LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.) § 10 odsek 4 Navrhujeme na konci vety v § 10 ods. 4 doplniť text“ „s prihliadnutím na právnu legislatívu v Slovenskej republike týkajúcu sa regulovaných povolaní podľa osobitného predpisu“ s poznámkou pod čiarou, napr.: - „Zákon č. 138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, - zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - zákon č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.“ Zdôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že oblasť regulovaných povolaní v Slovenskej republike nerieši len zákon o verejnom obstarávaní, navrhujeme doplniť legislatívu, ktorá upravuje pravidlá poskytovania regulovaných povolaní v Slovenskej republike. Zároveň v tejto súvislosti je potrebné, aby úrad v návrhu zákona doplnil, v zmysle ktorého ustanovenia (§ 40 ods. 6, resp. § 53) za nesplnenie tejto povinnosti verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči záujemcu, resp. uchádzača. Uvedený dôvod na vylúčenie môže nastať tak v časti posudzovania podmienok účasti, ako aj v časti vyhodnotenia ponúk. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.) § 51 ods. 1 Predkladateľom navrhované znenie zákona navrhujeme vypustiť a ponechať pôvodné znenie. Zdôvodnenie: Nesúhlasíme, aby komisia na vyhodnotenie ponúk prijímala akékoľvek závery z vyhodnotenia ponúk „hlasovaním“ členov komisie s právom vyhodnocovať ponuku. Obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ako aj v súťažných podkladoch stanovuje kritéria na vyhodnotenie ponúk tak, aby boli stanovené jasne a jednoznačne spolu so spôsobom ich uplatnenia. Komisia na vyhodnotenie ponúk je povinná vyhodnocovať predložené ponuky v súlade so zverejnenými kritériami a stanoveným spôsobom ich uplatnenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K celému materiálu - upraviť aj Zjavne nedôvodnú žiadosť o nápravu, s podaním ktorej by a spájalo zamietnutie žiadosti o nápravu a prípadne aj možnosť uložiť pokutu - vypustiť navrhované pokuty pre VO (t.j. vypustiť bod 66. a 67.; prípadne bod 68. písm. o) - vypustiť ustanovenia o prešetrovaní (t.j. vypustiť bod 41. a vypustiť bod 43. ods. 8) Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) bodu 35. vlastného materiálu Žiadame doplniť periodicitu zasielania súhrnnej správy. Odôvodnenie: V tomto ustanovení zákona chýba lehota (tak ako je to uvedené napr. v § 117 ods. 6), v ktorej má byť správa zaslaná. V dôvodovej správe k bodom 34. a 35. sa pritom uvádza: "Navrhovaná úprava koriguje periodicitu tejto zverejňovacej povinnosti zo súčasného kalendárneho štvrťroka na kalendárny polrok. Zároveň sa explicitne vymedzuje možnosť plnenia tejto informačnej povinnosti buď priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne do 60 dní po skončení kalendárneho polroka." Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2019 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) bodu 3. vlastného materiálu Odporúčame v druhej vete slová "hodnotu zákazky" nahradiť slovami "zmluvnú cenu". Odôvodnenie: Kvôli zjednoteniu so slovami "so zmluvnými cenami" v prvej vete. Bolo by vhodné aj definovať, či zmluvná cena je cenou s DPH alebo bez DPH. Najmä v súvislosti s § 1 ods. 14 zákona, ktorý hovorí o predpokladanej hodnote, t.j. bez DPH. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2019 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) bodu 2. vlastného materiálu Odporúčame na koniec odseku doplniť vetu: "Úrad na svojom webovom sídle vedie zoznam tretích štátov s ktorými má Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu." Odôvodnenie: Je otázne či verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ, bude schopný vyhodnotiť, či existuje medzinárodná zmluva, ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v treťom štáte. Bolo by vhodné aby úrad zverejňoval a aktualizoval zoznam štátov pre všetkých verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.7.2019 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) bodu 27. vlastného materiálu Žiadame za slová "§ 109 a 110" doplniť slová "so zmluvnými cenami vyššími ako 5 000 eur". Odôvodnenie: Nové znenie zákona tohto bodu neprimerane zvyšuje administratívnu záťaž verejného obstarávateľa, nakoľko bude musieť, oproti súčasnej právnej úprave, v súhrnnej správe uvádzať všetky zákazky, ktoré cez EKS zadal bez ohľadu na finančnú sumu. Celé ustanovenie § 111 ods. 2 je pritom v zákone nadbytočné, lebo v systéme EKS je možné tieto údaje jednoducho, podľa každého verejného obstarávateľa, vyhľadať a sú teda dostupné verejnosti aj z iného, primárneho zdroja. Zásadná pripomienka Odoslaná 21.7.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Čl. I bodu 35 § 118 ods. 4 Navrhované znenie ustanovenia § 118 ods. 4 neupravuje lehotu na poslanie súhrnnej správy, aj keď dôvodová správa ju uvádza. Navrhujeme do predmetného ustanovenia túto lehotu doplniť tak, aby zodpovedala ostatným ustanoveniam, ktoré sa týkajú posielania súhrnných správ Úradu pre verejné obstarávanie (body 27 a 34 návrhu zákona). Odôvodnenie: Pravdepodobne pri formulovaní predmetného ustanovenia zabudla sa uviesť lehota na poslanie súhrnnej správy. Ak novela zákona ustanoví povinnosť pre verejného obstarávateľa, je potrebné uviesť aj lehotu, v ktorej má byť takáto povinnosť splnená. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Čl. I bodu 41 § 166 Navrhujeme predĺžiť minimálnu dĺžku lehoty na oznámenie skutočností a informácií a predloženie vecí, dokumentov alebo dokladov z 5 pracovných dní na 15 pracovných dní. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že táto povinnosť sa môže týkať aj verejných obstarávateľov, ktorými sú ústredné orgány štátnej správy so svojou zložitou organizačnou štruktúrou a nastavenými rozhodovacími a riadiacimi procesmi, považujeme túto minimálnu dĺžky lehoty za neprimerane krátku a navrhujeme ju predĺžiť aspoň na 15 pracovných dní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K názvu Odporúčame v názve návrhu zákona vypustiť slová „a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ vzhľadom na to, že predmetná novela zákona nenovelizuje iné právne predpisy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 22 Bod 22 žiadame vypustiť. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: S cieľom vyhodnotiť ponuky verejný obstarávateľ má povinnosť stanoviť kritériá vyhodnotenia ponúk a spôsob ich uplatnenia, ktoré sú uvádzané v príslušných oznámeniach o vyhlásení verejného obstarávania, ako aj v súťažných podkladoch. Komisia je povinná vyhodnocovať ponuky v súlade s kritériami a spôsobom ich uplatnenia, tak ako boli stanovené a zverejnené, a tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť podmienok súťaže stanovených v čase vyhlásenia. Nie je možné, aby sa komisia pri vyhodnocovaní od spôsobu vyhodnotenia odchýlila a nie je možné ani hlasovaním zmeniť priebeh ani ukončenie vyhodnotenia. V prípade, ak člen komisie má výhrady voči procesu, resp. výsledku vyhodnotenia ponúk, je oprávnený uviesť v zápisnici z vyhodnotenia svoje výhrady. Zavedenie inštitútu „hlasovania“, nie je konštruktívnym nástrojom, pretože môže v aplikačnej praxi spôsobiť vznik situácií, keď sa členovia komisie môžu odchýliť od stanovených kritérií hodnotenia a spôsobu ich uplatnenia, čo v konečnom dôsledku môže spôsobiť nesúlad so zákonom. Zákonnosť takéhoto vyhodnotenia, ako aj uzatvorenie zmluvného vzťahu na základe výsledku vyhodnotenia ponúk založeného na hlasovaní, by mohla byť kedykoľvek spochybniteľná aj pred súdom. Z tohto dôvodu je požadované vypustenie celého navrhovaného znenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 12 Odporúčame slovo „medzi“ nahradiť slovom „za“ a vypustiť slová „a slová „a tiež povinnosti““. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 41 odporúčame - v § 166 ods. 1 za slovo „žiadosť“ vložiť slovo „úradu“ z dôvodu špecifikácie subjektu oprávneného požadovať informácie, - v § 166 ods. 3 slovo „stanovenej“ nahradiť slovom „určenej“ z dôvodu zosúladenia znenia s odsekom 2 a v poslednej vete slová „táto osoba“ nahradiť slovami „osoba, ktorá vypracovala znalecký posudok alebo odborné stanovisko“, - zosúladiť používanie pojmov „predložiť znalecký posudok“ a „spracováva znalecký posudok“ použité v § 166 ods. 3 návrhu zákona s pojmom „vypracovať znalecký posudok“ použitým v § 173 návrhu zákona a § 176 zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 27 Odporúčame slová „hodnotu zákazky“ nahradiť slovami „zmluvnú cenu“. Odôvodnenie: Keďže zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov používa pojmy celková hodnota zákazky a predbežná hodnota zákazky s cieľom zjednotiť a sprehľadniť podmienky na zverejňovanie súhrnnej správy, odporúčame zjednotenie pojmov, pretože dochádza k rozdielnej aplikácii pri jej zverejňovaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 38 V § 158b ods. 1 odporúčame na konci pripojiť slová „o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov“ a zároveň z dôvodu nezavedenia skratky tohto pojmu rozpísať ho aj v odseku 3 (2x), prípadne v odseku 12 zaviesť skratku „žiadosť o zápis“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 43 odporúčame - na konci odseku 7 použiť najprv interpunkčné znamienko a následne číslo poznámky pod čiarou 73a), - v poznámke pod čiarou k odkazu 73 použiť skrátenú citáciu, - v poznámke pod čiarou k odkazu 73a použiť na začiatku veľké písmeno. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 10 Odporúčame slová „písm. a), bod 1“ nahradiť slovami „písm. a) prvého bodu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
