejmý, prečo právno-ekonomickú kategóriu vypracovania posudku posúva do rovinu auditu účtovnej závierky, keď posudok nemá byť len akousi kontrolou správnosti účtovania ale najmä podkladom na zistenie, či daný podnik dlžníka spĺňa tak právne ako aj ekonomické predpoklady na úspešnú reštrukturalizáciu. Za týmto účelom MS SR už dlhodobo školí a vzdeláva správcov, aby boli schopní zvládnuť aj spracovanie posudku. Máme za to, že MS SR si zamieňa činnosť veľkých poradenských spoločností, ktoré okrem audítorskej činnosti vykonávajú veľa iných činností, ktoré však s postavením audítorskej spoločnosti nemajú nič spoločné. Navyše je zrejmé, že MSSR audítorské spoločnosti nikdy z oblasti konkurzu a reštrukturalizácii neškolilo a ani nevzdelávalo. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie Odporúčam v doložke zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie slová „Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii)“ vypustiť. Odôvodnenie: Návrh zákona priamo netransponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii), ktorá má navyše stanovenú transpozičnú lehotu do 17.07.2021, resp. 17.07.2024 (týka sa transpozície článku 28 písm. a), b) a c)), resp. 17.07.2026 (týka sa transpozície článku 28 písm. d)). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. Zásadná pripomienka k čl. II – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje vložiť do návrhu nový novelizačný bod, ktorým sa upraví znenie §166g odsek 2.písm. k) nasledovne: „bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu;“ Odôvodnenie: V súčasne platnej úprave oddlženia má v prípade nesplácania pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci možnosť podať žalobu o zrušenie oddlženia len Centrum právnej pomoci. Doteraz Centrum právnej pomoci nepodalo ani 1 žalobu o zrušenie oddlženia, hoci evidujú tisícky prípadov, kedy dlžníci neuhrádzajú ani pôžičku poskytnutú Centrom právnej pomoci. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k čl. II – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje vložiť do návrhu nový novelizačný bod, ktorým sa upraví znenie §166 odsek 1 nasledovne: Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia splátkovým kalendárom podľa tejto časti zákona a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti. Odôvodnenie: Keďže v praxi oddlženie konkurzom zneužívajú špekulanti a aj neplatiči s príjmom vyšším ako je priemerná mzda, navrhujeme, aby oddlženie konkurzom bolo umožnené dlžníkom až v prípade, keď sa preukáže, že dlžník nespĺňa podmienky na oddlženie splátkovým kalendárom Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná všeobecná pripomienka k čl. II. – malý konkurz Chápeme zámer MS SR zjednodušiť konkurzy malých podnikateľov, aj keď nerozumieme zámeru upraviť konkurzy malých podnikov podľa oddlženia fyzických osôb ( ktoré v 97% končí bez akéhokoľvek uspokojenia veriteľov a a zneužívajú oddlženie aj osoby s nadštandardným príjmom). Navrhujeme znížiť majetkové hladiny malého konkurzu ( navrhovaná hranica 1 000 000,-€) na majetok a záväzky do 200.000 EUR a nastaviť odmeňovanie a právomoci správcu konkurznej podstaty ako pri veľkom konkurze. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 17. k Čl. I – K § 10 ods. 9 Navrhujeme nové znenie ods. 9 „(9) Záväzky bezprostredne súvisiace a nevyhnutné/potrebné na zachovanie prevádzky podniku, ktoré vznikli počas dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania oprávnený uhrádzať prednostne pred záväzkami ktoré vznikli pred poskytnutím dočasnej ochrany (ďalej len “skôr splatné záväzky“). Záväzky, ktoré by sa v prípade vyhlásenia konkurzu uspokojovali v poradí ako podriadené záväzky, uhrádza podnikateľ pod dočasnou ochranou až po úhrade iných záväzkov. To však neplatí pre také podriadené záväzky, ktoré bezprostredne súvisia a sú nevyhnutné/potrebné na zachovanie prevádzky podniku, ktoré je podnikateľ oprávnený uhrádzať ako iné záväzky, ktoré bezprostredne súvisia a sú nevyhnutné/potrebné na zachovanie prevádzky podniku. Podnikateľ a rovnako štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu podnikateľa pod dočasnou ochranou však zodpovedajú za škodu veriteľom skôr splatných záväzkov, ibaže preukážu, že pri vyhodnotení toho či záväzok bezprostredne súvisí a je nevyhnutný/potrebný na zachovanie prevádzky podniku a pri jeho prednostnom uspokojení konali s odbornou starostlivosťou a s úprimnou snahou udržať životaschopnosť podniku aspoň po dobu trvania dočasnej ochrany.“ Odôvodnenie: Navrhujeme precizovanie možnosti prednostného uhrádzania nových záväzkov. Oproti tomu zodpovednosť štatutárov konať s odbornou starostlivosťou, inak veriteľom starých záväzkov zodpovedajú za škodu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 22. k Čl. I – K § 13 Navrhujeme nové znenie § 13 „V prípade vyhlásenia konkurzu na majetok podnikateľa, ktorý bol pod dočasnou ochranou do [troch/piatich] rokov od skončenia dočasnej ochrany sa nároky z úverového financovania prijatého počas dočasnej ochrany, v rozsahu v akom majetok zabezpečujúci tieto nároky pravdepodobne nebude postačovať na uspokojenie týchto nárokov, uspokoja ako pohľadávky proti všeobecnej podstate v rovnakom poradí, ako sa v konkurze uspokojujú pohľadávky súvisiace s prevádzkovaním podniku počas konkurzu. Ak sa tak zabezpečení veritelia v súvislosti s poskytnutím úverového financovania dohodnú, nároky z úverového financovania sa v dohodnutom rozsahu v prípade vyhlásenia konkurzu uspokoja aj ako pohľadávky proti oddelenej podstate týchto dotknutých zabezpečených veriteľov.“ Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu podmienok nového financovania. Superpriorita ako pohľadávka proti podstate, ibaže ide o zabezpečenú pohľadávku. Ak financuje spriaznený veriteľ, nie je v rozsahu tejto pohľadávky podriadený v konkurze ani R na zvýšenie jeho motivácie, ale upresnenie, že na prípadné zabezpečenie jeho pohľadávky sa v K a R neprihliada. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 19. k Čl. I – K § 11 ods. 2 Navrhujeme nové znenie ods. 2 „(2) Záväzky z úverového financovania poskytnuté počas dočasnej ochrany sa neposudzujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka o kríze a ak vzniknú voči spriaznenej osobe podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní, neuplatnia sa naň ustanovenia osobitného predpisu o konkurznom konaní o uspokojení nárokov z nich v poradí ako podriadená pohľadávka avšak na ich zabezpečenie v konkurze ani reštrukturalizácii sa neprihliada.“ Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu podmienok nového financovania. Superpriorita ako pohľadávka proti podstate, ibaže ide o zabezpečenú pohľadávku. Ak financuje spriaznený veriteľ, nie je v rozsahu tejto pohľadávky podriadený v konkurze ani R na zvýšenie jeho motivácie, ale upresnenie, že na prípadné zabezpečenie jeho pohľadávky sa v K a R neprihliada. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 18. k Čl. I – K § 11 ods. 1 Navrhujeme nové znenie ods. 1 „(1) Podnikateľ pod dočasnou ochranou môže za účelom zachovania prevádzky podniku za obvyklých podmienok prijať úverové financovanie a za obvyklých podmienok zriadiť zabezpečovacie právo k takémuto úverovému financovaniu.“ Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu podmienok nového financovania. Superpriorita ako pohľadávka proti podstate, ibaže ide o zabezpečenú pohľadávku. Ak financuje spriaznený veriteľ, nie je v rozsahu tejto pohľadávky podriadený v konkurze ani R na zvýšenie jeho motivácie, ale upresnenie, že na prípadné zabezpečenie jeho pohľadávky sa v K a R neprihliada. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 23. k Čl. I – K § 14 ods. 2 písm. b) Navrhujeme nové znenie písm. b) ods. 2 „b) ak o ukončenie dočasnej ochrany požiada podnikateľ pod dočasnou ochranou alebo nadpolovičná väčšina veriteľov počítaná podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky za kalendárny mesiac, ktorý neuplynul pred viac ako 60 dňami pred predložením žiadosti alebo“ Odôvodnenie: Navrhujeme upraviť dôvod ukončenie DO, kedy bude mať súd povinnosť ukončiť DO kedykoľvek na žiadosť nadpolovičnej väčšiny veriteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 20. k Čl. I – K § 11 ods. 3 Navrhujeme vypustiť ods. 3 bez náhrady. Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu podmienok nového financovania. Superpriorita ako pohľadávka proti podstate, ibaže ide o zabezpečenú pohľadávku. Ak financuje spriaznený veriteľ, nie je v rozsahu tejto pohľadávky podriadený v konkurze ani R na zvýšenie jeho motivácie, ale upresnenie, že na prípadné zabezpečenie jeho pohľadávky sa v K a R neprihliada. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 21. k Čl. I – K § 12 Navrhujeme v prvej vete doplniť za slovo „bolo“ slová „počas dočasnej ochrany“. Navrhujeme v druhej vete doplniť za slová „môže ho“ slová „počas dočasnej ochrany“ a vypustiť slová „za obvyklých podmienok“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 24. k Čl. I – K § 14 ods. 3 Navrhujeme vypustiť druhú vetu bez náhrady. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 40. k Čl.II § 107af – použitie ustanovení z oddlženia v malom konkurze Oddlženie je vybudované na masívnom rýchlom nekontrolovanom zbavovaní sa dlhov bez reálnej ochrany práv veriteľov. Nesúhlasíme s týmto konceptom a dlhodobo presadzujeme jeho podstatnú zmenu, podľa nášho názoru porušuje základné ústavou chránené práva, predovšetkým majetkové právo a právo na súdnu ochranu. O to viac je koncept oddlženia nevhodný pre konkurz navrhovaný pre podnikateľov právnické osoby, ktorí sú sofistikovaní a profesionáli. Nevidíme žiadny dôvod riešiť konkurz, hoci malý, týmto sporným konceptom. Navrhujeme vybudovať malý rýchly efektívny konkurz na princípoch, ktoré dokážu zabezpečiť rovnováhu medzi dotknutými právami a súčasne napĺňať cieľ, ktorým je mať rýchlejšie konania, ktoré je však stále konkurzom, v ktorom sa rieši úpadok úpadcu a kolektívne uspokojovanie veriteľov. Postrehy na dosiahnutie uvedeného sú zhrnuté v generálnej zásadnej pripomienke. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 38. k Čl.II § 107ae – odporovanie právnym úkonom dlžníka Koncept výlučného veriteľského oprávnenia odporovať právnym úkonom dlžníka, je podľa nášho názoru od základu nesprávny. Môže popierať aj základné ústavne právo na súdnu ochranu. Konkurzné konanie ako každé iné súdne konanie patrí do sústavy práva na súdnu ochranu. Vystavenia konkurzného konania na prvkoch, ktoré nezabezpečujú základné právo na súdnu ochranu, resp. ho priamo porušujú, nie je podľa nášho názoru korektnou cestou. Správca konkurznej podstaty je subjektom, ktorý je povinný ako verejný činiteľ zabezpečiť – nestranne, nezávisle na dlžníkovi aj veriteľoch – splnenie základného účelu konkurzu, ktorým je riešenie úpadku dlžníka a uspokojenie pohľadávok veriteľov. Tomuto účelu zodpovedá len také postavenie správcu, ktorý plnohodnotne koná v záujme zistenia a zabezpečenia konkurznej podstaty vrátane vyporiadania sa s absolútne neplatnými, neúčinnými a odporovateľnými úkonmi dlžníka. Popri správcovi môžu spolupôsobiť aj veritelia, no rozhodujúcim subjektom vybaveným príslušnými kompetenciami musí byť správca. Popri tomto základnom východisku je nutné ďalej uviesť, že predkladaný návrh zákona neposkytuje reálne a využiteľné prostriedky pre odporovanie ani pre veriteľov. Veritelia nie sú vybavení oprávneniami v rozsahu, aby mohli jednoduchým spôsobom odhaľovať a uplatňovať odporovanie. Za ďalšie, odporovanie vylúčené z riešenia konkurzu, t.j. ponechané mimo konkurzné dianie, prináša so sebou extrémne a iba ťažko riešiteľné konflikty dotknutých práv a oprávnených záujmov veriteľov v konkurze, veriteľov mimo konkurzu, osôb v prospech ktorých sa úkony robili. Tento stav extrémnych konfliktov a neistoty nie je podľa nášho názoru v súlade s ústavou predpokladanou ochranou. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 35. k Čl.II § 107ac – konkurzná podstata V konkurze, ktorý predstavuje „generálnu exekúciu“, by sa mali vyriešiť všetky dotknuté práva a povinnosti a právne vzťahy. Mal by sa uplatniť princíp „ALL IN“. To znamená uplatnenie a riešenie aj zabezpečovacích práv na majetku tretích osôb, ak zabezpečujú záväzky úpadcu. Tým sa aj odstráni podľa nášho presvedčenia zjavná nesprávnosť spojená s navrhovaným ust. ods. 3 § 107ac. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 39. k Čl.II § 107ae ods. 1 – odporovanie právnym úkonom dlžníka Navrhujeme na konci ods. 1 doplniť vetu „Za účelom uplatnenia práva veriteľa odporovať právnemu úkonu poskytne správca príslušnému veriteľovi ním požadovanú súčinnosť, najmä všetky veriteľom požadované podklady a informácie, a to v lehote do 10 dní odo dňa písomnej žiadosti veriteľa.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 37. k Čl.II § 107ad ods. 1 Navrhujeme doplniť sankciu, ak štatutárny orgán si nebude plniť svoje povinnosti. Zároveň upozorňujeme, že nemožno vylúčiť, že pred podaním návrhu dôjde k účelovej zmene štatutárneho orgánu, formou prepisu na „bieleho koňa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 34. k Čl.II § 107aa ods. 1 písm. f Navrhujeme limit znížiť na 750.000 EUR. Zdôvodnenie: Záväzky a aj majetok, zníženie navrhujeme z dôvodu, segmentáciu rozdelenia klientov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 36. k Čl.II § 107ad ods. 1 – Pôsobnosť štatutára Navrhujeme doplniť na konci úvodnej vety „pod dohľadom správcu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 41. k Čl.II § 107af Navrhujeme doplniť, aby správca preskúmaval prihlášky Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa, aby predložil materiál Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní a pred jeho predložením na rokovanie vlády SR. Odôvodnenie: Podľa bodu 7.1. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa predbežné pripomienkové konanie (PPK) vykonáva pred medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK) v prípade materiálov legislatívneho charakteru aj nelegislatívneho charakteru, v ktorých predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných vplyvov. Predkladateľ predložením materiálu na MPK bez procesu PPK, porušil proces podľa Jednotnej metodiky. Materiál je po skončení MPK a vyhodnotení pripomienok potrebné zaslať na záverečné posúdenie vybraných vplyvov na adresu dolozka@mhsr.sk. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 3. V Čl. I - § 6 – osobitné náležitosti žiadosti uvádzame nasledovné: K § 6 v odseku 1. písmeno b) Pri navrhovanej Alternatíve 1 si dovoľujeme upozorniť predkladateľa, že nie je riešená otázka nakladania so spornými pohľadávkami veriteľa / napr. v súdnom spore/. Takéto sporné pohľadávky zároveň navrhujeme vylúčiť zo skupiny ktorá bude rozhodujúca pre výpočet pre nadpolovičnej väčšiny. Pri navrhovanej Alternatíve 2 si dovoľujeme upozorniť na široký pojem slovného spojenia „rokuje so zabezpečenými veriteľmi“. Bolo by vhodné upresniť, kto a ako bude preukazovať toto konštatovanie. Či bude stačiť vydanie potvrdenia o vedení rokovania, alebo sa táto otázka upraví sa vykonávacím predpisom – ako je to napríklad v prípade vyhlášky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 6. V Čl. I - § 7 v odseku 1. písmeno g) Dovoľujeme si uviesť, že zoznam súdnych konaní vedú samotné súdy. Preto požiadavka zoznamu súdnych a iných rozhodcovských konaní je vzhľadom na skutočnosť, že takéto informácie majú k dispozícii orgány súdna správa, sa zdá byť nadbytočná. Navrhujeme uvedené písmeno buď úplne vylúčiť, alebo upraviť v podobe vedomostí/znalosti o vedenom konaní a podania takéto informácie. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 1. Čl. I - Všeobecná pripomienka: Dovoľujeme si upozorniť predkladateľa, že pojem „životaschopný podnik“ je veľmi všeobecný. Alternatívne navrhujeme, buď presne definovať tento pojem, alebo slovné spojenie vypustiť a nahradiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 2. V Čl. I - § 1 navrhujeme nasledovnú zmenu: Namiesto slovného spojenia „časovo obmedzeného rámca s nástrojmi“ navrhujeme širšie vymedzenie slovným pojmom „podmienok“, medzi ktoré bude možné zaradiť aj vytvorenie časového rámca. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 5. V Čl. I - § 6 v odseku 1. písmeno g) a h) 5. V Čl. I - § 6 v odseku 1. písmeno g) a h) považujeme za nezrozumiteľné slovné spojenia „následky takýchto úkonov odstránili“ alebo „následky odstránili“. Žiadúce bližšie špecifikovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 4. V Čl. I - § 6 v odseku 1. písmeno g) Navrhujeme, aby boli z rozdelenia zisku, ktorého zákaz zavádza v posledných 12 mesiacoch návrh zákona, vyňaté zisky z predchádzajúcich rokov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Klub 500 (Klub 500) 7. V Čl. I - § 8, odsek 1. Navrhujeme za slovné spojenie „predpísané náležitosti“ doplniť „podľa tohto zákona“. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu 1. Vzhľadom na navrhovaný čl. II, ktorým sa v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje tzv. malý konkurz, žiadame do predloženého návrhu zákona vložiť nový čl. II, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov v tomto znení: „Čl. II Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. .../2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1. Poznámka pod čiarou k odkazu 80aaa znie: „80aaa) § 23 a 107aa zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“. Poznámka pod čiarou reaguje na začiatok malého konkurzu, od ktorého sa bude odvíjať možnosť zníženia základu dane o neuhradené záväzky, na ktoré daňovník uplatnil § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov. 2. V § 41 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o daňovníka, na ktorého bol vyhlásený malý konkurz,80aaa) daňové priznanie podáva osoba oprávnená podľa osobitného predpisu132d).“. Poznámka pod čiarou k odkazu 132d znie: „132d) § 107ad zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.“. Podľa § 41 ods. 2 zákona o dani z príjmov daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, v ktorom je daňovník v konkurze podáva správca konkurznej podstaty. Podľa čl. II bodu 5 § 107ad písm. b) návrhu za úpadcu koná voči finančnej správe štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, ktorý bude zároveň zodpovedný za podanie daňového priznania k dani z príjmov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu 2. Za čl. III žiadame vložiť nový čl. IV, ktorý znie: „Čl. IV Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: V § 159 sa za slovo „oddlženia“ vkladajú slová „a malého konkurzu“. Poznámka pod čiarou k odkazu 93a znie: „93a) § 106 až 107aj, § 166 až 171c zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. V Daňovom poriadku je ustanovené, že v konkurznom konaní koná za úpadcu konkurzný správca a z návrhu zákona vyplýva, že v prípade malého konkurzu koná štatutár, čo je potrebné upraviť aj v Daňovom poriadku. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) § 6, 7 a 15 4. Odporúčame text zákona dopracovať o ďalšie alternatívy, nadväzujúce na alternatívne riešenie uvedené k § 6 ods. 1 písm. d). Dôvodom je skutočnosť, že § 6 ods. 2 je zjavne odkazom na neschválenú alternatívu 2, no neexistuje ustanovenie, ktoré by bolo odkazom na alternatívu 1. § 7 ods. 1 zase odkazuje na neschválenú alternatívu 1. § 15 ods. 4 je dokonca navrhnutý tak, aby zohľadňoval obe alternatívy. Odôvodnenie: Požiadavka na dopracovanie textu o vhodné alternatívy. MŽP sa vyjadrí k alternatívam až po ich dopracovaní. Predbežne sa MŽP SR v § 6 ods. 1 písm. d) prikláňa k alternatíve I Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5 (§ 106 až 107aj) K § 107ai V odseku 1 žiadame a) v písmene a) slová „bol podľa predposlednej účtovnej závierky v zápornom vlastnom imaní,“ nahradiť slovami „vykazuje záporné vlastné imania v účtovnej závierke za predposledné účtovné obdobie,“, b) v písmene b) slová „bol podľa posledných troch účtovných závierok v zápornom vlastnom imaní,“ nahradiť slovami „vykazuje záporné vlastné imanie v účtovných závierkach za posledné tri účtovné obdobia,“, c) v písmene c) slová „bol podľa posledných štyroch účtovných závierok v zápornom vlastnom imaní“ nahradiť slovami „vykazuje záporné vlastné imanie v účtovných závierkach za posledné štyri účtovné obdobia,“, d) v písmene d) slová „bol podľa posledných piatich účtovných závierok v zápornom vlastnom imaní“ nahradiť slovami „vykazuje záporné vlastné imanie v účtovných závierkach za posledných päť účtovných období.