LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) nad rámec predkladanej novely V § 22 ods. 2 doplniť za slová „obchodné tajomstvo“ text „vrátane jednotkových cien pokiaľ tvoria jeho súčasť“. Odôvodnenie: Obchodným tajomstvom je nielen spôsob výpočtu jednotkových cien, ale predovšetkým ich ponúkaná výška. Práve zverejnenie jednotkových cien (JC) u stavebných prác by zásadným spôsobom porušilo dôverný charakter, pretože by sa ostatným uchádzačom a nielen im (aj zahraničným subjektom) umožnilo porovnať svoje JC s cenami víťazného uchádzača. Tým by došlo k jeho diskriminácii v budúcich súťažiach. Upozorňujeme, že naša požiadavka nie je v rozpore so Smernicami EP a R. Pre ilustráciu uvádzame, že napr. u jednej diaľničnej stavby je počet JC viac ako 1 tisíc. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) k čl. I., bod 62 žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie: Nesúhlasíme s návrhom (odsek 17) na doplnenie nového pojmu do zákona, a to z obdobných dôvodov ako uvedené vyššie (k bodom 56 až 58). Nesúhlasíme s návrhom (odsek 18) na priznanie práva kontrolovanému na podanie návrhu na náhradu škody na súd z titulu podania „zjavne neodôvodneného odvolania“, a to z obdobných dôvodov ako je uvedené vyššie (k bodom 56 až 58). Právo na náhradu škody by bolo možné kontrolovanému priznať až na základe meritórneho rozhodnutia úradu vo veci, ktorým by boli námietky zamietnuté, resp. boli konštatované i obštrukcie zo strany navrhovateľa, ktoré však v tomto prípade úradom nebude vydané. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) k čl. I., bod 59 žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie: Nesúhlasíme s návrhom na zavedenie nového pravidla o určení podielu kaucie vo výške 50 %, ktorý prepadne v prospech štátu v prípade zobratia odvolania späť, nakoľko je neodôvodnený. Tiež nesúhlasíme s návrhom na prepadnutie kaucie vo výške 100 % v prípade zastavenia konania z dôvodu „zjavne neodôvodneného odvolania“ z obdobných dôvodov ako je uvedené v ďalšom bode (bod 62) alebo aj vyššie (kaucia „zjavne neodôvodnené námietky“). Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) k čl. I., bod 60 žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie: Nesúhlasíme s návrhom na zastavenie konania o odvolaní z dôvodu „zjavne neodôvodneného odvolania“ z obdobných dôvodov ako je uvedené v ďalšom bode (bod 62) alebo aj vyššie (Zastavenie konania „zjavne neodôvodnené námietky“). Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 58 ods. 3 V § 58 ods. 3 sa mení druhá veta nasledovne: „Využitím dynamického nákupného systému je možné uzavrieť rámcovú dohodu najviac na 6 mesiacov, len s jedným hospodárskym subjektom a bez možnosti opätovného otvorenia súťaže.“ Odôvodnenie: Ide o návrat k pôvodnej úprave dynamického nákupného systému, ktorá bola omnoho vhodnejšia. Súčasný text druhej vety predmetného ustanovenia, v spojení s neexistenciou presnej definície rámcovej dohody, vnáša do právneho stavu neistotu. Nie je jasné, či verejný obstarávateľ môže v dynamickom nákupnom systéme obstarať napríklad kancelárske potreby s tým, že uzavrie zmluvu v trvaní troch (šiestich) mesiacov, na niekoľko stoviek položiek, pričom konkrétne položky, ich počet, miesto aj čas dodania bude upresňovať objednávkami. Podľa viacerých výkladov je takáto zmluva rámcovou dohodou (aj keby mal dodávateľ garantované, že verejný obstarávateľ minie celý objem peňazí), pričom však neexistuje rozumný dôvod, prečo by takáto zákazka mala byť z dynamického nákupného systému vylúčená. Uvedené platí pre všetky tzv. „céčkové položky“, ako hygienické potreby, kancelárske potreby a pod., ktoré sú tými najbežnejšími tovarmi, ktoré si možno predstaviť, ale pri ktorých zákon nezmyselne vylučuje spôsob ich objednávania prostredníctvom dynamického nákupného systému. Týmto dávame do pozornosti, že napr. e-katalóg je v donáškovom nákupnom systéme prípustný a jeho princíp sa veľmi približuje rámcovému objednávaniu. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 1 ods. 12 V § 1 ods. 12 sa vkladá písm. ab), ktoré znie: „ab) Tento zákon sa nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je výstavba bytov určených na nájomné bývanie, ktorých výstavbu verejný obstarávateľ umožní zmenou územného plánu na pozemku, ktorý nemá vo svojom vlastníctve, a za ktoré neposkytne žiadnu peňažnú protihodnotu.“ Odôvodnenie: Navrhovaný text výnimky nespochybniteľným spôsobom umožní mestám s alarmujúcim stavom počtu nájomných bytov využiť možnosti, ktoré im ponúka územný plán a získať tak niekoľko bytov do svojho bytového fondu. Táto výnimka by sa uplatnila za splnenia nasledovných podmienok: a) ide o byty určené výhradne na nájomné bývanie v majetku VO – t. j. žiadne iné stavby, b) podmienkou je zmena územného plánu, ktorá musí prejsť zastupiteľstvom obce, c) len na pozemku, ktorý obec nevlastní (na vlastných musí súťažiť staviteľa), a teda na ktorom nemá možnosť uskutočniť verejné obstarávanie, d) nemôže byť za to poskytnutá peňažná odmena. