LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) nad rámec predkladanej novely Žiadame: a) zapracovať do predkladanej novely nový § 182 ods. 3 písm. b), ktorého znenie bude nasledovné: „uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu pokutu od 1000 eur do 100 000 eur, ak došlo k odstúpeniu od zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa,“. b) súčasne vypustiť zo zákona § 182 ods. 3 písm. b) bod 2., a doterajšie písmená c), d), e) f) a g) v § 182 ods. 3 nahradiť písmenami d), e), f), g) a h). Odôvodnenie: Navrhovanú právnu úpravu predložilo ÚVO ako súčasť novely zákona v rámci legislatívneho procesu LP/2017/620. V dôvodovej správe k navrhovanému právnemu textu ÚVO konštatoval, že zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov je neprimerane tvrdá sankcia. Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov je sankcia, ktorá ekonomicky zlikviduje každý hospodársky subjekt. Ekonomická likvidácia hospodárskeho subjektu nemôže byť za žiadnych okolností adekvátnym postihom, nech už je jeho previnenie akékoľvek. Osobitne v prípade, keď zákon ponecháva na absolútne svojvoľné rozhodnutie verejného obstarávateľa a obstarávateľa určenie dôvodov porušenia zmluvy podstatným spôsobom. Dôvodom porušenia zmluvy podstatným spôsobom sa tak môžu stať aj absurdné dôvody, ktoré si verejný obstarávateľ podľa ľubovôle naformuluje do zmluvy a to s jediným cieľom - odradiť nepohodlné hospodárske subjekty od podania ponuky. Mnohé dôvody porušenia zmluvy podstatným spôsobom, pritom takúto kvalifikáciu vôbec nespĺňajú. Proti absurdným dôvodom označeným ako porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa pritom hospodárske subjekty nemôžu žiadnym spôsobom brániť, nakoľko sú zapracované do zmluvy, ktorú uchádzač nemôže pripomienkovať a s ktorou úspešný uchádzač musí súhlasiť. Jediným riešením je tak pre hospodársky subjekt nepodanie ponuky. Hrozba odstúpenia od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia je najefektívnejším „legálnym“ spôsobom manipulácie s verejným obstarávaním a práve Úrad sankciou zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov takúto manipuláciu zákonnou úpravou umožňuje. Určenie dôvodov, ktoré bude verejný obstarávateľ považovať za dôvody na odstúpenie od zmluvy pre jej podstatné porušenie, pritom nemôže spochybniť Úrad a ani súd, nakoľko ide o oblasť zmluvnej voľnosti. Uplatnenie odstúpenia od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia je pritom len na verejnom obstarávateľovi. V prípade ak súťaž vyhrá ten „nesprávny“ hospodársky subjekt, verejný obstarávateľ urobí všetko preto, aby niektorí z týchto dôvodov uplatnil a naopak v prípade „správneho“ hospodárskeho subjektu tieto dôvody neuplatní a to ani v prípade, ak budú reálne dané. Inštitút odstúpenia od zmluvy z dôvodu jej porušenia podstatným spôsobom sa tak vzhľadom na likvidačnú sankciu stáva veľmi silným a efektívnym nástrojom manipulácie s verejným obstarávaním. Žiaden hospodársky subjekt nebude riskovať ekonomickú likvidáciu účasťou v problémovom verejnom obstarávaní. Dokazovanie neexistencie dôvodu na odstúpenie od zmluvy pre jej porušenie podstatným spôsobom je pre hospodárske subjekty pritom extrémne náročné a to osobitne z dôvodu, že Úrad začne konanie o uloženie sankcie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov ex offo a sankciu uloží bez toho, aby skúmal či dôvody pre odstúpenie od zmluvy pre jej porušenie podstatným spôsobom sú naozaj dané. Konanie o uloženie sankcie zákazu účasti na dobu troch rokov ex offo, robí z Úradu asistenta možnej manipulácie s verejným obstarávaním. Nepoctivý verejný obstarávateľ tak môže jednoduchým spôsobom ekonomicky zničiť akýkoľvek hospodársky subjekt. Nepoctivému verejnému obstarávateľovi stačí odstúpiť od zmluvy pre jej údajné porušenie podstatným spôsobom alebo z absurdného dôvodu, ktorý si sám verejný obstarávateľ určil ako podstatný a Úrad už všetko ostatné zariadi. Sankcia zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov má priamy vplyv na hospodársku súťaž a jej obmedzením aj priamy dopad na naplnenie hlavného cieľa verejného obstarávania, ktorým je získanie ekonomickej najvýhodnejšej ponuky. Už len z dôvodu možného zneužitia hrozby uloženia sankcie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch, ktorej uplatnenie ekonomicky zlikviduje každý hospodársky subjekt, by mal Úrad pristúpiť k jej nahradeniu inou menej fatálnou sankciou. Možnosť uloženia pokuty až do výšky 100 000 eur je pritom pre každý hospodársky subjekt dostatočne odstrašujúca. Popri uloženej pokute hospodársky subjekt zároveň s odstúpením od zmluvy stratí zákazku a uplatnia sa voči nemu aj zmluvné pokuty. Posudzovanie výšky uloženej pokuty zároveň dáva úradu možnosť uplatniť hodnotiaci úsudok zohľadňujúci spoločenskú závažnosť pochybenia hospodárskeho subjektu realizujúceho zákazku. Máme za to, že je zásadný rozdiel, či sa hospodársky subjekt dopustí pochybenia v strategickej zákazke za 100 000 000 eur alebo v zákazke za 50 000 eur zadanej cez elektronické trhovisko. Zároveň je zásadný rozdiel aj v uplatnenom dôvode odstúpenia od zmluvy pre jej porušenie podstatným spôsobom. Nemôže byť rovnako sankcionované odstúpenie od zmluvy