OSO (Okrúhly stôl obstarávania) čl. I bod 38 Navrhujeme doplniť, upraviť, zmeniť a vypustiť novelizačné ustanovenia takto: 1.) V § 158a) ods. 1 na konci vety doplniť slová „podľa § 20“ 2.) V § 158a) ods. 2 je odkaz na údaje uvedené podľa § 158b) ods. 2., ktorý ale pojednáva o obsahovej náležitosti žiadosti o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov. Navrhujeme spresniť, ktoré údaje bude zoznam elektronických prostriedkov z predloženej žiadosti o zápis obsahovať a tento odsek bude znieť takto: "(2) Zoznam elektronických prostriedkov je verejne prístupný zoznam na webovom sídle úradu obsahujúci údaje podľa § 158b ods. 2 písm. a) a b).“ 3.) Do § 158b ods. 1 doplniť lehotu pre zápis do zoznamu elektronických prostriedkov, ktorý bude znieť takto: „(1) Úrad zapíše elektronický prostriedok na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní do zoznamu elektronických prostriedkov na základe žiadosti prevádzkovateľa elektronického prostriedku do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.“ 4.) Do § 158b ods. 2 písm. c) doplniť za slovo „organizácie“ slová „prevádzkovateľa elektronických prostriedkov“, 5.) Do § 158b ods. 2 písm. d) doplniť na konci vety slová „prevádzkovateľa elektronických prostriedkov", 6.) Do § 158b ods. 2 písm. e) doplniť na konci vety slová „prevádzkovateľa elektronických prostriedkov", 7.) § 158b ods. 2 písm. f) vypustiť. 8.) § 158b ods. 3 upraviť na nové znenie takto: "(3) Ak žiadosť o zápis nespĺňa všetky požadované náležitosti úrad vyzve prevádzkovateľa elektronického prostriedku, aby ich v lehote nie kratšej ako 5 pracovných dní doplnil. Ak prevádzkovateľ elektronického prostriedku v lehote určenej úradom nedoplní požadované náležitosti, úrad žiadosť o zápis zamietne.“ 9.) V § 158b ods. 6 upraviť na nové znenie takto: "(6) Úrad rozhodne o vyčiarknutí elektronického prostriedku zo zoznamu elektronických prostriedkov, ak bude mať za preukázané, že elektronický prostriedok prestal spĺňať požiadavky podľa § 20 a Vyhlášky ÚVO č. 41/2019 Z.z Odôvodnenie: V návrhu absentuje zadefinovanie, aké údaje v zozname elektronických prostriedkov budú uverejnené, preto navrhujeme doplniť, čo zoznam elektronických prostriedkov obsahovať v nadväznosti na splnenie povinnosti prevádzkovateľa, ktorý sa navrhuje ako správny delikt. Tak isto absentuje lehota pre úrad na zápis prevádzkovateľa elektronického prostriedku ako aj lehota pre doplnenie žiadosti. V návrhu úplne absentuje, aké budú okolnosti budú viesť úrad k vyčiarknutiu prevádzkovateľa elektronického prostriedku v prípade, že nebude spĺňať požiadavky podľa § 20 a vyhlášky. Navrhujeme zároveň vypustenie povinnosti podľa § 158b ods. 2 písm. f), ktorým je vyplnenie dotazníka, nakoľko vyplnenie dotazníka prevádzkovateľom elektronického prostriedku nepovažujeme za údaje relevantné k zápisu do zoznamu elektronických prostriedkov. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
OSO (Okrúhly stôl obstarávania) čl. I bod 11 OSO navrhuje zmeniť navonavrhovaný § 20 ods. 19 ZVO takto: § 20 ods. 19 ZVO znie: (19) Prevádzkovateľ elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, je povinný na žiadosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa sprístupniť orgánom podľa § 24 ods. 5, v lehote do 5 pracovných dní, informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré sa v ním prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Odôvodnenie: Máme za to, že prevádzkovateľ elektronického prostriedku nie je oprávnený bez vedomia verejného obstarávateľa a obstarávateľa akýmkoľvek spôsobom vstupovať do procesu verejného obstarávania a bez vedomia verejného obstarávateľa a obstarávateľa sprístupňovať dokumentáciu nikomu a ani orgánom podľa § 24 ods. 5, nakoľko verejný obstarávateľ a obstarávateľ zodpovedá za celý proces verejného obstarávania vrátane elektronickej komunikácie a sprístupňovania. Akýkoľvek zásah do zákazky zo strany prevádzkovateľa elektronického prostriedku bez vedomia verejného obstarávateľa a obstarávateľa vnesie nedôveru o sprístupňovaní informácii a o zákazke a jej priebehu. Zároveň zákonodarca uvedené ustanovenie navrhuje ako správny delikt verejného obstarávateľa a obstarávateľa pod novonavrhovaným ustanovení § 182 ods. 2 písm. e). V predmetnom ustanovení zároveň asentuje lehota, v ktorej ne prevádzkovateľ povinný umožniť prístup k informáciam v elektronickom prostriedku. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
OSO (Okrúhly stôl obstarávania) Čl. I Bod 21 OSO navrhuje v novonavrhovanom § 49 ods. 6 upraviť navrhované znenie takto: § 49 ods. 6 znie: (6) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. A v lehote na predkladanie ponúk chce uchádzač predložiť inú ponuku, ako už predložil, môže takto vykonať výhradne až po stiahnutí už predloženej ponuky na základe žiadosti o stiahnutie ponuky v elektronickom prostriedku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. Odôvodnenie: Navrhujem, aby zákon neumožňoval ponechanie viacerých ponúk od jedného uchádzača v elektronických prostriedkoch, ale aby uchádzač mohol ďalšie ponuky predkladať výhradne až po stiahnutí už predloženej ponuky na základe žiadosti o stiahnutie ponuky v elektronickom prostriedku. Zároveň navrhujem ponechať zákaz účasti uchádzača v tom istom postupe zadávania zákazky ako člena skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku s následným vylúčením v prípade porušenia tohto zákazu, čím sa zamedzí prípadnému kolúznemu správaniu uchádzačov. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