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) nad rámec predkladanej novely V nadväznosti na novelizačný bod 16 žiadame doterajšie znenie § 32 ods. 2 písm. b) a písm. c) nahradiť novým znením. Doterajšie znenie § 32 ods. 2 písm. b): „písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,“ nahradiť znením: „písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace; verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ potvrdenie nevyžaduje, ak uchádzač alebo záujemca so sídlom na území Slovenskej republiky nie je vedený v zozname dlžníkov zverejnenom na internetovej stránke zdravotnej poisťovne alebo Sociálnej poisťovne“. Doterajšie znenie § 32 ods. 2 písm. c): „písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace“, nahradiť znením: „písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace; verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ potvrdenie nevyžaduje, ak uchádzač alebo záujemca so sídlom na území Slovenskej republiky nie je vedený v zozname daňových dlžníkov zverejnenom na internetovej stránke Finančnej správy Slovenskej republiky“. Odôvodnenie: Predkladateľ novely má zrejmý zámer explicitne upraviť v zákone o verejnom obstarávaní možnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa kedykoľvek v priebehu verejného obstarávania skúmať neexistenciu dôvodov na vylúčenie v zmysle § 40 ods. 6. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ tak môže kedykoľvek skúmať aj splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1. Na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia je možné využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov. Napriek zápisu hospodárskeho subjektu do zoznamu hospodárskych subjektov si môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ na základe § 152 ods. 5 od uchádzača alebo záujemcu vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c). Uchádzač alebo záujemca je v prípade, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov ( teda v drvivej väčšine prípadov ), povinný doručiť požadované potvrdenie verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti. Získať aktualizovaný doklad od zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne alebo daňového úradu pritom za dva pracovné dni nie je možné, napr. Sociálna poisťovňa má na vybavenie akejkoľvek žiadosti vrátane žiadosti o vydanie potvrdenia, že žiadateľ nie je jej dlžníkom, 30 dní. Zákon o verejnom obstarávaní tak hospodárskym subjektom ukladá objektívne nesplniteľnú požiadavku. Zároveň zdôrazňujeme, že zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa a ani daňový úrad nemajú žiadnu zákonnú povinnosť žiadateľovi na účely verejného obstarávania vydávať akékoľvek potvrdenia. Požiadavka, aby verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zbytočne administratívne nezaťažoval hospodárske subjekty požiadavkami na predkladanie dokladov o skutočnostiach, ktoré si vie získať sám z verejne dostupných elektronických databáz, je plne v súlade s elektronizáciou procesu verejného obstarávania a zákon o verejnom obstarávaní obdobnú právnu úpravu už aplikuje v § 39 ods. 4 v nadväznosti na ods. 7 v prípade, ak hospodársky subjekt nahradí preukázanie splnenia podmienok účasti predložením príslušných dokladov jednotným európskym dokumentom. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.) § 40 ods. 13 Navrhujeme vypustiť slová „a informácie o povinnosti s podaním námietok zložiť kauciu podľa § 172“. Zdôvodnenie: Uvedené žiadame vypustiť z dôvodu, že zákon, ako aj jeho prechodné ustanovenia sú účinné tak voči verejným obstarávateľom, obstarávateľom, ako aj voči záujemcom a uchádzačom, neznalosť zákona neospravedlňuje, preto v prípade, že záujemcovi alebo uchádzačovi vyplývajú zo zákona určité práva, musí byť dostatočne zdatný tieto svoje práva aj chrániť uplatnením revíznych prostriedkov v súlade so zákonom, resp. jeho prechodnými ustanoveniami. Uvedené je v súlade metodickom usmernení Úradu pre verejné č. 6293-6000/2019 , zo dňa 24.05.2019, v ktorom sa ÚVO odvoláva na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR č. sp. zn. 5 Sžf 65/2011, cit.: „Najvyšší súd dáva do pozornosti zásadu, ktorá platila už v rímskom práve, podľa ktorej „vigilantibus iura scripta sunt“ t. j. „práva patria len bdelým“ (pozorným, ostražitým, opatrným, starostlivým), teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv a ktorí svoje procesné oprávnenia uplatňujú včas a s dostatočnou starostlivosťou a predvídavosťou. V slobodnej spoločnosti je totiž predovšetkým vecou nositeľov práv, aby svoje práva bránili a starali sa o ne, inak ich podcenením či zanedbaním môžu strácať svoje práva majetkové, osobné, satisfakčné a pod.. To platí obdobne aj o využívaní zákonných procesných ustanovení včítane využitia možnosti podania opravných prostriedkov.