z dôvodu, že úspešný uchádzač nezložil na účet verejného obstarávateľa výkonovú zábezpeku do troch dní od uzavretia zmluvy na zákazku s nízkou hodnotou (čo je na hrane možností bankového prevodu) a nedokončenie tunela za desiatky miliónov eur riadne a včas. Sankcionovanie všetkých prípadov odstúpenia od zmluvy z dôvodu jej porušenia podstatným spôsobom, bez zohľadnenia okolností, za ktorých k odstúpeniu došlo, ekonomickou likvidáciou hospodárskeho subjektu je neprimerané, nevyvážené a v rozpore s elementárnymi pravidlami spravodlivosti. Zásadný rozpor s princípom spravodlivosti predstavuje aj ukladanie sankcie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov ako dôsledok účelového konania nepoctivého verejného obstarávateľa. Spravodlivé ukladanie primeraných sankcií patrí k elementárnym princípom právneho štátu a je vyjadrením ústavného práva na spravodlivé prejednanie veci každého subjektu. Požiadavku na spravodlivé a primerané sankcie zvýrazňuje aj skutočnosť, že aj napr. hospodársky subjekt s vynikajúcim renomé dlhodobo pôsobiaci na Slovenskom trhu, ktorý má stovky referencií s najvyšším hodnotením od desiatok rôznych verejných obstarávateľov, môže byť ekonomicky zlikvidovaný len kvôli jedinému pochybeniu napr. pri realizácii zákazky s nízkou hodnotou, alebo ako dôsledok účelového konania nepoctivého verejného obstarávateľa. Dôraz na spravodlivé ukladanie primeraných sankcií zvýrazňuje aj fakt, že v prípade uloženia zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov dôjde k ekonomickej likvidácii hospodárskeho subjektu a teda aj k likvidácii všetkých pracovných miest viazaných na tento hospodársky subjekt. Zároveň a to najmä v prípade ekonomickej likvidácie veľkých hospodárskych subjektov dôjde k zániku mnohých subdodávateľov ekonomicky závislých na tomto hospodárskom subjekte. ÚVO pri úprave sankcie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov zjavne nezohľadnil katastrofálne sociálne dopady uloženia takejto sankcie. Skutočne potrestanými budú zamestnanci ekonomicky zlikvidovaného hospodárskeho subjektu, rodiny týchto zamestnancov, ktoré tak prídu spravidla o hlavný zdroj príjmov ako aj drobní podnikatelia, ktorí prídu o svojho kľúčového ekonomického partnera. V záujme naplnenia princípu spravodlivosti, ako aj v záujme zmiernenia neakceptovateľných sociálnych dopadov je nevyhnutné sankciu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov zo zákona vypustiť a nahradiť ju právne a sociálne spravodlivejšou peňažnou pokutou s možnosťou jej odstupňovania. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) celému materiálu Zadefinovať zákonnú podmienku pre účastníka súťaže, ktorý má záujem o výkony v železničnej osobnej doprave preukázať, že na súťažnú činnosť a jej rozsah má minimálne 50% vlastných zamestnancov z celkového počtu pracovníkov potrebných na jej zabezpečenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) celému materiálu 2) Všetci poskytovatelia činnosti vo verejnom záujme sú povinný verejne obstarávať (tovary, služby, nástroje, stroje, mobilné prostriedky atď., ktoré spotrebúvajú a využívajú na činnosť vo verejnom záujme) v súlade s ustanoveniami zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z. Upraviť lehotu uchovávania dokumentácie z verejného obstarávania uvedenú v § 118 na 10 rokov Odôvodnenie: zosúladiť lehotu uchovávania dokumentácie v rámci jednotlivých postupov a pravidiel pri obstarávaní zákaziek Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 23. - § 52 ods. 2 ods. 3 Ods. 2 navrhujeme vypustiť a ods. 3 formulovať nasledovne: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk alebo konečných ponúk podľa odseku 2 pošlú všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk, zápisnicu z ich otvárania. Zápisnica obsahuje poradie uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú. Obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov uchádzačov sa v zápisnici neuvádzajú. Nad rámec novelizácie navrhujeme, aby úrad zákonom upravil, že (obzvlášť v prípadoch elektronického predpokladania ponúk prostredníctvom nástroja, ktorý je súladný s požiadavkami v zmysle § 20 zákona), je postačujúce, ak úkon otvorenia (sprístupnenia) ponúk vykoná jeden (poverený) člen komisie. Odôvodnenie: Ak má byť cieľom novely bojovať proti dohodám obmedzujúcim súťaž vo verejnom obstarávaní je žiaduce, aby uchádzači nepoznali svoju identitu, t.j.. aby sa nevytvárali predpoklady pre dohody a prípadné dohody o tzv. prepustení miesta v poradí (súčinnosť pred podpisom zmluvy), kde sa dá lacnejší uchádzač vylúčiť a zákazku „prenecháva“ drahšiemu uchádzačovi, pričom zisk zo zákazky si rozdelia. Viď. novelizačný bod 25, kde sa v dôvodovej správe uvádza „Z dôvodu zamedzenia kolúzie medzi hospodárskymi subjektmi kvalifikovanými v dynamickom nákupnom systéme sa navrhuje neverejné otváranie ponúk a nezverejňovanie zápisníc z otvárania ponúk v prípade zadávania zákaziek v rámci dynamického nákupného systému. Z uvedeného dôvodu sa taktiež navrhuje v prípade zákaziek zadávaných prostredníctvom dynamického nákupného systému obmedziť zverejňovanie predložených ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk a zápisnicu z vyhodnotenia ponúk v profile. “ Kolúzie nevznikajú iba v DNS ale aj pri inštitúte „súčinnosti“. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec novelizácie k § 173 ods. 3 1. Ustanovenie § 173 ods. 3 žiadame upraviť nasledovne: „(3) V konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 môže úrad vydať rozhodnutie o prerušení konania, ktorým kontrolovanému nariadi doručiť úradu vyjadrenie kontrolovaného a informácie potrebné na výkon dohľadu v lehote určenej úradom. Lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie od vydania rozhodnutia o prerušení konania do doručenia vyjadrenia kontrolovaného a informácií potrebných na výkon dohľadu alebo do uplynutia lehoty podľa prvej vety, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vyjadrenia kontrolovaného a informácií potrebných na výkon dohľadu pokračuje plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia.“ Ustanovenie § 173 ods. 4 žiadame upraviť nasledovne: „(4) Ak kontrolovaný nedoručí úradu kompletnú dokumentáciu v origináli podľa odseku 1, úrad vydá rozhodnutie o prerušení konania, ktorým kontrolovanému nariadi doručiť úradu kompletnú dokumentáciu v origináli v lehote určenej úradom. Na žiadosť kontrolovaného môže úrad rozhodnúť o určení dodatočnej lehoty, ak sú na to objektívne dôvody. Prerušenie konania trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania do doručenia kompletnej dokumentácie v origináli úradu lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie. Dňom nasledujúcim po dni doručenia chýbajúcej časti dokumentácie pokračuje plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia.“ Zároveň je v prípade akceptovania pripomienky potrebné primerane upraviť ustanovenie § 175 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní Odôvodnenie: Pripomienka reaguje na nežiaduci trend v rozhodovaní v konaní o námietkach a pri preskúmaní úkonov kontrolovaného pred/ po uzavretí zmluvy, keď ÚVO posledný deň lehoty na vydanie rozhodnutie preruší konanie, nakoľko podľa jeho záverov dokumentácia nie je kompletná, čo má za následok dvojnásobné predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia, nakoľko lehota začne plynúť odznovu. V rozhodnutí o prerušení konania pritom ÚVO spravidla neidentifikuje konkrétne chýbajúce doklady, ale žiada predložiť vyhlásenie, že predložená dokumentácia je kompletná, resp. že nie sú k dispozícii žiadne ďalšie doklady k zákazke. Uvedený stav je dlhodobo neudržateľný, nakoľko neúmerne predlžuje proces zadávania zákaziek. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 2 Navrhujeme doplniť, ktorý orgán vydá potvrdenie pre verejného obstarávateľa o tom, či krajina, v ktorej má hospodársky subjekt sídlo má alebo nemá so Slovenskou republikou alebo Európskou úniou uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Odôvodnenie: V podstate rozumný návrh – vynárajú sa nám však praktické otázky: a) verejný obstarávateľ bude mať praktický problém posúdiť či táto krajina má alebo nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. b) ako to bude prebiehať prakticky? Treba túto podmienku uviesť už v oznámení o vyhlásení alebo stačí, ak to bude aplikovať až ak to bude aktuálne? c) Túto podmienku budem posudzovať asi až vo fáze vyhodnocovania? Vyhodnocovania ponúk alebo vyhodnocovania podmienok účasti? T.z. príklad – ponuku dá uchádzač z takejto krajiny – predloží v ponuke napr. JED – t.z. nechám ho pri vyhodnocovaní (napr. aj v aukcii) a až keď bude jeho ponuka úspešná tak si zvážim či toto ustanovenie využijem alebo nie? d) je to aplikovateľné aj na nadlimitné zákazky? e) ak verejný obstarávateľ prijme ponuku takéhoto subjektu – je potrebné odôvodňovať jej prijatie? V dôvodovej správe sa uvádza: Tretie krajiny majú často inú právnu kultúru ako Slovenská republika a Európska únia, od formálneho podpísania určitej medzinárodnej zmluvy tieto tretie krajiny mohli prijať množstvo ďalších legislatívnych a nelegislatívnych aktov, ktoré túto medzinárodnú zmluvu v praxi negujú alebo znefunkčňujú – t.z. ako verejný obstarávateľ bude vedieť, či táto krajina má len formálne podpísanú zmluvu alebo naozaj túto dohodu majú aj funkčnú? Vystaví niekto o tomto potvrdenie? Ak áno, kto? Ak nie, ako dokáže verejný obstarávateľ posúdiť naplnenie tohto dôvodu pre vylúčenia a následne ustojí prípadné námietky na UVO? Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec novelizácie k § 64 ods. 1 Písm. b) žiadame preformulovať nasledovne: zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti okrem zápisnice podľa § 60 ods. 6, zápisnicu z otvárania ponúk, zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, zápisnicu zo zasadnutia poroty, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo bezodkladne po zrušení verejného obstarávania. Odôvodnenie: Zverejňovanie ponúk nepovažujeme za potrebné, nakoľko podľa výkladov úradu sa nemusia zverejňovať podmienky účasti, resp. tento výklad by mal byť aktuálny. Stále preto nie je jasné, čo je ponukou, či len návrh na plnenie kritérií, všetky ostatné doklady okrem dokladov na preukázanie podmienok účasti alebo aj tieto doklady. Tento právny stav spôsobuje, že verejní obstarávatelia a obstarávatelia k zverejňovaniu pristupujú rôzne. Do toho treba prirátať administratívne náročný proces zabieľovania alebo ochrany určitých častí ponúk a stále nejasné výklady osobitných právnych predpisov (zákon o ochrane osobných údajov, spory o to, čo je a čo nie je obchodným tajomstvom a pod.). Zamestnanci verejných obstarávateľov sú preto vystavení administratívnej záťaži pri zverejňovaní údajov a informácií, ktoré sú predmetom sporov a rôznych výkladov. Z uvedeného dôvodu navrhujeme vypustiť zverejňovanie ponúk na profile. Podstatné informácie z ponúk sú premietnuté do zmlúv a ich príloh, ktoré sa takisto zverejňujú na profile. Zároveň žiadame neuverejňovať na profile správu o zákazke, nakoľko táto sa predkladá pri kontrole kontrolným orgánom, ak si ju vyžiadajú a informácie sú uvedené v zápisniciach, ktoré sa zverejňujú v profile. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec novelizácie k § 55 ods. 2 Predmetné ustanovenie žiadame formulovať nasledovne: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú aj informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. Obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov uchádzačov sa neoznamujú a ani neuverejňujú. Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ.“ Odôvodnenie: Ak má byť cieľom novely bojovať proti dohodám obmedzujúcim súťaž vo verejnom obstarávaní je žiaduce, aby uchádzači nepoznali svoju identitu, t.j.. aby sa nevytvárali predpoklady pre dohody a prípadné dohody o tzv. prepustení miesta v poradí (súčinnosť pred podpisom zmluvy), kde sa dá lacnejší uchádzač vylúčiť a zákazku „prenecháva“ drahšiemu uchádzačovi, pričom zisk zo zákazky si rozdelia. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 27. k § 111 ods. 2 Žiadame vypustiť ustanovenie § 111 ods. 2. Odôvodnenie: Žiadame vypustiť pravidlo, podľa ktorého by verejný obstarávateľ bol povinný za obdobie kalendárneho polroka zasielať na ÚVO súhrnnú správu o zákazkách s využitím elektronického trhoviska. Predmetné informácie má ÚVO k dispozícii na webovom sídle www.eks.sk , pričom zmluvy uzavreté s využitím elektronického trhoviska sú automaticky zverejňované aj v CRZ. ÚVO tak má priestor získať požadované údaje pre štatistické účely z webového sídla EKS alebo CRZ. V tomto kontexte pripomíname, že podľa aktuálne platného zákona o verejnom obstarávaní (§ 10 ods. 10) sa povinnosť zasielať súhrnné správy netýka zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní (tzv. výnimky podľa § 1 ods. 1 až 14), ktoré boli zverejnené v CRZ. Cieľom pripomienky je znížiť zbytočnú administratívnu záťaž kladenú na verejných obstarávateľov. Rozumieme snahe docieliť informovanosť o zákazkách tohto typu, avšak informačná povinnosť voči laickej aj odbornej verejnosti je zabezpečená tým, že predmetné zmluvy, uzavreté ako výsledok tohto postupu sú zverejňované v CRZ a zároveň v EKS. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) 27 Navrhujeme doplniť možnosť, aby EKS malo funkcionalitu na to, aby dokázalo automaticky vygenerovať súhrnnú správu vo formáte, ktorý chce UVO a zaslalo ju automaticky na UVO. Rovnako to je dnes už aj pri referenciách, kde to EKS musí umožniť – viď § 13 ods. 2 písm. n). Odôvodnenie: Dnes sa dalo vygenerovať cez EKS súhrnnú správu a uverejniť v profile – teraz to bude povinné robiť na UVO cez ich formulár, čo zvyšuje administratívnu záťaž verejných obstarávateľov. Keďže oba systémy prevádzkuje štát, nie je možnosť, aby EKS malo funkcionalitu na to, aby dokázalo automaticky vygenerovať súhrnnú správu vo formáte, ktorý chce UVO a zaslalo ju tam? Rovnako to je dnes už aj pri referenciách, kde to EKS musí umožniť – viď § 13 ods. 2 písm. n). Ak je argumentom proti automatickému generovaniu správy o zákazkách podľa § 111 ods. 2 cez EKS to, že by sem automaticky zaradilo aj zákazky podľa § 117, ktoré sa robili cez EKS, tak sa to dá vyriešiť tým, že by sa upravilo znenie § 117 ods. 6, kde by sa doplnilo, že ZsNH, ktoré sa realizovali cez EKS sú súčasťou správy podľa § 111 ods. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec novelizácie k § 64 ods. 1 Z ustanovenia § 64 ods. 1 žiadame vypustiť písm. d). Odôvodnenie: Povinnosť zverejňovať v profile sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody považujeme za nepodstatný údaj, keď v zmysle § 64 ods. 1 písm. c) sa v profile uverejňuje zmluva, koncesnú zmluva, rámcová dohoda a každá ich zmena, pričom zmluva obsahuje podstatný údaj o cene a rovnako tento údaj obsahuje aj zmena zmluvy (dodatok), ak predmetom zmeny bolo navýšenie alebo zníženie zmluvnej ceny. V praxi sa tak väčšinou v profile zverejňuje identický údaj, ako je údaj o cene za predmet zákazky. Cieľom danej pripomienky je znižovať administratívnu záťaž pre verejných obstarávateľov spojenú s plnením oznamovacích povinností voči profilu verejného obstarávateľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Nad rámec novelizácie k § 64 ods. 1 Písm. c) žiadame preformulovať nasledovne: zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu a každú ich zmenu ak nebola zverejnená podľa osobitného predpisu x), a to do siedmich pracovných dní odo dňa ich uzavretia; to neplatí vo vzťahu k zmluve, koncesnej zmluve, rámcovej dohode, ich zmene, alebo ich častiam, ktoré obsahujú informácie chránené podľa osobitného predpisu,56) x) zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Zabránenie duplicitnému zverejňovaniu zmlúv – webové sídla miest a obcí/CRZ a profil. Odbúravanie administratívnej náročnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) Pripomienka nad rámec novelizácie k § 182 ods. 5 V § 182 ods. 5 sa vypúšťa veta „Zmluvnou cenou na účely výpočtu výšky pokuty podľa odseku 2 písm. b) sa rozumie cena, o ktorú sa zvyšuje zmluvná cena určená v pôvodnej zmluve, v pôvodnej rámcovej dohode alebo v pôvodnej koncesnej zmluve. “.