OSO (Okrúhly stôl obstarávania) Čl. I Bod 67 OSO navrhuje v novonavrhovanom § 182 ods. 3 písm. d) upraviť znenie takto: § 182 ods. 3 písm. d) znie: d) porušil niektorú z povinností podľa § 20 ods. 1 až 3, ods. 13 až 16 a ods. 19, Odôvodnenie: Máme za to, že verejný obstarávateľ nemôže byť sankcionovaný za prípadne nesplnenie požiadaviek kladených na elektronické prostriedky, ktoré budú zapísané v zozname elektronických prostriedkov po splnení obligatórnych požiadaviek podľa § 20 a vyhlášky č. 41/2019. Takisto nemôže byť sankcionovaný za § 20 ods. 17 ZVO. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) Nad rámec novely k § 46 ods. 6 Navrhujeme v § 46 ods. 6 pridať písm. c) v znení: „c) nepredloží po písomnej žiadosti v určenej lehote doklady určené verejným obstarávateľom/obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktoré predbežne nahradil jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) K Čl. I bod 21 ( k § 49 ods. 6) Informačný systém by nemal povoliť predložiť viac ako jednu ponuku. Ak ostane takto zadefinovaný ods. 6, tak uchádzačom nič nebráni, aby vložili do IS aj napr. 10 ponúk a ver. obstarávateľ/obstarávateľ bude povinný hľadať medzi množstvom vložených ponúk od všetkých uchádzačov, ktorá ponuka bola vložená ako posledná. Neprehľadné, neefektívne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Čl. I bod 18 Žiadame tento a všetky s ním súvisiace body z návrhu novely ZVO vypustiť, resp. prijať alternatívne riešenie – viď nižšie. Odôvodnenie Doplnené ustanovenie § 40 ods. 6 písm. g), na základe ktorého dôvodné podozrenie o uzavretí dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž nemusí byť podložené vydaním rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, vytvára pre hospodárske subjekty zúčastňujúce sa procesov verejného obstarávania právnu neistotu. Hospodárske subjekty, ktoré by boli takýmto spôsobom konaním VO/O v konkrétnom verejnom obstarávaní postihnuté, sa nemôžu efektívne a účinne brániť, a to aj v kontexte ďalších novelizovaných ustanovení ZVO (napr. bod 56 – nedôvodné námietky). Navrhovateľ neberie do úvahy, že o tom, či bola alebo nebola uzavretá dohoda narúšajúca alebo obmedzujúca verejnú súťaž, rozhoduje Protimonopolný úrad, príp. v konečnom dôsledku až súdy Slovenskej republiky. Pokiaľ takéto rozhodnutie príslušným orgánom verejnej moci nebolo prijaté, a VO/O len na základe dôvodného podozrenia vylúči hospodársky subjekt, pôjde o porušenie princípov právneho štátu. Máme za to, že zákonodarca v danom prípade postupuje nad rámec čl. 57 ods. 4 písm. d) Smernice 2014/24/EU o verejnom obstarávaní (ďalej len „Smernica EÚ“), nakoľko možnosť „nespoliehať sa na príslušný orgán hospodárskej súťaže či iný orgán verejnej moci“, ktorý vydáva príslušné rozhodnutia potvrdzujúce kartel vo verejnom obstarávaní, resp. ukladá zákaz účasti vo verejných obstarávaniach, v tejto smernici nie je uvedená. Smernica EÚ v danom kontexte rovnako nerieši účasť majetkovo, zmluvne alebo personálne prepojených hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní. Napriek skutočnosti, že dôkazné bremeno o dôvodnom podozrení z uzavretia dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž leží na VO/O, doplnené ustanovenie vnímame ako šikanózne – umožňujúce VO/O prostredníctvom žiadosti o vysvetlenie predložených dokladov podľa § 40 ods. 4 alebo žiadosti o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 skúmať ponuky uchádzačov z hľadiska indícií, ktoré nie sú založené na relevantných dôkazoch (napr. len základe medializovaných informácií, podnetov právnických alebo fyzických osôb zúčastnených alebo dokonca nezúčastnených konkrétneho verejného obstarávania a pod.), a to neobmedzený čas. Uchádzač nemá ani reálnu možnosť riešiť všetky svoje (predovšetkým majetkovo prepojené) spoločnosti a skúmať, či náhodou niektoré z nich nepodali ponuku na rovnaký predmet verejného obstarávania. Ide o samostatné právne subjekty, ktorých základným cieľom je vytvárať zisk, a teda nie je možné im zakazovať účasť v konkrétnom verejnom obstarávaní. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE V prípade, že predkladateľ je rozhodnutý zotrvať v predmetnom návrhu, žiadame, aby upravil znenie nového § 40 ods. 6 písm. g) ZVO tak, že nahradí znenie: „na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci“ znením: „na základe objektívne preukázaných skutočností“. Odôvodnenie: Podľa Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, konkrétne Článku 57 (Dôvody na vylúčenie) ods. 4 písm. d) môžu VO z účasti na postupe obstarávania vylúčiť každý hospodársky subjekt alebo od nich môžu členské štáty požadovať, aby z účasti na postupe obstarávania vylúčili ktorýkoľvek hospodársky subjekt v situácii ak má VO dostatočne vierohodné indície na to, aby mohol dospieť k záveru, že hospodársky subjekt uzavrel dohody s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž. Transpozícia tohto článku smernice do nového znenia § 40 ods. 6 písm. g) ZVO bola zákonodarcom vykonaná nad rámec samotného znenia smernice. Snahou zákonodarcu bolo v zmysle Dôvodovej správy (v osobitnej časti) k tomuto návrhu zákona zefektívnenie boja proti nežiadúcim dohodám vo verejnom obstarávaní a prenesenie väčšej zodpovednosti na plecia VO a O. Podľa zákonodarcu na preukázanie kolúzie, ktorej cieľom je nezákonne ovplyvniť výsledok verejného obstarávania postačuje pri uplatnení dôvodu na vylúčenie podľa nového § 40 ods. 6 písm. g) ZVO dôkazný štandard „dôvodné podozrenie“ o existencii takejto dohody, ktorý