“. Ide o zosúladenie navrhovaných ustanovení so zákonom o účtovníctve. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5 (§ 106 až 107aj) K § 107ah V súvislosti s navrhovaným ustanovením upozorňujeme, že zdaňovacie obdobie daňovníka sa vo všeobecnosti začína dňom vyhlásenia konkurzu a končí sa dňom zrušenia konkurzu. Pri prechode z malého konkurzu na veľký konkurz, ktorý sa realizuje zrušením malého konkurzu a vyhlásením veľkého konkurzu, daňovníkovi vzniknú dve zdaňovacie obdobia, za ktoré bude musieť zostaviť účtovnú závierku a podať daňové priznanie, t. j. za obdobie malého konkurzu a obdobie veľkého konkurzu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5 (§ 106 až 107aj) K § 107af Navrhované znenie odporúčame označiť ako odsek 1 a doplniť nový odsek 2 v tomto znení: „(2) Veriteľ prihlasuje pohľadávky vzniknuté do vyhlásenia malého konkurzu, ako aj pohľadávky vzniknuté počas malého konkurzu.“ Odkaz na ustanovenia § 167j až 167n neupravuje postup pri pohľadávkach vzniknutých počas malého konkurzu, najmä ich vymáhateľnosť, resp. ďalšie uplatnenie alebo prihlásenie zo strany veriteľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 3. Odporúčame do zákona doplniť ustanovenie, konkretizujúce, aké sú účinky (prípadne sankcie) poskytnutej dočasnej ochrany podnikateľovi, voči ktorému bol vyhlásený konkurz. Či dočasná ochrana zaniká v tomto prípade, akým spôsobom a na základe čoho. Prípadne či ostáva v tomto prípade režim dočasnej ochrany zachovaný. Odôvodnenie: Upresnenie textu, prehľadnosť a zrozumiteľnosť právneho predpisu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka k Čl. I Upozorňujem predkladateľa, že pojem „podnik“ sa v návrhu zákona nedefinuje tak na účely právneho poriadku, ani na účely potrieb návrhu právneho predpisu a bez bližšieho zdôvodnenia sa odchyľuje od definície upravenej v Obchodnom zákonníku, hoci ide o bezprostredne súvisiacu právnu úpravu. Podľa ustanovenia § 10 ods. 4 prvej vety ak nie je možné začať výkon zabezpečovacieho práva voči podniku, tak nie je možné začať ani výkon zabezpečovacieho práva voči veci, právu alebo inej majetkovej hodnote, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť jedine, ak ich predkladateľ na účely predkladaného návrhu zákona, alebo právneho poriadku ako celku nepovažuje za súčasť podniku. Odporúčam uvedenú skutočnosť vysvetliť v dôvodovej správe. Vzhľadom na povahu Obchodného zákonníka, ako aj jeho viac ako dvadsaťročnú aplikáciu v praxi, je otázne, prečo sa predkladateľ odchyľuje a nepoužije definíciu Obchodného zákonníka aj na účely predkladaného návrhu zákona. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka; Čl. 6 ods. 2 až 4 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SAIE (Slovenská asociácia insolvenčných expertov) Čl.I. §6 V nadväznosti na pripomienky k čl. II body 7,8,9 a 10 v §6 ods. 1 navrhujeme slová „reštrukturalizačného poradcu podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní“ nahradiť slovami „štatutárneho audítora alebo audítorskú spoločnosť podľa osobitného predpisu (ďalej len „poradca“)“. Navrhujeme prípadne zvážiť rozšírenie okruhu subjektov oprávnených na vyhotovenie nezávislej analýzy udržateľnosti prevádzky podniku napr. o osoby zapísané v zozname správcov. Slová „reštrukturalizačný poradca podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní“ vo všetkých tvaroch v §6 ods. 2 a 3 navrhujeme nahradiť slovom „poradca“ v príslušnom tvare. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Odporúčacia pripomienka k názvu návrhu zákona Odporúčam v názve návrhu zákona slová „ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ nahradiť slovami „o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a slova „životaschopných“ nahradiť vhodnejším pojmom (napr. udržateľných). V tejto súvislosti odporúčam zároveň upraviť sprievodné dokumenty predkladaného návrhu zákona. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka; slovo „životaschopných“ evokuje, že ide o biologicky živý organizmus. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K článku III bodu 6, 18 a 22 V čl. III bode 6 na konci písmena f) odporúčame vložiť bodku; bode 18 pred slovom "druhej" odporúčame vypustiť predložku "v" a bode 22 § 50 za slovo "skončené" odporúčame vložiť slová "do 31. decembra 2020" a slová "do 1. januára 2021" nahradiť slovami "do 31. decembra 2020". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. II bodu 5 § 107ah Zásadne žiadam, aby súd v prípade návrhu prihláseného veriteľa na zmenu malého konkurzu na veľký konkurz ten povolil len v prípade, ak sú splnené všetky predpoklady na vyhlásenie veľkého konkurzu, nie len po splnení navrhovanej podmienky „ak prihlásený veriteľ do šiestich mesiacov od vyhlásenia malého konkurzu zložil na účet súdu preddavok na úhradu nákladov veľkého konkurzu“. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I § 4 ods. 4 Odporúčam v § 4 ods. 4 slová „jej poskytnutie“ nahradiť slovami „poskytnutie dočasnej ochrany“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka; spresnenie textu – slová „jej poskytnutie“ sa vzhľadom na začiatok vety viažu na poskytnutie žiadosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. II bodu 2 Odporúčam v Čl. II vypustiť bod 2 a následne v celom texte Čl. II upustiť od používania slovného spojenia „veľký konkurz“ alebo v samostatnom novelizačnom bode definovať pojem „veľký konkurz“ alebo zaviesť pre tento pojem legislatívnu skratku. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka; pojem „veľký konkurz“ nie je zavedený v platnom znení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ani sa Čl. II predkladaného návrhu zákona nezavádza. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I § 10 ods. 8 Odporúčam v Čl. I § 10 ods. 8 slová „vynaložiť úprimnú snahu“ preformulovať tak, aby boli v súlade s právnou terminológiou ustálenou v Obchodnom zákonníku, ako aj v Občianskom zákonníku. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka; Čl. 6 ods. 2 až 4 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obchodný zákonník, ani Občiansky zákonník nepoznajú pojem „úprimná snaha“ napriek tomu, že ide o zákony, ktoré obsahujú prevažnú časť práv a povinností vzťahujúcich sa na podnikanie. Občiansky zákonník používa pojem náležitej starostlivosti (viď § 42 ods. 2 Občianskeho zákonníka), resp. podľa § 67b Obchodného zákonníka „Štatutárny orgán spoločnosti, ktorý zistil alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol zistiť, že spoločnosť je v kríze, je povinný v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jej prekonanie.