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.) § 52 ods. 2 Navrhujeme vypustiť predkladateľom navrhované doplnenie a ponechať pôvodné znenie tohto odseku. Zdôvodnenie: Sprístupnenie ponúk uchádzačom prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku, bez ich osobnej účasti na otváraní ponúk, vedie ku situácii, že opäť bude potrebné z ponuky uchádzačov vyňať návrh na plnenie kritérií obdobne ako to bolo pri dvojobálkovom postupe. Zároveň uchádzači budú musieť z návrhu na plnenie kritérií vyňať iba kritériá, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, keďže kritériá, ktoré sa nedajú vyjadriť číslom sa v zmysle zákona nezverejňujú. Uchádzač teda bude musieť mať v ponuke dva návrhy na plnenie kritérií – jeden za kritériá, ktoré sa dajú vyjadriť číslom (ktoré sa následne automaticky zverejnia všetkým uchádzačom) a druhý návrh na plnenie kritérií, ktoré sa nedajú vyjadriť číslom. V čase, keď verejné obstarávanie prebiehalo listinne, alebo od 18.10.2018, keď prebieha elektronicky, na otváraní ponúk uchádzač nemohol nahliadať do ostatných ponúk, mohol nahliadať iba do svojej ponuky. Navrhovaným znením zákona však bude určitým spôsobom nahliadať aj do ostatných ponúk. V prípade, že návrh zákona v § 52 ods. 2 ostane v znení, ako ho predložil predkladateľ, je potrebné zrušiť § 52 ods. 3 týkajúci sa zasielania zápisnice z otvárania ponúk. V opačnom prípade vznikne duplicita. Keďže návrh zákona uvažuje, že v čase otvárania ponúk elektronický prostriedok sprístupní všetky návrhy na plnenie kritérií všetkým uchádzačom, nie je následne potrebné zasielať zápisnicu z otvárania ponúk, keďže všetky informácie, ktoré obsahuje zápisnica z otvárania ponúk a ktoré sú pre uchádzačov z otvárania ponúk podstatné, už budú mať k dispozícii. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.) § 49 ods. 6 Znenie § 49 ods. 6 navrhujeme zmeniť nasledovne: „Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. V prípade doplnenia alebo zmeny predloženej ponuky je uchádzač povinný pôvodne predloženú ponuku vziať späť v zmysle funkcionality elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje a predložiť novú doplnenú alebo zmenenú ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom elektronický prostriedok po uplynutí lehoty na otváranie ponúk sprístupní iba naposledy predloženú ponuku. V prípade späťvzatia predloženej ponuky je uchádzač povinný pôvodne predloženú ponuku vziať späť v zmysle funkcionality elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje.“ Zdôvodnenie: Predkladateľom navrhované znenie druhej a tretej vety je v rozpore s prvou vetou § 49 ods. 6, keďže prvá veta umožňuje uchádzačom predložiť iba jednu ponuku, predloženie druhej a ďalších ponúk bez ich predchádzajúceho späťvzatia je v rozpore s prvou vetou uvedeného odseku. Elektronický prostriedok by nemal umožniť zaslanie ponuky po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Zároveň predkladateľom navrhované znenie znemožňuje uchádzačom vziať predloženú ponuku späť -úplne bez jej ďalšieho predloženia, keďže v prípade predloženie dvoch a viacerých ponúk verejný obstarávateľ a obstarávateľ prihliada na ponuku predloženú najneskôr. Úplné späťvzatie ponuky bez jej opätovného predloženia teda návrh zákona vôbec nepripúšťa. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.) § 20 ods. 19 Navrhujeme slová „Prevádzkovateľ elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, je“ nahradiť slovami „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú“. Zároveň za slová „informácie alebo dokumenty týkajúce sa“ navrhujeme doplniť slovo „kontrolovaného“. Zdôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že zákon nedefinuje, kto je prevádzkovateľom elektronického prostriedku, môže ním byť verejný obstarávateľ a obstarávateľ, ale aj samotný dodávateľ elektronického prostriedku, navrhujeme toto ustanovenie zmeniť ako povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa, aby nedochádzalo k poskytovaniu informácií a dokumentov nachádzajúcich sa v elektronickom prostriedku v rámci kontrolovaného verejného obstarávania bez vedomia verejného obstarávateľa a obstarávateľa v prípade, že vzhľadom na formu poskytnutia príslušného elektronického prostriedku bude jeho prevádzkovateľom samotný dodávateľ elektronického prostriedku. Zároveň je potrebné doplniť, že bude povinný poskytnúť informácie a dokumenty týkajúce sa konkrétneho kontrolovaného verejného obstarávania. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.) § 22 ods. 3 Navrhované znenie zákona navrhujeme vypustiť. Zdôvodnenie: V nadväznosti na predchádzajúcu pripomienku je potrebné upraviť toto ustanovenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 23. Zásadná pripomienka k čl. I., bod 49 RÚZ navrhuje vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie: Nesúhlasíme s návrhom (prvá veta) na rozšírenie taxatívneho výpočtu prípadov, kedy námietky prepadnú v prospech štátu, nakoľko podľa novely nie je jednoznačne zrejmé čo sú to „zjavne nedôvodné námietky“. Tiež nesúhlasíme s návrhom na prepadnutie kaucie v takomto prípade vo výške 100 % kaucie, nakoľko v tomto prípade nebolo úradom vydané meritórne rozhodnutie vo veci, najmä nebolo riadne preskúmané namietané porušenie zákona kontrolovaným, resp. námietky neboli zamietnuté. V prípade námietok ide o výkon práva uchádzača garantovaný zákonom a smernicami EÚ. Právne nie je možné „zastrašovať“ uchádzačov takýmto spôsobom, aby nepodávali námietky. Napokon v každom prípade zastavenia konania z tohto dôvodu by v konečnom dôsledku išlo iba o subjektívne posúdenie veci úradom, a to bez nutnosti aplikovania objektívnych procesných pravidiel alebo doloženia dôkazov, čo je v rozpore s princípmi právneho štátu. Tiež nesúhlasíme (druhá veta) s návrhom na zvýšenie percentuálneho podielu výšky kaucie, ktorá prepadne v prospech štátu v prípade zobratia námietok späť na 50 %, nakoľko pôvodne uvedený podiel vo výške 35 % kaucie považujeme za plne postačujúci. Na doplnenie k tomuto bodu považujeme za dôležité uviesť, že situácia si vyžaduje iné zákonné riešenia. V prvom rade je nutné uvedomiť si, čo je účelom Zákona o verejnom obstarávaní, zjednodušene povedané (i) zaťažiť povinnosťami VO/O, ktorí nakladajú s verejnými financiami, ich dôsledná kontrola, vrátane sankcionovania za porušenie povinností zo zákona, a na druhej strane (ii) ochrana hospodárskej súťaže a ochrana uchádzačov. Preto predložené návrhy na zmenu zákona, ktoré predstavujú opačný prístup, t.j. rôzne druhy postihov a sankcií na strane uchádzačov za výkon ich základného práva, nie je možné považovať za správnu cestu, ani očakávať efektívne výsledky. Pokus o riešenie veci od konca (najskôr odstrániť následky a potom príčiny) nemôže viesť k dosiahnutiu zamýšľaného cieľa. Sme toho názoru, že najskôr je nevyhnutné vyriešiť príčiny existujúceho stavu spočívajúce jednoznačne na strane VO/O (nedostatočná príprava súťaže, neznalosť zákona alebo úmyselné nerešpektovanie zákona zo strany VO/O, nesprávny postup komisií pri vyhodnocovaní podmienok účasti alebo vyhodnocovaní ponúk, bezdôvodné vylučovanie ... atď). Odstránenie zaužívaných nezdravých a nezákonných praktík a postupov na strane VO/O iste povedie aj k väčšej dôvere v proces VO a v konanie VO/O, a napokon prirodzene aj k zníženiu neodôvodnene podávaných námietok zo strany záujemcov/uchádzačov. ÚVO by sa mal viac zaujímať o návrhy na zmeny legislatívy vo VO zo strany záujemcov/uchádzačov, nakoľko zo strany VO/O nie je možné očakávať konštruktívne návrhy na odstránenie ich nekalých praktík bežne používaných vo verejnom obstarávaní.Veci by tiež pomohlo prehodnotenie a znovu zavedenie povinnosti vykonávania verejného obstarávania prostredníctvom „odborne spôsobilých osôb“, ako aj vyvodzovanie osobnej zodpovednosti voči zamestnanom a konateľom VO/O za porušenie zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 56 (§ 174 ods. 2) Nový odsek 2 definuje, čo sa považuje za zjavne neodôvodnené námietky (napríklad námietky, ktorých zrejmým hlavným účelom je predĺženie procesu verejného obstarávania, námietky, ktorých zrejmým hlavným účelom je spôsobenie ujmy kontrolovanému, námietky, ktoré boli podané so zrejmým hlavným účelom späťvzatia námietok výmenou za poskytnutie akéhokoľvek prospechu od iného hospodárskeho subjektu). Takto nastavené dôvody zastavenia konania na základe zjavne neodôvodnenej námietky majú subjektívny charakter a je veľmi komplikované dokázať úmysel osoby, ktorá podáva námietky, či jej cieľom je predĺženie procesu verejného obstarávania alebo poškodenie kontrolovaného. Odporúčam zvážiť navrhované situácie, kedy sa námietka bude považovať za zjavne neodôvodnenú a to tak, aby námietky bolo možné reálne preskúmať alebo upraviť metodiku Úradu pre verejné obstarávanie o spôsobe preukazovania námietok. Obdobná pripomienka platí aj pre bod 62 (§ 177 ods. 17). Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) nad rámec predkladanej novely Žiadame zmeniť znenie prvej vety § 182 ods. 3 nasledovne: "Úrad môže uložiť". Odôvodnenie: Úrad by mal mať možnosť zvážiť či vôbec uloží sankciu, najmä v prípade, ak ide o sankciu s potenciálom ekonomicky zlikvidovať podnikateľa a tým (pri veľkom zamestnávateľovi) ekonomicky destabilizovať celý dotknutý región. Tak ako bolo uvedené vyššie v bode 18.8, kombinácia odstúpenia spolu s automatickým uložením zákazu účasti je vo svojej podstate nebezpečným nástrojom a Úrad by nemal byť len v pozícii orgánu, ktorý automaticky musí (bez ohľadu na okolnosti) uložiť sankciu. Dôvody uvedené vyššie v bode 18.7 sa použijú primerane aj pri tomto bode. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 24 Za odsek 1 navrhujeme vložiť nový odsek 2, ktorý znie: „(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení spracúvať osobné údaje všetkých osôb zúčastnených v procese verejného obstarávania v nevyhnutnom rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia bez potreby oboznámenia a udelenia súhlasu podľa osobitného zákona.“ Doterajší odsek 2 sa označí ako odsek 3. Doterajší odsek 3 sa označí ako odsek 4. Doterajší odsek 4 sa označí ako odsek 5. Poznámka pod čiarou: zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odôvodnenie: doplnenie existujúcej právnej úpravy s cieľom získať odpovede na otázky, ktorých úprava v zákone absentuje. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 64 ods. 1 písm. b) Za slovo „ponuky“ sa vkladajú slová „alebo konečné ponuky“. Odôvodnenie: spresnenie výkladu existujúcej právnej úpravy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) čl. I bod 36 § 121 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: „(5) Ak ide o súťaž návrhov, na ktorú nadväzuje zadanie zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) alebo § 98 ods. 1 písm. i), verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže určiť podmienky účasti podľa § 32, a ak ide o súťaž návrhov podľa § 122 ods. 3 aj podmienky účasti podľa § 33 a 34, a doklady, ktorými možno preukázať ich splnenie; ak ich určí, uvedie ich v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a v súťažných podmienkach, ak boli uverejnené podľa § 43 ods. 2. Na účely účasti v súťaži návrhov účastník predbežne nahrádza doklady podľa prvej vety čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a obstarávateľom.