musí byť založený na dôveryhodných informáciách, pričom od VO alebo O nevyžaduje preukázanie existencie dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž. S názorom zákonodarcu sa nestotožňujeme a „dôvodné podozrenie“ ako dôkazný štandard neakceptujeme. Sme toho názoru, že takáto právna úprava môže viesť k svojvôli zo strany niektorých VO alebo O v procese verejného obstarávania voči niektorým hospodárskym subjektom, čím môže dochádzať k porušovaniu princípov verejného obstarávania – predovšetkým rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky môže stanoviť, že ide o dohodu obmedzujúcu súťaž len rozhodnutím vydaným v správnom konaní, nie „iba“ na základe dôvodného podozrenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Čl. I bod 17 Žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie: Nesúhlasíme s návrhom, aby VO/O mohol v procese VO vyhodnocovať splnenie podmienok účasti záujemcov/uchádzačov kedykoľvek a vylúčiť ich zo súťaže kedykoľvek. Proces VO je založený na troch základných krokoch, ktorých postupnosť a poradie musí byť dodržané, inak nie sú splnené podmienky na vykonanie ďalšieho kroku alebo vyhodnotenie ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk v zmysle požiadaviek zákona. Uvedené nie je v súlade ani s navrhovaným postupom „prehodnocovania podmienok účasti“ v iných navrhovaných ustanoveniach zákona (napr. § 117/5), kde sa navrhuje takýto postup uplatniť iba v prípade jednej podmienky účasti, a to v prípade podmienky podľa § 40 ods. 6 písm. g/ („dôvodné podozrenie na dohody uchádzačov“). Na doplnenie uvádzame, že z pohľadu praxe uchádzačov sa rovnako neosvedčil „reverzný alebo superreverzný postup“, ktorý neguje základné kroky a pravidlá procesu VO, v dôsledku čoho sú ponuky uchádzačov buď porovnávané s ponukami uchádzačov, ktorí ani nespĺňajú podmienky účasti alebo s ponukami, ktoré nespĺňajú ani základné požiadavky na predmet zákazky, nehovoriac o posudzovaní mimoriadne nízkej ponuky (§ 53/3) alebo sú bezdôvodne a účelovo vylučované osoby alebo ponuky uchádzačov, a teda aplikácia týchto ustanovení vzhľadom na ostatné ustanovenia (procesné pravidlá) zákona je veľmi problematická a najmä má negatívne dopady na nezávislé a objektívne vyhodnocovanie ponúk uchádzačov. Pôvodne aj „dvojobálkový systém“ vyslovene zakazoval účelové rozhodovanie VO/O podľa predbežného poradia ponúk uchádzačov podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk, čo naopak reverzný/superreverzný postup toleruje, čo považujeme za absolútne nesprávny prístup. Účelom zákona by nemalo byť podporovať nekalé praktiky VO/O vo VO, ale práve naopak presadzovanie dôsledného dodržiavania zákona a sankcionovanie VO/O za porušenie ZoVO. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Čl. I bod 21 Navrhujeme vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie Zmena znenia ustanovenia § 49 odsek 6 môže v prípade špekulatívneho konania niektorého z uchádzačov viesť k vylúčeniu napr. skupiny dodávateľov / združenia, ak sa jeden z členov skupiny / združenia rozhodne, že na poslednú chvíľu podá ponuku v inom zoskupení alebo sám. Takto je možné „odstrániť“ z obstarávania uchádzačov, ktorí nebudú z nejakého dôvodu niekomu vyhovovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Čl. I body 55, 56, 57 a 58 Žiadame vypustiť tieto novelizačné body bez náhrady. Odôvodnenie: Podľa novej úpravy § 174 ods.2 ZVO zákonodarca definuje nový typ námietok – "Zjavne nedôvodné námietky", pričom neuvádza ich taxatívny výpočet ale iba približný. Navrhovateľ tak nemá právnu istotu, či práve ním podané námietky nebudú tiež napĺňať podstatu Zjavne nedôvodných námietok z pohľadu Úradu. S podaním takýchto námietok zákonodarca spája zastavenie konania o takýchto námietkach, prepadnutie kaucie v plnom rozsahu a uloženie pokuty navrhovateľovi až do výšky 100 000 eur, pričom ako zákonodarca uvádza v Dôvodovej správe (osobitnej časti) návrhu tohto zákona pokuta môže byť uložená v rámci objektívnej trojročnej prekluzívnej lehoty, teda do 3 rokov od podania zjavne nedôvodných námietok, a to bez ohľadu na to, či úrad v konaní o námietkach tieto námietky vyhodnotil ako zjavne nedôvodné alebo nie, a teda bez ohľadu na to, či úrad vydal rozhodnutie o zastavení konania podľa § 174 ods. 1 písm. r). V prípade, ak VO alebo O vznikla škoda v dôsledku podania zjavne nedôvodných námietok, môže si jej náhradu uplatňovať na miestne a vecne príslušnom súde. Zákonodarca nešpecifikoval dostatočne nový typ námietok s ktorými spája viacero závažných procesných dôsledkov vyplývajúcich pre navrhovateľa. Maximálnu výšku navrhovanej pokuty považujeme za neprimeranú vzhľadom na nejednoznačnú špecifikáciu tohto typu námietok. Takéto závažné procesné dôsledky vyplývajúce pre navrhovateľa môžu mať za následok, že hospodárske subjekty ktorých námietky by boli odôvodnené, ich nepodajú a nevyužijú revízne postupy v procese verejného obstarávania z obavy o naplnenie definičných znakov zjavne nedôvodných námietok a s nimi spojenými závažnými procesnými dôsledkami. Dôvodnosť podaných námietok, rovnako tak aj späťvzatie týchto námietok nemôže byť prioritne vyhodnocované tak, že ide o