“. Dôvodová správa neposkytuje relevantný základ pre posúdenie odklonu od zaužívanej terminológie, najmä, či takýto odklon je nevyhnutný. V tejto súvislosti upozorňujem predkladateľa, že z kontextu § 10 ods. 8 nie je zrejmé, či môže podnikateľ uprednostniť záujem veriteľa pred spoločným záujmom veriteľov, keďže je povinný ho uprednostniť iba pred sebou samým, resp. tretími osobami, nie však voči samostatnému veriteľovi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SAIE (Slovenská asociácia insolvenčných expertov) Čl.II. body 7,8,9 a 10 Z predloženého materiálu nie je zrejmý účel navrhovanej zmeny. Presun oprávnenia na vyhotovenie reštrukturalizačného posudku na audítorské spoločnosti bez zmeny zákonných náležitostí reštrukturalizačného posudku považujeme len za ťažko pochopiteľný a dovoľujeme si vyjadriť dôvodné obavy, či by takto definovaní reštrukturalizační poradcovia boli dostatočne odborne spôsobilí najmä vo vzťahu k zhodnoteniu právnych úkonov dlžníka ako náležitostí reštrukturalizačného posudku podľa §110 ods. 1 písm. f) a g). Rovnako nie je zrejmé, prečo má byť reštrukturalizačný poradca definovaný výškou obratu. Máme za to, že neexistuje korelácia medzi odbornou spôsobilosťou na vypracovanie reštrukturalizačného posudku a obratom zhotoviteľa dosiahnutým z jeho podnikateľskej činnosti vrátane činností, ktoré nekorešpondujú s činnosťami potrebnými na vypracovanie reštrukturalizačného posudku. Vzhľadom na uvedené navrhujeme z predložené materiálu vypustiť čl. II. body 7,8,9 a 10. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SAIE (Slovenská asociácia insolvenčných expertov) Čl.II. bod 5 §107ai Podľa dôvodovej správy malo ísť o diferenciáciu veľký a malý prípad ako aj závažnosť porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas. Diferenciácia podľa sumy však nie je (môže ísť o chybu), je len jedna hranica 50.000 €, navyše súd bude musieť pri ukladaní tejto pokuty čakať až na úplné ukončenie konkurzu, nie je preto zrejmé v akom konaní bude túto pokutu ukladať, navyše tam bude veľký časový odstup. Navrhujeme ponechať doterajšiu zodpovednostnú úpravu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Upozorňujem predkladateľa, že predkladaný návrh zákona nebol napriek identifikácii vybraných vplyvov zaslaný na riadne predbežné pripomienkové konanie, ktoré sa uskutočňuje ešte pred medzirezortným pripomienkovým konaním, čím nebol dodržaný záväzný postup podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Odôvodnenie: Potreba zosúladenia návrhu zákona s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SAIE (Slovenská asociácia insolvenčných expertov) Čl.II. bod 5 §107ag Pokiaľ sa prijme toto ustanovenia o zániku všetkých oprávnení na výkon podnikateľskej a inej činnosti úpadcu vyhlásením malého konkurzu, správca napr. nebude mať ani možnosť vyfakturovať posledné dodávky úpadcu, napr. stavebné výkony a pod., toto ustanovenie ide proti záujmom veriteľov, ktorí takto ešte môžu získať prostriedky – výťažok z dobiehajúcej činnosti úpadcu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I § 18 Odporúčam v celom znení § 18 slová „zákona č. 62/2020 Z. z.“ nahradiť slovami „osobitného predpisu“ s uvedením odkazu na zákon č. 62/2020 Z. z. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. III bodu 22 Odporúčam v bode 22 slová „účinných do 1. januára 2021“ nahradiť slovami „účinných do 31. decembra 2020“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. I § 7 ods. 1 Odporúčam v § 7 ods. 1 písm. a) vypustiť slová „pred podaním žiadosti“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) ustanovenia o malom konkurze Chápeme zámer MS SR zjednodušiť konkurzy malých podnikateľov, avšak priblíženie tohto inštitútu oddĺženia, ktorí bol a je asi jeden z najviac zneužívaných inštitútov konkurzu, je nesprávny a likvidačný pre veriteľov, ktorí môžu rovno odpísať celú svoju pohľadávku. Nezmyselne je inštitút malého konkurzu nastavený aj vo vzťahu k správcovi, ktorý za odmenu 500 EUR vrátane DPH nebude mať absolútne žiadnu motiváciu zabezpečiť pre veriteľov čo najvyšší výťažok. Vzhľadom na uvedené si dovoľujeme navrhnúť celkovú zmenu konceptu malého konkurz: a) Jedna zo základných podmienok by bolo plnohodnotné zapojenie správcu – najmä z dôvodu limitov malého konkurzu (do 1 milióna záväzkov/majetku) – správca pri takomto zapojení môže iniciatívne preskúmavať majetok, odporovať úkonom, popierať a zisťovať pohľadávky, je účastníkom konaní, je garantom samotného procesu (napr. ochrana majetku pred vylučovacími žalobami – je ich účastníkom) b) Celkové usporiadanie vzťahov rámci malého konkurzu (zbytočná existencia rôznych konaní popri malom konkurze za splnenia požiadavky rýchlosti, elektronizácie a celkového speňaženia majetku) c) Rýchle a efektívne speňažovanie majetku smerom k transparentnému speňažovaniu – dražba neviazaná na ZP ale na obvyklú cenu, alebo na ponuku v reálnom čase, na základe jednoduchých pokynov veriteľov, prípadne limitovať povinnosť mať pokyn od nejakej hodnoty speňažovaného majetku, možnosť speňažiť všetok majetok úpadcu správcom zvoleným najvhodnejším spôsobom (v korelácii s pokynom veriteľov). d) Možnosť, aby malý konkurz navrhol aj veriteľ, ak neskôr budú splnené podmienky na Veľký konkurz, zvážiť povinnosť preklopiť, prípadne limitovať túto možnosť na veľmi málo situácii (podľa podmienok) e) Zodpovednosť správcu za zisťovanie majetku, odporovanie úkonom ukracujúcim majetok úpadcu f) Zjednodušiť voľbu, alebo menovanie zástupcov veriteľov (traja s najvyššou pohľadávkou), alebo len jeden s najvyššou pohľadávkou, prípadne zaviesť hlasovanie pre rollam pre vybrané situácie g) Zlepšenie postavenia veriteľov – musia sa prihlásiť, inak nemajú právo uplatňovať svoje nároky, zosplatnenie práv a povinností nastáva vyhlásením malého konkurzu, vyhlásenie konkurzu nemá vzťah na sekundárne vzťahy voči iným zaviazaným osobám, iným ako je úpadca, veriteľ má oprávnenie popierať alebo odporovať, veriteľ môže iniciovať odvolanie správcu Navrhujeme znížiť majetkové hladiny malého konkurzu na majetok a záväzky do 200.000 EUR a nastaviť odmeňovanie správcu ako pri veľkom konkurze. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 108 Zákona č.7.2005 V zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. je úlohou audítora overenie účtovnej závierky alebo konsolidovanej závierky či poskytujú pravdivý a verný obraz finančnej situácii a výsledku hospodárenia dlžníka. Zámer MS SR nie je zrejmý, prečo právno-ekonomickú kategóriu vypracovania posudku posúva do rovinu auditu účtovnej závierky, keď posudok nemá byť len akousi kontrolou správnosti účtovania ale najmä podkladom na zistenie, či daný podnik dlžníka spĺňa tak právne ako aj ekonomické predpoklady na úspešnú reštrukturalizáciu. Za týmto účelom MS SR už dlhodobo školí a vzdeláva správcov, aby boli schopní zvládnuť aj spracovanie posudku. Máme za to, že MS SR si zamieňa činnosť veľkých poradenských spoločností, ktoré okrem audítorskej činnosti vykonávajú veľa iných činností, ktoré však s postavením audítorskej spoločnosti nemajú nič spoločné. Navyše je zrejmé, že MSSR audítorské spoločnosti nikdy z oblasti konkurzu a reštrukturalizácii neškolilo a ani nevzdelávalo. Podmienky nastavené MS SR spĺňa podľa zdrojov https://www.udva.sk/sk/zoznamy/zoznam-auditorskych-spolocnosti a www.finstat.sk celkovo len 15 audítorských spoločností, čo znamená, že MS SR ide jednak aj významne obmedziť hospodársku súťaž a vystavuje trh riziku, že týchto 15 subjektov, z ktorých možno ani nie každý bude schopný vyhotovovať posudky pre účely reštrukturalizácie, nebude vedieť nasýtiť požiadavky trhu a opatrenie pomoci podnikom sa tak minie úplne účinkom Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 166f ods. 1 Zákona č.7.2005 Zákon umožňuje podať žalobu o zrušenie oddlženia, ale tento inštitút je v praxi nevykonateľný, keďže veriteľ nemá žiadne možnosti na zistenie príjmu dlžníka, resp. majetku dlžníka, čím nevie preukázať nepoctivý zámer dlžníka. Pokladáme za logické, aby dlžník preukazoval poctivý zámer, resp. platobnú neschopnosť, najmä keď je zbavený svojich dlhov. V súčasnej úprave oddlženia štát umožňuje dlžníkovi zbaviť sa dlhov bez akejkoľvek kontroly poctivého zámeru dlžníka pri oddlžení, čím sa vytvára veľký priestor na zneužívanie inštitútu oddlženia. Navrhujeme nové znenie: Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení. Dlžník má povinnosť preukázať, že mal pri oddlžení poctivý zámer a že bol platobne neschopný. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 15 ods. 4 Obdobne vo vzťahu k Analýze udržateľnosti vypracovávanej audítorom. Zároveň považujeme za absolútne nedostatočné, aby poskytnutie predĺženej lehoty mohlo byť len podľa analýzy udržateľnosti vypracovanej reštrukturalizačným poradcom, bez súhlasu záložných veriteľov., ktorí, napriek finančnej analýze, mohli stratiť dôveru v udržateľnosť vzťahu a je nespravodlivé a nekoncepčné ich aj po dvoch mesiacoch nútiť k obmedzeniu ich práv na ďalšie 4 mesiace, teda dokopy na 6 mesiacov. Preto navrhujeme kombináciu oboch skutočností s tým, že v prípade ak by bol súhlas veriteľov (viď pripomienka k § 6 ods. 1 alt 1 alebo 2), stačil by k tomu len zjednodušený finančný plán, ktorý by bol podporený práve súhlasom veriteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 166 ods. 1 Zákona č. 7.2005 Keďže v praxi oddlženie konkurzom zneužívajú špekulanti a aj neplatiči s príjmom vyšším ako je priemerná mzda, navrhujeme, aby oddlženie konkurzom bolo umožnené dlžníkom až v prípade, keď sa preukáže, že dlžník nespĺňa podmienky na oddlženie splátkovým kalendárom. Navrhujeme nové znenie: Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia splátkovým kalendárom podľa tejto časti zákona a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 19 ods. 4 Zákona č.7.2005 Automatické preklápanie Veľkého konkurzu na Malý konkurz je, v prípade možnosti podať veriteľský návrh na malý konkurz, neakceptovateľná. Veriteľ môže mať dôvody pre ktoré chce, aby bol vedený veľký konkurz a preto zloží aj preddavok (napríklad má záujem aby správca plnohodnotne, v rozsahu svojich oprávnení, zisťoval majetok, bývalý majetok, odporovať úkony a podobne) Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 107a Zákona č. 7.2005 Pri malom konkurze, v ktorom môže hodnota majetku dosahovať takmer milión eur a aj hodnota záväzkov ide o také majetkové hodnoty, kedy je na ochranu práv veriteľov vhodné, aby mal správca také oprávnenia, ako pri Veľkom konkurze. Koncepcia „slabého správcu“ pri tak veľkých majetkových hodnotách je neprijateľná pre veriteľov zabezpečených, alebo nezabezpečených. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 107 písm. ac Pri zachovaní zásad, nami uvedených celkovo k novele, máme za to, že sa má v tomto konaní riešiť a speňažovať všetok majetok. Opakujeme, že koncepcia malého konkurzu v tomto nastavení, ako predpokladá novela je koncepčne a prakticky nepoužiteľný pri zachovaní ochrany práv všetkých veriteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 107aa ods. 1 písm a) Zákona č.7.2005 Doplniť možnosť veriteľa podať návrh na vyhlásenie malého konkurzu – nevidíme dôvod prečo by veriteľ nemohol hneď na začiatku navrhnúť spôsob riešenia situácie úpadcu Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora) čl. II bod 9 (§108 ods. 3) Navrhujeme nahradiť návrh znenia odseku 3 nasledovne: (3) Poveriť vypracovaním posudku možno len reštrukturalizačného poradcu. Reštrukturalizačným poradcom môže byť len osoba, ktorá je audítorskou spoločnosťou podľa osobitného predpisu a výška jej obratu za predchádzajúce účtovné obdobie je aspoň 200 000 eur, advokátskou kanceláriou podľa osobitného predpisu a výška jej obratu za predchádzajúce účtovné obdobie je aspoň 200 000 eur a správca podľa osobitného predpisu. Odôvodnenie: Slovenská advokátska komora víta zámer predkladateľa, ktorý uvedeným návrhom zavádza novú formu dočasnej ochrany ako nástroja pre podnikateľov ekonomicky postihnutých dôsledkami pandémie COVID-19. Za problematické však považujeme nepriamo novelizované ust. § 108 zákona o konkurze a vyrovnaní. Predkladaný návrh mení doterajšiu 15 rokov fungujúcu a judikatórne dotváranú právnu úpravu správcov a miesto nich zavádza audítorov ako subjekty oprávnené vykonávať časť funkcií doteraz patriacich správcom. Konkrétne, pre predĺženie dočasnej ochrany a pre povolenie reštrukturalizácie sa bude vyžadovať posúdenie audítorskej spoločnosti s tržbami na 0,5 mil. Eur. Takýchto audítorov je na Slovensku obmedzený počet (20). V dôvodovej správe nenachádzame odôvodnenie tohto kroku. Obávame sa, že takáto zmena prinesie z dôvodu menšej konkurencie a dopadu na hospodársku súťaž drahšie služby, služby menej kvalitné s ohľadom na nápor vecí a je pravdepodobné, že nebude možné poskytnúť službu všetkým, ktorí ju budú potrebovať, či už z dôvodu personálnej kapacity reštrukturalizačných poradcov alebo výšky odmeny. Navrhujeme zníženie výšky požadovaného obratu a rozšírenie okruhu možných reštrukturalizačných poradcov. Uvedená zmena je značne nesystematická, nakoľko napr. pre vypracovanie reštrukturalizačného posudku je nevyhnutná