“ Odôvodnenie: Odôvodnenie: Veta obsahuje obsolentný odkaz. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) § 124 ods. 1 a ods. 3 Navrhujeme ods. 1 a ods. 3 upraviť nasledovne: „V § 124 ods. 1 sa nahrádza nasledovným novým znením, ktoré znie: (1) Vyhlasovateľ je povinný zostaviť najmenej päťčlennú porotu zloženú z fyzických osôb, ktoré odborne posúdia predložené návrhy. Ak sa od účastníkov vyžaduje určitá odborná kvalifikácia, najmenej tretina členov poroty musí mať rovnakú alebo rovnocennú odbornú kvalifikáciu. Ods. 3 navrhujeme upraviť nasledovne: (3) Úlohou poroty je e) vyhodnotiť predložené návrhy a zostaviť poradie predložených návrhov podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a v súťažných podmienkach, f) rozhodnúť o udelení cien za návrhy a odmien účastníkom podľa súťažných podmienok, g) vyhotoviť zápisnicu. Navrhujeme ods. 1 a ods. 3 upraviť nasledovne: „V § 124 ods. 1 sa nahrádza nasledovným novým znením, ktoré znie: (1) Vyhlasovateľ je povinný zostaviť najmenej päťčlennú porotu zloženú z fyzických osôb, ktoré odborne posúdia súťažné podmienky a predložené návrhy. Ak sa od účastníkov vyžaduje určitá odborná kvalifikácia, najmenej tretina členov poroty musí mať rovnakú alebo rovnocennú odbornú kvalifikáciu. Ods. 3 navrhujeme upraviť nasledovne: (3) Úlohou poroty je a) posúdiť súťažné podmienky pred vyhlásením súťaže návrhov, b) kontrolovať dodržiavanie súťažných podmienok počas súťaže návrhov, c) skontrolovať úplnosť predložených návrhov podľa súťažných podmienok, d) vylúčiť návrhy predložené po lehote alebo podané na nepríslušnom mieste a návrhy, pri ktorých bola porušená anonymita, alebo ktoré inak nevyhoveli požiadavkám podľa súťažných podmienok, e) vyhodnotiť predložené návrhy a zostaviť poradie predložených návrhov podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a v súťažných podmienkach, f) rozhodnúť o udelení cien za návrhy a odmien účastníkom podľa súťažných podmienok, g) vyhotoviť zápisnicu. Zároveň navrhujeme doplniť nové ustanovenie § 124a v znení: (1) Vyhlasovateľ pred zostavením poroty vymenúva pomocné orgány poroty. Pomocné orgány poroty sú sekretár súťaže a overovateľ. (2) Sekretár súťaže a) zabezpečuje sprístupňovanie súťažných podmienok, b) zabezpečuje komunikáciu účastníkov s porotou a poroty s vyhlasovateľom, c) preberá od účastníkov návrhy a potvrdzuje ich prevzatie, d) označuje návrhy poradovým číslom s uvedením dátumu a hodiny prevzatia, e) vypracúva zoznam návrhov v poradí, v akom boli predložené, a uschováva predložené návrhy do zasadnutia poroty, f) kontroluje dodržiavanie súťažných podmienok počas súťaže návrhov, g) vyhotovuje s porotou zápisnice o zasadnutiach poroty a h) uskutočňuje ďalšie organizačné a administratívne úkony podľa súťažných podmienok a podľa pokynov predsedu poroty. (3) Overovateľ overuje, či predložené návrhy spĺňajú požiadavky na formu a úplnosť podľa súťažných podmienok, a uskutočňuje prípravné práce potrebné na činnosť poroty. Overovateľ vylúči návrhy predložené po lehote alebo podané na nepríslušnom mieste a návrhy, pri ktorých bola porušená anonymita, alebo ktoré inak nevyhoveli požiadavkám podľa súťažných podmienok. Odôvodnenie: Smernica 2014/24/EU o verejnom obstarávaní („Smernica“) neupravuje podrobnosti o momente kreovania poroty. Smernica ale výslovne stanovuje čo je úlohou poroty, a to posúdenie a rozhodnutie o návrhoch predložených záujemcami. Smernica v žiadnom prípade neukladá porote povinnosť vopred posudzovať aj súťažné podmienky či kontrolovať formálnu úplnosť predložených návrhov. Relevantné ustanovenia Smernice: Článok 81 Porotu tvoria výlučne fyzické osoby, ktoré sú nezávislé od účastníkov súťaže. Ak sa od účastníkov súťaže vyžaduje určitá odborná kvalifikácia, aspoň jedna tretina členov poroty musí mať rovnakú alebo rovnocennú kvalifikáciu. Článok 82 1. Porota je pri prijímaní svojich rozhodnutí alebo stanovísk nezávislá. 2. Plány a projekty predložené záujemcami vyhodnocuje anonymne a výlučne na základe kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení súťaže. 3. Poradie projektov zostavené podľa kvality každého projektu zaznamená v správe podpísanej členmi poroty, spolu s poznámkami a prípadnými ďalšími bodmi, ktoré si vyžadujú objasnenie. Porota musí byť kreovaná až po formálnom overení doručených návrhov, v čase keď už bude všetko organizačne a formálne pripravené na samotné zasadnutie a rozhodovanie poroty. Výhodou tohto riešenia je výrazné zníženie priestoru pre ovplyvňovanie členov poroty pri hodnotení návrhov (zúžením času medzi kreovaním/zverejnením členov poroty a ich hodnotením). Porota bude vykonávať len svoju primárnu funkciu – odborné hodnotenie návrhov a rozhodovanie o víťazovi/víťazoch. Tento návrh však so sebou prenesie potrebu vytvorenia pomocných orgánov (inšpiráciou je čiastočne aj Vyhláška ÚVO č. 157/2016 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty), ktorý by mal na starosti administratívne spracovanie podkladov pre súťaž a formálne overenie návrhov. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) Navrhovaný nový novelizačný bod (doplnený za novelizačný bod Čl. I. bod 36): § 125 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: „(7) Ak účastník, ktorého návrh určila porota ako víťazný, neposkytne potrebnú súčinnosť a nemožno s ním uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú primerane podľa § 56.“ Odôvodnenie: V súčasnej úprave zákona môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ nadlimitných zákaziek, viazaných na návrh, postupovať po skončení súťaže návrhov priamym rokovacím konaním [§81 písm. h) a § 98, ods. 1 písm. i) zákona] len s účastníkom „ ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v súťaži návrhov; ak je viac víťazných účastníkov, na rokovania musí vyzvať všetkých“. § 124 ods. 4 zákona definuje víťazný návrh ako ten, ktorý sa v zostavenom poradí umiestnil na prvom mieste a viacero víťazných návrhov existuje v prípade, „ak sa na prvom mieste umiestnia dva návrhy alebo viaceré návrhy“. Takéto nastavenie odstránilo neodôvodnené obchádzanie poradia návrhov v priamom rokovacom konaní, kedy sa spravidla na všetky tri najvyššie umiestnené návrhy pozeralo ako na rovnocenné a jediným alebo dominantným kritériom pre uzavretie zmluvy bola cena či „na mieru“ nastavené zmluvné podmienky. Na druhej strane však neprimerane posilnilo postavenie víťazného účastníka v rokovacom konaní, keďže neuzatvorením zmluvy s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom došlo k zmareniu cieľa a účelu súťaže návrhov, po ktorej malo nasledovať zadanie zákazky ako ďalšieho dopracovania návrhu potrebného pre naplnenie zámeru verejného obstarávateľa či obstarávateľa najmä v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva a spracovania dát. Postup v prípade, keď nemôže byť uzavretá zmluva z dôvodov na strane úspešného uchádzača je upravená v druhej časti zákona (Postupy zadávania nadlimitných zákaziek a nadlimitných koncesií), prvej hlave (Spoločné procesné ustanovenia) §56 Uzavretie zmluvy v odsekoch 8 až 11. Aplikácia obdobného procesného postupu - ktorá analogicky umožňuje považovať za víťazný návrh aj návrh na druhom, resp. treťom mieste v prípade objektívnej prekážky pre uzavretie zmluvy s účastníkom, ktorého návrh sa umiestnil na prvom resp. druhom mieste v súťaži návrhov - výrazne zmenšuje riziko zmarenia účelu súťaže návrhov po ktorej nasleduje zadanie zákazky, bez toho aby zadávanie zákazky anulovalo výsledné poradie návrhov. Transparentnosť procesu, ktorého použitie avizuje vyhlasovateľ súťaže návrhov v oznámení o vyhlásení súťaže a v súťažných podmienkach, má aj preventívny dopad na prípadné zneužitie postavenia víťazného účastníka súťaže návrhov v priamom rokovacom konaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) Navrhovaný nový novelizačný bod (doplnený za novelizačný bod Čl. I. bod 36): V § 123 ods. 2 sa za písmeno k) vkladajú nové písmená l) a m), ktoré znejú: „l) podmienky účasti a doklady podľa § 121 ods. 5, m) zmluvné podmienky, od ktorých sa pri zadaní zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) alebo § 98 ods. 1 písm. i) nemožno odchýliť,“. Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno n). Odôvodnenie: V súlade so znením pripomienky č. 1 je potrebné primerane upraviť aj povinný rozsah (obsah) súťažných podmienok, ktoré ustanovuje § 123 ods. 2 zákona. Za účinné opatrenie proti zmareniu alebo neúspešnému ukončeniu priameho rokovacieho konania, ktorým môže byť neschopnosť víťaza splniť podmienky účasti alebo dodanie zákazky v cenových, časových, technických a iných limitoch, ktoré objektívne stanovil verejný obstarávateľ a lebo obstarávateľ, považujeme transparentné zverejnenie podmienok účasti a dokladov podľa § 121 ods. 5 zákona a zároveň zmluvných podmienok, od ktorých sa pri zadaní zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) alebo § 98 ods. 1 písm. i) nemožno odchýliť. Ide teda o podmienky účasti a zásadné zmluvné podmienky, ktoré vyhlasovateľ súťaže návrhov uplatní a bude vyžadovať v zadaní priameho rokovacieho konania. V praxi posledných rokov v oblasti architektonických súťaží návrhov tak vyhlasovatelia už postupujú, obvykle spolu s vyžadovaním čestného vyhlásenia od účastníka súťaže návrhov, že v prípade, ak jeho návrh bude porotou vybraný ako víťazný alebo jeden z víťazných, spĺňa podmienky pre účasť v zadaní zákazky a jeho ponuka splní zverejnené limity (zmluvné podmienky). Z praxe tiež vyplýva požiadavka, aby podmienky účasti v tzv. projektovej súťaži návrhov a predpokladané podmienky účasti v priamom rokovacom konaní boli okrem taxatívneho zverejnenia v oznámení o vyhlásení súťaže aj podrobnejšie opísané v súťažných podmienkach. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K bodu 7 dôvodovej správy, časti B. Osobitná časť V bode 7 osobitnej časti dôvodovej správy v súvislosti s právomocou orgánov na ochranu hospodárskej súťaže iných členských štátov a Európskej komisie rozhodovať o dohodách obmedzujúcich hospodársku súťaž v rámci jednotného vnútorného trhu sa uvádza odkaz na smernicu EÚ č. 2019/1 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu, pričom právomoc týchto orgánov priamo aplikovať článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) nie je primárne uvedená v smernici č. 2019/1, ale vyplýva z Nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82. Smernica č. 2019/1 v tomto smere ďalej upravuje právomoci orgánov na ochranu hospodárskej súťaže pri aplikácií článkov 101 a 102 ZFEÚ. V tomto smere navrhujeme upraviť osobitnú časť dôvodovej správy a nesprávny odkaz nahradiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K bodu 21 V § 49 odsek 6 znie: „(6) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada iba na ponuku, ktorá bola predložená najneskôr. Na ostatné ponuky prihliada rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.“. - v súvislosti s novelizáciou § 49 navrhujeme zmeniť aj § 49 odsek 1 písm. a). Doterajšie znenie § 49 odsek 1 písm. a) uvádza, že ak sa ponuka predkladá elektronicky, tak s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže – navrhujeme vypustiť slovné spojenie a heslom súťaže, nakoľko máme za to, že v prípade, ak sa ponuka predkladá elektronicky, požiadavka uviesť heslo súťaže nemá opodstatnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
KOMARCH (Slovenská komora architektov) Navrhovaný nový novelizačný bod (doplnený za novelizačný bod Čl. I. bod 36): V § 123 ods. 2 písm. h) sa slovo „umiestnili“ nahrádza slovom „umiestnia“. Odôvodnenie: Pripomienkou sa z hľadiska logickej časovej následnosti jednotlivých fáz súťaže návrhov navrhuje dať do jazykového súladu ust. § 123 ods. 2 písm. h) zákona. V zmysle § 123 ods. 2 písm. h) zákona sa v súťažných podmienkach uvedie „počet a hodnota cien udeľovaných účastníkom, ktorých návrhy sa umiestnili na určených miestach v poradí porotou hodnotených návrhov“, pričom je evidentné, že vo fáze zverejnenia súťažných podmienok sa ešte žiadne návrhy neumiestnili na určených miestach, ale tieto sa v budúcnosti ešte len umiestnia na určených miestach. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) K Čl. I bod 62 Ide o identickú úpravu súvisiacu s inštitútom nedôvodného odvolania, ktorá kopíruje úpravu zjavne nedôvodných námietok. Z rovnakých dôvodov, aké sú uvedené v pripomienkach k bodu 55 až 57, žiadame všetky body upravujúce inštitút nedôvodného odvolania z návrhu novely ZVO vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 18 [§ 40 ods. 6 písm. g)] Znenie ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) žiadam ponechať v platnom znení s tým, že je potrebné definovať pojem „dôveryhodné informácie“. Navrhované ustanovenie striktne ukladá verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi vylúčiť z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, pričom sa odstraňuje podmienka uvedenia tohto dôvodu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a dopĺňa sa text „bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci“ a „bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom“. Pojem „dôveryhodné informácie“ nie je v zákone definovaný. Uvedený pojem sa síce nachádza už v platnom zákone, avšak v spojení s doplneným textom ustanovenia nadobúda iný význam. Kým doposiaľ týmito dôveryhodnými informáciami mohli byť práve vydané rozhodnutia iného orgánu, prípadne zistené majetkové, zmluvné alebo personálne prepojenia, po doplnení ustanovenia si pojem „dôveryhodné informácie“ možno vyložiť úplne svojvoľne a rôzne. Toto môže viesť k situácii, kedy rôzne inštitúcie budú uplatňovať odlišný výklad tohto pojmu a vykladať si jednotlivé situácie rôzne. Verejný obstarávateľ môže napríklad v dobrej viere posúdiť, že informácie, ktoré má k dispozícii nie sú dôveryhodné, avšak kontrolný orgán ich za dôveryhodné považovať bude. Dôkazné bremeno o dôvodnom podozrení z uzavretia dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž je na verejnom obstarávateľovi alebo obstarávateľovi. Voľba dôkazných prostriedkov a ich získanie je ponechané na verejnom obstarávateľovi, preto je potrebné zadefinovať pojem „dôveryhodné informácie“. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 21 (§ 49 ods. 6) Navrhované znenie odporúčam precizovať, pretože nie je zrejmé, ako bude obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ postupovať, ak uchádzač predloží ponuku v rámci skupiny dodávateľov a následne predloží ponuku sám za seba, čim by bola automaticky diskvalifikovaná ponuka skupiny uchádzačov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 18 Z navrhovaného znenia ani z dôvodovej správy nie je celkom zrozumiteľný zámer predkladateľa a z neho vyplývajúci obsah formulácie týkajúci sa „vydania predchádzajúceho rozhodnutia“ akýmkoľvek orgánom verejnej moci. Uvedenú skutočnosť odporúčame upraviť, respektíve obsahovo presnejšie vymedziť, aké rozhodnutia nie sú potrebné pre konštatovanie dôvodného podozrenia v zmysle ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 19 Časť vety za slovami „na vykonanie nápravy,“ navrhujeme vypustiť ako nadbytočnú, keďže z druhej vety platného znenia zákona je zrejmé, že opatrenia na vykonanie nápravy sa vzťahujú len na záujemcu alebo uchádzača podľa prvej vety a teda nie je dôvod exaktne ho vymenúvať. Pokiaľ ide o navrhovanú „aktívnu spoluprácu“ záujemcu alebo uchádzača s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, máme za to, že je možné uviesť ju v druhej vete (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 11 Znenie odseku 19 navrhujeme upraviť nasledovne: „(19) Prevádzkovateľ elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, je povinný na žiadosť orgánu podľa § 24 ods. 5 sprístupniť informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré sa v ním prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú, a to spôsobom, v lehote a rozsahu uvedenom v žiadosti.