špekulatívnu formu konania pri uplatňovaní revíznych postupov vo verejnom obstarávaní. Zjavnosť tohto konania nemôže byť posudzovaná len členmi skupiny poverenej konaním o námietkach v zmysle Smernice ÚVO č. 8/2013 „o rozhodovaní a postupoch v konaní o námietkach“. Napr. pri odborne, technicky náročnej argumentácii navrhovateľa, ktorú ÚVO nevie bez pomoci externých odborníkov alebo znalcov v danej oblasti objektívne vyhodnotiť, súbežný prípadný tlak zo strany VO/O, externého prostredia (médií, politického spektra), že v danom prípade sa jedná o „zjavne nedôvodné námietky“ nesmie ovplyvniť konanie ÚVO. Uvedené sa týka aj prípadného späťvzatia námietok, kedy konanie navrhovateľa je možné odôvodniť napr. získaním konkrétnych informácií, ktoré mu v čase podania námietok neboli známe. Takéto konanie navrhovateľa v žiadnom prípade nie je možné vyhodnotiť ako nedôvodné. Na doplnenie uvádzame, že v praxi práve naopak konaním VO/O, najmä svojvoľným zrušením súťaže z dôvodu, že sa VO/O „nepáči“ víťaz súťaže, čo sa zakrýva rôznymi vykonštruovanými alebo vymyslenými dôvodmi zrušenia súťaže, opakovane vznikajú uchádzačom a subdodávateľom nemalé náklady na prípravu ponuky a bolo by vhodné na ich ochranu doplniť do zákona povinnosť VO/O v prípade zrušenia súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane VO/O, vrátane porušenia zákona, povinnosť nahradiť všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku, vrátane subdodávateľov, všetky náklady na prípravu ponuky. Považujeme za dôležité tiež uviesť, že všetky doteraz vykonané opatrenia úradu na zlepšenie situácie vo VO v novom zákone alebo v tzv. „veľkej novele“ zákona formou sprísnenia pravidiel a podmienok na strane záujemcov/uchádzačov (napr. zrušenie dvojobálkového postupu, reverzný/superreverzný postup VO, preukázanie/splnenie Osobitných zmluvných podmienok pred podpisom zmluvy, fikcia rozhodnutia o námietkach, fikcia podania odvolania, autoremedúra úkonov VO/O aj po podaní námietok/odvolania ... atď.) nepriniesli očakávaný efekt, a to ani na jednej zo zúčastnených strán alebo orgánov, čo napokon potvrdzuje aj potreba predloženia tohto ďalšieho návrhu na novelu ZoVO. Osobitne upozorňujeme, že touto navrhovanou novelou zákona sa rovnováha v zákone medzi právami VO/O a právami záujemcov/uchádzačov výrazne narušuje v neprospech záujemcov/ uchádzačov, čo môže mať vážne negatívne dopady na účasť vo VO. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) nád rámec predloženého materiálu v ust. § 22 ods 2 navrhujeme doplniť za slová "obchodné tajomstvo" nasledovný text: "vrátane jednotkových cien pokiaľ tvoria jeho súčasť" Odôvodnenie: Obchodným tajomstvom je nielen spôsob výpočtu jednotkových cien, ale predovšetkým ich ponúkaná výška. Práve zverejnenie jednotkových cien (JC) u stavebných prác by zásadným spôsobom porušilo dôverný charakter, pretože by sa ostatným uchádzačom a nielen im (aj zahraničným subjektom) umožnilo porovnať svoje JC s cenami víťazného uchádzača. Tým by došlo k jeho diskriminácii v budúcich súťažiach. Upozorňujeme, že naša požiadavka nie je v rozpore so Smernicami EP a R. Pre ilustráciu uvádzame, že napr. u jednej diaľničnej stavby je počet JC viac ako 1 tisíc. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Čl. I bod 62 Žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie: Nesúhlasíme s návrhom (odsek 17) na doplnenie nového pojmu do zákona, a to z obdobných dôvodov ako uvedené vyššie (k bodom 56 až 58). Nesúhlasíme s návrhom (odsek 18) na priznanie práva kontrolovanému na podanie návrhu na náhradu škody na súd z titulu podania „zjavne neodôvodneného odvolania“, a to z obdobných dôvodov ako je uvedené vyššie (k bodom 56 až 58). Právo na náhradu škody by bolo možné kontrolovanému priznať až na základe meritórneho rozhodnutia úradu vo veci, ktorým by boli námietky zamietnuté, resp. boli konštatované i obštrukcie zo strany navrhovateľa, ktoré však v tomto prípade úradom nebude vydané. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Čl. I bod 59 Žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie: Nesúhlasíme s návrhom na zavedenie nového pravidla o určení podielu kaucie vo výške 50 %, ktorý prepadne v prospech štátu v prípade zobratia odvolania späť, nakoľko je neodôvodnený. Tiež nesúhlasíme s návrhom na prepadnutie kaucie vo výške 100 % v prípade zastavenia konania z dôvodu „zjavne neodôvodneného odvolania“ z obdobných dôvodov ako je uvedené v ďalšom bode (bod 62) alebo aj vyššie (kaucia „zjavne neodôvodnené námietky“). Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 1 úvodnej vete Odporúčame novelizačný bod formulovať nasledovne: „V § 2 sa odsek 5 písmenom q), ktoré znie: „...“.“. To primerane platí aj pre bod 7, 10, 42 a 55. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Čl. I bod 60 Žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie: Nesúhlasíme s návrhom na zastavenie konania o odvolaní z dôvodu „zjavne neodôvodneného odvolania“ z obdobných dôvodov ako je uvedené v ďalšom bode (bod 62) alebo aj vyššie (Zastavenie konania „zjavne neodôvodnené námietky“). Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) nad rámec predloženého materiálu v ust. § 49 navrhujeme doplniť nový ods. (7), ktorý bude znieť: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v súťažných podkladoch určiť, že ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky označenú slovom „Ostatné“. Ak ide o elektronickú ponuku, oddelenosť a uzavretosť sa zabezpečí elektronickými prostriedkami tak, aby bola zabezpečená neporušiteľnosť a integrita jednotlivých častí, ich oddeliteľnosť a samostatné sprístupnenie.“ Podľa úpravy § 49 ods. 7 (v znení vyššie upraviť ostatné nasledujúce §§, najmä § 52, 171, 172. Odôvodnenie: V dôvodovej správe k predchádzajúcej „veľkej“ novele ZVO sa uvádza, že sa vypúšťa koncept dvojobálkového predkladania ponúk z dôvodu zvýšenej administratívnej náročnosti spojený s predlžovaním procesu verejného obstarávania. Je potrebné uviesť, že dvojobálkový systém bol prakticky jediným a obligátnym systémom. Úplné vypustenie takéhoto systému nemožno považovať za správne, preto navrhujeme jeho (fakultatívne) ponechanie na dobrovoľnej báze ponechanie predovšetkým z týchto dôvodov: • dvojobálkový systém by mal spočívať v možnosti (nie povinnosti) VO a O najskôr posúdiť jednotlivé ponuky a až potom zverejniť ponukové ceny. Znamená to, že uchádzač podáva ponuku v dvoch samostatných obálkach (prvá je plnenie kvalifikačných požiadaviek, technické a technologické riešenie a pod. a druhá obálka je ponuková cena, resp. aj ostatné návrhy na plnenie kritérií). Tento spôsob je vhodný predovšetkým tam kde je hlavný dôraz kladený na kvalitu a cena nie je rozhodujúcim aspektom. • hlavná výhoda spočíva v tom, že pri posudzovaní ponúk ešte nie je známa ponuková cena a preto cena nemôže ovplyvniť hodnotenie ponúk jednotlivých uchádzačov. • jedná sa o praxou osvedčený spôsob, ktorý je využívaný aj Európskou bankou pre obnovu a rozvoj v zadávacích podmienkach. Dvojobálka je bežne realizovaná pri veľkých infraštruktúrnych projektch a v našich podmienkach sa osvedčila napr. pri stavbe Mosta Košická (Apollo), ktorý bol financovaný Európskou investičnou bankou. • v prípade vypustenia dvojobálky (bez možnosti jej použitia) by často boli ovplyvnení členovia komisie ponukovou cenou, napr. keď by mali vylúčiť pre nesplnenie podmienok účasti uchádzača s najnižšou cenou. Pokiaľ by ponuka uchádzača nespĺňala podmienky účasti, resp. požiadavky na predmet zákazky, v prípade dvojobálky by musela byť vylúčená bez ohľadu na výšku ponukovej ceny, ktorá by nebola ani známa (ostala by v neporušenej druhej obálke). • fakultatívne použitie dvojobálkoveho systému by bolo vo výlučnej kompetencii VO a O. • ako už bolo zdôraznené, VO a O a prípadne aj orgány vykonávajúce následnú kontrolu nie sú ovplyvnené zistením, že bola vylúčená ponuka s najnižšou cenou, pretože sú otvárané obálky len tých uchádzačov, ktorí splnili súťažné podmienky. • správne aplikovaný dvojobálkový systém vo väčšej miere obmedzuje používanie ceny ako jediného hodnotiaceho kritéria.S • správne aplikovaný dvojobálkový systém eliminuje jeho vyššiu administratívnu náročnosť a prípadné predĺženie verejného obstarávania. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) nad rámec predloženého materiálu v nadväznosti na novelizačný bod 16 navrhujeme v ust. § 40 ods. 4 písm. a) ako aj v znení § 53 ods. 5 písm. c) bod 1. nahradiť slovo „dvoch“ slovom „piatich“. Odôvodnenie: Lehota dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov je v mnohý prípadoch objektívne nepostačujúca. Verejný obstarávatelia pritom v drvivej väčšine prípadov odmietajú vyhovieť žiadostiam uchádzačov o primerané predĺženie lehoty na doručenie vysvetlenia. Zároveň neexistuje právna úprava, ktorá by definovala, čo sa má považovať za primerané predĺženie lehoty na doručenie vysvetlenia. Ide pritom o jeden z tzv. „zákonných“ spôsobov manipulácie s verejným obstarávaním, keď verejný obstarávatelia zneužívajú na účely marenia hospodárskej súťaže zákonné inštitúty. Princíp spočíva v zavalení uchádzača množstvom požiadaviek na vysvetlenie napr. desiatok až stoviek položiek z výkazu výmer alebo požiadavkami na vysvetlenie navrhovaných technických riešení, ktoré sú najmä pri veľkých súťažiach na stavebné práce veľmi komplikované a zároveň alebo požiadavkami na doplnenie najrôznejších dokladov. Vyhovenie takýmto požiadavkám verejných obstarávateľov v lehote dvoch pracovných dní pritom nie je možné. Následne verejný obstarávateľ uchádzača z verejného obstarávania vylúči. Uchádzač sa tak musí brániť podaním námietok, ktorých úspech nie je zaručený, nakoľko verejný obstarávateľ argumentuje tvrdením, že ide o zákonnú lehotu a on nič neporušil, nakoľko žiadne ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní mu neukladá povinnosť lehotu na doručenie vysvetlenia predĺžiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) nad rámec predloženého materiálu v ust. § 42 ods. 1 navrhujeme po druhej vete doplniť tretiu vetu v nasledovnom znení: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie prenášať zodpovednosť za správnosť a úplnosť súťažných podkladov na uchádzača.