znalosť právnych predpisov, judikatúry (a niekedy aj lokálnych zvyklostí jednotlivých súdov); týmito poznatkami audítori nedisponujú, nakoľko ich k tomu (ani pre nich záväzný) zákon nezaväzuje. Na audítorov nie sú kladené kritériá ako je to v prípade správcov - povinná odborná príprava, skúša realizovaná Ministerstvom spravodlivosti SR, následné celoživotné vzdelávanie a povinne vykazovaná činnosť, plná zodpovednosť za spôsobenú škodu, povinné poistenie, kontrola a dohľad MS SR. Neexistuje schéma, ktorá by garantovala “kvalitu” služieb poskytovaných audítormi, resp. by garantovala externú a transparentnú kontrolu audítorov ako ani zodpovednostné vzťahy v kontexte činností, ktoré im popisovaná novela zveruje. Nesystematickým zaradením audítorov sa narúša vnútornú štruktúru zákona. Takisto môžeme predpokladať, že ak táto kompetencia prejde zo správcov na audítorov, budú audítori časť ich úloh zabezpečovať buď cez správcov alebo u advokátov. Preto tieto dôvody navrhujeme vyššie uvedené znenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 1. k Čl. I – K § 6 ods. 1 písm. b) Navrhujeme nové znenie bodu b) „b) i) s dočasnou ochranou súhlasí nadpolovičná väčšina jeho veriteľov počítaná podľa výšky ich pohľadávok vyplývajúcich z jeho poslednej dostupnej účtovnej závierky za kalendárny mesiac, ktorý neuplynul pred viac ako 60 dňami pred podaním žiadosti; neprihliada sa na podriadené pohľadávky a spriaznené pohľadávky, ktoré sa podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní uspokojujú tak isto ako podriadené pohľadávky (ďalej len „podriadené pohľadávky“), alebo b) ii) s dočasnou ochranou súhlasí: (a) nadpolovičná väčšina jeho veriteľov so sumou pohľadávok vyššou ako 1 % všetkých pohľadávok vyplývajúcich z jeho poslednej dostupnej účtovnej závierky za kalendárny mesiac, ktorý neuplynul pred viac ako 60 dňami pred podaním žiadosti, z tých jeho veriteľov, ktorí sú zapísaní ako záložní veritelia vo verejných registroch k zálohu, ktorým jeho majetok, a (b) ak súčasne pohľadávky takýchto veriteľov tvoria najmenej 30 percent všetkých pohľadávok vyplývajúcich z jeho poslednej dostupnej účtovnej závierky za kalendárny mesiac, ktorý neuplynul pred viac ako 60 dňami pred podaním žiadosti; neprihliada sa na podriadené pohľadávky,“ Odôvodnenie: Navrhujeme úpravu a doplnenie podmienok pre poskytnutie Dočasnej Ochrany (DO). Na vstup do DO by bol potrebný buď súhlas nadpolovičnej väčšiny veriteľov alebo aspoň 30 percent v kombinácii zo zabezpečenými veriteľmi, pričom stačí, ak je daný len jeden z týchto alternatívnych súhlasov. Podmienka by bola súhlas veriteľov, ktorý bude vyjadrený podpisom na stanovenom formulári, ak títo veritelia majú viac ako 50 percent pohľadávok oproti zoznamu pohľadávok, ktorý pripraví dlžník na základe poslednej dostupnej priebežnej mesačnej závierky (pozor - nie mimoriadnej, lebo tá je komplexnejšia na zostavenie) nie staršej ako 60 dní (alternatíva 1) alebo súhlas, ktorý je kombináciou nasledovného: (a) Nadpolovičná väčšina počítaná podľa hláv, z tých veriteľov, ktorí sú zapísaní ako záložní veritelia vo verejných registroch, pričom kvórum na jednoduchú väčšinu tvoria len tí záložní veritelia, ktorí majú minimálne 1 percento pohľadávok z celkovej sumy pohľadávok, a (b) ak súčasne takýto veritelia majú minimálne 30 percent všetkých pohľadávok z celkovej sumy pohľadávok (alternatíva 2). Zákon by mohol operovať s oboma alternatívami súčasne a na vstup do moratória stačí ak je splnená buď alternatíva 1 alebo alternatíva 2. Tým sa ma dosiahnuť aj to, že banky budú mať rozumnú kontrolu nad spúšťačom celého procesu, a proces naopak nebude blokovaný potrebou získavať v praxi ťažko a s omeškaním dávané súhlasy od zahraničných veriteľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 3. k Čl. I – K § 6 ods. 1 písm. g) Navrhujeme doplniť za spojenie „iné vlastné zdroje“ slová „ani nesplatil pôžičku alebo úver alebo inak dočasne poskytnuté peňažné prostriedky (ďalej len „úverové financovanie“) voči svojej spriaznenej osobe s výnimkou ak“ a vypustiť slovo „alebo“ Odôvodnenie: Navrhujeme precizovanie zákazu vrátenia pôžičiek, pre vylúčenie pochybnosti, či sa pôžička technicky považuje za vlastný zdroj alebo nie. Ohľadom krízového financovania bude dôraz najmä na to, aby tie banky, ktoré vyjadria súhlas s moratóriom, mali minimálne morálnu povinnosť nezrušiť existujúce komitmenty na prevádzkovom financovaní, plus navyše s ustanovením, ktoré sa v zákone upresní, že banky a iní veritelia môžu po nastaní účinkov dočasnej ochrany ukončiť zmluvu alebo odmietnuť plnenie, len ak ide o omeškanie s peňažným záväzkom alebo o podstatné porušenie zmluvy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
ASINS (Asociácia slovenských inkasných spoločností) § 166g ods.2 písm. k Zákona č.7.2005 V súčasne platnej úprave oddlženia má v prípade nesplácania pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci možnosť podať žalobu o zrušenie oddlženia len Centrum právnej pomoci. Doteraz Centrum právnej pomoci nepodalo ani 1 žalobu o zrušenie oddlženia, hoci evidujú tisícky prípadov, kedy dlžníci neuhrádzajú ani pôžičku poskytnutú Centrom právnej pomoci. Navrhujeme nové znenie: bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 5. k Čl. I – K § 6 ods. 2 a 3 Navrhujeme vypustiť ods. 2 a 3 bez náhrady Odôvodnenie: Podľa nášho názoru nie je nezávislá analýza a účasť poradcu v tejto podobe DO potrebná, minimálne nie vo všetkých prípadoch. IFR je aktuálne využívaná len pri malých počtoch veľkých podnikov, desiatky prípadov doteraz. Ide o finančne nákladný proces, ak nie je sponzor ako pri SES, dlžník nemusí mať na úhradu nákladov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 6. k Čl. I – K § 7 ods. 1 písm. a) Navrhujeme doplniť odkaz na upravené písm. b) v §6 aby znelo „b)i) alebo b)ii)“ Odôvodnenie: Technická úpravy prílohy žiadosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 7. k Čl. I – K § 7 ods. 1 písm. b) Navrhujeme vložiť za slovo „tiarch“ slová „a zabezpečovacích práv“ Odôvodnenie: Technická úpravy prílohy žiadosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 4. k Čl. I – K § 6 ods. 1 písm. h) Navrhujeme nahradiť slovo „alebo“ spojením „s výnimkou ak“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 2. k Čl. I – K § 6 ods. 1 písm. f) Navrhujeme nahradiť slovo „záložného“ slovom „zabezpečovacieho“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 29. k Čl.II - K celému návrhu Po viacerých rokoch fungovania v praxi, sa bankový sektor detailnejšie pozrel na systematické fungovania inštitútu malého konkurzu. Dovoľujeme si navrhnúť k tejto oblasti viesť odbornú a detailnú diskusiu aj s bankovým sektorom, ktorá by mohla priniesť