“ Odôvodnenie: Súťaž návrhov, ktorej cieľom je okrem získania návrhu aj výber spracovateľa potrebnej projektovej dokumentácie a súvisiacich služieb architekta v osobe víťazného účastníka s autorským vzťahom k návrhu, nie je postupom zadávania zákazky, ktorým je až priame rokovacie konanie ako samostatný postup vo verejnom obstarávaní. Preto nie je potrebné ani žiaduce vyžadovať splnenie osobných podmienok účasti od účastníkov takejto súťaže návrhov, pretože doklady bude predkladať v samostatnom verejnom obstarávaní víťaz (víťazi) súťaže návrhov. Tento administratívny úkon, vrátane prípadného vyrovnania nevedomých pohľadávok voči daňovému úradu či poisťovniam, je možné vykonať v obvyklej lehote od výzvy na účasť v priamom rokovacom konaní. To neplatí o oprávnení dodať službu tzv. projektovej činnosti v oblasti územného plánovania, architektúry, krajinnej architektúry a stavebného inžinierstva, ktorá je vybranou činnosťou vo výstavbe [§ 45. ods. 1, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)] a ktorú môžu vykonávať len oprávnené fyzické osoby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch – autorizovaní architekti, autorizovaní krajinní architekti a autorizovaní stavení inžinieri. Pre získanie oprávnenia je nevyhnutné splniť zákonné požiadavky na vzdelanie a prax a predovšetkým zložiť autorizačnú skúšku. Ide teda o dlhší proces, ktorého výsledok je nezávislý od subjektívnej vôle žiadateľa o autorizáciu. Z toho vyplýva, že v prípade, ak súčasťou budúcej zákazky viažucej sa k návrhu má byť činnosť vyhradená autorizovaným architektom, krajinným architektom a stavebným inžinierom – teda vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, dozor projektanta nad vyhotovením stavby a autorský dozor – je potrebné, aby porota vyberala len z návrhov, ktoré boli vypracované účastníkmi, ktorí majú oprávnenie na vyššie uvedené činnosti. Keďže v prípade autorizácie vedú verejne dostupné aktualizované zoznamy oprávnených osôb Slovenská komora architektov (ďalej len „SKA“) a Slovenská komora stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“), ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti vyhlásenia účastníka o disponovaní takýmto oprávnením, považujeme za účinnú kontrolu nahliadnutie do príslušného zoznamu. Obdobne sa dajú overiť oprávnenia zahraničných účastníkov; v prípade nejasností môže vyhlasovateľ súťaže návrhov konzultovať s niektorým zo slovenských regulátorov vybraných činností (SKA, SKSI), ktorí zo zákona vykonávajú zápis hosťujúcich zahraničných osôb s ekvivalentným oprávnením v mieste ich profesijného usadenia. Ak si predmet súťaže návrhov a zákazka, nadväzujúca na súťaž návrhov, svojím rozsahom, komplexnosťou riešenia a náročnosťou výkonov v korelácii s požadovanými termínmi zákazky vyžaduje špeciálne ekonomické a finančné postavenie a predovšetkým technickú a odbornú spôsobilosť, je efektívne použiť užšiu súťaž návrhov a vyššie uvedené požiadavky na účastníka primerane stanoviť ako kritériá výberu účastníkov, ktorí predložia súťažný návrh. V tomto prípade má verejný obstarávateľ a obstarávateľ v § 123, ods. 3, 4 a 7 zákona dostatočný nástroj na výber takých účastníkov, ktorí mu budú môcť v prípade víťazstva ich návrhu v súťaži návrhov poskytnúť službu zodpovedajúcu zvýšeným nárokom na jej kvalitu. Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že doklady môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyžadovať v prípade akéhokoľvek typu súťaže návrhov, t. j. aj v prípade verejnej súťaže návrhov aj v prípade užšej súťaže návrhov. Požadovať splnenie podmienok ekonomického postavenia a odbornej spôsobilosti vo verejnej súťaži návrhov, teda vtedy, ak by doklady neslúžili na výber účastníkov predkladajúcich návrh, ale boli by predkladané spolu s návrhom, považujeme za neprimeranú záťaž kladenú na účastníkov, ktorých hlavné úsilie späté so spracovaním návrhu by bolo zmarené, pokiaľ by nesplnili podmienky účasti a teda ich návrhy by neboli hodnotené. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Článok 1, bod 41 žiadame nahradiť § 166 ods. 3 Zákona o VO predposledná veta nasledovne: „Osoba, ktorá vypracovala znalecký posudok alebo odborné stanovisko, má voči úradu nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy, alebo iného preukázateľného ušlého príjmu.“ Odôvodnenie: Z pôvodného znenia nebolo zrejmé, voči komu vzniká osobe, ktorá vypracovala znalecký posudok alebo odborné stanovisko, nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy, alebo iného preukázateľného ušlého príjmu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 13 (§ 24 ods. 1) Odporúčam na konci bodku nahradiť čiarkou a pripojiť slová „ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak.“, vo väzbe na znenie § 39 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré upravuje uchovávanie dokumentácie. Odkaz na osobitný predpis je už zavedený v platnom znení zákona ako 46a vrátane príslušnej poznámky pod čiarou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 53. - § 173 ods. 16 Znenie ods. 16 navrhujeme preformulovať nasledovne: Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov alebo dostať informácie zo spisov iným spôsobom s výnimkou identifikácie zamestnanca, ktorému bol spis pridelený, identifikácie odborníka alebo znalca, ktorý bol požiadaný o vypracovanie odborného stanoviska alebo znaleckého posudku, pred jeho vypracovaním, internej komunikácie úradu, prístupu do vnútorných informačných systémov úradu, v ktorých sa spis alebo jeho časť nachádza, informácií o podaní podnetu na iný orgán, informácií o podnete alebo jeho autorovi, ak by ich sprístupnenie mohlo zmariť konanie vedené iným orgánom alebo ak ide o informácie, ktorých sprístupnenie by mohlo zmariť konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného. Dokumentáciu podľa § 24 možno postupom podľa prvej vety sprístupniť len kontrolovanému. Úrad poskytuje kópie spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním. Odôvodnenie: Zápisnice z porád a zápisnice o hlasovaní majú podstatný význam pre procesnú obranu dotknutého účastníka konania, nakoľko môžu obsahovať odlišný právny názor, ktorý môže byť pre účastníka konania priaznivejší. Aj úrad a kontrolné inštitúcie majú prístup k zápisniciam, ktoré robia členovia komisie verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Je žiaduce, aby v súlade s princípom transparentnosti mali prístup k týmto materiálom aj účastníci konania. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 34. - § 117 ods. 6 Predmetné ustanovenie navrhujeme doplniť o vetu: Úrad poskytuje k systémom (elektronickým prostriedkom), ktorých je správcom bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov za účelom automatizovaného plnenia oznamovacích a zverejňovacích povinností podľa tohto zákona. Odôvodnenie: Pripomienkou sa sleduje odstránenie potreby manuálneho vkladania informácií do systémov (prostriedkov) úradu. Predmetná úprava by umožnila, aby úrad sprístupnil svoje systémy (prostriedky) a tieto by sa spojili (napojili) na systémy verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí by informácie vkladali do systémov ako napr. JOSEPHINE, interné systémy, iné systémy iba raz a tieto by automaticky zasielali potrebné informácie úradu. Týmto by sa odstránila administratívna záťaž spojená s oznamovaním informácií úradu. Tieto informácie sa v súčasnosti manuálne prepisujú a kopírujú. Proces je chybový, časovo náročný a oberá verejných obstarávateľov a obstarávateľov o čas, ktorý by sa dal využiť na iné podstatnejšie činnosti vo verejnom obstarávaní ako manuálne prepisovanie a kopírovanie údajov. Ak úrad potrebuje k uvedenému vydať vykonávací predpis navrhujeme, aby si do zákona uviedol povinnosť vydať vykonávací predpis. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 35. - § 118 ods. 4 Predmetné ustanovenie navrhujeme doplniť o vetu: Úrad poskytuje k systémom (prostriedkom), ktorých je správcom bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov za účelom automatizovaného plnenia oznamovacích a zverejňovacích povinností podľa tohto zákona. Odôvodnenie: Pripomienkou sa sleduje odstránenie potreby manuálneho vkladania informácií do systémov (prostriedkov) úradu. Predmetná úprava by umožnila, aby úrad sprístupnil svoje systémy (prostriedky) a tieto by sa spojili (napojili) na systémy verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí by informácie vkladali do systémov ako napr. JOSEPHINE, interné systémy, iné systémy iba raz a tieto by automaticky zasielali potrebné informácie úradu. Týmto by sa odstránila administratívna záťaž spojená s oznamovaním informácií úradu. Tieto informácie sa v súčasnosti manuálne prepisujú a kopírujú. Proces je chybový, časovo náročný a oberá verejných obstarávateľov a obstarávateľov o čas, ktorý by sa dal využiť na iné podstatnejšie činnosti vo verejnom obstarávaní ako manuálne prepisovanie a kopírovanie údajov. Ak úrad potrebuje k uvedenému vydať vykonávací predpis navrhujeme, aby si do zákona uviedol povinnosť vydať vykonávací predpis. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 66. - § 182 ods. 2 Úvodnú vetu § 182 ods. 2 žiadame preformulovať nasledovne: „Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu od 500 eur do 15 000 eur, ak“. Odôvodnenie: Výška pokút vo verejnom obstarávaní je neúnosná práve pre samosprávu, kde má sankcia v podobe pokuty značný účinok pre rozpočty samospráv, narozdiel od ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy, kde je pokuta v podstate účtovnou operáciou, nakoľko všetky pokuty si ukladá Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi sama sebe. Zo stránky ÚVO - https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/spravne-delikty/prehlad-rozhodnuti-o-ulozeni-pokuty-pre-verejneho-obstaravatela-a-obstaravatela-49b.html vyplýva, že úrad v roku 2019 uložil pokutu: 24 x orgánom samosprávy a len 5 x ministerstvám alebo ústredným orgánom štátnej správy. Z uvedeného vyplýva, že je nepomer v trestaní samosprávy a ústrednej