“ Odôvodnenie Zákon by mal jednoznačne a jasne riešiť verejného obstarávateľa ako jedinú osobu, ktorá je v procese verejného obstarávania zodpovedná za správnosť a úplnosť súťažných podkladov. Tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť ani v prípade, že súťažné podklady spracováva pre neho tretia osoba (napr. projektant, špecializované organizácie a pod.). Na túto osobu nie je možné preniesť zodpovednosť za súťažné podklady. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sa obecne tejto zodpovednosti nemôže zbaviť a akékoľvek formulácie v súťažných podkladoch alebo v zmluve na prenesenie zodpovednosti na zhotoviteľa sú právne irelevantné. Uvedené doplnenie je v súlade s rozhodovacou praxou Úradu pre verejné obstarávanie (napr. Rozhodnutie ÚVO č. 1896 – 7000/2012 – OK/4). Prakticky rovnaké ustanovenie obsahuje § 36 ods. 3 druhá veta aj český Zákon o zadávaní verejných zákaziek. Doplnenie takéhoto ustanovenia obmedzí riziko prípadných sporov a zníži administratívnu zaťaženosť. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 28 Novelizačný bod odporúčame formulovať nasledovne: „V 28. V § 112 ods. 4 prvej vete úvodnej vety sa za slovom „účasti“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g), ak sa uplatňuje.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 26 Odporúčame slová „vypúšťa čiarka a dopĺňajú sa“ nahradiť slovami „pripája čiarka a“ a na konci ustanovenia vypustiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bodu 1 V bode 1 § 2 ods. 5 písm. q) navrhujeme, aby piaty bod znel: „5. predchádzania vzniku odpadov alebo znižovania množstva vzniknutých odpadov,“. Odôvodnenie Environmentálnym hľadiskom v oblasti odpadov by malo byť predovšetkým predchádzanie vzniku odpadov a znižovanie množstva produkovaných odpadov, ako to vyplýva z hierarchie odpadového hospodárstva (§ 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2017 Z. z.) a zo strategických dokumentov, ako Program predchádzania vzniku odpadu a Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bodu 1 V bode 1 úvodnej vete odporúčame slová „ods. 5 sa v písm. p) na konci bodka nahrádza čiarkou a za písm. p)“ nahradiť slovami „sa odsek 5“ a slovo „písmeno“ nahrádza slovom „písmenom“. Obdobne odporúčame upraviť body 42 a 55. Odôvodnenie Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.7.2019 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) bodu 3 3. V bode 3 navrhujeme, aby odsek 10 znel: „(10) Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) je povinný pri zadávaní zákazky zohľadňovať environmentálne hľadisko tejto zákazky, ak ide o tovary a služby pre skupiny produktov „cestná doprava“, „kopírovací a grafický papier“ a „počítače a monitory“ podľa zodpovedajúcich kódov slovníka obstarávania podľa prílohy č. 6. Toto environmentálne hľadisko je verejný obstarávateľ povinný zohľadniť buď pri stanovovaní podmienkach účasti, technických požiadavkách pri opise predmetu zákazky, kritériách na vyhodnotenie ponúk alebo pri stanovovaní osobitných podmienkach na plnenie zmluvy.“. Následne odporúčame legislatívno-technicky upraviť pôvodne navrhnuté body 3, 4 a 66. Odôvodnenie k bodom 3 a 4 Požadujeme ustanoviť povinné verejné obstarávanie so zohľadnením environmentálneho hľadiska zákazky pre vybraté produktové skupiny a pre vymedzený okruh subjektov v takej podobe, ako je uvedené vyššie. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky víta iniciatívu Úradu pre verejné obstarávanie vypracovania predkladaného materiálu aj na účel „spopularizovania“ zeleného verejného obstarávania, ako sa uvádza vo všeobecnej časti dôvodovej správy alebo v predkladacej správe predkladaného materiálu. Sme však toho názoru, že mimoriadne nízky počet „zelených“ verejných zákaziek, ako vyplýva aj z nedávneho informatívneho materiálu „Informácia o implementácii Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016-2020 za rok 2018“ (ďalej len „Informácia o implementácii NAP GPP III za rok 2018“), ktorý bol na 164. rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 03.07.2019 vzatý na vedomie, poukazuje na fakt, že v právnom poriadku Slovenskej republiky je nevyhnutné tento strategický nástroj udržateľného rastu a environmentálnej politiky povýšiť z nástroja fakultatívneho na nástroj obligatórny a to vo forme normatívnych ustanovení vo všeobecne záväznom právnom predpise, a to konkrétne v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Strategickým cieľom Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016-2020 (ďalej len „NAP GPP III“), schváleného uznesením vlády SR č. 590/2016, je dosiahnuť 50 %-ný podiel zrealizovaných „zelených“ zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzatvorených zmlúv pre vybrané skupiny produktov. V zmysle Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, schválenej uznesením vlády SR č. 87/2019, bude Slovensko zeleným verejným obstarávaním zabezpečovať aspoň 70% z celkovej hodnoty verejného obstarávania. V NAP GPP III sa uvádza, že „na základe výsledkov od roku 2018 bude v podmienkach SR zavedené povinné uplatňovanie konkrétnych environmentálnych charakteristík pre vybrané produktové skupiny kopírovací a grafický papier, kancelárske IT zariadenia a vozidlá a dopravné služby“. Z Informácie o implementácii NAP GPP III za rok 2018 vypl