aj podstatnejšie zmeny legislatívnej úpravy. Pokiaľ niektoré návrhy stihneme dostatočne prerokovať, môžu byť zapracované aj do aktuálneho legislatívneho procesu. K celému návrhu predstavujeme stručné konceptuálne podmienky, k jednotlivým častiam legislatívnej úpravy podrobnejšie rozvádzame naše vnímanie a návrhy na ich úpravu. Malý konkurz by mal podľa nášho názoru zodpovedať nasledovným kritériám: RÝCHLE KONANIE, S PLNOHODNOTNÝM ZAPOJENÍM SPRÁVCU, ZA ÚČASTI VERITEĽOV A PLNE ELEKTRONICKÉ ALL IN - generálne usporiadanie úpadcových záležitostí – nech malý konkurz je jediným miestom, kde možno riešiť vzťahy ohľadom úpadcu (nekopírovať osobný bankrot, kde napr. existuje niekoľko súbežných konaní popri konkurze). SPRÁVCA plnohodnotné silné postavenie správcu, ktorý je kľúčový, je nezastupiteľný, nenahraditeľný v podstatných aspektoch, a preto správca musí byť subjektom, ktorý: - koná s odbornou starostlivosťou, - preskúmava majetok, a to plnohodnotne a z vlastnej iniciatívy, aj bez podnetu veriteľov, - zisťuje a popiera pohľadávky prihlásených veriteľov, - je účastníkom incidenčných konaní, - rieši odporovateľnosť právnych úkonov, - bráni konkurznú podstatu pred snahami o vylúčenie majetku z nej a je účastníkom vo vylučovacích konaniach. SPEŇAŽOVANIE MAJETKU - rýchle speňažovanie – za najlepšiu ponuku v danom čase a na danom mieste - neobmedzovať speňažovanie na striktné limity odvíjajúce sa od ohodnotenia alebo znaleckého posudku, - neobmedzovať jednotlivé spôsoby speňažovania – pripustiť speňažovanie akéhokoľvek majetku (aj nehnuteľností) akýmkoľvek spôsobom, - poistka proti zneužitiu – napr. speňaženie za min. 50 % obvyklej ceny, avšak môže byť prelomené, ak sa ukáže (preukazne), že o to nebol záujem ani za 50 % obvyklej ceny – potom možno predať za najlepšiu ponuku, ktorá sa získa, - obvyklá cena – jednoduché zistenie na trhu, napr. 3 údaje od realitiek o predaji porovnateľných predmetov, od predajcov. Pokyny na speňažovanie majetku: - speňažovanie majetku nad nejakú hodnotu podľa pokynu zástupcu veriteľov / pod túto hodnotu správca speňaží s odbornou starostlivosťou bez pokynu zástupcu veriteľov, - speňažovanie zabezpečeného majetku nad nejakú hodnotu podľa pokynu prednostného zabezpečeného veriteľa / pod túto hodnotu správca speňaží s odbornou starostlivosťou bez pokynu prednostného zabezpečeného veriteľa, - ak zástupca veriteľov alebo prednostný zabezpečený veriteľ neudelí pokyn v primeranej lehote uvedenej vo výzve správcu, správca speňaží s odbornou starostlivosťou aj bez pokynu. KTO NAVRHUJE MALÝ KONKURZ - úpadca aj veriteľ, - Nie je nutné preklápať do veľkého konkurzu, ani vtedy, ak sa neskôr zistí, že je to väčší podnik. FÁZY MALÉHO KONKURZU - 1 fáza konkurzu, t.j. ak návrh spĺňa náležitosti, vyhlásenie konkurzu a ustanovenie správcu. ODPOROVATEĽNOSŤ - správca zapíše majetok do súpisu s poznámkou (majetok nemožno bez súhlasu správcu od tohto momentu previesť ďalej), upovedomí osobu, ktorá mala z odporovateľného úkonu prospech a tá má 30 dní na podanie žaloby, v ktorej žaluje správcu o účinnosť právneho úkonu, - ak márne uplynie lehota, má sa za to, že úkonu bolo účinne odporované, správca odstráni poznámku a je oprávnený majetok speňažiť. VYLÚČENIE MAJETKU Z KONKURZU - správca zapíše majetok do súpisu s poznámkou, upovedomí adresne osobu, ktorá je dotknutá (ak nie je známa alebo kontaktná, prostredníctvom obchodného vestníka) a tá má 30 dní na podanie vylučovacej žaloby, - ak márne uplynie lehota, správca odstráni poznámku a je oprávnený majetok speňažiť. ZODPOVEDNOSŤ SPRÁVCU - zaviesť jednoduchú, efektívnu a rýchlu procedúru na uplatnenie náhrady škody voči správcovi, ak konal v rozpore so zákonom, ak konal s neodbornou starostlivosťou – aby to nebola len teoretická možnosť, ale reálne uplatniteľná a priznateľná náhrada voči správcovi. VERITEĽSKÉ ORGÁNY - stačí zástupca veriteľov – nemusí byť hlasovanie o zástupcovi – môže byť priame pravidlo, že zástupcom je veriteľ s najvyššou výškou pohľadávky (ak nechce byť, oznámi to a zástupcom je potom druhý najväčší veriteľ, ak nechce byť žiadny veriteľ zástupcom, potom môže byť malý konkurz bez zástupcu) , - zaviesť jednoduchú, efektívnu a rýchlu procedúru na uplatnenie náhrady škody voči zástupcovi, ak zneužil svoje postavenie, ak konal v rozpore so zákonom, ak konal v rozpore so spoločným záujmom veriteľov – aby to nebola len teoretická možnosť, ale reálne uplatniteľná náhrada voči zástupcovi . VERITELIA - prihlasovanie - kto sa neprihlási, nemôže uplatňovať svoje práva voči úpadcovi mimo konkurz, - zosplatnenie práv a povinností nastáva vyhlásením konkurzu, - vyhlásenie konkurzu sa nedotýka práv veriteľa voči iným zaviazaným osobám, odlišným od úpadcu, - veriteľ je oprávnený popierať, odporovať, - veriteľ je oprávnený podať podnet na odvolanie správcu. KONKURZNÁ PODSTATA - majetok ku dňu vyhlásenia konkurzu, neskôr nadobudnutý majetok, výťažky zo speňaženia majetku, majetok tretích osôb zabezpečujúci záväzky úpadcu, majetok na základe účinného odporovania. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 26. k Čl. I – K § 15 ods. 3 Navrhujeme nové znenie ods. 3 „(3) Žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany musí obsahovať písomný súhlas a) dvoj tretinovej väčšiny veriteľov pohľadávok počítaných podľa poslednej dostupnej mesačnej účtovnej závierky za kalendárny mesiac, ktorý neuplynul pred viac ako 60 dňami pred predložením žiadosti, pričom na určenie takejto väčšiny sa vzťahuje obdobne §6 ods. 1 b) i) alebo b) nadpolovičnej väčšiny veriteľov pohľadávok počítaných podľa poslednej dostupnej mesačnej účtovnej závierky za kalendárny mesiac, ktorý neuplynul pred viac ako 60 dňami pred predložením žiadosti, pričom na určenie takejto väčšiny sa vzťahuje obdobne §6 ods. 1 b) ii) .“ Odôvodnenie: Navrhujeme predĺženie o ďalšie 3 mesiace len ak s tým súhlasí kvalifikovaná väčšina veriteľov. Potreba nezávislej analýzy a poradcu tak odpadá. Na to, aby sa konanie predĺžilo o druhu fázu, bude treba kvalifikovaný súhlas veriteľov, t.j. dvojtretinový pre alternatívu 1 a 50 percentný pre alternatívu 2. Dôvodom vstupu do druhej fázy je napr. ak dlžník počas prvej fázy predložil potrebné údaje, veritelia si vypracovali analýzy, začala sa implementácia R opatrení (napr. efektivita nákladov, zamestnanosti, krízový manažment a pod.) ale stále treba ešte pokračovať v procese ale už je jasná vízia u hlavných veriteľov, ako sa postaviť k existujúcemu zadlženiu (napr. dočasný odklad splátok, čiastočné odpustenie dlhu, nový splátkový kalendár a prípadne aj nové financovanie oproti splneniu podmienok ozdravného plánu a jeho implementácie). Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2020 Detail