“ (gramatická úprava textu). Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 25 Obsah bodu 25 navrhujeme z dôvodu upresnenia zákaziek upraviť, nakoľko jeho predložené znenie nekorešponduje s dôvodovou správou a taktiež by bolo v rozpore s ustanovením § 52 ods. 2 a 3 platného znenia zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 4 Za slovom „písmeno“ odporúčame vypustiť bodku (oprava zrejmej nesprávnosti). Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K čl. I bodu 2 V navrhovanom odseku 4 odporúčame za slovami „vo verejnom obstarávaní“ vypustiť slová „hospodárskemu subjektu“ a vložiť ich za slovo „účasť“ (gramatická úprava textu). Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“) je označený žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. Viaceré ustanovenia návrhu sa však týkajú elektronických prostriedkov, pričom z predloženého materiálu nie je zrejmé, či si návrh nevyžiada úpravu informačných systémov dotknutých subjektov verejnej správy. Z tohto dôvodu žiadam v doložke vplyvov jednoznačne uviesť, či návrh z tohto titulu bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. V prípade identifikovania vplyvu je potrebné vypracovať Analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu s príslušnou kvantifikáciou a uvedením finančného krytia. Ak nie je možné predložiť kvantifikáciu, žiadam túto skutočnosť uviesť v doložke vplyvov bode 10. Poznámky, vrátane konštatovania, že prípadné výdavky vyplývajúce z návrhu budú zabezpečené v rámci schválených limitov rozpočtu jednotlivých subjektov verejnej správy, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 42 Znenie bodu 42 považujeme za nejasné. Dôvodová správa síce uvádza, že ide o úpravu povinnosti zachovávať mlčanlivosť vo väzbe na novo upravený inštitút nazerania do spisu, avšak nie je zrejmé, na ktoré prípady sa nazeranie do spisu vzťahuje a taktiež máme zato, že v nadväznosti na túto skutočnosť je potrebné presnejšie vymedziť „účastníkov konania alebo ich zástupcov“ v zmysle navrhovaného ustanovenia. V nadväznosti na uvedené žiadame vypustiť § 167 ods. 4 z platného znenia zákona, ktorý odporuje účelu zákona o verejnom obstarávaní a porušuje princíp prezumpcie neviny garantovaný čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 41 Navrhované znenie § 166 v predloženej forme považujeme za zmätočné a nie celkom v súlade s dôvodovou správou, najmä, čo sa týka špecifikácie „konania podľa tohto zákona“ v odseku 1 a špecifikácie pojmu „pre iné konanie podľa tohto zákona“ v navrhovanom odseku 2. V súvislosti s navrhovanou právnou úpravou odseku 3 poukazujeme na nutnosť odkázať na zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podmienky znaleckej a inej činnosti, ako aj odmenu znalca. Z uvedených dôvodov odporúčame ustanovenie § 166 upraviť obsahovo aj gramaticky. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 36 Obsah navrhovaného znenia odseku 5 nie je celkom zrozumiteľný, najmä v časti upravujúcej „doklady“. Túto skutočnosť nijakým spôsobom neobjasňuje ani dôvodová správa. Text tohto ustanovenia odporúčame doplniť o úpravu „dokladov“, presnejšie vymedziť, k čomu sa vzťahujú, aké sú to listiny, aký subjekt ich má predkladať a podobne, pretože z navrhovaného znenia nie je jednoznačne zrejmé, či ide o doklady podľa § 32 ods. 2 alebo aj iné. Taktiež odporúčame upraviť text za bodkočiarkou (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 31 Znenie navrhovanej právnej úpravy žiadame upraviť nasledovne: „Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, pričom postupuje podľa § 40 ods. 4 až 14 a taktiež posudzuje dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6.“. Uvedená zmena je potrebná z dôvodu zosúladenia príslušných zákonných ustanovení, keďže pri vylúčení z verejného obstarávania z dôvodov podľa § 40 ods. 6 zákona sa neaplikujú ustanovenia § 40 ods. 4 až 14 zákona. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 22.7.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 38 (§ 158b) V navrhovanom znení § 158b ods. 2 písm. f) odporúčame vypustiť slovo „kompletne“. V odseku 3 navrhujeme v prvej vete vypustiť slová „všetky požadované“ a za slovo „náležitosti“ vložiť slová „podľa odseku 2“ (legislatívno-technická pripomienka). V navrhovanom znení odseku 4 odporúčame z dôvodu absencie úpravy doplniť, ako bude úrad postupovať v prípade, ak prevádzkovateľ nenahlási zmenu údajov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.7.2