štátnej správy, kde sankcie nemajú taký kruciálny dopad na rozpočet ako v prípade samosprávy. Na základe uvedeného navrhujeme zníženie hornej hranice deliktov podľa ods. 2 aspoň pre samosprávu, ak úrad uváži, že chce zaviesť iné sankcie podľa kategórie verejných obstarávateľov Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 33. - § 117 ods. 5 Nesúhlasíme s navrhovanou úpravou. Nesúhlasíme s navrhovanou právnou úpravou, nakoľko túto môžu rôzne dohľadové orgány právnoaplikačnou činnosťou premeniť na povinnosť, čím dôjde ku komplikáciám a predĺženiu procesu verejného obstarávania aj pri zákazkách s nízkou hodnotou. V prípade, ak úrad na zavedení povinného skúmania dôvodu na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní trvá aj v prípade zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, navrhujeme § 117 ods. 5 formulovať nasledovne: „Ak nejde o postup podľa odseku 4, verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) a g). Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.“ Máme za to, že úradom navrhovaná formulácia – „môže kedykoľvek počas verejného obstarávania vylúčiť uchádzača“ nie je pre zákazku s nízkou hodnotou, v rámci ktorej nie je ustanovený žiaden formálny zákonný postup, vhodná, nakoľko v prípade, že skutočnosti podľa § 40 ods. 6 písm. g) nastanú, bude verejný obstarávateľ povinný postupovať formálnym úkonom – vylúčením uchádzača. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 30. - § 113 ods. 2 písm. c) Nesúhlasíme s navrhovanou úpravou. Odôvodnenie: Máme za to, že vylučovanie na povinnej podmienke podľa § 40 ods. 6 písm. g) môže neprimerane skomplikovať procesy verejného obstarávania a spomaliť už teraz pomalé verejné obstarávania. Vylučovanie na § 40 ods. 6 písm. g) bude vždy pre verejného obstarávateľa problematické, nakoľko je možné očakávať uplatnenie revíznych postupov. Postupy podlimitných zákaziek sú práve najčastejšie postupy pre krajské mestá a zabrzdenie týchto postupov revíznymi postupmi riešiacimi „dôveryhodnosť informácií o kolúzii“ spôsobí ešte väčšie prieťahy, čo súvisí s dvojstupňovým rozhodovaním úrad a rada úradu. Voľba predmetnej podmienky by mala byť zachovaná aspoň pre podlimitné zákazky, ktorých právna úprava je v gescii členských štátov EÚ. Ak by predkladateľ trval na uvedenej úprave navrhujeme, aby zrušil dvojinštančné rozhodovanie o námietkach a z kompetencií rady úradu je potrebné vyňať rozhodovanie o námietkach s cieľom zrýchliť rozhodovacie procesy úradu. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 28. - § 112 ods. 4 Nesúhlasíme s navrhovanou úpravou. Odôvodnenie: Máme za to, že vylučovanie na povinnej podmienke podľa § 40 ods. 6 písm. g) môže neprimerane skomplikovať procesy verejného obstarávania a spomaliť už teraz pomalé verejné obstarávania. Vylučovanie na § 40 ods. 6 písm. g) bude vždy pre verejného obstarávateľa problematické, nakoľko je možné očakávať uplatnenie revíznych postupov. Postupy podlimitných zákaziek sú práve najčastejšie postupy pre krajské mestá a zabrzdenie týchto postupov revíznymi postupmi riešiacimi „dôveryhodnosť informácií o kolúzii“ spôsobí ešte väčšie prieťahy, čo súvisí s dvojstupňovým rozhodovaním úrad a rada úradu. Ak by predkladateľ trval na uvedenej úprave navrhujeme, aby zrušil dvojinštančné rozhodovanie o námietkach a z kompetencií rady úradu je potrebné vyňať rozhodovanie o námietkach s cieľom zrýchliť rozhodovacie procesy úradu. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 43. - § 167 Ods. 7 žiadame formulovať nasledovne: Úrad, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže požiadať Protimonopolný úrad Slovenskej republiky o súčinnosť tak, aby úrad, verejný obstarávateľ a obstarávateľ mohol zohľadniť aj vyjadrenie ústredného orgánu štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže v Slovenskej republike73). Akýkoľvek úkon alebo rozhodnutie verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo úradu, ktoré sa týka dôvodu na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g), nezaväzuje a neobmedzuje Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v konaní a rozhodovaní podľa osobitného predpisu73a). Odôvodnenie: Nie len úrad potrebuje súčinnosť od PMÚ SR, ale aj ostatní verejní obstarávatelia a obstarávatelia. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec novelizácie – § 177 ods. 6 Žiadame preformulovať nasledovne: S podaním odvolania je osoba, ktorá odvolanie podáva, povinná zložiť na účet úradu kauciu; táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie odvolania, ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok nevydal rozhodnutie v lehote podľa § 175 ods. 5, ak odvolanie podáva orgán štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e) ak odvolanie podáva verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b). Odôvodnenie: Žiadame, aby od povinnosti platiť kauciu za odvolanie boli oslobodení verejní obstarávatelia – obce. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z. -Doplniť do ustanovenia § 1 ods. 2 výnimku zo zákona týkajúcu sa školského stravovania pri obstarávaní potravín, alebo -Zmeniť ustanovenia § 5 ods. 3 a 4 tak, že potraviny v členení podľa zmysluplných sortimentov ponechať vo finančných limitoch ostatných tovarov Odôvodnenie: školské stravovanie sa riadi špecifickým zákonom a normatívami vrátane cenových normatívov, ktoré predurčujú stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky iným spôsobom než je uvedený v § 6. Súčasné znenie zákona v oblasti týkajúcej sa potravín je v rozpore s ustanoveniami § 3, ktoré definujú tovar ako predmet zákazky, ustanoveniami § 42, ktoré popisujú povinnosť verejných obstarávateľov dostatočne jednoznačne presne špecifikovať tovar podľa jeho charakteristík a parametrov vrátane kvalitatívnych ukazovateľov jednotlivých druhov potravín ako tovaru a spôsobuje porušovanie nariadenia vlády č. 168 a schválených Zásad pre zvýšenie bezpečnosti nakupovaných potravín, ktoré priamo ukladajú školským zariadeniam využívanie potravinových zdrojov v spádovej oblasti škôl Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z. Odstránenie chýb uvedených v novele zákona č. 345/2018 Z.z.: podľa metodického usmernenia UVO č. 11500-5000/2018 definitívne zahrnúť medzi subjekty, ktoré sú oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch, okrem orgánov verejnej moci aj ďalšie subjekty, ktoré sú v postavení verejného obstarávateľa/obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní Odôvodnenie bodu č. 4: pre jednoznačné vymedzenie povinností verejných obstarávateľov/ obstarávateľov a uchádzačov je nevyhnutné stanoviť, ktorí verejní obstarávatelia podľa § 7 majú rovnaké právomoci a povinnosti získavať a používať údaje z informačných systémov verejnej správy pri preukazovaní splnenia podmienok účasti vo vzťahu k zákonu č. 177/2018 Z.z. v § 7 alebo v § 32 ods. 3 ako orgány verejnej moci Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z. Odstránenie chýb uvedených v novele zákona č. 345/2018 Z.z.: zmena § 117 ods. 2: Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou verejný obstarávateľ primerane použije ustanovenia prvej časti zákona. Odôvodnenie: Súčasné znenie spôsobuje nejasnosti a nedorozumenia pri posudzovaní toho, či sa uvedené ustanovenie vzťahuje iba na prvú časť alebo na všetky časti, a pri súčasnom znení zbytočne zvyšuje povinnosti verejných obstarávateľov súvisiace s preukazovaním účasti potenciálnych uchádzačov na prípravných konaniach, preukazovaní prípadného konfliktu záujmov, ba dokonca súčasný právny stav neumožňuje použiť pri ZNH elektronickú komunikáciu podľa § 20 Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z. Zmena § 1 ods. 14: Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 15.000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Zmena ustanovení § 5 ods. 4 v zmysle vyššie uvedeného Odôvodnenie: súčasný právny stav zvyšuje administratívnu náročnosť verejného obstarávania súvisiacu s rozlišovaním zákaziek, na ktoré sa zákon nevzťahuje od zákaziek s nízkou hodnotou a nadväzujúcimi povinnosťami súvisiacimi so zmenou charakteru zákazky v priebehu kalendárneho roka podľa finančného limitu Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z. Odstránenie chýb uvedených v novele zákona č. 345/2018 Z.z.: 1. Zrušenie termínu „stavebné práce „ v ustanoveniach §§ 58 – 64 – Dynamický nákupný systém Odôvodnenie: zosúladenie výkladu zákona pri obstarávaní stavebných prác ako zákaziek nie bežne dostupných s ustanoveniami týkajúcimi sa elektronického trhoviska (§ 13 a 14) ako aj ustanoveniami § 109 až 111 zákona (zásadná pripomienka) Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z. Odstránenie chýb uvedených v novele zákona č. 345/2018 Z.z.: stanoviť primeraný finančný limit pre podlimitné koncesie, ktoré sa podľa súčasného znenia zákona nachádzajú v limite od 0.- do 5. 548.000,00 € Odôvodnenie: zosúladiť lehotu uchovávania dokumentácie v rámci jednotlivých postupov a pravidiel pri obstarávaní zákaziek Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) k bodu 21 Zmeniť text nasledovne: „(6) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada iba na ponuku, ktorá bola predložená najneskôr. Na ostatné ponuky neprihliada rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.“ Odôvodnenie: uvedené znenie nemá logiku, pretože jednotlivé verzie ponúk neboli predložené po lehote na predkladanie ponúk, ale skôr než posledné znenie ponuky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z. Odstránenie chýb uvedených v novele zákona č. 345/2018 Z.z.: správne prečíslovanie bodov § 10, do ktorého pribudli body 10 a 11, ale § 10 nemá body 8 a 9 (formálna pripomienka Odôvodnenie: odstrániť formálne chyby uvedené v novele zákona č. 343/2018 Z.z. (formálna pripomienka) Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) k bodu 23 Zmeniť text nasledovne: „Ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie sprístupnenie návrhov na plnenie kritérií prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.“ Odôvodnenie: Pokiaľ by verejný obstarávateľ prostredníctvom príslušného elektronického prostriedku nezabezpečil štruktúrovanosť ponuky, tak by nemohol zabezpečiť sprístupnenie iba v rozsahu uvedenom podľa prvej vety ods. 2. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K bodu 3 . V § 10 odsek 10 znie: „(10) Ak to nevylučujú osobitné predpisy,32b) verejn